Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
О І Іванова - Естетичне середовище як складова частина виховного процесу студентів вищих навчальних закладів1391
Л Д Бабушка - Естетичний абсолютизм та релятивізм у системі цінностей276
Г В Крайчинська - Етимологія польських та українських нумізматичних315
В Москалюк - Естетичний світ українства у вітчизняній літературній спадщині357
М С Назаренко - Есхатологія та футурологія як два способи прогнозування історії453
Д Тишенко - Етапи формування стратегії інноваційного розвитку підприємства363
початок ХХІ ст - Етапи розвитку концепцій морального виховання у педагогіці сша 60-ті роки ХХ338
Автор неизвестен - Етична проекція історичних аналогій дума про братів неазовських305
О І Відоменко - Ефективність діяльності підприємств торгівлі918
О С Троцька - Етичне виховання учнівської молоді на засадах екоетики методичний аспект474
М М Забродський - Етичні дилеми в педагогічному спілкуванні постановка проблеми877
М Пашкевич - Ефективне управління інвестиційним потенціалом підприємств україни390
В В Горбунова - Етичні та правові аспекти роботи практичного психолога у закладах освіти432
М М Заброцький - Етичні та правові аспекти роботи практичного психолога у закладах освіти365
С С Чорноус - Жанрова своєрідність подорожей юзефа ігнація крашевського250
О Коломийчук - Етнічна ідентичність бойків крізь призму календарної звичаєво-обрядової практики міфологічний аспект711
П П Москвін, О К Ткаченко, Д А Степанчиков - Ефект гіббса-томсона і фазові рівноваги на непланарних межах поділу в системі ba-sr-fe-o323
А Оксентюк, Р Оксентюк, Б Оксентюк - Ефективне управління персоналом запорука успішного функціонування організації354
В Кулінський, В Ратушна - Ефективний гамільтоніан системи вокол1 трикритичної точки289
М Я Штейнман - Кибуцы возникновение достижения проблемы343
Н О Микитенко - Ефективні методики формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей568
О Хижняк, А Запольський, В Демченко - Ефективність алюмінієвих коагулянтів різної основності при очищенні природної води399
І В Басапцов - Ефективність використання бюджетних коштів у галузі капітальних вкладень проблеми та шляхи їх вирішення356
В Є Шапкін - Ефективність використання малих доз аторвастатину для корекції гіперліпідемії у хворих похилого віку226
Ю М Резніченко, В Ю Виговський - Ефективність використання флокулянта в процесі вапнокарбонізації зі ступінчатим підвищенням рh222
М Д Чемич, К С Половян - Ефективність ентеросорбентів та пробіотиків у лікуванні гострих кишкових інфекцій327
В В Волік - Ефективність методики навчання студентів-міжнародників читанню англомовних публіцистичних статей за фахом451
М М Картава, О А Єщенко, В Г Мирончук - Ефективність проміжного підігріву утфелю останнього продукту в перемішувачах-кристалізаторах259
П Б Гурвич - Ефективність формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів347
С Бородіца - Жанрова структура роману апостол черні о кобилянської1891
1929 рр) - З історії житомирського педагогічного інституту (1919313
О Бровко - Жанрово-структурний елемент новели у прозі павла маляра та ігора костецького433
О Ю Супрун - Жидкостекольные композиции для защиты строительных конструкций от коррозионных воздействий271
В Б Череватюк - Звичаєве право в дослідженнях івана лучицького227
О М Іващенко - Житомирська земля за козацьких часів (кінець XVI-середина XVII ст)298
О М Іващенко - Житомирська земля за часів монголо-татарської навали і литовської доби299
В В Біліченко - Життєвий цикл стратегії розвитку виробничих систем у ринкових умовах358
В О Климчук - Життєвий шлях творчої особистості принципи біографічного дослідження за допомогою сценарного аналізу е берна734
О Глухов, І Агурова - Життєздатність популяцій в умовах відвалів вугільних шахт донбасу291
В Н Калюжный - Логика (концепт и коннотации)189
С С Андрєєва - Журнал подорожі до криму консула олександра нікіфорова 1763 р як джерело до вивчення історії нової запорозької січі251
Автор неизвестен - З досвіду впровадження положень болонської декларації у вищих навчальних закладах донецька182
Н В Лобко - З історії запровадження метричних книг на українських землях469
Я Р Горак - З'їзд українських музик 1899 року до історії незреалізованої події413
Т Е Божко - Забезпечення якості поверхневого шару деталей із порошкових матеріалів при шліфуванні409
параска плитка - За традицією володимира гнатюка осмислення діяльності фольклористичних імен анастасія качкан327
основна мета регулювання соціально-трудових відносин - Забезпечення гідної якості трудового життя267
T A Говорушко, І П Ситник, С В Антонюк - Забезпечення фінансової рівноваги підприємства на основі управління грошовими потоками261
С В Стахурська - Забезпечення інноваційного відтворення основних засобів виробництва підприємств харчової промисловості287
О С Костюк, Н І Кара, Л І Сопільник - Забезпечення інтегрованої діяльності підприємств-учасників ланцюга поставок248
О Луценко - Завдання психодіагностики. психодіагностика в сфері прикладної психології518
В Баран - Криза постачання в західній україні 1939-1940 рр437
А Ю Гончаров, А Б Зотов - Зависимость удельной продукции микроводорослей от обеспеченности поверхности клеток биогенными элементами239
Ю А Шереметьєва - Загально-теоретичні аспекти проблеми змісту професійної освіти291
И П Сергеев - Рим и пальмира в III веке н э245
О М Галус - Загальнотеоретичні підходи до управління професійною підготовкою фахівців у внз340
С Скворцова - Загальні проблеми підготовки педагога до інноваційної діяльності285
Ю І Мельник - Задача як засіб формування дослідницьких умінь учнів515
О А Борисенко - Загальні підходи до побудови систем числення в сучасних електронних системах629
Э Б Хоботова, М И Уханёва, Е Н Скляренко - Загрязнение тяжелыми металлами почв лесопарковой зоны г харькова394
У Чіпак - Концептосфера еросу в художніх творах митців331
