Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
М Прокопюк - Репрезентація тіла у сучасній фотографії223
А В Коржова, Е Н Кот - Применение методов физического и психологического регулирования скорости движения транспортных потоков в городах300
А А Петров, Рыбальский О В - Применение спектрального анализа при обработке полиграмм181
М Е Лесина, Я В Зиновьева - Применение полуобратного метода для построения решений задачи о движении по инерции двух гироскопов лагранжа530
А А Черняев - Применение ультразвука при измерении характеристик бетона и железобетона725
А Б Костенко, Б И Погребняк - Принцип декомпозиции в проектировании мифологических моделей информационных систем222
В М Орлова - Принцип простоти і методи аналізу соціально-економічних явищ257
О Руда - Про досвід національного виробництва в зарубіжних країнах352
Б І Божинський - Принципи збереження українського національно-романтичного напряму232
В В Черниш - Принципи навчання майбутніх учителів англомовного професійно оріЄнтованого говоріння542
М Й Білозір, Р Т Конечна, Х О Чучман - Природні хінони та їх роль в медицині264
О Шершнъова - Принципи оцінки ефективності прийняття рішень в сфері державного управління туризмом239
Г Д Хархан - Принципи підготовки дітей-сиріт до сімейного життя вумовах інтернатного закладу775
Автор неизвестен - Програма навчальної дисципліни економіка439
С Панцьо - Принципи укладання словника фразеологізмів у творах бориса харчука819
Г О Райковська - Принципи і показники оцінювання ефективності інформаційно-комунікаційної технології навчання графічних дисциплін252
Н В Прус - Принципиальные подходы к формированию соотношения трансформационных и трансакционных затрат промышленного предприятия417
черноморского бассейна - Приоритетные направления переработки макрофитов азово245
А М Белянский - Приоритеты и стратегии в модели реформирования жилищно-коммунального сектора192
С Свелеба, І Катеринчук, О Семотюк - Природа ефекту термооптичної пам'яті в несумірній фазі кристалів220
Л Фурсова - Проблема функціональних особливостей терміна319
Г Г Миничева - Природная устойчивость водной растительности северо-западной части черного моря к климатическим изменениям333
І С Теслкж - Природнича тематика в оздобі українського вибійчаного текстилю366
автор неизвестен - Согласование смежных участков дорог165
А Банера - Природно-ресурсний потенціал як чинник економічного зростання волинської області353
В В Адобовский - Природный механизм восстановления гидрологических условий лиманов с ограниченным водообменом236
Л Д Березівська - Прихована реформа шкільної освіти в урср причини напрями наслідки473
О І Башинський - Причини ризику в проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів184
А В Філімончук - Страхи дітей шляхи їх подолання618
І М Томюк - Причини та наслідки вимушеного об'єднання української галицької армії з добровольчою армією уряду а денікіна283
Р Чайковський - Причини існування тіньової економіки у прикордонному з європейським союзом регіоні312
Д В Кюрчев - Про аномальну фрактальність одного класу множин ланцюгових дробів із зростаючими елементами643
В В Загребельний - Про деякі аспекти правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутства268
І А Островський, Є П Данильченко, О А Шекшуєв - Про деякі проблеми іноземного інвестування в україні194
О О Одінцова - Про загальні властивості груп з умовою сепараторної нормальності628
М М Чурсін, Н В Махортова - Про зміст проблеми інформаційної безпеки204
М М Чурсін, Н В Махортова, І О Омельяненко - Про зміст проблеми інформаційної безпеки145
М В Працьовитий, Г М Торбін - Про класифікацію одновимірних сингулярно неперервних ймовірнісних мір за їх спектральними властивостями983
О І Богучарова - Про науковий статус категорій стиль життя і здоров'я914
Я Войтович - Про неадекватні терміни-неологізми в перекладах на англійську мову268
Т Д Лукашова, М Г Друшляк - Про норму циклічних підгруп непростих порядків у неперіодичних групах497
В В Коваль - Про один клас ймовірнісних мір в r2 заданих за допомогою представлення дійсних чисел387
В І Ляшенко - Про один підхід до моделювання оцінки ефективності застосування єдиного податку в україні278
С М Гуменюк - Список використаних джерел та літератури246
А О Довгань - Про оптимізм в роздумах не тільки антикартезіанських г в лейбніца329
С М Коляденко - Про особливості навчально-методичного забезпечення «етики ділового спілкування» в умовах кредитно-модульної системи286
Б Андрушків, О Погайдак, Л Мельник - Про особливості трансформації промисловості в системі глобальних викликів163
Н Грицак - Про переклад поезії євгена маланюка російською мовою валерією богуславською453
