Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Л И Нефидов - Выбор программного обеспечения для реализации субд в системе городского управления232
військовий діяч - Мирон тарнавський320
Л В Лысак - Выбор рациональных нагрузок пиковых водогрейных котлов теплофикационной системы228
Ю А Папаика, А Г Лысенко - Выбор рациональных режимов электропотребления печей сопротивления с тиристорными регуляторами мощности331
Ю Г Пахоменков - Від всеросійського селянського союзу до селянської спілки боротьба за впливи на селянство катеринославщини в 1917 р364
В А Хім'як - Віддзеркалення курбасівських новацій у процесі створення вистави мазепа340
Ю Шадських - Етична складова мудрості367
Ю М Резніченко, В Ю Виговський - Відділення осаду до основного вапнування в схемі з використанням прогресивної вапнокарбонвзації259
Автор неизвестен - Відеофільм як засіб навчання іноземній мові у немовному закладі182
А Поух - К вопросу о билингвизме в украине372
C H Эш - Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання530
Голов С Ф - Відмінності між вітчизняними та міжнародними підходами до оцінки дебіторської заборгованості торговельних підприємств510
О В Корнєва - Пояснювальна записка272
Н М Ткаченко - Відмінності національних стандартів бухгалтерського обліку від міжнародних331
Д Л Кульмін - Відображення наслідків форс-мажорних обставин в бух обліку та розрахунків за податками і платежами223
Н М Култышева - Кадровое обеспечение малого бизнеса328
В М Драганчук - Відображення національної ментальності у сучасній хоровій музиці на основі трансформованої української пісенності361
Я В Олексів - Відображення необарокової стильової тенденції в баянних партитах українських композиторів571
В Мойсієнко - Відображення фонеми у пам'ятках північноукраїнського ареалу XVI-XVII ст328
Н Левицька - Відомі і маловідомі імена професорів університетів наддніпрянської україни502
Д С Яршинська - Гендерна освіта як чинник формування тендерних відносин310
О П Патинок - Відповідальність як компонент професійно-етичної поведінки практичного психолога343
Кошмаров Ю А - Відповідність сучасних просочувальних засобів багатофакторному оцінюванню ефективності вогнезахисту деревини362
Л М Білоус - Відродження української греко-католицької церкви на рогатинщині в період «перебудови» 1985-1991 культурно-релігійний аспект587
С В Стахурська - Відтворення основних засобів та їх інвестування в розрізі стадій життєвого циклу та стратегій підприємства408
С В Котова-олійник - Візуальні репрезентації Ґендеру в культурі теоретичні та методологічні підходи до вивчення проблеми436
О Л Гасько - Візуалізація лексемної наповненості вузлів у векторному графі та структурні параметри словотвірного гнізда252
Ж В Мина - Військова та зовнішньополітична ситуація в унр (листопад 1918 — січень 1919 рр)307
О Г Лосієвська - Відхилення в когнітивній сфері особистості підлітків з девіантною поведінкою481
В.О Мазін - Газодинамічні явища в проточній частині кдвзстрибки ущільнення252
О П Лозова - Військовий досвід миколи сціборського та його концепція оборони держави316
Т І Плазова - Військово-політична стратегія керівництва унр щодо продовження антибільшовицької боротьби в україні на рубежі 1920-1921 рр304
А С Пиотворский - Индоокеанские виды326
В Г Бондаренко - Вільнокозацькі формування та російська армія генерала п врангеля у вересні-листопаді 1920 р282
І І Романенко - Вірифікація методології проектування індустріалізованих будівельних систем276
Г В Колодкевич - Джерела варіативності текстів в стуса224
Г О Надьон - Вісник східноукраїнського національного університету імені володимира даля383
Н М Гілязова - Вітражі громадських приміщень івано-франківщини початку XXI століття378
Т В Гальчак - Гендерний аспект мовленнєвої поведінки усного перекладача420
В М Король - Газета сумський вісник як інструмент ідеологічної обробки населення в роки німецької окупації 1941-1943 pp864
В І Мірненко, М М Деревянко, О В Радько - Газоабразивна стійкість титанових лопаток з вакуум-плазмовими покриттями224
О П Федорків - Галицька преса першої третини xx століття як один з рефлекторів процесу професіоналізації музичної освіти636
Ю Онойко - Галоморфные грунты состояние и проблемы понятийно терминологический аппарат250
М Карповець - Місто в просторі і простір в місті280
Э Б Хоботова, Ю В Здвизова, М И Уханева - Гамма-излучение и эманация радона строительными материалами430
О П Герасимчук - Гарантії прав особи потерпілої від злочину на стадії порушення кримінальної справи408
В В Смолей - Загальні принципи шкільного менеджменту1012
С В Кравцова - Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку першочергова необхідність260
О М Журавльова - Гармонізація смислового простору під час перекладу текстів сучасної християнської протестантської літератури263
О Я Бабак - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь от понимания механизмов развития заболевания к уменьшению клинических симптомов434
Т П Ковальова - Гендерні характеристики німецьких шлюбних оголошень347
Автор неизвестен - Здоровье женщины — здоровье нации190
Ю Й Бабчук - Гендерні особливості реалізації вигуків в емоційній спонтанній комунікації на матеріалі художніх англомовних фільмів307
С Г Головко - Генеза прав і свобод людини як складових сучасної правової системи751
О В Юферева - Поезія в системі метакатегорій348
Т С Ларіна, М А Духнич - Генезис природничонаукових та медичних досліджень у перших університетах292
А М Фонотов, Т А Папко, Д В Сухоруков - Генетический алгоритм оптимизации календарного плана плановых ремонтов сортопрокатного цеха245
П С Пащенко - Геологічні чинники формування зон скупчення метану у вуглепородному масиві486
Л І Цоцко - Геологія і гемологічна оцінка проявів жильного кварцу південно-східної частини українського щита450
О Денисенко - Джерела конотації фразеології рівненщини439
