Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н І Гнатишина - Контроль праці та її оплати в системі управління бюджетної установи183
М А Алексеев, Е Л Холод - Контроль перегрузки барабанных мельниц рудой на основе показателя херста звукометрического сигнала438
І Сандій - Контроль фінансових результатів недосконалість інструментарію традиційного управлінського обліку186
Р О Костирко - Контроль і аналіз резервів забезпечення фінансової безпеки підприємства методологія та організація351
В В Бізюк, Л М Александрова, О М Колбун - Контрольні роботи з математики для слухачів заочних підготовчих курсів954
В І Щербак, Н М Корнійчук - Контурні угруповання автотрофної ланки річки тетерів241
Л О Коберник - Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції в юнацькому віці1469
Н Гураль-Сверлова , В Мартынов - Конхологические особенности популяций314
A В Сішгаївська, B В Прокопенко - Концепт conformity в англійській мовній картині світу асоціативно-образний та аксіологічний аспекти273
З Сушко - Концепт комічного в інтерпретаціях юрія лісняка на прикладі перкладів творів дж свіфта, джерома к джерома390
О С Колесник - Концепт потойбіччя в англійській мовній картині світу діахронічний аспект241
О С Переломова - Концепт сакрального часо-простору в структурній моделі художнього світу олександра олеся291
В Коновалова - Культурні аспекти сучасних біотехнологій225
Н В Гаценко - Концепт як ключове поняття когнітивної лінгвістики1217
Автор неизвестен - Концепти поетичної майстерності в доробку богдана-ігорря антонина238
О Астаф'єв, Г Табакова - Концептосфера новел богдана мельничука268
Т Вільчинська - Концептуалвація сакрального як відображення пралемківського світу у поетиці б-і антонина409
В С Чередниченко - Концептуальна модель безпечного функціонування та розвитку соціотехнічних систем344
Е В Климова - Николай гумилев о вячеславе иванове210
О О Глущенко - Концептуальна модель податкової стратегії підприємства як захід збереження його економічної безпеки378
Н И Зотов, О А Чернышева - Концептуальная модель потоков тяжелых металлов в агросфере при использовании осадков сточных вод196
І В Журавльова - Концептуальний підхід до розроблення стратегії розвитку структурного капіталу підприємства293
С О Швачко - Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів контрастивні аспекти330
Ю Стежко - Культуровідповідність релігійного виховання201
Н В Кузьминчук - Концептуальний підхід до управління фінансовим станом банку258
П І Замаскіна - Концептуально-дидактична модель профільного самовизначення учнів256
С Н Булыга - Концептуальный анализ локального рыночного пространства329
Н Л Михальчишин - Концептуальні засади менеджменту антимонопольної діяльності421
Н М Горішна - Концептуальні засади навчання соціальних працівників аналіз зарубіжного досвіду475
Г О Васьківська - Концептуальні підходи до формування системи знань про людину235
З Бриндзя, Г Бриндзя - Концептуальні засади оптимізації процесів інноваційного та маркетингового забезпечення розвитку апк263
З Бриндзя, Г Бриндзя - Концептуальні засади оптимізації процесів інноваційного та маркетингового забезпечення розвитку апк 1224
Ю М Полонська - Концептуальні засади організації підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні320
Н П Павлик - Концептуальні засади організації соціального виховання у притулку для неповнолітніх368
О В Харламова - Концептуальні напрямки впровадження професійної сертифікації бухгалтерів247
Ольга Іващук - Концептуальні підходи до ліквідності банку як об'єкту фінансового управління483
Т Комарине - Концепты мифологической символики в романе т толстой кысь1054
Л Ярощук - Концептуальні підходи до формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності281
Л Козак - Концептуальні підходи формування стратегій сільськогосподарських підприємств353
М І Пилипенко - Лекція статистичні концепції для лікарів215
И Э Линник - Концепция улучшения состояния почв и грунтов в г харькове377
- Концепція забезпечення ефективності розвитку малих підприємств на основі розробки державних цільових142
І Луцишин - Концепція провини в модерністській естетиці володимира винниченка380
С Федорій - Концепція запровадження стратегій маркетингу як ефективного засобу управління розвитком біоенергетичних компаній263
Т Ковальова - Концепція управління виробничими послугами на промислових підприємствах207
В Р Шевчук Л І Чернобай - Концепція управління фінансами підприємства на базі економічної доданої вартості283
В С Дорошенко - Концепція формування людини як суспільного феномену227
середина 80-х років ХХ ст- Л Загребельна - Корецький жіночий монастир(60-ті454
С С Зелінський - Концепція інформаційно-освітнього середовища в процесі інформатизації системи вищої професійної освіти303
В И Торкатюк, В В Дымченко - Концессионные формы реализации инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве165
Г И Онищук, Н Н Потапова - Концессия как механизм инвестирования ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве регионов украины288
О Г Розметова - Концесійний договір як інноваційна форма інвестування санаторно-курортної сфери267
С В Голуб - Координація взаємодій локальних агрегатів в структурі систем багаторівневого перетворення моніторингової інформації227
О М Спірін, О М Шимон - Координація навчальної діяльності в умовах кредитно-модульної системи200
К В Щербакова - Корекційна і навчально-виховна робота у гуртку з дітьми які мають функціональні обмеження323
Л С Кравчук - Корекційно-педагогічний супровід навчальної діяльності студентів з порушеннями опорно-рухового апарату553
О С Погорєлова - Корекція структурних змін міокарда щурів при тривалому споживанні солей важких металів препаратом тіотриазолін178
Н Б Іваницька - Корелятивні особливості деяких українських та англійських номінацій у проекції на процесуальний денотат384
О М Бажан - Кореляція феміністичної та ґендерної критики як різновидів новітнього літературознавства782