И В Мезенцева - Загрязняющие органические вещества в верхнем слое морских донных отложений по результатам мониторинга на морской сети251
А Никифоров - Задачи защиты и управления решаемые терминалом контура нулевой последовательности сети192
А П Никифоров - Задачи защиты и управления, решаемые терминалом контура нулевой последовательности сети216
Автор неизвестен - Задачи и проблемы внедрения новых систем автоматизации библиотечной деятельности364
А Л Борисенко - Комбинаторное сжатие информации303
Ю Ситько - Задачи истории методологии отечественной лингвистики применительно к функционально-прагматической методологии323
В Н Козин - Задачи экспериментальных исследований работы жидкостно-кольцевых машин в компрессорном режиме и их техническое содержание256
Н Левицька - Законодавча політика в галузі вищої духовної освіти україни кінця ХІХ- початку ХХ століть356
М Зуб - Закономірності приципи методи забезпечення ринкової інфраструктури попиту і пропозиції робочої сили226
автор неизвестен - Морська гідробіологія263
Н В Якса - Закономірності професійної підготовки майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії226
О В Суберляк, О М Гриценко, Х Я Гіщак - Закономірності синтезу йонопроникних та електропровідних пвп-вмісних гідрогелів228
Автор неизвестен - Тranslation encyclopaedia britannica180
І М Страшинський - Залежність деяких функціональних властивостей фаршів від якісних характеристик фосфатвмісних добавок344
О С Ралко - Залежність організаційної структури управління від стадії життєвого циклу організації879
Л Дубицький, Н Наливайко, Є Кравенська - Залежність са2+-акумулювальної функції мітохондрій печінки від віку тварин209
В Чигінь, О Проць, С Карпяк - Залежність струму корони від тиску повітря212
ХХ століть - Західноподільське кахлярство кінця ХІХ594
Т В Оніпко - Залучення державою споживчої кооперації україни до забезпечення продовольством армії в 20-ті рр ХХ ст195
Ю Ю Усенко - Залучення приватного сектора в галузь комунального господарства250
Г Л Демочка - Здравоохранение в период гетьманского государства204
О В Грищенко - Заместительная терапия в хирургической менопаузе у женщин с фиброзно-кистозной мастопатией271
М Л Содин - Замечание о предельных множествах субгармонических функций натурального порядка в плоскости385
В Ю Калініченко, Д В Риндюк - Опис на патент218
В Е Терновцев, Г М Кочетов - Замкнутая система очистки промывных вод линии никелирования гальванических производств401
Н В Без'язична - Запалення слизової оболонки протезного ложа при лікуванні адентії знімними протезами з застосуванням м'яких підкладок262
А Д Єсипенко - Запобігання виникненню аварійних ситуацій на штучних спорудах метрополітену229
1939 р) - Зародження системи соціально-педагогічної підтримки безробітної молоді у німеччині (кінець ХІХ ст384
О Луценко - Опис тесту факторизація тесту309
- Зародження та розвиток теорії економічної ефективності у працях вчених-економістів XVI-XX ст- Н І Климаш335
А Оксентюк, Р Оксентюк, Б Оксентюк - Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом471
М Ткачук - Західноукраїнська мемуаристика історія і поетика279
О Батіщева - Зарубіжні стандарти оцінювання ефективності роботи законодавчих органів методологічні аспекти369
С.Ілляшенко, О Олефіренко - Засади малого науково-виробничого підприємства200
Н О Ємельянова - Зміни хімічного складу солоду при його ферментації313
М В Полховська - Засоби вираження категоріального значення буття в ранньоновоанглійській мові511
В Б Кузнецов - Засоби вираження непрямого мовленнєвого акту квесетива в англо-українському перекладі250
М Семенюта, О Олійник - Збалансованість деяких видів графів306
Н Захарчук - Засоби подолання стереотипних уявлень у процесі підготовки студентів до міжкультурної комунікації450
С М Голубєва - Застосування авс аналізу у діяльності інтернаціоналізованої частини275
1920 Ж В - Збройні сили директорії унр історіографія проблеми290
І М Цідило - Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки репрезентативності експерта459
Б І Сокіл - Застосування асимптотичного методу та ateb-функцій для побудови розв'язків неоднорідних крайових задач359
Г Осадча - Облік транспортно-заготівельних витрат611
- Застосування багатопараметричних автоматичних регуляторів для управління складними об'єктами- Д Кроніковського290
Н І Климаш - Застосування вартісного підходу в процесі управління підприємствами кондитерської промисловості594
І Я Тишик, Я Р Совин - Застосування вейвлет-перетворення сигналів локації у доплерівських пристроях охоронних систем245
Н І Штангеєва, А Н Савич, Л С Клименко, О В Дубовець - Застосування вітчизняного антисептика нобак для дезинфекції екстрактора195
М А Шугай - Застосування гештальт-підхіду до вивчення когнітивних процесів важливих для професійного становлення майбутніх психологів146
І Теплицький - Застосування дидактичних можливостей використання штучного інтелекту в курсі Інформатики282
A M Ткачук, А Н Ткачук - Застосування диференціальних рівнянь при розв'язуванні задачі з дифузії що супроводжується хімічною реакцією420
Т А Присяжнюк - Застосування елементів структурно-логічного мислення до розв'язання задач засобами низхідного проектування193
Н Л Кузьмінська, Ю О Васютинська - Застосування закона ципфа в лінгвістичних дослідженнях355
Є І Овчаренко, О М Ляшенко - Застосування класифікаторів витрат в управлінському обліку підприємства298
В Д Далека, И П Срибна - К вопросу разработки экспертной системы215
В О Маслов - Застосування комп'ютерних імітаційних тренажерів і систем віртуальної реальності в навчальному процесі373
O I Карий - Застосування концепції життєвого циклу товару в маркетингу міста227
В Л Герман, И Е ТАранов - К гидро-и газодинамической теории смазки240
В М Пасічний, І В Кремешна, П М Сабадаш - Застосування крові в якості кольороформуючої добавки246
Я Єлейко, М Бакан - Застосування ланцюга маркова для прогнозування динаміки інвестиційних надходжень312