О Івахов - Геостратегічна парадигма для україни через призму концепції євразійства269
Г Д Фадєєнко, В М Чернова - Гептрал у лікуванні внутрішньопечінкового холестазу при хронічних захворюваннях печінки524
- Дискримінація за станом здоров'я трудо-правовий аспект671
О Царик - Герман кестен як митець і особистість рецепція і трансформація295
Д М Шевчук - Герменевтика ре- конструйованої історичної пам'яті досвід посткомуністичних країн268
Б М Кир`янчук - Герменевтичні концепції у літературно-критичних працях Б И Антонича326
Б М Кирянчук - Герменевтичні концепції у літературно-критичних працях б-і антонича296
С И Рубцова - Гетеротрофные бактерии -показатели загрязнения и самоочищения морской среды531
Д Д Пристромова - Гипоталамо гипофизарно тиреоидная система письменная справка559
Автор неизвестен - Гиперсингулярные интегральные операторы в пространствах тригонометрических и алгебраических полиномов339
О Я Бабак - Гипоадипонектинемия — ключевой фактор риска неалкогольной жировой болезни печени688
Н М Литвиненко - Материал и методика220
Б Нагорный - Глобализация и актуальные проблемы социологии труда729
В М Горбатов - Глобализация производства и рынков сбыта продукции306
Д Г Михайлина - Глобальні вимоги транснаціоналізацп людського фактора248
М Делюсто - Прийменники у діалектному тексті384
Автор неизвестен - Глобалізація інформаційного суспільства й інтеграційні процеси стан та перспективи розвитку232
И Л Бермес - Глуховская певческая школа как основа отечественного профессионального вокально-хорового образования в xviii веке1165
І Демидчук, Є Ковальчук - Глюкозооксидазний біосенсор на основі композитної платформи карбонові нанотрубки-пруський синій-поліпірол230
Д В Пилипенко - Гнездящиеся птищы байрачных лесов донецкой области778
Р Кархард - Докази точних наук щодо існування розумного218
Е Г Позднякова—Кирбят' єва - Головні принципи та специфика освіти як социального інститута398
М О Шульга - Головні проблеми та технічне переоснащення систем теплопостачання352
Е С Безлюбченко, В В Безлюбченко - Город должен быть комфортным для жизни252
К В Купченко - Городская политика екатерины ii и ее реализация в смоленской губернии474
В А Лелюк - Городские системы методологии управления и реинжиниринга281
Ф С Балев, С Е Селиванов - Горючесть и процесс горения полимерных материалов617
Т Д Таукешева - Городской бюджет гхарькова наполняемость бюджета социальная направленность использования бюджетных средств237
Ю И Горбачева - Государственное управление отраслевыми и региональными аспектами формирования инвестиционного климата в украине191
В Орлова - Государственные финансовые гарантии защиты инвестиций проблемы и перспективы198
Г Д Хархан - Готовність до материнства вихованок шкіл-інтернатів для дітей-сиріт406
Г И Фильваров - Градостроительство и экология городской культуры416
- Готовність соціального педагога до професійної діяльності в етнокультурному середовищі -Л Маєвська248
А В Калінська - Готовність старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва807
В Мартинюк - Домінанти інвестиційної активності в україні294
О Лотоцька - Гра як орнаментування в наративній організації новел о генрі та аркадія любченка405
Д Воронцов, М Коханець, Л Мілкіна - Грабові ліси національного природного парку сколівські бескиди289
Н Павлюк - Деградационые процессы в серых лесных почвах опилья252
О С Соловьева - Градостроительная историко-культурная среда харькова как фактор устойчивого развития города488
В А Кодин - Градостроительный потенциал исторической застройки как основа формирования комфортной городской среды810
А В Кустов, Е Э Литвин - Графологическая продукция больных в клинике психических расстройств300
С I Нетьосов - Графічна наочність на уроках правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій853
К. Маренко, О Гавман - Досвід виробництва в країні250
Л О Гордієнко - Громада як один із педагогічних чинників у соціальному вихованні молоді великої британії314
Г Лабінська - Громадська та політична активність жіночого населення львівської області територіальні відмінності264
М Лановик - Ракурс міфічних сенсів302
А Кліш - Громадсько-політична діяльність к студинського у 1918-1939 pp330
О Кравецька - Громадсько-політична діяльність сидора голубовича у 1906-1914 рр396
М А Остапенко - Громадянські ініціативи в умовах плюралістичного суспільства300
Є Федоришин - Гроші як визначальний чинник подачі інформації у мас-медія північної америки316
Д Ю Кустов, П Я Кравцов, І В Кокіна - Грумінгова активність самців білих щурів з моделлю232
А О Ярошенко - Гуманізація вітчизняної освіти філософсько-педагогічні роздуми356
М В Працьовитий, С А Сотнікова - Група перетворень простору які зберігають фрактальну ентропійну розмірність1123
- Гуманізація свідомості майбутнього вчителя як основа формування його ціннісних орієнтацій (історико-методологічний аспект) О М Кобрій217
В І Кушерець - Гуманізація суспільного середовища як засіб упередження тероризму324
В Назарук - Гуманістичні концепції даміана наливайка у контексті барокової естетики304
А О Євграфова - Гуманітарні ідеї в мовознавстві еволюція поглядів364
О О Ріга, Е М Будянська, Н В Семенова - Гігієнічна оцінка джерел шуму у відділеннях інтенсивної терапії недоношених новонароджених252
В Р Кулінченко, О М Деменюк - Гідравліка гідравлічні машини та пдронневмопривід298
С П Саковець - Міфопоетика поезії василя стуса794
В Р Флінченко, І К Мотуз - Гідравліка та гідравлічні машини в розрахунках і конструюванні336
І К Мотуз - Гідравліка і гідравлічні машини в довідках і таблицях381
Ю М Ситник, О М Арсан, А О Морозов - Гідрохімічні дослідження річок стохід та прип'ять влітку 2000 року305
Л Пляцук, В Стороженко, Д Лазненко - Гідродинаміка плівкової взаємодії фаз у роторних ректифікаційних апаратах274