В Г Кобзин - Способ снижения веса преподавателей вузов164
Г В Біляєва - Про систему збалансованих показників у житловому господарстві180
В І Масальський, Н Ю Бєлікова - Про становлення сучасної релігійної освіти в україні188
Н Міщенко - Про творення українських термінів на позначення властивостей програмних систем302
І Л Бородин, В А Круглова - Про форми вини в злочинах за законодавством україни, білорусі, росії244
- Про формування методичних компетентностей майбутніх вчителів математики у галузі дистанційного навчання- Т Г Крамаренко349
Є П Данильченко, І А Островський, О А Цимбалюк - Про інфляційні передумови розвитку житлового будівництва в україні168
М Р Верголяс, Р О Білий, Р С Стойка - Проапоптичні зміни в еритроцитах риби danio rerio за впливу катіонів міді205
М Р Верголяс, Р О Білий, Р С Стойка - Проапоптичні зміни в еритроцитах риби danio rerio за впливу катіонів міді196
В С Дорошенко - Проблема взаємозв'язку духовних принципів з принципами теоретичної економії253
І Іваненко - Проблеми кодифікації української логопедичної395
О А Шепель - Проблема генезу аутоімунної патології органів репродуктивної системи роль аутоімунітетуможливі механізми розвитку350
Н Г Малиш, Г В Богданова, Л В Авдеева - Проблема гнійно-запальних захворювань у недоношених новонароджених дітей273
Л П Мармураш - Проблема гуманістичної спрямованості освіти у контексті епістемологічної парадигми232
Автор неизвестен - Проблема дефицита кормового белка для питания животных486
О В Матласевич - Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі236
В М Брандес, О В Вознюк - проблема дитячої обдарованості у контексті нейрофізіологічних поглядів274
А С Кочарян, В В Коровицкая - Проблема единства зависимых расстройств1090
Д М Годлевська - Проблема комунікативної культури соціального працівника571
В Окаринський - Проблема збереження історичної пам'яті у свідомості мешканців міста тернополя минуле і сучасне1223
К І Володимирович - Проблема культури наукового мислення у дослідженнях українських філософів другої половини xx століття298
В В Горбунова - Проблема методів дослідження етнічної свідомості в психології145
В І Мірошніченко - Проблема мотивації патріотичного самовиховання майбутніх офіцерів-прикордонників375
О Капічіна - Проблема музичного семіозису в контексті філософії музики439
Л П Маслак - Проблема міжкультурної комунікації у підготовці майбутніх офіцерів до миротворчих операцій247
О С Бабичева - Проблема нелегального постачання в росії та південно-східній україні в 1917 р220
Р Мартишок - Проблеми конституційного правосуддя в україні310
В В Волік - Проблема оцінювання та контролю у навчанні студентів-міжнародників професійно-орієнтованого читання243
С С Рашидова - Проблема патріотизму і патріотичного виховання в історико-педагогічному контексті3204
С О Гарькавець - Проблема побудови нормативно-конформістського алгоритму соціальної поведінки особистості333
О В Гнатів - Проблема природоохоронного виховання учнівської молоді у працях вітчизняних педагогів 20-30-х років ХХ століття196
І Червінська - Проблема підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах гірського середовища357
О А Лиманець - Проблема реалізації свободи совісті в збройних силах україни260
С В Куцепал - Проблематика марксизму у потрактуванні шизоаналізу240
Т М Майстренко - Проблема регуляції навчальної діяльності в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання399
В Шелюто - Проблема сакрального як естетична проблема в німецькій класичній443
В М Шкурупій - Проповідник правдивого православ'я пошук істини385
М Кандзюба - Проблема симулякрів в культурі культурологічний аспект285
Н Гуль, Б Сенчина, Б Хомин - Проблема сталого функціонування національних парків карпатського регіону320
М П Савельева - Проблема сценізації епосу шляхи творчої трансформації264
А Глотов, Н Гуляйгродская - Проблема употребления табуированной лексики в тексте художественного произведения348
В А Крикунова, В В Короленко - Проблема урахування впливу оподаткування на економічну ефективність інвестиційного проекту182
- Проблема фасилітуючої позиції педагога у наукових дослідженнях О В Фісун550
І Г Григор'єва - Проблема формування організаторських умінь майбутніх учителів засобами самоврядування208
П П Ткачук - Проблема формування сухопутних військ за доби директорії унр486
І С Бахов - Проблема формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів397
Л Бердник - Проблема фразеологичности семантики отглагольного деривата307
Т М Артюх, І В Григоренко - Проблеми безпеки та надійності ювелірних виробів359