Ю Г Поржезінський - Корозійні процеси в теплових мережах та водогрійних котлах і методи боротьби з кисневою корозією333
М Т Драган - Фортепианное искусство397
Ю В Балашова - Корпоративна культура майбутніх офіцерів-прикордонників компетентнісний підхід226
М П Буковинська - Корпоративна культура, як неодмінна умова стратегічного розвитку корпорацій228
І В Дем'яненко - Кредитне забезпечення аграрного виробництва221
О В Харчишина - Корпоративний навчальний центр та його роль у формування організаційної культури271
Т В Момот, Т А Доля - Корпоративні технології акціонерних товариств харківського регіону конфлікти та шляхи до цивілізації154
М Зимомря, Н Науменко - Ювілейні дати426
Т С Черкашина - Корпоратизація як умова розвитку управлінського персоналу170
В А Павский - Косвенный метод оценки живучести систем защиты информации246
муж надзвичайно прославленої діяльності - Костянтин іванович острозький349
Л Д Бабушка - Краса як явище нескінченної ідеї в естетиці метафізичного германського ідеалізму233
Е И Назимко - Краткая история развития обогащения полезных ископаемых1187
Т І Макарова - Кредитно-модульна система навчання інформаційний список літератури вип 7454
М А Пинчуков - Краткий обзор основных результатов исследований югниро промысловых беспозвоночных в индийском океане269
О Коваленко - Креативні технологи у формуванні навичок професійного спілкування майбутніх авіадиспетчерів237
Т І Макарова - Кредитно-модульна система навчання інформаційний список літератури вип 8413
Т М Майстренко - Кредитно-модульна система організації навчання фахівців психологічних спеціальностей169
В І Анін - Критерії прийняття рішень у будівельній організації192
О І Баглай - Кредитно-інвестиційна діяльність банків стан проблеми та перспективи розвитку478
О Гарматюк - Криза, якість управління в умовах кризових ситуацій654
О Л Музика - Криза творчої особистості суб'єктно-ціннісний підхід до типології347
В Н Козько, А В Гаврилов, О В Загороднева - Криптококковая инфекция у вич-позитивных и вич-негативных лиц состояние проблемы364
М Демчина, Ю Степень-Дамм, Б Белан, М Маняко, Я Каличак - Кристалічна структура сполуки tbag3in3172
В Федорова - Україна в умовах незалежності720
О Мякуш , Ю Вербовицький , О Мягкота - Кристалічна структура та воденьсорбційні властивості сплавів271
А Ткачук, Л Ромака, Ю Стадник - Кристалічна структура тернарних антимонідів212
И Э Линник, Э В Гаврилов - Критерии оптимизации транспортных сетей города282
М Ромашок, В Стадннк, Ю Стадннк - Кристалічна структура і фазовий перехід у кристалах rbnh4s04170
Н Н Кизилова, Н А Попова - Критерии оптимального функционирования ветвящихся транспортных систем живой природы236
Д Д Пристромова - Микроспоридии (письменная справка)354
Г И Николаевна - Критерии отбора персонала на руководящую должность439
Н В Попова - Критерии оценки сильных и слабых сторон предприятия612
Ю В Вергелес - Критерии оценки эффективности организационной структуры управления516
- Критерії та показники сформованості корпоративної культури майбутніх офіцерів результати дослідження О Л Ходань552
В Максимович, Р Баран, П Гаранюк - Критерії технологічної доцільності реалізації число-імпульсних фукціональних перетворювачів188
Автор неизвестен - Критика маркетингу як детермінанта напрямів185
Р И Костромицкий - Критика постмодернизма в текстах в пелевина302
- Критична теорія науки франкфуртської школи (до 80-ліття франкфуртського інституту284
Д Д Денисенко - Пояснювальна записка166
В Русов, В Тарасов, Д Літвінов - Крос-кореляц1йна спектрометрія реакторних антинейтрино276
О Шершнъова - Круглий стіл як один із механізмів прийняття рішень в системі регіонального державного управління туризмом237
Автор неизвестен - Інформаційні технології149
М М Масліков - Кріогенні технології у харчовій промисловості368
Л М Квич. - Культ зарваницької богоматері в богословській і художній літературі642
Л Б Далёкая - Культивирование гидроида obelia loveni allm и оценка структурных характеристик поселений307
Автор неизвестен - Культура київської русі та галицько-волинського князівства2399
В С Дорошенко - Культура і національна свідомість як смисложиттєві цінності українського суспільства323
Н Г Єсипенко - Культурний концепт freedom у мовній картині світу англійців396
Д Шевчук - Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури261
В А Беднар - Культурно-мистецьке середовище формування творчої особистості олександра грена європейська та українська специфіка261
О Луценко - Стандартизація та адаптація тесту325
И Соляр - Культурно-просветительская деятельность национально-государственнических партий западной украины в 1920-х гг436
М Г Кітов - Культурно-релігійний контекст таємниці княгині ольги148
Н М Ільчишин - Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови154
С Губеня - Культурно-просвітницька та доброчинна діяльність п'ятидесятників в україні у 1991-2011 рр253
І В Клочков - Культурно-історичні форми наукової раціональності в дослідженнях українських філософів 1970-1990-ті рр244
А П Мартемьянов - Культурные растения фракийских земель в первых веках н э403
Т В Іванова - Культурологічний аспект як сучасний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя170
Автор неизвестен - Культурологічні складники творчості євгена гуцала300
К А Іванова - Культурфілософські підходи до аналізу культурних змін192
початок XIX ст - Купецтво на митній службі на півдні україни остання чверть XVIII229
К В Васильківський - Кінематика переміщень вантажів на похилих опорних178
В Савельев - Л шестов про зв'язок ідейної спадщини ф м достоєвського з філософією життя ф ніцше332
О Л Зарицька - Лабораторний практикум як частина дистанційного курсу з інформатики370
Л Ільїн - Ландшафтно-геохімічні аспекти дослідження лімносистем300
Ю С Чайковська - Легенди та перекази козацьких часів у історичній пам'яті мешканців присамар'я339