Автор неизвестен - Гідроліз поліфруктозаное екстракту топінамбура е електромагнітному полі надвисокої частоти228
М П Босак, Й С Мисак - Гідротермічні параметри кінцевої акваторії водоймищ-охолодників циркуляційної води електростанцій184
В Мельничайко - Гімн жертовному коханню лінгвістичний аналіз вірша ліни костенко любов нансена4191
О І Лугченко - Металеві конструкції1639
Т-Н М Ванькович, Я А Зінько, М В Боженко - Два методи дослідження випадкових коливань в одній істотно нелінійній механічній системі272
фізико-біологічні аспекти - Двадцять років після чорнобиля390
Е Ф Маліновський - Когнітивна значущість повторів365
И Е Таранов - Движение весомой пластины в вязкой жидкости между двумя параллельными плоскостями303
В Ф Губарь, М В Веремеенко - движение пыли в циклонах с учетом влияния инерционных эффектов относительного движения частиц256
історіографії О С - Наукові записки324
В В Морозов - Дворянство лівобережної україни і література другої половини ХІХ -початку ХХ ст351
- Дворянство у земстві привілейована група чи органічний елемент всестанової інституції260
автор неизвестен - Дворянський рід бантишів в історії катеринославщини456
Ф Тихомірова - Двоїсте системне моделювання процесів інтеграції та диференціації наукового знання512
В П Шпачук, Я В Плотницкая - Двумерное преобразование лапласа в задачах теории упругости346
Н Э Ткаченко - Демотивация персонала организации сущность и причины594
В Ликова - Дві колонізаційні кампанії на землі південної україни в першій половині XIX ст928
Р Г Геворгиз, Ю Н Головня - Деградация пигментов у spirulina platesis nordst geitl в условиях голодания по фосфору257
Н Э Ткаченко - Демотивация персонала организации сущность и причины569
М Зеленько, С Неділько - Деградація високотемпературних надпровідних матеріалів на основі талію234
С Ошурко - Декоративно-прикладне мистецтво на уроках трудового навчання у другій половині ХХ століття1295
О Б Новобранець - Домінанта драматургічної донжуніани402
У Ільницька - Демократизація оборонної сфери через реалізацію механізмів цивільного контролю над збройними силами365
В М Козел, Д А Степанчиков, М В Федьович - Демонстраційний експеримент на екрані комп'ютера257
В О Кротова - Екологія довкілля охорона природи550
Н В Сысойлов - Демоэкосистемный подход к оценке градостроительных и архитектурных аспектов обеспечения комфортности среды мегаполиса247
І М Писаревський, Т А Пушкар - Державне регулювання економіки методичні вказівки до виконання контрольної роботи390
- Державне регулювання промисловості в роки непу В Гринчуцький394
І Сидор - Державне регулювання цін на продовольчі товари вітчизняна практика та необхідність її удосконалення297
В Д Бондаренка, І М Мищака - Державно-конфесійні відносини в україні286
Ф. Стефанів, І. Стефанів - Державне регулювання ціноутворенням та цінова політика підприємства324
Н В Багацкая, Б Нуришад - Дерматоглифические маркеры ювенильного ревматоидного артрита у детей и подростков332
В Шуйская - Здравоохранение в тернополе в 1772 1916 годах288
М В Говта - Дерматогліфічні малюнки населення екокризових територій262
А А Чупрынин, Г А Степанова - Деформирование тонкостенных цилиндрических панелей227
Автор неизвестен - Деякі аспекти бойовго застосування бронеавтомобілів українськими арміями245
Т Ю Редзюк - Деякі аспекти бухгалтерського обліку у учасників будівельного процесу, проблеми та можливі шляхи вирішення218
Л Маєвська - Деякі аспекти етносоціокультурної програми вивчення світу дитинства292
В Ф Харченко - К расчету наружного освещения городов267
А А Пилипенко - Деякі аспекти моделювання організаційних змін315
В І Шевченко, Б М Коржик - Деякі аспекти небезпеки та оптики ризиків230
Т Кузь - Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу209
Т Кузь - Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу260
А В Прус - Деякі аспекти прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії453
В Лобас - Деякі аспекти психології науково-технічної творчості222
А Й Капська - Деякі аспекти соціального виховання студентів у сучасній вищій школі283
М Джура, С Нікіпчук - Деякі зауваги щодо української виразні в царині транспорту та шляхів251
К Прокопишак, Н Ціцька - Деякі особливості розвитку карпатського регіону413
О О Мазурок - Деякі не розщіплювані р-групи над своїм циклічним комутантом1072
О Б Васильківська, Л М Зуб, Н М Барщевська - Деякі особливості сучасного гідробіологічного режиму пониззя р берда541
Н Ю Мущинська - Деякі теоретичні аспекти проблеми тішзацгї економіки234
Н Клімова - Деякі питання методики оцінки стану забруднення ґрунтів унаслідок нафтогазовидобутку272
А В Шишков, В З Шишков - Деякі питання формалізації управлінням охороною праці193
Ю Древницкий - Деятельность владимира старосольского в усдп в начале ХХ века260
В В Рябчій, Ю Є Хомяк - Деякі проблеми при геодезичному встановленні меж земельних ділянок та шляхи їх вирішення463
В П Гатило - Деякі теоретичні аспекти щодо суті корпоративного управління в умовах ринкового реформування економіки299
Б Г Троценко, АА Солодовников - Деятельность югниро в 2008 году итоги проблемы и предлагаемые пути их решения248
А О Довгань - Дж бруно про місце інтелекту в структурі пізнавальних здатностей суб'єкт-ентузіаста241
Т І Макарова - Кредитно-модульна система навчання448
Г Колодкевич - Джерела варіативності текстів василя стуса228
О М Пєтухова - Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості україни455
В Уніята - Джерельна база та історіографія дослідження життєвого шляху никифора гірняка320
Є М Гелеверя - Джерельно-інформаційне забезпечення моніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери457
С Б Гордиенко, В В Домарев - Диагностика отказов в инфокоммуникационных сетях225
Г Лысенко - Динамика экотопических характеристик ямской степи223