Р Мартишок - Проблема функціональної недостатності інституту президента в україні та шляхи її розв'язання186
В Назарук - Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних змк понятійний зріз250
Н В Осіпчук - Проблематика навчання іноземній мові у технічних вищих навчальних закладах277
Н Мельничук - Проблематика найвищої міри покарання у філософській культурі київської русі219
С О Обухов, О Ю Колесник - Проблеми безпеки життєдіяльності в україні245
Г Я Онисько, С О Костишин, С О Дубик - Проблеми авторського права при електронній публікації у відкритому доступі269
К І Володимирович - Проблеми буття та світогляду людини як наскрізні теми філософської творчості346
К А Мамонов, Н В Мамонова - Проблеми вибору стратегії та формування цілей діяльності будівельних підприємств194
Л В Гриневич - Проблеми визначення впливу продуктивної зайнятості на фінансові результати підприємства236
Р Мартинюк - Проблеми визначення конституційно-правового статусу президента україни в умовах змішаної форми правління264
С П Придатько, Т О Ушакова - Проблеми впровадження компетентісного підходу в процес підготовки гірничих інженерів193
Г Ф Ємцева - Проблеми встановлення цін на ринку хліба та хлібопродуктів858
Н Г Яцишин - Проблеми відповідальності за порушення міжнародно-правових зобов'язань у сфері захисту прав національних меншин352
О Бідюк - Психоаналіз сновидінь літературознавча проекція243
О Є Чернишенко - Проблеми готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ мвс україни до вільного володіння іноземною мовою243
В Т Семенов, Г В Висоцька, Т М АПАТЕНКО - Проблеми дозвільної системи в сфері містобудування щодо удосконалення правил забудови м харкова278
Л П Савич - Проблеми дослідження методів навчання рідної мови в науковій спадщині о м біляєва1088
О А Карлова - Проблеми залучення інвестицій і основний капітал житлово-комунального господарства по черкаській області169
О Б Вовк - Проблеми захисту шрифтів як специфічних об'єктів авторського права498
С І Береговий - Проблеми збереження і реставрації пам'яток архітектури західної україни (культура діалогу та діалог культур)1349
Є Ю Гайко - Ризики інвестування в концесійні проекти400
В В Задорожний, Ю О Домбровський, Н І Андрейчук - Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики233
Н Ткаченко - Проблеми методології і передумов гармонізації системи бухгалтерського обліку180
С Р Багіров - Проблеми множинності причин та кумулятивної каузальності при встановленні причинного зв'язку у злочинах проти довкілля839
О Г Шостак - Проблеми національної ідентичності у творчості письменників індіанського ренесансу сша834
Р Кінаш, М Яців, В Лагуш - Проблеми нормування та розрахунку інсоляції житла329
І П Легзіна - Проблеми об'єктивізації оцінювання вмінь англійського писемного мовлення329
О В Мазяр - Проблеми професійної рефлексії в особистісно орієнтованиій системі навчанн220
Н Дністрянська - Проблеми понятійно-термінологічного означення селищ міського типу як окремої категорії міських поселень376
М В Паюл - Проблеми поєднання паперових та електронних засобів навчання під час вивчення математики265
- Проблеми підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах 1928-1941- І Ящук164
Л П Маслак - Проблеми підготовки спеціаліста в контексті євроінтеграційних процесів в україні360
- Проблеми розвивального навчання в системі методичної підготовки361
Г І Кизилов - Проблеми реалізації методів нейтралізації підприємницького ризику на будівельних підприємствах133
А О Філіпєв - Проблеми становлення міжнародного цивільного процесу єс на прикладі і брюсельського регламенту330
Я Я Романовський - Проблеми становлення системи підготовки спеціалістів військово-оркестрової служби у збройних силах україни252
О В Шубка - Проблеми стратегії молодіжної політики в україні та їх вплив на соціальний захист молоді200
В С Курило , С В Савченко - Проблеми студентського самоврядування у вимірі соціальної педагогіки623
Т А Пода - Проблеми сучасної світової політики як предмет філософської рефлексії263
О В Прокопенко, В Ю Школа - Проблеми управління інноваційним розвитком151
О Є Перфілова - Проблеми та особливості впровадження swot-аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств475
Г Ціх - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малого підприємництва389
В Вербець - Проблеми трансформації та регуляції конфліктного потенціалу молоді249
В М Юрчишин - Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу україни173
Г И Бондаренко - Проблемы амортизации коммунальной собственности336
В В Романенко - Проблеми фондового регулювання інвестиційного ринку в україні та її регіонах181
І П Пасічник - Проблеми формування професійного іміджу майбутнього лікаря229