А А Бритюк - К вопросу о кремневых индустриях раннего энеолита496
О В Харчишина - Застосування методики осаі для оцінки організаційної культури підприємств харчової промисловості379
В П Харченко, Т Ф Шмельова, Ю В Сікірда - Застосування методів соціоніки для комплектування груп фахівців аеронавігаційних систем346
0 0 Хижняк, А К Запольський - Застосування основних сульфатів алюмінію для ефективного очищення природної води449
Е Гарт - Застосування проекційно-ітераційної модифікації методу скінченних елементів до дослідження пружного багатошарового тіла333
В І Лаптєв, Г В Назарова - Застосування системного підходу до визначення системи управління акціонерним товариством230
Г Є Чепорова - Застосування ситуаційного методу навчання у формуванні професійної компетентності студентів-економістів359
Л М Шутенко, Я О Сєріков - Застосування ультразвукових методів відбиття та наскрізного проходження пружних хвиль242
- Засухо- и жароустойчивость видов сортов форм рода aster tourn Ex l При интродукции в донбассе- Е Ковалёва426
В М Ботушанський - Питання історії україни297
автор неизвестен - Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення381
Г С Нагорняк - Захист інтелектуальної власності у сфері цифрової передачі даних400
І Митяй - Зв'язок критеріїв форм яєць з універсальними константами природи238
О Шановська - Заходи протидії комуністичної влади створенню громадської опозиції в добу перебудови265
О М Бурак - Заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів на озеленення міст306
Н С Побірченко - Змістовий аспект поняття авторська школа343
О Й Дем'янюк - Західноукраїнські землі у державотворчих планах голови української центральної ради519
XVII століть у рецепції володимира рєзанова - Західноєвропейські поетики XVI561
В Х Далека, П М Пушков - Зменшення ресурсомісткості асинхронних двигунів400
О Гощук - Збереження культурної ідентичності на локальному рівні як реакція на вплив глобалізації217
поч ХХ століття - Збірник володимира гнатюка гаївки як джерело фольклорної традиції кінця ХІХ811
В В Горбунова - Контракт у практичній психології1025
Е Т Дерді - Зв'язність тексту та її відображення в перекладах міжнародних стандартів iso з нафтогазового обладнання331
О С Кочарян, Л В Глущенко - Зв'язок образу батька з образом шлюбного партнера264
В Даренский - И кант и философия диалога парадоксы преемственности280
М В Корнійчук - Звіт про роботу науковой бібліотеки національного університету острозька академія за 2002-2009 н р548
А В Петров - Згладжуючий реактор з оптимальними параметрами для тягових підстанцій постійного струму443
А Сагайдак, О Клєщова - Українська міфологія208
О І Тополь - Здоров'язберігаюча компетентність як складова професіоналізму соціального працівника532
Г О Сімахіна - Зелена маса цукрових буряків як нетрадиційне джерело отримання білковмісних напівфабрикатів365
Е Г Мельник - Контроль витрат майбутніх періодів424
О Полисаєв - Зміна пріоритетів соціальної роботи у контексті глобальних трансформацій290
- Зміна формату влади за змістом проекту закону україни про внесення змін до конституції україни, запропонованим президентом україни171
О Л Баїк - Зміни активності ферментів антиоксиданого захисту у мохів за дії іонів міді та цинку287
І Піддубний - Зміни в політичній системі румунії в умовах авторитарного режиму 1938-1940 рр690
О Петрушенко - Зміст та значення провідних соціальних функцій утопії370
С Лаврик, С Гнатуш - Зміни вмісту сірки у клітинах пурпурових сіркобактерій thiocapsa sp за різної інтенсивності освітлення304
М Скаб, А Хуснутдінов - Зміни у вокалічній системі говірки жителів шляхтовської русі переселених на тернопілля390
О Л Зарицька - Зміст курсу інформатика на фізико-математичному факультеті за умов дистанційної форми навчання332
Н П Жовтюк - Зміст навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення студентів медичних спеціальностей384
Я Ф Мильштейн - Первой трети хх века426
Ю Горбачова - Зміст та завдання державноїінноваційно-інвестиційної політики україни194
Р Б Гнідець - Зміст та форма як вираження суті сакрального простору в храмобудуванні україни288
Л Смоляр,Н Коба - Знання як стратегічний ресурс сучасного підприємства212
М Б Агапова - Змістова характеристика структури професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів352
О В Грищенко, И В Лахно, А Т Овчаренко - Значение гликозаминогликанов при физиологическом течении беременности244
В Ф Петрова - Значение инвестиционных проектов при разработке инвестиционной стратегии предприятия280
Л Лапшина, П Кравчун - Значение определения нитритов-нитратов как маркеров дисфункции эндотелия при сердечно-сосудистой патологии572
С Шлюсарчик, Я Циран - Значення аналітичної складової в маркетинговій концепції в створенні сили ринкового потенціалу фірми250
М М Кузик - Значення кон'юнктива у головних і незалежних реченнях у ранній латині236
М М Соколов - Маг сотрудничество во благо городов228
І Г Аль Таххап - Значення мікроелементів для забезпечення росту і розвитку дітей раннього віку375
Н Головко , С Сімененко, Н Єрьоміна - Значення фітомеліорації для покращення екологічного стану сзз ллмз575
О О Слободян - Кутське гончарство кінця ХІХ-ХХ століття497
О М Череватенко - Значення синергетики у процесі формування співвідношення форм власності в державі279
В О Орлов, Н Л Мінаєва - Знезалізнення води на установці баштового типу з ігшополістирольним фільтром352
У І Когут - Критерії класифікації витрат підприємства624
М П Омельченко - Знезараження шахтних вод товарним гіпохлоритом натрію377
В В Бевз - Зниження енергоємності продукції інноваційний шлях розвитку підприємств харчової промисловості364
В Павлов - Идентификация и идентичность как факторы самоопределения личности310
Т О Ілляшенко, Т М Лівацька - Знос як джерело оновлення формування та функціонування основного капіталу та шляхи його покращання336
А В Кошелев - Зоопланктон эфемерных солоноватых водоемов северо-западного причерноморья397