О О Яковлева, А В Шаюк - Легенева гіпертензія труднощі при діагностиці сумнівні перспективи лікування295
С О Швачко - Лінгво-когнітивні аспекти нумеральних морфем182
В Кожухар, В Брем, Ю Єпутатов - Легування полікристалічних тіл пдридоутворюючими елементами213
О Жвава - Лексика поховального обряду у говірках наддністрянсько-буковинсько-подільського суміжжя440
Т Г Шоріна - Логічні та методологічні виміри природи ідеального253
Л М Чумак - Лексикалізація множини іменника сучасного англійського словотвору453
Л М Коцюк , О В Тишко - Лексикографічний огляд подяки через дієслово thank289
В Аристова - Лексические способы создания инвективного эффекта в произведении л -ф селина330
М Tkaчук - Лексична ремотиващя ботанічної лексики в чорнобильських говірках312
М Алексєєва - Лексична інтерференція в переселенських лемківських говірках в україні287
Р Зінчук - Лемківсько-західнополіські паралелі в системі іменникової словозміни317
професор харківського національного університету імені в н каразіна - Леонід григорович авксентьєв567
М А Козловець, І М Захарченко - Леся українка як уособлення національного обов'язку282
Г В Гайович - Мовний етикет в офіційно-діловій сфері382
В А Завгородний - Лингвистическое описание одной из классификаций русских глаголов по словоизменительным моделям236
С А Швачко - Лингвокогнитивные аспекты понятий много, мало в англоязычном дискурсе262
Н А Загоруйко - Листи василя стуса як феномен епістолярної650
Г Я Любарский, Ю Л Работников - Линейный осциллятор со случайно изменяющейся жесткостью228
И Г Мудренко - Личностные особенности пациентов с аутоагрессивным поведением в манифестном периоде шизофрении258
Т І Макарова - На допомогу куратору студентської молоді223
В В Адонина - Личностные характеристики руководителя службы безопасности как фактор системы экономической безопасности910
У С Антонов, З Р Мичуда - Логарифмические аналого цифровые преобразователи с накоплением заряда обзор371
Л И Нефедов - Логистическая система управления поставками оборудования для предприятий249
А І Вавіленкова - Логіко-лінгвістичні моделі речень як засіб порівняння текстових документів за змістом329
Н Бернадська - Літературна пародія до історії вивчення жанру349
A I Соколенко - Логістика енергоощадної взаємодії матеріальних і енергетичних потоків в пивоварній галузі222
Л О Штанько , Т Є Філатова - Логістика постачання молочної продукції311
Л Бабушка - Людиномірність як система координат в гуманітарному поступі нації224
Л О Шпак - Логістичне моделювання системи товаропросування на ринку торгівлі черкаського регіону272
Е Н Рудниченко, Н И Гавловская - Логістичні витрати підприємства аналіз складу та структури567
О Астаф'єв, О Ляшенко - Література австро-українського п'ємонту291
Г Р Копець - Логістичні рішення щодо зменшення енергетичних витрат у комунальній економіці330
В Н Гладунський - Логічні таблиці для виявлення альтернатив у процесі вироблення управлінських рішень215
С О Швачко - Лінгвокогнітивні аспекти гендерної парадигми181
Г Коваленко, 1 Шуда - Локальний аналіз твердотільного лазера з модулятором добротності і квадратичним навантаженням349
И В Пивавар - Льготы и субсидии как инструмент бюджетного регулирования в жилищно-коммунальной сфере237
О Ю Козиревська - Пояснювальна записка325
один з найрадикальніших альтернативників постмодерністського дискурсу початку ХХІ століття - Любко дереш388
Т Г Харченко - Людина у філософсько-педагогічних концепціях великої французької буржуазної революції 1789-1794 рр269
Г Сукач, В Кідалов, А Ревенко - Люмінесценція тонких плівок відпалених у плазмі азоту204
художній оберіг у декоративно-прикладному мистецтві україни - Лялька-мотанка765
С О Швачко - Лінгво-когнітивна поліаспектність комунікативних одиниць188
Н В Рокіцька - Лінгводидактичні аспекти навчальної співпраці на уроках іноземної мови в школі250
Г І Дідук-Ступ'як - Лінгводидактичні можливості корпусної лінгвістики333
А П Якимчук - Лінгвокультурна комунікація як випробовування для перекладача279
О Дерев'янко - Лінгвокультурологічна специфіка концепту сім'я на пареміологічному рівні англійської мови481
Н Л Дащенко - Лінгвостилістичний аналіз лексико-фразеологічних засобів у публіцистичному тексті1964
О В Кальницька - Мотивація робітників на підприємстві216
Р Строчковська, Ю Вокалюк - Лінгвістичні особливості перекладу рекламних текстів2431
Автор неизвестен - Лінгвістичні та методологічні проблеми технології навчання іноземним мовам в сучасних умовах196
Т Подвірна - Маркетингова сегментація на світових ринках200
В Мізюк, В Шибанов, Г Маршалок - Лінійна залежність між величинами хімічного зсуву ароматичних протонів у спектрах209
Н Бєлоконь - Літературний архетип хама у повісті івана чендея іван251
Г І Смірнова - Літературні джерела сюжетів індійських храмових танців272
О В Пашкова - Літоральний зоопланктон у дніпровських водосховищах різного типу288
С С Антонюк - Літургія» укладена станіславом людкевичем стилістичні особливості462
О Я Мазур - М.с. грушевський і союз визволення україни в документах російської жандармерії213
начала ХХ веков - М арцыбашев и философско-эстетические искания в русской литературе конца ХІХ285
Н В Без'язична - М'які підкладки базису знімних зубних протезів оцінка ультраструктури поверхні627
А А Кустенко - Оптимизация троллейбусного движения222
Ю А Врубель - Магистральное управление дорожным движением в г минске280
O I Титко, Г А Циганкова, А К Фіщук - Магнітне поле в зубцево-пазовій області електричних машин i електротехнічних пристроїв174
И К Евстигнеева - Макрофитобентос мелководья западного крыма272
M B Макаров, Л В Бондаренко, В Г Копий - Макрозообентос естественных твёрдых субстратов бухты карантинная207
М В Макаров, Л В Бондаренко, В Г Копий - Макрозообентос естественных твёрдых субстратов бухты карантинная крым чёрное море197
И А Синегуб - Макрозообентоса дофиновского лимана северо-западное причерноморье236