Т И Михайлова, Л А Лось, В Л Вижунов - Диагностика функциональной готовности в ациклических видах спорта в конкретной возрастной группе216
К Деревянко - Диалектика пушкина и диалектика гегеля эстетические принципы544
Л Вакарюк - К вопросу о типологии сравнений962
Л Пєтухова - Дидактична модель формування інформатичних компетентностей у майбутніх учителів початкової школи386
О М Спірін - Дидактичні засади організації навчального процесу за кредитними технологіями370
М Зайцев - Культурологія і принцип доповнюваності288
Я Я Матвісів - Дидактичні засоби формування економічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання608
О М Спірін - Дидактичні моделі в проектуванні кредитно-модульної технології на рівні викладача265
О В Безпала - Проблема сепаратизму в україні1595
І В Савенко - Дидактичні принципи створення навчального курсу основи графічного дизайну336
С С Петровський - Дидактичні умови застосування методу проектів у профільному навчанні старшокласників286
А Є Потапова - Дитяча література підходи та критерії перекладу3003
С М Денисенко - Дидактичні функції інтерфейсу користувача електронних освітніх ресурсів300
Ю А Срібна - Дизайн-освіта як складова професійної підготовки вчителя технології379
О А Ромахова - Динамизм и статичность системы администрирования на предприятии316
О Кунах, А Жуков - Динамика сообществ почвенных животных с позиций теории нейтрального разнообразия239
В Г Саенко - Динамика успешного прохождения квалификационного экзамена каратистов в процессе совершенствования от новичка до мастера238
И А Кулик, С Н Харченко - Динамическое адресно-векторное сжатие двоичных последовательностей301
Г О Сімахіна - Динаміка біотрансформації та поведінка при заморожуванні бюкомплексу ягід малини494
В Н Ивакин - Динаміка відмов елементів леп у процесі експлуатації269
О В Євтушенко - Динаміка виробничого травматизму в харчовій промисловості україни503
К В Костюк - Динаміка вмісту вільних жирних кислот у клітинних мембранах водоростей за дії токсикантів378
А І Тернова - Динаміка нульсуфіксального творення іменників pluralia tantum275
Т М Смольская, MT Гончарова, Л С Кипнис - Динаміка вмісту нітратів і нітритів у питній воді кременецького району у весняно-літній період534
- Динаміка ерозійних процесів у природних територіальних комплексах верхньої частини басейну південного бугу -164
В Ф Нефедченко, A M Юнда - Динаміка магнітного моменту наночастинки в осцилювальному магнітному полі385
І С Загурська - Динаміка самооцінки творчих здібностей учнів в учбово-творчій діяльності253
В Л Яровий, Л Якобчук - Дослідження в'язкості пивних дріжджів264
В М Шевченко - Динаміка та причини зростання протестного потенціалу сучасного українського суспільства485
В П Ганзуленко - Динаміка чисельності громад римо-католицької церкви на півдні україни в 20-30-ті рр ХХ ст508
М Є Лугай - На чолі житомирського педагогічного416
І П Чупашко - Диригентсько-хорова діяльність володимира василевича у 40-50-их роках ХХ століття482
Н Г Колошук - Дисидентські поетичні послання 1970-х років у порівняльному аспекті347
М Яковенко - Дискусійні аспекти проблемного поля сучасної естетики701
З Сушко - Дискурсивна перекладацька практика юрія лісняка у контексті перекладів шістдесятників577
А Барвин, И Багринцев, В Стороженко - Диспергирование пигментов и красителей в бисерной мельнице1016
І О Трухін - До питання про психологічну структуру конфлікту238
О П Герасимчук - Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві676
К Бугайчук - Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах мвс україни сучасні проблеми та форми впровадження472
Н Лебединцев - Любовь и власть в поеме сосюры мазепа294
Т Н Габісонія - Дисфункція адипоцитокінів та зміни ліпідного профілю у хворих на стабільну стенокардію та ожиріння225
О Ю Пилипенко, Я І Засядько - Диференціальне рівняння визначення швидкості намороження льоду на вертикальній циліндричній поверхні303
М Нецветов , В Корниенко , В Никулина - Диференціація профілю ґрунту за швидкістю лесіважу в експериментальній моделі279
И В Матвеева, Г Я Дрозд - Дифференцированный подход к утилизации накопления осадков сточных вод200
Г В Бабинська - Реальность или виртуальность337
П А Дьяченко, Н Д Чемич - Дифференцировка т-лимфоцитов при хронических вирусных гепатитах407
дослідник невідомої педагогічної спадщини я а коменського - Дмитро чижевський370
О Васильєв - До питання визначення сутності ринкової інфраструктури235
Автор неизвестен - До 120-річчя від дня народження ігоря івановича сікорського399
Л І Тимочко - До вивчення фауни діапріїд hymenoptera, proctotrupoidea diapriidae чернівецької області220
М Кітов - До питання визначення основних етапів розвитку руської національної філософії321
- До питання державної регуляторної політики як складової економічного зростання С Б Тимофієва, С І Штефан, Д В Жиляков193
А М Плешкановська - До питання екологічного упорядкування функщонально-планувальної структури міського плану203
І М Матінчин - До питання зародження нового етапу духовної пісні в галичині кінця хіх- першої половини хх ст366
А І Заславськии, Я І Засядько, В І Павелко - До питання зменшення витрат енергоносіїв у камерах сушіння256
В В Восканян - Об одной проекционной постоянной246
Н О Мороз - До питання періодизації становлення громадянського суспільства україни360
- До питання про важливість дослідження підприємницького середовища в ринкових умовах237
Л І Дябел - До питання про соціальну адаптацію студентів-першокурсників233
Н Ю Тодорова - До питання про розвиток актуальних компетенцій менеджера в системі сучасної бізнес-освіти585
В С Виздрик - До питання становлення українського таємного університету у львові351
Г Гончаров - Дослідження ефективності дії фосфатних сумішей337
І Бенько, Л Гуцайлюк - До питання створення фонду універсальних послуг195
Ю Л Винников, А В Яковлєв, В С Яковлєв - До проблеми визначення несучої здатності паль із застосуванням пенетрації297