Г В Гриневич - Пояснювальна записка236
Н М Шурова, Г В Досовская, В Н Золотарев - Зооценоз мидий как биотоп для интродуцированньк видов198
А А Коротич - Зростання соціального капіталу через підвищення ефективності ділового мовлення людини265
В Ю Лісіна, О М Тридід - Класифікаційні ознаки цінних паперів269
Ю Борко - Зростання фінансово-економічного потенціалу підприємств в умовах впровадження інтелектуальної269
О Лященко - Зіставний аналіз перекладу колористики в новелі кленові листки василя стефаника627
Г Аркушин - Лемківський діалект у граматичному аспекті390
С В Кочергин, В С Кочергин - Идентификация начальных данных в модели переноса пассивной примес187
Н Э Штомпель - Идеологические аспекты создания комфортной среды в крупных городах616
Е Н Медведь - Иерархия семантической структуры языкового поля количества382
К К Васильев, Н Чихладзе - Из истории медицинских связей украины и грузии631
А Ф Строй, Н В Веденисова, Е Б Чумурина - Изменение влажностного режима ограждающих конструкций при эксплуатации зданий254
В В Приседский - Кислородная стехиометрия твердых растворов444
А А Гализдра - Изменение координации движений в условиях мышечного утомления325
Г В Досовская - Изменение некоторых показателей видовой структуры биоценоза314
С Л Хуторной - Изменения морской ихтиофауны в xx столетии у берегов одессы228
В И Саранчук, О А Чернова, Г А Власов - Изменение свойств твердого остатка при пиролизе в промышленной камере240
Е А Скрипалева - Изменчивость структуры вод апвеллинговых зон в южных тропиках тихого и атлантического океанов217
А Я Аноприенко - Пределы информатики147
Г А Лещинский, А К Дзюбенко - Измерение нестационарных параметров высокотемпературных сред208
Н И Нагнибида - Изоморфизмы пространства аналитических функций в круге перестановочные со степенью оператора интегрирования325
Автор неизвестен - Сто років польоту177
П А Сычев - Изучение биоразнообразия некоторых съедобных базидиомицетов и интродукция их в культуру388
К В Янова, В С Кутянина, Т В Рогатова - Изучение синтеза полиалкиленаминогуанидинов224
А Перхач - Карпатский еврорегион эколого географические проблемы223
В И Жуков, Ю А Винник, К В Баранников - Изучение состояния окислительной no-синтазной системы у больных колоректальным раком252
- Имагинативность междисциплинарного синтеза философии социологии и психологии –А Чернов242
Д Д Пристромова - Почвенная биоиндикация553
В С Могила - Имитационная модель технологического процесса перевозки пассажиров городским транспортом276
Е И Хованская, В В Винокуров - Имитационное моделирование тяговой сети шахтного транспорта с индуктивной передачей энергии208
И Н Щербина - Иммунно-нейроэндокринные взаимосвязи в развитии перименопаузальной патологии240
В Н Козько, Н Ф Меркулова, В Г Ткаченко - Иммунопрофилактика инфекционных болезней поствакцинальные реакции и осложнения704
А Іванов - Проблеми соціальної сфери села214
Н И Гордиенко, Т В Гордиенко, О А Листратова - Инвентаризация в процессе приватизации и аренды коммунальных предприятий219
Г В Саенко, Л И Микуленко - Инвестиции как основной фактор развития человеческого капитала237
Л М Скачек - Підприємство в інформаційну епоху183
И В Демьяненко - Инвестиционно-инновационный фактор економического роста241
Ю И Горбачева - Инвестиционный климат украины как странны-реципиента капитала156
В М Прасол, Л А Нохрина - Индикаторы качества услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве286
Д Лукашев - Индикаторное значение пресноводных моллюсков при выявлении источника загрязнения речной экосистемы тяжелыми металлами700
А С Опанасюк, А П Чекалов - Инжекционная спектроскопия глубоких ловушечных центров в полупроводниковых тонких пленках316
Ю Л Винников, В В Погребной, С В Хазин - Инженерная методика расчета свайных анкеров с уширениями по длине ствол256
Л Н Шутенко - Инновационные проекты для обеспечения жизнедеятельности города162
Г Ю Маклаков - Информационный терроризм проблемы и пути их решения509
Н Я Крижановская, Е Ю Усачева - Инновационные тенденции в проектировании и строительстве аквапарков в украине376
Е С Зеленская - Институт философии национальной академии наук беларуси язык и идентичность в условиях глобализации205
А О Пьявченко - Интегральный метод восстановления рельефа донной поверхности по картографической информации220
В П Хоружий - Интенсификация очистки природных вод на установках с волокнистыми и пшополистирольными фильтрами320
В Т Гаряжа, Ю Г Артюхов - Интенсификация процесса уваривания утфелей в вакуум-аппаратах452
O Шостак - Интерпретация библейско-христианских символов в эпопее луиз єрдрич любовные чары258
С Д Бушуев - Информационная модель системы организационного управления294
О Федотова - Интроспекция как функция фиксации впечатлений персонажа англоязычной художественной прозы568
Ю А Ситник - Информационно-аналитическая поддержка диагностики экономической надежности предприятия240
Н А Печеніна - Реабілітація 1950-х років в україні278
Н В Федоров, А М Хренов - Информационно-графическая схема расчета режимов работы электрической сети 10 0,4 кв183
В А Брянцев - Информация как показатель внешних воздействий на элементы экосистемы моря содружества228
автор неизвестен - Мета дипломного проектування668
Л В Курилов - Инфузории как компонент планктона прибрежной зоны чёрного моря236
А А Качковський, О В Грабовська, Н И Штангеєва, - Иследование изменений пространственного и электронного строения крахмала при гидролизе215
Т Г Дріга - Соціальні аспекти батьківства476
А Н Корчевский, Е И Назимко - Иследование скорости движения частиц лома цветных металлов в стесненных условиях214
И А Велит, Ю П Петренко - Иследование характеристик натриевых ламп предназначенных для светокультуры растений240
Автор неизвестен - Таблиці додатки170
А П Чабан - Использоания векторного метода определения рейтинга автомобильных шин183
А Н Ментель, Е Н Едемская - Использование vba при моделировании сетевого трафика217