О І Скроцька, Н М Жолобак, М Я Співак - Макрофаг альна ланка імунітету при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті166
М Н Шеремета - О скорости сходимости частных сум228
В Т Чайковська - Мала проза в винниченка у світлі його світогляду194
1770 роках - Маловідомі факти з історії пікінерського повстання на приоріллі у 1769231
А О Маслов - Маргінальне у сфері адміністративного управління362
найважливіша задача підприємництва - Маркетинг інновацій256
Л М Гурч , А М Ченчик - Маркетингове дослідження ринку транспортних послуг україни415
Р Федорович, С Семенюк - Маркетинговий аналіз кон'юнктури ринку337
Н В Куденко, Н В Овсієнко - Маркетингове стратегічне планування виробників молочної продукції україни322
О Є Шандрівська, М М Гагелюк - Маркетингово-логістичне забезпечення напрямів формування конкурентних переваг підприємства197
К В Константинова - Маркетингові засади розвитку індустрії міжнародного туризму в україні283
О В Гродовський - Маркетингові механізми реалізації економічної стратегії промислового підприємства266
И А Губарева - Метод оценки конкурентного статуса предприятия178
О Б Петренко - Маскулінізація образу дитинства в сталінській педагогіці 30 ті ХХ століття389
Е Ю Мисюра, Б Я Кантор, С Ю Мисюра - Математическая модель амортизатора и анализ его ндс199
А Е Басманов - Математическая модель пламени над разливом нефтепродукта193
А А Евтушенко - Математическая модель гидродинамического фильтра с бегущим электромагнитным полем185
Е Ю Мисюра, Б Я Кантор - Математическая модель и анализ ндс полой сферы выполненной из материала джона206
К Ю Бардола - Налоговая политика императора юстиниана i393
В Н Новобранов, Н В Обухова - Математическая модель и метод оптимального размещения объектов с личными связями271
Я А Гусенцова - Математическая модель стационарных режимов работы сложной приточно-вытяжной вентиляционной системы270
Я В Адамчо - Математическая модель турбулентного потока в каналах вентиляционных систем теплогенерирующих установок207
Ю А Абрамов, В П Садковой - Математические модели гидромагистралей систем автоматического пожаротушения264
А А Смердов, А Н Брикун - Математическое моделирование возобновляемых источников электрической энергии302
О С Міняйло, О І Маврін, К Б Покровський - Математична модель асинхронізованого турбогенератора у фазних координатах210
С Г Потапов, М М Масліков - Математична модель дихання яблук з урахуванням динаміки концентрації етилену218
технології - Математична модель дослідження технологічного процеса з використанням fuzzy224
А Ф Строй, Б М Федяй - Математична модель нестаціонарного теплообміну в топці теплогенератора286
А Б Гур'янов, А В Сєріков - Математична модель оптимізації диверсифікації виробництва188
Л А Ороховська - Медіапростір в контексті соціального простору716
Т Б Жеплинський, С І Дяківський, М Я Головчук - Математична модель процесу релаксації напружень у загартованому листовому склі159
A M Ткачук, А Н Ткачук - Математична модель рівняння для зворотних реакцій що відбуваються за постійного об'єму158
О С Меняйленко - Математична модель учителя в алгоритмах оцінки навчальних досягнень учнів317
Г І Архіпова , О О Вовк , В А Гроза - Математичне моделювання загибелі мікроорганізмів як метод розробки параметрів режиму пастеризації192
Н А Дубровіна, Г Ю Шульга - Математичне моделювання порядку формування коштів підприємства на матеріальне стимулювання персоналу315
А Жерносєков, В Сидорець - Математичне моделювання систем дугового зварювання з дрібнокрапельним переносом металу158
Я В Дорошенко - Математичне моделювання руху поршня по магістральному газопроводу з аварійним витоком газу220
Н В Без'язична - Матеріали для м'яких підкладок базису знімних зубних протезів порівняльна оцінка клінико-технологічних властивостей312
Н В Без'язична - Матеріали для м'яких підкладок базису знімних зубних протезів порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей273
Автор неизвестен - Матеріальне забезпечення викладачів-гуманітаріїв вищих навчальних закладів наддніпрянської україни220
В Д Бондар - Матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективності діяльності державних службовців в україні262
А А Баркалов, С А Цололо, Х Байрак - Матричная реализация композиционного микропрограммного устройства управления с разделением кодов180
новый продукт кондитерских изделий на рынке украины - Маффин278
А С Довбиш - Машинна оцінка знань студентів у системі керування дистанційним навчанням437
Е В Дьяконенко - Межкультурная коммуникация письменная справка572
Т В Фролова, О В Кононенко, О В Атаманова - Медико-біологічні предиктори формування хронічного захворювання нирок у дітей та підлітків189
С В Шелест, К Г Максименко - Медичний діагностичний центр медбіотех як засіб діагностики та корекції здоров'я265
Н М Шурова - Межгодовая изменчивость возрастной структуры популяции мидий mytilus galloprovincialis в северо-западной части черного моря241
С П Ткачук - Международная академия безопасности жизнедеятельности в решении актуальных проблем обеспечения жизни и здоровья человека177
М М Соколов - Международная ассамблея столиц и крупных городов как фактор устойчивого развития городов269
О І Боднар, В В Грубінко - Мембранний механізм проникнення іонів металів у клітини водоростей343
В Б Великорода - Механізми поповнення евфемістичної лексики298
И Н Лавриненко - Мена коммуникативных ролей в англоязычном конфликтном кинодискурсе513
О Стебельська - Менталізм та еволюціонізм як методологічні підходи до вирішення проблеми свідомості177
М М Зацеркляний - Метод стеганоаналізу за допомогою rsu-підгруп359
С Філонік - Мета форизація як явище зна ченнєвоі динаміки словникового складу сучасної англійської мови179
М Горішний, С Гудзь, С Гнатуш - Метаболізм глюкози та глікогену у клітинах зелених фотосинтезувальних сіркових бактерій chlorobium limicola ya-2002324
М Й Штокало, Є Є Костенко, Г М Біла - Метал-індикаторний метод дослідження комплексів у розчині187