П М Мартинов - До проблеми правового захисту трудових прав працівників300
В В Горбунова - До проблеми викладання курсу експериментальна психологія545
В В Горбунова - До проблеми методологічних засад експерименту в психології551
Н В Захарчук - До проблеми педагогічних досліджень міжкультурної комунікації298
Н В Захарчук - До проблеми педагогічних досліджень міжкультурної комунікації283
А Кадикало - До проблеми психофізичного відношення у постмодерністській парадигмі260
А А Левченко - До проблеми сутності самоосвітньої діяльності майбутніх учителів235
Н Хребтова - До проблеми реалізації мотиваційної функції навчальної книги оцінювання дизайну підручника275
О А Сидоренко - До проблеми соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування1882
автор неизвестен - Опис до патенту на винахід188
Н Кучма - До проблеми теорії і класифікації літературно-критичних жанрів651
Н П Топішко - До теоретичних засад сзн категорія відчуження як глибинна ознака соціально-економічних відносин сучасного суспільства246
Г Ч Курінний - Екологія мислення інвентаризація202
В Куліш, О Лисенко, В Коваль - До теорії плазмопучкового супергетеродинного лазера на вільних електронах576
Г В Утєшева - До історії лекційної роботи катеринославського наукового товариства на початку ХХ ст377
О Дрябченко - Земельна власність і приватизація234
А В Селецький - До історії розвитку систем робітничої підготовки в україні499
П Чорнобай - До історії формування традицій національного гірничого університету186
поч ХХ ст - Доброчинність у сфері освіти україни як гуманістична традиція ХІХ558
початку ХХ століття - Доброчинність як чинник фінансування діяльності вищих навчальних закладів україни ХІХ256
М Бурундукова - Довженко і сталін проблеми взаємовідносин митця і можновладця656
О С Гребьонкіна - Ділова гра як форма активного навчання561
О М Назарук - Довіра як передумова формування позитивного соціального досвіду особистості344
учений і патріот - Доктор геолого-мінералопчних наук професор володимир васильович колодій349
Р Ю Васьковський - Коли було створено директорію унр490
Ж В Таланова - Докторський і постдокторський рівні рамки кваліфікацій теоретико-методологічний аспект258
М М Самардак - Доктрина третього риму на тлі московсько-російської соціокультурної реальності303
А А Ободовська - Дослідження системи ціностей споживачів205
О Ф Крайнюченко, Т Г Гаврилова, Ю І Максименко - Досвід вітчизняних підприємств у створенні корпоративного бренда409
Л Н Приступа - Досвід застосування спарфлоксацину у лікуванні інфекційних загострень хронічного обструктивного захворювання легень295
О К Шкодзінський Г Я Онисько - Досвід роботи інституційного депозитарію349
Н Я Креденець - Досвід становлення соціального партнерства в контексті інтеграційних процесів у європейській системі освіти285
У Новоселецька , С Сімак - Еnglish as a second language and canadian multuculturalism261
А Б Скочко, А Д Конон, Т П Пирог - Дослідження антиадгезивних властивостей поверхнево-активних речовин acinetobacter calcoaceticus315
І В Дубковецький, І Ф Малежик - Дослідження антиоксидантних властивостей плодів глоду при конвективному сушінні215
Т П Пирог, Н А Гриценко, О О Боровик - Дослідження біодеградабельності поверхнево-активних речовин nocardia vaccinii k-8289
Я С Косянчук - Дослідження біологічної активності новосинтезованих сполук402
Л В Жовтан - Дослідження й діагностика навчальних можливостей учнів283
В М Жартовський, Ю В Цапко, О Г Барило - Дослідження вогнебіозахисту тканин та паперу246
К М Олександрівни - Дослідження впливу включеності в творчу діяльність на усвідомлення здібностей в юнацькому віці1478
В Д Бондар - Еволюція мотивації як функції управління705
Г О Вікторовтча - Дослідження впливу включеності у творчу діяльність на усвідомлення здібностей у молодшому шкільному віці639
Корж Т В - Дослідження впливу електромагнітного поля надвисоких частот на біохімічні властивості гречки231
Л Білий - Дослідження впливу енергетичних полів на властивості епоксидних композитів206
М Білько - Дослідження впливу летких фенолів на аромат червоних столових вин220
Н Б Сиротюк - Дослідження впливу соціальних умов на рівень самооцінки дітей дошкільного віку848
В Левицький - Дослідження впливу ступеня зшивання на властивості опромінених ультрафіолетом епоксидних композицій247
Л В Левандовський, А П Михайлів - Дослідження впливу умов культивування дріжджів на результати спиртового зброджування сусла із зерна274
Н Д Горбова, О В Мазяр - Дослідження гендерних відмінностей реагування на ситуацію фрустрації у осіб з релігійним світосприйманням328
I Ф Максименко, О М Семенов, О О Бойко - Дослідження динаміки нагрівання пакованої продукції182
Р М Короткий - Черноморские румбы268
О Лисенко, О Кравець, С Губарев - Дослідження динаміки охолодження під час загартування сплавів зрідкого стану239
Н В Жукова, Т М Сухарева - Дослідження динаміки системи автоматичного регулювання рівня води в барабанному парогенераторі614
М М Жеплінська, Г М Біла, В М Іщенко, М В Іщенко, - Дослідження екстракту гарбуза для отримання консервів профілактичного призначення295
В М Кошова - Дослідження енергетичних напоїв з новими смаковими добавками258
К А Фисун - Оценка эффективности бренда региона437
С В Телима - Дослідження ефективності застосування променевих дренажів218
В М Жартовський, О Г Барило, Ю В Цапко - дослідження з придатності застосування вогнезахищених тканин238
Л В Лях - Дослідження ставлення споживачів до продукції підприємства187
К С Тарасова, Ю В Манжос - Дослідження залежності працездатності вибухових речовин від енергетичних показників вибухового перетворення297
О О Качковський, О В Грабовська, Н І Штангеєва - Дослідження змін просторової та електронної будови крохмалю при гідролізі281