А А Кроль - Использование спектрального анализа для исследования информационных потоков331
В И Торкатюк, Н М Золотова, В А Мельман - Использование акриловых клеев для соединения бетонных и железобетонных конструкций889
Ю Ситник - Использование метода экспертных оценок в диагностике экономической надежности строительного предприятия234
Н Синькевич, А Василюк - Использование механизмов упорядочения процесса сокращения доли заемных средств глобальной финансовой системы210
И В Дробецкая - Использование мочевины при выращивании синезеленой микроводоросли spirulina platensis nordst geitl в накопительной культуре467
Л Г Мельник - Использование показателей эколого-экономических оценок в решении хозяйственных задач424
В А Сапрыка - Использование системы индексов при исследовании городского рынка недвижимости203
О Валігура - Когнітивні аспекти просодичної інтерференції367
А А Кроль, О С Кроль - Использование спектрального анализа для исследования информационных потоков249
А С Черноиванова - Использование экспертного метода при оценке эффективности инвестиционных проектов246
О І Моляка - Критерії оцінки ефективності інвестицій248
Е И Назимко, С Л Букин, А Н Корчевский - Испытание концентрационного стола ско-5х2 в полевых условиях321
В Т Гаряжа, Ю Г Артюхов - Испытания вакуум-аппарата с гидродинамическим усилением циркуляции421
Н О Думанський - Класи сучасних технологій дистанційної освіти305
Л Заиграев, Ю Шеховцов - Исследование авторегенрации сажевого фильтра дизеля при работе на различны режимах214
Л Сединкин - Исследование влияния селена свинца и теллура на механические характеристики сталей882
Атамас П Й - Облік фінансування бюджетних установ492
Г В Тараненко - Исследование гидравлических характеристик тарелок провального типа с отверстиями различного диаметра294
Н А Шульга - Исследование закрытой системы централизованного теплоснабжения как сложного объекта управления188
В И Торкатюк, Чжунь Линь - Исследование демографической ситуации в китае209
Е И Назимко - Исследование изменения скорости накопления шлама в водно-шламовой системе цоф чумаковская368
Ю В Глазунов - Исследование прочности и жесткости сталебетонных конструкций276
Е И Назимко, И Н Друц - Исследование кинетики взаимодействия мелких частиц с пузырьками воздуха в процессе флотации290
И Я Зеленёва, Л И Дорожко, А С Лаврик - Исследование метода синтеза кмуу с модифицированной системой микрокоманд306
И Э Райчев, А Г Харченко, Н А Яцков - Исследование методов тестирования программных модулей обработки полетной информации275
С С Душкин - Исследование механизма образования и физико-химических показателей осадков природных и сточных вод242
Н Ю Бида, Ф Н Галиакберова, Ю В Манжос - Исследование предохранительных водногелевых вв194
Е И Назимко, И Н Друц, Л И Серафимова - Исследование процесса частиц на микроуровне флотации угольных182
В Н Кислый - К вопросу о сущности понятия эколого-экономический ущерб314
Е И Назимко - Исследование процессов взаимодействия фаз в динамических условиях при обогащении полезных ископаемых340
Г Я Дрозд - Исследование прочностных и деформационных свойств лежалых осадков сточных вод с позиций использования как грунтов294
В В Шаповалов, Е В Фурман - Исследование равновесия процес са акватации в системе [cophen2h20br]2+-h2o277
В Ф Гайворонский, А И Посторонко - Исследование режимов работы валковой дробилки при дроблении высокотвердых материалов210
В. Чорнев, К. Машко - Стан і покращення ринку177
В И Носков - Исследование с помощью математических моделей тяговых асинхронных электроприводов312
Д Ю Зубенко - Исследование с помощью математических моделей тяговых асинхронных электроприводов скоростных электропоездов274
А Н Корчевский, Е Н Назимко - Исследование свойств лома цветных металлов как объекта обогащения188
Е И Назимко, Л И Серафимова, И Н Друц - Исследование свойств реагентов-вспенивателей278
В Л Кулиниченко - К вопросу о социализации валеологической деятельности235
Е И Назимко, А Н Корчевский - Исследование скорости движения частиц лома цветных металлов в восходящем потоке210
А И Посторонко - Исследование слеживаемости поташа в присутствии поверхностно-активных веществ386
М Карповець - Модуси людського тіла у світі міста331
Ж Н Войтова - Исследование снижения декоративных свойств полимерных покрытий металлопластиковых алюминиевых и пвх-профилей228
Г В Высоцкая, З В Гончарова - Исследование стратегии как базовой категории стратегического планирования279
В P Кулинченко, В Т Гаряжа, Б Г Дидушко - Исследование теплообмена при кипении термолабильных суспензий227
А Ф Дмитрук, Т В Крюк, Л Ф Пикула - Исследование термодеструкции отходов растительного и синтетического происхождения343
В Н Старченко - Исследование трибологических характеристик фрикционных с-с композитов330
А Н Корчевский - Исследование условий разделения лома цветных металлов гравитационными методами255
І В Регуліч - Категорія канону в світовому культурологічному дискурсі302
Н Б Петрова - Исследование факторов влияния на реализацию электроэнергии на основе регрессионной модели268
Н Ушакова, А Матвеев, В Москвиченко - Исследование фильтра тонкой очистки с применением магнитных полей463
О А Шейко - Репродуктивні особливості орхідних837
В Г Воронкова - Истоки возникновения постмодернизма статус, разновидности и характерные черты357
И В Древаль - Историко-архитектурный потенциал как фактор повышения рекреационной емкости территорий городов-курортов крыма376
Б Луговой - Исторические аспекты финансовой структуры самообеспечение военных поселян киевской и подольской губерниях451
Н Н Кухарев - История и современное состояние глубоководного промысла рыб в индийском океане1461
Автор не известен - Транспортна логістика635
А Г Болебрух - История и художественная литература к специфике социальной рецепции471
60-х годах xix ст - История организации общества одесских врачей и ее деятельность в 50514