- Метан вугільних пласті запаси i перспективи використання- В Черних , А Неменущий681
Л Конопляник - Метафора як образно-функціональна одиниця англійської реклами1589
Л В Макаренко - Метафоричні функції вічних образів у поезії юрія клена269
Н М Ковтун - Метафізика як концепт осмислення типів світогляду у філософії м лоського361
І Стадник, Р Стадник - Метод визначення продуктивності праці в хлібопекарській галузі223
Є Ю Дубовіков - Метод виявлення скритої інформації в звукових файлах на основі фрактальних закономірностей210
Н О Божок, О В Климова - Метод вказівки до самост роботи студентів IV курсу185
В М Панасенко - Методи кількісної оцінки податкового потенціалу регіону571
В И Саранчук, В В Ошовский, А Т Лавренко - Метод определения величины электрического сопротивления угля в зависимости от температуры221
А И Андрюхин - Метод параллельной генерации тестов на переключательном уровне для моп-схем143
Г Ф Мамус, О Ю Пінаєва - Метод проектів у системі підготовки сучасного вчителя технологій335
М С Курач - Метод проектів як основа сучасних педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів трудового навчання436
А Г Ажиппо, Ю А Куликов, А В Кущенко - Метод расчета системы подогрева топлива транспортного средства481
Н Заец, Н Мамонтенко - Метод формирования инновационной стратегии машиностроительного предприятия251
Автор неизвестен - Наша історія і перспективи розвитку137
Т Свідрик - Методи аналізування витрат переваги та недоліки використання в системі діагностування184
Ю О Скрипник, К Л Шевченко, О А Ваганов - Методи вимірювання електромагнітних випромінювань нетеплової інтенсивності186
М І Скрипник - Методи обліку витрат і методи калькулювання сутність і співвідношення понять341
Н М Попова - Методи оцінки впливу виробничо-технічних чинників на рівень гармонізації управлінської діяльності на підприємстві184
О М Огар, С О Бантюкова - Методи оцінки рівня безпеки руху в транспортних системах190
О С Шаріпоеа, І М Седова - Методи раціонального використання персоналу залежно від рівня ділової активності підприємства186
Л Д Іваненко, О М Ніколаєва - Мудрі думки про здоров'я594
В К Гаврилькевич - Методи та методики дослідження особливостей емоційної саморегуляції дорослих із ішемічною патологію серця864
Б Несторович - Методи фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-виховної роботи з молодшими школярами247
О А Кучерук - Методи формування комунікативної компетентності в процесі дидактичного дискурсу1373
О Луценко - Методи формулювання психодіагностичного висновку етика психодіагностичних досліджень409
А В Бородулін, А В Минин - Модель радиоканала мобильной связи433
М М Новікова - Методика визначення фактичної вартості робочої сили245
Автор неизвестен - Методика використання відеофільмів на занятті з англійської мови на прикладі фільму my fair lady261
Э Б Хоботова, М И Уханёва - Методика проведения эксперимента дипломной работы410
Н Ф Іозіок - Методика виховання молодого музиканта в класі фортепіано педагога ольги феофанівни качевої425
А С Беликов, Е В Рабич, Н Ю Шлыков - Методика исследований условий труда по фактору освещения на постоянных рабочих местах170
Е И Назимко - Методика исследования поведения замкнутых технологических систем с учетом транспортного запаздывания потоков210
В Г Мирончук - Методика моделювання процесу промислової кристалізації цукрози177
В Семенина - Полемічний канон христофора філалета288
Н В Гребченко - Методика определения величины комплексных проводимостей изоляции фаз по отношению к земле269
П В Трунов, Д А Царенко - Методика определения объема и влажности избыточного активного ила в мембранных биореакторах468
Э Г Братута, О В Круглякова - Методика оценки режима централизованного отопления жилых помещений249
М Ткаченко, О М Скарбовійчук - Методика оцінки попиту на інноваційну продукцію214
Е Н Кайлюк, АА Френкель - Методика регулирования цен естественных монополистов196
Г О Надьон, О Р Шарко - Методика оцінювання стану операційного управління розробкою управлінських продуктів208
- Методика проведення історико-краєзнавчих експедицій на півдні україни інститутом етнографії ан срср у 50-60-ті рр хх ст145
О М Спірін - Методика реалізації диференційованого підходу у вивченні основ штучного інтелекту142
О В Нечипорук - Методика рейтингової оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств339
Л В Щербина - Модель удосконалення українського енергоринку214
Автор неизвестен - Методика роботи з відеоматеріалами на занятті з англійської мови225
Г А Циганкова - Методика розрахунку електромагнітного поля в робочому зазорі електродинамометра333
В Е Глущенко, Ю В Глющенко - Методика формирование сеансовых ключей187
Н А Дубровіна - Методика розрахунку кількісного показника інвестиційної привабливості об'єктів капіталовкладень240
Л В Кравцова - Методические основы исследования качества жилищно-коммунальных услуг237
Л Вітек - Нові тренди у поведінці польських споживачів160
Н В Попова - Методические основы оценки сильных и слабых сторон предприятия562
Н Р Шевцов, Ю И Антоневич, Б А Лысиков - Методические указания и программа преддипломной практики308
C H Эш - Методичне забезпечення антикризового управління фінансами підприємств402
О М Кривонос - Методичне забезпечення творчої навчальної діяльності студентів у процесі навчання основ інформатики173
О В Толстжова - Методичний підхід до вибору адекватних методів мотивації соціальних потреб208
Роман Криловець - Тема смерті в поезії в стуса538
Н С Іпляшенко, М І Мінько - Методичний підхід до визначення рівня відповідності підприємства системам управління якістю160
І Гринчук, Г Олексін - Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя до інноваційної діяльності339
В Ю Мавріду - Методичні аспекти управління розвитком промислових підприємств216
Л Б Поліщук - Методичні вказівки до вивчення курсу освітньо-професійне спрямування географія233