О Кочан, Н Васильків - Дослідження зон максимального прояву похибки неоднорідності термопар294
О В Грабовська, Н І Сабадаш - Дослідження комплексної дії зцукрюючих ферментних препаратів на вуглеводний склад мальтозних сиропів168
С Г Негрш, І Г Сахно, В М Мокрієнко - Дослідження механізму передачі навантаження на кріплення виробки від фронту руйнування порід236
О В Бондаренко, Д М Степанов, О М Власов - Дослідження механічної напруги в діелектричному самонесучому волоконно-оптичному кабелі252
О А Чемерис - Дослідження операційного компоненту фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики357
Д Бородай, 1 Коломієць, М Бородай - Дослідження оптичних характеристик теплозахисних покриттів космічного корабля буран211
О М Гавва, В Б Захаревич, М А Масло - Дослідження основних напрямків модифікації відходів із пвх226
О Я Чебикін, Л П Бутузова - Дослідження особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження віл408
М Данилюк - Досягнення мелетія cмотрицького в полеміці та освіті377
В О Климчук - Дослідження особливостей розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності888
Ю Зінько - Дослідження охорона та використання геоморфологічної спадщини на великопросторових заповідних територіях західної україни617
С А Зайцев - Дослідження похибки обробки при використанні засобів активного контролю246
поч ХХ ст - Дослідження проблеми національної ідентичності українців в наукових розвідках ХІХ386
Автор неизвестен - Жизненный и творческий путь в с пака483
М О Шоронова, І С Ражик, Я В Євчук - Дослідження процесу конвективного i мікрохвильового сушіння плодів глоду257
Л В Дубинець, О О Карзова, О Л Маренич - Дослідження процесу короткого замикання у колі опалення електровоза чс8277
О Мякуш - Кристалічна структура сполук251
Б А Богословський - Дослідження процесів відновлення хроматів у портландцементі з використанням сульфату заліза236
О В Подобій, О М Мірошников - Дослідження процесів гідратації цукрози з використанням іч-спектроскопії246
І Ф Малежика - Лабораторний практикум723
О В Грабовська, Є І Ковалевська, О С Парняков - Дослідження реологічних характеристик клейстерів окисненого крохмалю341
Т В Перекупко, І Д Пелиньо, О М Басіста - Дослідження розчинення лангбейнітового концентрату у водних розчинах нітратної кислоти293
С Ш Айтов - Дослідження світоглядніх і ментальних протиріч культурних систем українського бароко і необмеженого самодержавства361
В А Терлецька, Т І Янюк, І М Зінченко - Дослідження системи безпеки харчових продуктів на основі принципів насср386
О Гайдучок - Дослідження системної моделі двосекторної економіки із виділенням енергетичного сектора266
Д В Кучинська, Т Г Белова - Дослідження соціологічних потоків покупців продукції підприємства378
М П Жуковський - Екохронографія козацького міста нікополя307
Л Бурковська - Дослідження стану готовності майбутніх учителів до дистанційного навчання216
Г М Захарчин - Дослідження стратегічних альтернатив інноваційного розвитку підприємств машинобудування310
Автор неизвестен - Експериментальна і клінічна медицина292
С Неділько, М Зеленько - Дослідження структури та властивостей талійвмісних високотемпературних надпровідників208
О В Подобій, О М Мірошников - Дослідження структурних змін у водних розчинах цукрози в присутності трет-бутанолу309
О М Колодізєв, К М Нужний - Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства293
М Бойко, В Прибыльский - Дослідження та удосконалення технології зернових екстрактів з тритикале274
Т В Синебок - Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку620
В М Жартовський, О Д Гудович, Ю В Цапко - Дослідження токсичності продуктів горіння вогнезахищеної деревини204
Т М Погорілий - Дослідження умов некомутативності за часом при змішуванні двох речовин в нестаціонарній задачі теплопровідності592
О Ю Давидова, І В Халіна - Дослідження факторів що впливають на туристський попит в україні833
Л В Левандовський, Т О Мудрак - Дослідження ферментативного гідролізу біополімерів жита у спиртовому виробництві252
Н Штельма - Маркетингові комунікації ХХІ століття295
В Козаченко, О Пазульська - Дослідження фототермоакустичного ефекту в напівпровідниках зп'єзоелектричною реєстрацією210
І М Тичина - Дослідження ціннісних детермінант професійної переорієнтації304
В Студінський - Древляни місце і роль в давньоруській історії345
О С Шуліка - Дослідження швидкості зношування поверхонь тертя при обробці робочої рідини електростатичним полем233
А В Велігура, Л М Дегтярьова - Дослідження шляхів розробки комплексів інформаційної безпеки481
О Д Рябченко - Зміна форм власності і синергетика187
О В Фурман, М А Хоменко - Дослідження якості шихти як фактора вирішення екологічних проблем коксохімії396
Н І Гордієнко, М І Дегтярьов - Дослідження і визначення ємкості вторинного ринку житла197
І Мельничук - Діалогічність інтерактивного навчання у вищій школі587
О Фаріон - Достеменність та сенс людського буття у філософських поглядах в.і. шинкарука327
И Г Буркун - Доступность жилья как один из важнейших факторов развития рынка недвижимости206
Л Д Король - Діагностика формування національного характеру у студентів309
Т В Журавльова - Дофеноменологічна концепція брентано як тло для розвитку феноменології та аксіології ХІХ-ХХ століття286
С М Калаур - Доцільність формування конфліктологічної компетентності у майбутніх фахівців сфери послуг441
О В Фонарюк, І Г Ленчук, Л В Лось - Доцільність фрагментарного застосування в зош методів нарисної геометрії235
Б Б Шалагінов - Драматургічні засоби створення театральності в фаусті й в ґете394
О О Ракович - Діагностика пізнавальних інтересів молодших школярів1650
О П Реєнт - Друга світова війна та україна політичні соціально-економічні й демографічні наслідки295
Л С Ванюга - Друга світова війна та український драматичний театр ім івана франка в тернополі386