А М Тимонин - К вопросу адаптации предприятий к изменениям внешней среды378
О Й Литвак - История становления теории и практики социальной педагогики наследие польского педагога-новатора хэлэны радлиньской429
Д А Нестерова - Итоги и перспективы исследований фитопланктона северо-западной части черного моря618
Е В Холодковская - Итоги изучения фауны симбионтов промысловых черноморских двустворчатых моллюсков351
Е П Губанов, И И Серобаба, Т И Фурса - Итоги научной деятельности югниро в 1997 году290
Т А Иващенко - К вопросу о развитии инновационной инфраструктуры региона248
Ю П Зайцев - Итоги трансграничного диагностического анализа экосистемы черного моря179
В В Масловский - К вопросу научных основ единой системы планово-предупредительного ремонта газового оборудования245
И А Синегуб - Макрозообентос акватории одесского порта403
А Н Беловол, И И Князькова - К вопросу о безопасности применения нимесулида в клинической практике241
пирокатехин - К вопросу о диаграмме состояния резорцин203
О І Драган - Кадровий потенціал підприємств м'ясної промисловості707
В Н Филоненко - К вопросу о достижении европейского уровня потребления топлива348
А М Еремин - К вопросу о механизмах финансирования энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальной сфере украины213
М А Попов - Комплексный мониторинг вод балаклавской бухты437
Ю С Тучковенко - К вопросу о реконструкции волноломов для улучшения экологической ситуации в пляжной зоне г одессы306
А П Мартемьянов - К вопросу о роли ремесленного производства в жизни фракийских земель в первых веках н э436
Т Г Шевченка - Театральне мистецтво220
В Ф Харченко - К вопросу об аппроксимации вольт-амперных характеристик разрядных ламп259
Е И Назимко, Е Е Гарковєнко - К вопросу об исследовании перемещения влаги в порах осадков при их переменной проницаемости187
Е В Климова - Н гумилев как интегральная личность259
И М Миргород - К вопросу об учете типов кровообращения при определении физических нагрузок для учащейся молодежи189
Т А Иващенко - К вопросу об экономическом содержании категории инновация в жилищно коммунальном хозяйстве367
В Н Иванов, Е В Надеина - К вопросу определения остаточного ресурса грузоподъемных кранов483
А П Золотницкий1 - К вопросу организации крупномасштабного культивирования устриц в озере донузлав440
А Мельников - К уточнению категории социологическое воображение931
В В Фалько - К вопросу оценки экологического риска для человека в проектах строительства предприятий496
Д А Городецкий, А А Рассказов - К вопросу расчета вертикальных элементов каркаса271
И В Кряж, О С Качикова - К проблеме регуляции проэкологического поведения264
В И Титяев, А В Беляева, О В Шкурко - К вопросу совершенствования методического обеспечения для реформирования жилищного хозяйства229
Д С Гречко - К истории изучения памятников скифского времени лесостепной части бассейна северского донца347
Н В Новоселова - К методике массового культивирования живых кормов в условиях низкой температуры для молоди ценных1317
В А Иванов, А Н Косарев, В С Тужилкин - К истории экспедиционных океанографических исследований черного моря787
В В Приседский, Е И Волкова, И В Мнускина - К определению термодинамической активности оксида свинца в свинецсодержащих оксидных фазах398
Н Я Крижановская, О В Мироненко - К проблеме исторической ценности городских пространств431
В Е Громов - К проблеме оснований духовности человека и духовном качестве его нравственного сознания240
В Н Вандышев - К проблеме понимания природы и сущности истины философские и филологические аспекты362
И Г Кирющенко - Метод цифро-аналогового преобразования321
В П Ольшанский - К расчету максимальной высоты выброса капель испаряющихся при полете387
А А Харисов - К расчету сопротивления прямых усеченных конусообразных токоведущих элементов290
Т А Шудренко - Классификация предприятий при сегментировании рынка215
Т С Полянская - К решению сингулярного интегрального уравнения на системе отрезков274
В В Кулиш, А В Лысенко, В В Коваль - К теории плазма-пучкового супергетеродинного лазера на свободных электронах с h-убитронной накачкой246
Ю О Оснадчук - Математична статистика468
А Г Сосков - К эффекту поддиапазонного перемещения резонансной частоты при испытаниях объектов на вибронадежность312
Р Мартинюк - Кабінет міністрів україни в системі стримувань і противаг на сучасному етапі435
Р Канівець - На шляху до інтегрованого світогляду203
Л І Шевчук, І З Коваль - Кавітаційне знезараження води від бактерій роду sarcina в атмосфері різних газів206
Н І Склярук - Кадрова стратегія як основа ефективного управління розвитком міста174
Н В Махортова - Классификация неисправностей узлов колесных пар498
А В Гуцол - Кадрове забезпечення позашкільної освіти у донецькій та луганській областях 1946-1973 рр315
Т І Молдавська - Кадровий склад виконавчо-управлінських структур запорізької області у 1948-1990 рр601
Т П Басюк - Контролінг інвестиційних програм на підприємстві698
А С Близнюк - Казка о толстого золотий ключик чи пригоди буратіно як пародійно-сатиричний твір321
Л О Стасюк - Кальвіністський протестантизм як чинник соціалізації особистості244
Ю Шевченко,Ф Малежик,О Марценюк - Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв1480
Ю Б Іванов - Камеральна перевірка як інструмент адміністрування податку на додану вартість228
червень 1941 рр - Карпатська україна в контексті європейської політики, плани е бенеша та позиція москви 1939294
А В Білецький - Святослав хоробрий і свенельд343
О А Ковальчук - Категорійно-понятійний апарат дослідження проблеми професійного становлення майбутнього вчителя математики550
О Ставнича - Категорії літературознавчого аналізу в сучасній соціології літератури327
Д Д Пристромова - Система письменная справка256
О Ставнича - Категорії літературознавчого аналізу в сучасній соціології літератури 1591
О С Двуреченська - Катеринославський міський ломбард заснування та особливості діяльності313