С В Ткачук - Методичні засади здійснення первинного відбору зовнішніх ринків234
Т О Шевченко - Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу інженерна гідравліка1407
С Ілляшенко, О Олефіренко - Методичні засади оптимізації портфеля замовлень малого науково-виробничого підприємства189
0 0 Хижняк - Проблема знезаражування природної води463
В В Куліш, О Я Кузнецова - Методичні засади організації лабораторних занять з фізики за модульно-рейтинговою технологією навчання246
О Шершнъова - Методичні засади побудови стратегії розвитку туризму в малих міста рівненщини263
О Толста - Методичні засади прогнозування трудомісткості розробки програмних продуктів321
К В Багацька - Методичні засади регулювання платоспроможності підприємств275
В В Бойчук - Методичні основи використання ресурсів Інтернету на уроках інформатики513
С А Стахурська - Методичні засади формування інвестиційної програми підприємства за параметрами операційної діяльності263
В Я Ломакович - Методичні моделі екологічної освіти учнів німеччини в закладах освіти середнього ступеня навчання272
Ю С Тисячна - Методичні основи аналізу ефективності відтворювальних процесів підприємства273
В Трофименко - Методичні основи формування математичної культури студентів технічного университету340
Б Р Пристай - Наголошення у говорах і акцентна варіантність492
І Хмеляр, М Лукащук - Методичні підходи диференціації та індивідуалізації навчання на заняттях хімії та біології353
Т Г Белова, О Ф Шаповал - Методичні підходи до аналізу конкурентів233
Н В Можайкина - Методологическая основа исследования домохозяйств632
М М Шигун - Методичні підходи до бухгалтерського обліку трансакційних витрат271
Т П Басюк - Методичні підходи до оптимізації обсягу та структури оборотних активів підприємства498
А В Курилов - Методологические аспекты изучения структуры водных сообществ277
Волощук Г О - Методичні підходи до оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства760
Л М Прокопишин - Методичні підходи до оцінки потенціалу управління машинобудівними підприємствами на прикладі ват пресмаш174
С А Стахурська - Методичні підходи до формування інвестиційної програми підприємства з урахуванням ресурсних обмежень319
Ф Крайнюченко, М Фещенко - Методичні підходи щодо оцінювання параметрів товарної номенклатури та асортименту продукції1236
Т Г Белова, О Ф Крайнюченко - Методичні підходи щодо формування концепції конкурентних переваг274
Ю М Шкодовский - Методологические основы синергетического моделирования развития городов289
Р Волошин - Методологія дослідження конкурентоспроможності зерна548
Т Романовська, М Осейко, І Левчук - Методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи418
А В Зайцев - Методологические погрешности экономической оценки негативного воздействия на природную среду402
В Т Семенов - Методологические предпосылки разработки «программы устойчивого развития гхарькова до 2010 г139
Д А Панков, С Г Вегера - Методологические проблемы учета земли и земельной ренты269
Н Ю Тодорова - Методы оценки работы малых групп коммуникативный аспект381
К А Фисун - Методология разработки программ инвестиционного развития регионов235
В В Аронова - Методологічний підхід до оцінки розвитку системи маркетингу на підприємстві173
П Вербицька - Методологічні засади громадянського виховання особистості220
Г Білик - Методологічні аспекти геоекологічного обґрунтування системи комплексного використання твердих побутових відходів340
І М Комарницький, М І Бублик, О О Кушніренко - Методологічні аспекти розвитку регіону на засадах екологізації169
Н Б Сиротич - Методологічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку626
Й С Завадського - Методологічні аспекти формування результативної системи управління стратегічним потенціалом підприємств279
К Ю Герасимчук - Методологічні аспекти ціноутворення продукції виробничо-технічного призначення326
Ю Ю Шамаєва - Методологічні засади дослідження вербалізованих концептів емоцій229
І Г Ленчук - Методологічні засади зображень в аксонометрії тіла обертання259
В М Жуковський - Методологічні засади підготовки підручників основи христянської етики для 5-6 класів зош311
О М Спірін - Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої освіти214
Л Д Пляцук, С В Вакал, Н И Андриенко - Методы переработки природных фосфатов1504
Ю Ю Агапов - Методологічні основи дослідження проблеми становлення та розвитку приватної освіти на волині449
М М Заброцький - Методологічні проблеми оцінки екологічності комунікативної компетентності158
І Гаврилюк - Образні мікросистеми в структурі репортажу169
C H Эш - Методологічні підходи до використання новітніх технологій в процесі вивчення фінансових дисциплін390
М Паламаренко - Методологія nominate та її застосування для вивчення діяльності конгресу сша206
А В Левшов, С Г Джура, В И Чурсинов - Многомерная энергетика208
П Д Плахтій, Шахненко В І Смирнова Т А - Методологія зміст та методика вивчення навчальної дисципліни «вікова фізіологія та валеологія563
М Кравець - Методологія осмислення політичної культури інформаційного суспільства156
О Балтовський - Методологія побудови реляційних баз даних для підсистеми аасу «управління фінансами185
Г В Мигаль, О Ф Протасенко - Методы контроля функционального состояния операторов641
В А Гороховатский - Метрики на множествах ключевых точек изображений462
Ю С Погорелое, Д Ч Аматыева - Методы превентивного выявления и преодоления кризисов в процессе развития предприятия265
Ю С Погорелое, Д Ч Аматыева - Методы превентивного выявления и преодоления кризисов в процессе развития предприятия208
Э Г Петров, Т С Чайникова - Методы принятия решений в инвестиционном анализе317
Н И Самойленко, А А Володченко - Методы решения задачи коммивояжера больших размерностей146
В В Мелашич - Механизация земляных работ в условиях реконструкции строительных объектов168
Л М Приблуда - Метонімія як різновид вторинної номінації на матеріалі творчості українських письменників-постмодерністів472