0 Дукачов - Діалектика духовного і матеріального виробництва240
Л А Ороховська - Друкарська культура та світський характер мас-медіа епохи відродження701
В М Слюсар - Духовна культура суспільства як чинник самореалізації особистості524
А О Ярошенко - Духовні цінності в гуманітарній освіті вищої школи та їх значення217
А Осипов - Духовність як парадигмальна засада осягнення співвідношення філософії і науки249
В Уханкіна - Духовність як смисложиттєва цінність. До проблеми визначення поняття236
І В Левіна - Діалекти в книзі гаррі поттер і філософський камінь джуан роулінг257
Г М Захарчин - Діагностика організаційної культури підприємства у механізмі забезпечення фінансової стійкості підприємства413
О А Островська, О Б Соколова - Діагностичні продукти з ознаками інновацій у моніторингу фінансової звітності278
Н Коваленко - Діалектизми у складі фразеологічних одиниць на матеріалі подільських і лемківських го493
А П Сафонов - Діапазон оптимізації теплотехнічних характеристик огороджуючих конструкцій за допомогою повітряних прошарків322
Й М Гушулей - Ділова гра як метод підготовки майбутніх економістів до професійного спілкування603
Н М Грегірчак - Дія деяких біоцидних препаратів на бактеріальну і532
Ю Древніцький - Діяльність володимира старосольського в усдп на початку ХХ століття443
П О Смоляк - Діяльність денисівського аматорського театрального гуртка в контексті культурно-просвітницького руху тернопільщини538
О М Бежук - Діяльність о левицької-басараб в українському комітеті допомоги раненим жовнірам у відні332
І В Літяга - Діяльність організацій в управлінні соціальною роботою245
М Паласюк - Діяльність петра могили в оцінці представників украінського романтизму273
М Паласюк - Діяльність петра моголи в оцінці представників українського романтизму324
ХХ століть - Діяльність польських музично-театральних товариств станіславова на зламі ХІХ629
Н О Костюк - Діяльність регентів у царині богослужбово-музичної культури україни початку xx століття408
Є В Дмитрук - Методи оцінки репутації підприємства933
С А Мірошниченко 2 - Діяльність соціального педагога по наданню терапевтичної допомоги дітям та молоді189
С А Мірошниченко - Діяльність соціального педагога по наданню терапевтичної допомоги дітям та молоді278
Автор неизвестен - Методологічні основи логістики244
О А Гурська - Діяльність українського центрального комітету у генеральній губернії під час другої світової війни (1941-1944 рр)209
А Нагірняк, М Нагірняк - Діяльність української еліти галичини на початковому етапі першої світової війни278
М Радіо - Діяльність і шрага в період проголошення і універсалу центральної ради393
Т Белоброва - Еволюція естетичних домінант в автопсихологічному дискурсі Івана Франка360
Ван Си - Еволюція опосередкувань образів китаю у європейській музичній традиції362
О Н Бажан - Еволюція жіночого характеру в прозі ганни барвінок та володимира винниченка416
О М Пєтухова - Еволюція теорії інновацій у процесі соціально-економічного розвитку суспільства407
Н В Романова - Екзистенціалізм як основа світогляду василя симоненка429
Д Ю Кошевич - Еволюція ідеї толерантності у вітчизняних та зарубіжних наукових дослідженнях525
С А Разумовский - Единая регуляторная политика в транспортной системе мегаполиса242
Я Івах - Еколого-географічна оцінка природних умов і ресурсів львівської області525
Е В Климова - Единственный настоящий читатель, поэзия серебряного века в критических работах гумилева и брюсова352
И К Шаша - Единые теоретические подходы к оценке безопасности транспортных средств254
О Д Рябченко - Енергетика в контексті альтернатив розвитку237
Автор неизвестен - Едукаційні фундуші у системі діяльності навчальних закладів на волині у ХІХ столітті227
О О Тищенко - Еквіваленти іменників жіночого роду на позначення професій у новогрецькій мові403
О Г Антоновский - Експериментальної аноксії і голодування261
Ю Суздалєва - Екзистенційний аналіз оповідання в винниченка момент та новели о гончара за мить щастя1496
О Самолюк - Екзистенція людського крізь образний світ поезій еріха вайнерта та андрія малишка258
В Гудзенко - Жанрові дифузії малої прози василя портяка963
Ю Д Бойчук, О О Пальчик - Еколого-валеологічні знання як невід'ємний компонент еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя637
М Габа, О Перхач - Еколого-географічні аспекти розвитку автотранспорту україни302
Т А Пода - Політичний вектор епохи постмодерну308
В М Боронос - Еколого-економічна ефективність утилізації відходів промислових підприємств630
В М Боронос, І В Мамчук - Еколого-економічний аналіз структуризації показників виробництв1657
Д Д Пристромова - Екологія довкілля охорона природи біомоніторинг562
Л В Левандовський, А П Михайлів , С Т Олійнічук - Екологізація виробництва спирту із зерна394
В О Іванов - Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу463
Є Скороварова - Естетичні структури ідеологічного дискурсу228
М М Заброцький - Екологічна відповідальність як вияв духовності особистості404
Г І Архіпова, Ю С Макаренко - Екологічна оцінка впливу вирощування тютюну на навколишнє середовище282
О Колтун - Екологічні напрями у географії проблеми відповідності назв змістові342
В Баранов - Екологічний опис породного відвалу вугільних шахт цзф зат львівсистеменерго як об'єкта для озеленення725
Н Захарчук - Екологічних знань старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу318
А М Шевчук - Список використаної літератури707
Й В Гриб - Екологічні сукцесії мілководь і придаткової мережі дніпровських водосховищ (типізація управління)453
І В Ярешко, І О Зель, С В Кривець - Екологія та захист навколишнього середовища256
Д А Куваєва - Економічна деонтологія менеджменту у будівництві241
- Екоморфи лишайників у місцезростаннях околиць м. іловайська- А Аверчук399