К А Великих - Классификация функций и принципов установления цен317
М Ковбуз, О Герцик, Л Беднарська - Катодні характеристики органічних пероксидів на хімічно-активних електродах213
Н А Берлинский - Качество водной среды и донных отложений одесского порта программа глобалласт247
імені Г М - Національний авіаційний університет290
С Е Дятлов - Качество дренажных, ливневых и сточных вод сбрасываемых в море и хаджибейский лиман244
В Н Майорченко, Н И Таран, В В Калюжный - Качество жизни населения проблемы измерения226
Ю В Ковтун - Класичний і некласичний традиціоналізм практика інтерпретації328
Л С Сорока - Качество и уровень жизни населения украины теория и практика оценки430
Л П Паелютина, Е В Кирсанова - Качество морской воды в местах сброса ливневых стоков канализации242
Р В Кузьменко - Кластерний підхід організації виробничої взаємодії підприємств205
А Г Пухляк, Т А Скорченко - Кваліметрична оцінка якості згущених молочних консервів230
О Лут, О Білий - Квантово-хімічний підхід до електрохімічного процесу окиснення гліцину209
А В Царьова, Н І Беренда - Класифікація витрат згідно з податковим кодексом україни266
Р Б Гаврилюк - Класи гармонік симетричних схем обмоток електричних машин змінного струму317
Н В Сабліна - Класифікація витрат промислового підприємства відповідно до цілей управління його діяльністю416
Автор неизвестен - Культура невибаглива але перспективна186
І Я Кулиняк - Класифікація лізингу залежно від мети здійснення суб'єктами лізингової діяльності340
Д В Кучинська, Н П Скригун - Класифікація маркетингових цінових стратегій классификация маркетинговых ценовых стратегий303
А П Золотницкий - Материал и методика245
З М Бахор - Класифікація режимів навантажень трансформаторів підстанцій електричних мереж460
Л В Капінус - Класифікація реклами та її практичне значення в підвищенні ефективності управління поведінкою724
Автор неизвестен - Купажовані тваринно-рослинні жири184
В Г Брусенцов, И И Бугайченко - Кластеризация и визуализация параметров функционального состояния машиниста локомотива232
В О Безугла - Кластеризація економіки як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону210
В Смаль, І Смаль - Туризм і сталий розвиток318
В А Брянцев - Климатические изменения экосистем азово-черноморского бассейна293
Ю П Белевцов - Клинико-диагностическое значение витаминной недостаточности у больных колоректальным раком231
А Калмыков - Клиническая характеристика профессионального бронхита200
В Д Марковский, В В Захаренко, И Сорокина - Клинико-морфологические особенности карциноидных опухолей348
Ю М Нідзельська - Ключовий концепт єврейства кошерність мовне втілення у середовищі англомовного соціуму335
імені Г С - Національний авіаційний університет470
Н В Без'язична - Клініко-економічна ефективність застосування конструкційного матеріалу пм-с298
М Д Чемич, Ю К Васильєв - Клініко-епідеміологічні особливості дифтерії на сучасному етапі231
Ю Д Маляревский - Количественная оценка риска инвестиционного проекта234
В М Козько, О І Могиленець, Н Ф Меркулова - Клініко-лабораторні показники у хворих на інфекційний мононуклеоз різної етіології181
А В Сішгаївська, О М Мосейчук - Когнггивні механізми формування семантики однослівних ідіом329
Автор Неизвестен - Навчальні завдання224
В В Янковська - Когнітивний стиль як підхід до репрезентації картини світу індивіда265
К О Тележняк - Колекція пам'яток писемності в особистому архіві о і єгорова243
Ф В Сапожников - Колониальные диатомеи -спутники моллюсков-фильтраторов336
П Л Новицкий, М А Остапенко, М М Савинов - Комбинированная технология комплексной переработки бурого угля504
М Я Антонець - Комбінована система організації навчально-виховного процесу в авторській школі м п гузика500
В Смертин - Художественный образ и ноосфера240
рушійна сила економічного розвитку - Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності313
В Е Бекетов, М В Борисенко, Г П Евтухова - Коммунальное хозяйство194
Н И Самойленко, Н О Манакова - Компактная запись операторных схем324
Г Д Фадєєнко - Коморбідність і високий кардіоваскулярний ризик ключові питання сучасної медицини1062
О Шерман - Комп'ютерні ігри як засіб впровадження політичних стереотипів259
Н В Самойлова - Компетентнісний підхід до формування фізичного здоров'я студентів307
О В Прасюк - Компаративний аналіз електоральної та еибіркоео-опитуеальної громадської думки370
О Б Авраменко - Компетентнісний підхід при вивченні технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів технології298
О Ящик - Компетентнісний підхід у навчанні об'єктно-орієнтованого програмування як основа підготовки учнів старших класів302
Н П Лазуріна - Компетентність особистості до питання конституювання проблеми316
Я Ю Манжос - Макрополе theft у семантичному просторі crime364
В О Пархомець - Компетентісний підхід як чинник модернізації змісту підготовки економістів414
І В П'янковська - Компетенція та компетентність як провідні поняття компетентнісного підходу1292
А М Білокінь - Комплекс китайгородських церков та їх місця в історії265
В В Александров - Комплекс ключевых морфопараметров для оценки состояния особей морской травы zostera marina l182
І В Морозов - Комплексна біометрична система захисту автомобіля від угону, з технологією крипто-транспондерів в системах імобілайзера278
О А Баронова - Комплексна захищена інформаційна система менеджменту внз222
Є Ю Гайко - Комплексна методика оцінки економічної ефективності концесійних проектів у сфері комунальної інфраструктури410
Л Сойка, М Дашкевич, Б Белан - Кристалічна структура сполук163
І М Сотник - Комплексна система соціо-еколого-економічних показників моніторингу ресурсозбереження на підприємстві559
О М Тридід, К В Орєхова - Комплексна цільова програма управління рухом капіталу підприємства353
М М Самардак - Список використаної літератури196
К А Науменко, Н Э Фролова, Н В Чепель - Комплексная оценка качества аромаконцентратов из растительного сырья208