А А Мельник - Механизм формирования и реализации политики трансфертного ценообразования на предприятии275
О А Власенко - Механизмы развития хронической сердечной недостаточности в постинфарктном периоде у больных ишемической болезнью серца170
С Л Хилько, Р А Макарова - Механохимическое сульфирование гидрохинона438
В О Климчук - Опитувальник внутрішньої мотивації190
А І Українець, Т В Кулініч - Механізм адаптації та інноваційного розвитку машинобудівних підприємств234
Ю Стадник, В Ромака, В Давидов - Механізм генерації донорної домішки в інтерметалічному напівпровіднику166
А Я Аноприенко - Семь принципов академика глушкова173
О Іванілов, Н Опікунова, Г Добривченко - Механізм забезпечення конкурентоспроможності190
К О Володимирівни - Механізм компенсації неуспішності молодших школярів в навчальній діяльності756
О Єлетенко - Механізм управління логістичною системою підприємства341
Г О Сімахіна - Механізм прогнозування та створення композиції радіозахисної дії з використанням біофлавоноїдів395
О Апостолюк - Механізм удосконалення контролю за рівнем конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг181
Е Г Вошко - Прісноводна гідробіологія262
Л Чаговець - Механізм формування стратегій стабілізації системи економічної безпеки підприємства198
В Б Горбань - Механізм функціонування інститутів спільного інвестування в аспекті первинного розміщення акцій170
О В Шинкаренко - Механізми впливу неадекватного сімейного виховання на формування інтер-адикції собистості369
О Г Миколайчук, О М Когуг, О Й Мельник - Механізми електропровідності в плівках селеніду міді159
Л А Вотякова - Основи аналізу функцій дуальної змінної639
О Л Музика, Н О Никончук - Механізми психологічного захисту в усній народній творчості249
А В Бакурова - Механізми підвищення конкурентоспроможності монофункціональних міст191
З О Колодій, П Депко - Механічне моделювання флікер-складової спектра149
В Русов, В Тарасов, Т Крижанівська - Механізми радіаційної повзучості металевого уранового палива та її температурні нелінійності191
Б Сидяга - Механізми управління формуванням і використанням прибутку підприємствами199
Автор неизвестен - Таблицы интегралов143
І Брошак - Механічні обмежувальні системи та їх класифікація266
В И Торкалюк, А Г Соболева - Миграция населения и тенденции в изменении численности населения в украине195
Г Гримашевич - Минуле й сучасне бориспільщини крізь призму текстів229
И А Говорин - Мидийный биофильтр обрастания гидротехнических сооружений одесского залива продолжающаяся тенденция деградации197
А С Колякина, Н В Ищенко, В Н Старченко - Минимизация производственных затрат в междугородних пассажирских перевозках256
О Ю Мельник - Мистецька муза івано-франківська до 350-ліття міста330
М А Дзюба - Мистецькі напрями творчості художників самбірщини ХХ-ХХІ століть240
І Зимомря - Мистецька стратегія томаса бернгарда дискурс внутрішньої організації малої прози205
початку XXI ст як чинник формування ідентичності міст - Мистецькі практики в урбаністичних просторах кінця XX299
Ж Янковська - Митці малої вітчизни співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м нетішина світлани лелях317
Ю Вышницкая - Мифологические сценарии «потерянного» и «обретенного рая» духовно-сакральная сфера363
Т Кремень - Мифопоэтическая концепция лирики тараса федюка с точки зрения литературной антропологии172
В В Величко - Основные подходы к управлению персоналом189
Т Н Жужгина-Аллахвердян - Мифопоэтический дискурс в поэме фльфреда де виньи тюрьма475
М А Жишкович - михайло голинський на сцені харківської опери до питання творчих контактів187
Н Н Кизилова, А А Штейн - Многофазные модели істущих биологических сплошных сред180
Н Н Костючепко - Многонаправленность институциональных изменений на пути к устойчивому развитию247
І В Клочков - Мова науки як світоглядна складова розвитку української флософії другої половини ХХ століття386
Т М Сулаиман - Современные проблемы жилища иордании198
Р Хіміч - Мова німецької реклами як предмет дослідження у германістиці281
О Боднар - Мова прозових творів п м кралюка на прикладі роману реліквія507
В Москалюк - Мова як головний чинник естетичного світу нації292
О Є Клєщова - Мовлення чоловіків і жінок у соціолінгвістичному аспекті1061
О М Зіноватна - Мовна освіта у сша в контексті мовної ситуації та мовної політики643
Г Гайович - Мовний етикет в офіційно-діловій сфері (національно-культурний аспект)200
О Шерстюк - Мовностилістичні особливості поезій івана багряного251
А Е Басманов - Моделирование горения неполного резервуара с нефтепродуктом361
О Г Гриб - Моделирование закономерностей участия субъектов в нарушении симметрии по обратной последовательности275
Л А Губачева - Моделирование и расчет напряженно деформированного состояния при изгибе листовой заготовки во втулку380
В П Ольшанский, С В Ольшанский - Моделирование квазивертикального падения испаряющейся капли огнетушащей жидкости268
П Г Щербакова - Моделирование коэффициентов участия субъектов в нарушении симметрии по обратной последовательности170
Г Б Тихонова - Моделирование процесса обновления основных фондов предприятия228
С П Бондар - Модернізація методів навчання у профільній школі552
О Мкртчян - Моделирование распределения ландшафтно экологических характеристик с использованием топографических индексов163
А И Кубах, Н П Пан, О С Воронина - Моделирование реализации инвестиционных проектов капитального ремонта жилищного фонда г харькова193
А А Борисов - Моделирование эксцентриситета валков прокатной клети и оценка способов его уменьшения сау293
Н П Павлик - Модель взаємозв'язку психолого-педагогічних умов та етапів організації виховної роботи у притулку для неповнолітніх419
В Б Малеев, В Б Гого, Н И Скорынин - Модель и химический состав пылевого колпака над поверхностью шахты366
А Крупник, А Павлов - Модель многодвигательного электропривода с общим источником питания282