Л І Кочєва - Економіко-правове забезпечення безпеки інвестиційних відносин238
О Островська - Економіко-правового забезпечення відновлення платоспроможності вітчизняних підприємств301
І І Топішко - Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики244
С В Максимов - Економічна оцінка доцільності блокового вилуговування уранових руд352
Г О Конотоп - Економічне співробітництво україни з зарубіжними країнами304
О В Кубатко - Економічна оцінка залежностей між здоров'ям населення та забрудненням довкілля380
Я Г Задорожна - Економічна природа і сутність фінансових потоків підприємств333
О І Тимченко - Економічний механізм розвитку малого підприємництва406
М Фалінська - Економічна сутність та аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів292
Ю Г Левченко - Економічна сутність інновацій та інноваційної діяльності в ринкових умовах господарювання410
О М Іващенко - Житомирська земля за часів київської русі304
О Л Політанська - Економічне оцінювання інноваційної продукції машинобудування у випадку ануїтетів238
Є В Лапін - Економічний потенціал підприємств промисловості формування оцінка управління521
А С Городецкий - Енергетична ефективність процесу здрібнювання203
Є М Гелеверя - Економічні основи функціонування житлових підприємств в умовах розвитку конкурентного середовища502
Р М Горбатюк - Експериментальне дослідження компонентів професійної готовності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю434
М М Заброцький - Експериментальне дослідження взаємних очікувань учасників педагогічної взаємодії370
Г А Циганкова - Експериментальне дослідження магнітного поля в дископодібному електродинамічному гальмі386
О Варчук - Проблеми визначення поняття витрати397
М М Заброцький - Експериментальне дослідження соціально-психологічних характеристик вчителя як суб'єкта педагогічного спілкування378
В Колбаса, Я Замора, А Ліннік - Експериментальні дослідження доочисника головок коренеплодів роторного типу273
В Д Погребенник А В Романюк - Експериментальні дослідження потенціалів іоноселективних електродів245
А Чорна - Експертиза сухих молочних сумішей для дитячого харчування що реалізуються на ринку україни518
І Сівчук - Зв'язок конфліктів з інноваційним розвитком244
О Шершньова - Експертне опитування в системі прийняття рішень у галузі регіонального управління туризмом374
П Ю Саух - Експлікативні зміни сучасної освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства270
Автор неизвестен - Патент на винахід389
Шашло Н В - Експортний маркетинг в діяльності підприємств апк україни1710
В В Платонов - Експрес-метод для поточного контролю кольоровості кристалічного цукру-піску300
С О Швачко - Екстеріоризація синтаксичних лакун у художньому дискурсі (типологічні аспекти)274
Л Мацевко-Бекерська - Екстрадієгетичний наратив малої прози тимофія бордуляка703
Галинська О М - Екстралінгвальні та інтралінгвальні фактори виникнення інтертекстуальної фразеології545
М Г Хламов - Елементи і технічні засоби нукових і аналітичних приладів252
В А Свідерський, А Д Пєтухов, Д Г Шустинська - Екструзійні пшополіолефши удосконалення методів їх виробництва і властивостей234
О А Борисенко, І А Кулик, О Є Горячев - Електронна система генерації перестановок на базі факторіальних чисел293
О В Єпіфанова, В В Савельєва - Електронний каталог як платформа для створення електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки239
В Я Воропаєва - Електронні ресурси нтб доннту джерела формування і особливості доступу314
А В Ткаченко - Історія педагогіки394
А Є Носенко, Л М Козловська, Л В Костик - Електропровідність та іч-поглинання монокристалів znw04cr299
О В Коваленко - Елементарна соціальна структура як парадигмальний конструкт у складі соціологічного образу мислення272
О П Макаренко - Казкове коло бориса харчука204
Н Є Трегуб - Елементи дизайну в контексті проблем віде оекологічної комфортності міського середовища322
Н Луців,В Юзевич - Елементи математичного моделювання гідробіологічних характеристик водних екосистем288
А П Золотницкий - Интродуцированной в черное море385
А М Гедзик - Елементи технічного конструювання в професійно-графічній підготовці майбутніх учителів технологій327
О А Удич - Елементи інтеграції мистецтва та лінгводидактики в роботі фольклорного ансамблю280
А В Бородулин - Модель радиоканала мобильной связи388
С К Топачевський - Еліпсис як прояв етикетної компресованості синтаксичної будови англомовного рекламного тексту882
В Федорко, А Коструба, Я Скоробогатий - Еліпсометричні дослідження адсорбції поліметакрилової кислоти на склі220
ХХ століть - Емансипація бально-маскарадної культури катеринослава на зламі ХІХ500
A І Соколенко, О Ю Шевченко, В А Піддубний - Енергетичні потоки харчових виробництв243
складова ефективності діяльності підприємства - Енергозбереження473
М Бордюк, Т Шевчук - Енергетичні взаємодії структуроутворень гетерогенних полімерних систем на основі лінійних аморфних полімерів306
В М Філоненко, М О Прядко - Енергозбереження в бурякоцукровій галузі. реальний стан та перспективи370
О М Гунько, П Л Шиян - Енергозберігаюча технологія брагоперегонки в спиртовому виробництві257
С Повторева - Епістемологічний статус поняття структури у структуралізмі та постструктуралізмі264
В М Андреев - Етика службових стосунків в інформаційній безпеці371
С Повторева - Епістемологічний статус поняття структури у структуралізмі та постструктуралізмі244
В Гаськевич - Ерозійна деградація сірих лісових ґрунтів пасмового побужжя251
Т Бідованець - Естетична функція образів-символів у поемах івана драча480
М М Рудик - Ескізи до огляду української інструментальної музики останньої третини xx ст цикли п'єс сонати379
В В Левченко - Естетика філософії г с сковороди інтерпретації зворотного шляху в майбутнє постмодерну560
мова кольорова - Професійна мова421

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22