О Е Гапоненко - Комплексная оценка уровня оплаты труда на предприятии231
Т А Репіч - Комплексне оперативне управління обіговими активами підприємства514
Г Ткачук - Комплексне оцінювання ефективності оренди цілісного майнового комплексу виноробної галузі271
А В Мотало - Комплексне оцінювання якості природного газу як енергоносія307
О Гохман, В Жуковський, А Попов - Комплексний метод дослідження пружних модулів293
А Лейченко (Богачова) - Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родини physidae (mollusca, pulmonata) україни192
О В Грищенко, В В Бобрицкая - Комплексное местное лечение бактериального вагиноза184
С Неділько, О Зенькович, О Головченко - Композити на основі кераміки bi-2212253
О Оршуляк, Г Левицька, Л Дубенська - Комплексоутворення іонів zr(iv) та hf(iv) з еріохромом червоним в кальконом та кальцесом316
Р П Мельник - Комплектування української національної армії у 1917-1920 рр та її вплив на подальший розвиток військової справи в україні319
Б Остапович, Ю Семенюк, М Бужанська - Композити поліанглш-ті02 для літієвого хімічного джерела струму223
И В Древаль - Композиционное моделирование архитектурно-градостроительный объектов как фактор их эффективного формирования330
О А Ляшик - Композиційно-жанрові моделі текстів американського поетичного ренесансу в аспекті когнітивної поетики224
І В Проців - Композиції євгена станковича для кларнета соло в контексті полікультурних естетико-мистецьких і виконавських тенденцій541
Л В Лебедик - Компоненти структури педагогічної компетентності магістра економіки344
- Компьютерная поддержка обучения детей с легким отставанием в интеллектуальном развитии- Е Смирнова-Трыбульска149
Л В Кужільна - Леся українка на барикадах шістдесятників228
А А Володченко - Компьютерная технология разбиения транспортной сети на районы226
В В Гранкина - Компьютерное моделирование системы отопления с инфракрасными обогревателями578
А Г Скок - Комунікативна толерантність викладача вищого навчального закладу1368
Автор неизвестен - Компьютерные модели на базе сетей петри для оценки защищенности информационных систем496
Вахнован В Ю - Компютеризація нтб національного авіаційного університету інновації в управлінні електронними ресурсами302
Ю А Минкина - Комулятивные методы формирования эффективных энергосистем в жилищно-коммунальной сфере246
М Рибалко - Комунікативна система аргентинського танго як контекст оприявнення тендерної ідентичності233
Г Юзьків - Художній дискурс любовної лірики336
В В Вдовін - Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у внз298
Я О Бондаренко - Комунікативно-когнітивна характеристика мовлення персонажа221
М І Кузнецов - Комунікативно-тематичні ситуації дискурсу та аналіз його складових211
Т В Самосенкова - Комунікативно-когнітивний підхід до навчання російській мові іноземних студентів280
Л М Конопляник - Комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземної мови професійного спрямування студентів-фізиків1850
Л Ф Ваховська - Комунікативно-композиційна організація кінематографічних текстів невеликого обсягу255
С Пастухова - Комунікативно-прагматичні властивості консекутивних висловлювань з прислівником therefore222
В Е Глущенко - Методика формирование сеансовых ключей503
Г В Кузнецова - Комунікативно-прагматичні особливості текстів інтерв'ю в сучасній американській пресі417
М А Абисова - Комунікативні стратеги в постсучасному світі соціально-філософський аналіз353
Н Д Ткаченко - Концепти поля ментальності у зіставному аспекті394
А В Сітко - Комунікативні типи англійських речень та їх функції1256
А О Босак - Комунікаційне забезпечення планування виробництва190
М Кітов - Комуністична утопія як специфічна форма прояву віртуальної реальності454
Е А Лукьянихина - Основы экологономики300
О В Бока - Комушкативно-когштивна спрямованість казкового дискурсу415
К І Бєлоусова - Конкурентна боротьба або співпраця підприємства вибір доцільності559
Н В Васюк - Конкурентна боротьба або співпраця підприємства вибір доцільності498
Л О Норік - Конкурентний статус підприємства визначення і формалізація871
Н Л Михальчишин - Конкурентні відносини в умовах перехідної та ринкової економіки376
Р Мартинюк - Конституційна юрисдикція проблеми конституційного суду в україні961
Л С Лісовська А А Теребух Г В Рачинська - Конкурентоспроможність комплексна характеристика суб'єкта ринкової економіки332
концепції напрями відношення - Конкурентоспроможність малих і середніх підприємств273
Н Кирич - Конкурентоспроможність переробних підприємств -запорука економічної стабільності галузі та сталого розвитку суспільства291
Т В Семко, В О Безугла - Конкурентоспроможність регіону в системі циклічного характеру економічного розвитку214
Р Мартинюк - Конституційний суд україни в системі стримувань і противаг390
Р Мартинюк - Конституційно-правовий аналіз проекту закону україни про внесення змін до конституції україни168
Н В Гагіна - Конструктивна взаємодія менеджера в ситуації конфлікту330
В И Мяченкова - Конструктивные особенности и прочность центрально сжатых железобетонных элементов376
Т С Троїцька - Конструктивність антропологічного виміру толерантності філософсько-освітній аспект320
В А Сапрыка - Мониторинг городского рынка недвижимости244
І В Задорожшкова, О А Пахолюк - Конструкції малоповерхових бюджетних енергозберігаючих будівель237
В Б Верба, Б Г Демчина - Контакт пінобетону з арматурою вивчення явища його моделювання та стадійність роботи в зоні зчеплення245
М І Фолюш, О А Бундз, Г В Яворська - Контамінація мікроорганізмами експонатів глибоководних тварин зоологічного музею292
Я О Поліщук - Контекст традиції і трагедійний жанр лесі українки355
А М Мурчик - Контроверза заповеди люби ближнего как самого себя264
А М Мучник - Контроверза заповіді люби ближнього як самого себе458
М Г Гордієнко - Контроверзи толерантності та насильства в політичному та моральному розумінні321

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22