В М Грибовського - Моделювання життєвого шляху в юнацькому віці445
Р Н Яценко - Модель определения степени влияния факторов на выбор ценовой стратегии247
Т Кужда, О Мосій - Модель оптимізації управління нововведеннями підприємства233
Н В Дикань - Модель прийняття управлінського рішення методом регресивного аналізу178
Ю М Жиляєва - Модель проектної технології загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов195
Н Н Чернышев - Модель процесса получения сернистого ангидрида в пространстве состояний576
О Абрамічева, В Глущенко - Молодограматики школа чи напрям1881
Н В Захарчук - Модель підготовки майбутніх екологів до міжкультурної комунікації в процесі вивчення гуманітарних дисциплін198
Бондарь А Н - Модель розвитку машинобудівних підприємств на постприватизаційному етапі209
І О Сінігаєвський - Управління конфліктами933
П С Євтух - Модель та інформаційні технології ідентифікації і локалізації загроз функціонуванню безпровідних сенсорних мереж389
Н В Гагіна - Модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту211
С Д Поплавська - Модель формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності248
С И Почтовюк - Модель формування критичного мислення студентів технічних коледжів в процесі навчання інформатики540
Я В Карлінська - Модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін349
І О Бондар - Моделювання взаємодії між малим підприємством та великим виробничим об'єднанням265
Щуков В Н - Моделювання ефективності управлінських процесів на машинобудівних підприємствах методами теорії катастроф340
В Г Мирончук - Моделювання кристалізації утфелю останнього продукту в перемішувачах-кристалізаторах344
Автор неизвестен - Моделювання логістичних стратегій торговельних підприємств256
Товкан О Е - Моделювання логістичних стратегій торговельних підприємств189
І Д Бойчук - Моделювання професійної підготовки студентів фармацевтичного коледжу294
М Кочергін, В Склабінський - Моделювання процесу видалення вологи із гранули з метою утворення пористої структури333
В А Гришко, О Ю Ємельянов - Моделювання процесу формування цін на інноваційну продукцію машинобудівних підприємств164
Н Крап, В Юзевич - Моделювання рекреаційної інфраструктури і туристичних послуг200
Н М Лисьонкова - Моделювання розвитку системи якості на підприємстві162
Н Л Кузьмінська - Моделювання інноваційного розвитку підприємства (синергетичний підхід)280
В Гавриш, Д Федасюк - Моделювання теплових режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим чужорідним включенням351
М Рябченко - Моделювання фантастичного наративу в повісті балада для кривої варги марини соколян317
Є В Бородавка - Моделі та засоби інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд230
Ю П Маслова - Моделі тендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих змі343
В В Топалов - Модифікований перемежувач s-типу у складі турбокодів множення168
начала ххі века - Модернизация как социально-политический выбор правящей элиты израиля конца хх348
І Бурлакова - Модернізація класичного канону як вияв естетичної самосвідомості юрія клена на матеріалі новели яблука314
Автор неизвестен - Модернізація кристалізаційного відділення ват чортківський цукровий завод компанією техінсервіс554
Б О Галь - Модернізація ранньомодерного міста лівобережної україни у першій половині ХІХ ст438
Г И Благодарная - Модификация загрузки фильтра активированным раствором флокулянта274
А А Володченко, Н И Самойленко - Модификация метода ветвей и границ для разбиения транспортной сети на районы170
Т В Надеіна - Мотивація діяльності колективів на підприємстві284
Т А Едемская, Д В Бельков - Модификация метода вращения при аппаратном решении слау277
I A Миськова, О Г Будішевська, С А Воронов - Модифікація поверхні дисперсного діоксиду цирконію пероксидовмісними кополімерами183
В А Лисовский, С Д Яковин - Модифицированный закон пашена для зажигания тлеющего разряда в инертных газах338
В Є Берека - Модульний принцип організації позааудиторної навчальної діяльності студентів459
глобалізація - Ой у полі вербалвація а під нею277
В Васенко - Можливості графічної освіти у розвитку уявних перетворень учнів167
М Костіков - Можливості сучасних електронних засобів навчання польської мови для вивчення граматики студентами192
Я Р Горак - Музично-видавнича діяльність володимира садовського389
О О Чурсіна, В Г Гержикова, Е Л Зінькевич - Молекулярно-масовий розподіл білкових фракцій препаратів желатину194
А П Коцура - Молодіжна політика в контексті формування історичної картини сучасної доби198
Е В Черненко - Основные вопросы развития экономики города167
О Клапчук - Монастирські комплекси львівської області як туристичні об'єкти326
И Г Шокурова, Т В Пластун, В Н Белокопытов - Мониторинг прибрежной и шельфовой зон морей266
В Чепінога - Моніторинг конкурентоспроможності будівельного підприємства176
техносфера -природная среда» в транспортных системах города - Мониторинг системы «человек185
В В Колос, В А Любчак - Мониторинг телекоммуникационной информационно-образовательной сруды вуза223
Т А Цувіна - Управління ризиками банку188
П А Фісуненко - Моніторинг ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства208
Е Губанов , Н Новиков, И Серобаба - Морская рыбохозяйственная наука украины история состояние и перспективы345
Д В Метілка - Іманентне насилля влади197
О А Степанова, Г Г Пантелеева - Морские бактерии и вирусы и солнечная активность173
Н А Мильчакова - Морские травы южных морей евразии состав распространение и структурно-функциональные особенности обзор677
В М Геєць - Особливості вибору маркетингової стратегії365
Ф П Ткаченко, И И Маслов - Морской макрофитобентос черноморского биосферного заповедника318
В О Іванов - Морський гідрофізичний інститут національної академії наук україни248
П Горішний - Морфологічна складність рельєфу підходи до вирішення проблеми187

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22