Т Л Керанчук - Проблеми ціноутворення в сфері готельно-ресторанного бізнесу778
Н Є Лелюк, О О Короп - Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства315
В В Кириленко - Проблеми формування інформаційної культури студентів у вищій професійній освіті150
Л М Духновська - Судово-бухгалтерська експертиза577
О Короп - Проблеми фінансування потреб розвитку підприємств водопровідного господарства226
А Дубодєлова, О Юринець - Проблеми і можливості використання маркетингу в інноваційній діяльності вітчизняних підприємств183
Г Домарадзька, М Чмелик - Проблеми і напрями удосконалення інноваційного менеджменту на макрорівні351
О Тишевська - Проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі в харківському регіоні1042
В А Лелюк - Проблемы и пути развития институциональных систем города240
М С Лисенко - Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств у аспекті забезпечення економічної безпеки263
Л О Кизилова, А В Бурдун - Проблеми іноземного інвестування розвитку економічної діяльності харківського регіону176
Л П Пуховська - Проблеми інтеграції педагогічної освіти україни в загальноєвропейський освітній простір205
О Г Шостак - Проблеми інтерпретації літературної творчості леслі мармон сілко437
А В Мисюров - Проблемы компьютеризации бухгалтерского учета в украине367
М М Астахова - Проблемні аспекти термінології та класифікації резервів підприємства212
А И Ковтун - Проблемы автоматизированного статистического учета библиотечных процессов в программе уфд библиотека498
С М Коляденко - Розвиток соціальної роботи у ізраїлі2737
Н А Берлинский - Проблемы антропогенного эвтрофирования и развития гипоксии в северо-западной части черного моря401
И Мельник - Проблемы водоснабжения г львова общественно географический анализ201
В Ю Лазіної - Психологічні чинники входження субкультури в емо1188
А Н Шашенко, А В Солодянкин - Проблемы горного дела и экологии горного производства404
С Г Бушуев - Проблемы и перспективы деятельности специализированных товарных рыбных хозяйств в одесской области350
В Е Маркевич - Рання анемія у недоношених новонароджених1801
Е И Назимко, Я Н Степанов - Проблемы накопления строительных отходов и способы их обработки215
Е А Гриневич - Проблемы обеспечения устойчивого развития и пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства гхарькова216
А Д Матросов, Т Ф Хан - Проблемы обеспечения энергосбережения в украине в современных условиях хозяйствования276
В Д Чижонок - Проблемы обоснования логистических цепей доставки грузов803
Автор неизвестен - Програма курсу методика наукового дослідження563
Е В Кирсанова - Проблемы оценки экологических активов в системе комплексного эколого-экономического учета314
С Э Джаферова - Проблемы повышения конкурентоспособности строительных организаций288
А А Егоршин, Л М Малярец - Проблемы эконометрического оценивания152
В М Довгаль, С В Неежмаков, В Ф Шевченко - Проблемы приложений теории нечетких множеств автоматическая диагностика402
Е В Коноплева - Проблемы реконструкции исторически сложившейся городской среды567
М Потопник, В Матійчук, М Обушак - Піразоло 3,4 щіридазин синтез189
В И Торкатюк, Л А Нохрина, Н П Пан - Проблемы сноса и утилизации строительных конструкций зданий и сооружений240
спосіб привертання уваги сучасного споживача - Провокаційна реклама325
Г І Кизилов - Прогнозування чинників платоспроможності підприємств226
І І Архиепископ - Провіденційна перспектива історії в українському аскетичному тексті епохи середньовіччя279
О С Дмитрієва - Прогнозування вартості перевлаштування відведення поверхневих стічних вод в населених пунктах україни186
В Г Мирончук, О А Єщенко - Прогнозування показників роботи продуктового відділення цукрового заводу200
С В Перепадя, А С Моисеенко, В И Жуков - Прогностическое значение гистогормонов в патогенезе онкологии толстого кишечника213
С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма виробничої практики студентів IV курсу590
Ю Г Левченко - Програма навчальної дисципліни економіка і організація інноваційної діяльності636
I B Новойтенко - Програма навчальної дисципліни комерційне право609
Ю Г Левченко - Програма навчальної дисципліни методика економічних досліджень199
I B Новойтенко - Програма навчальної дисципліни основи підприємництва488
Н Я Слободян - Програма навчальної дисципліни оцінка вартості підприємства143
С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма переддипломної практики студентів IV курсу553
С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма переддипломної практики студентів V курсу410
Т В Петрущенко - Производственная практика, ее роль в современном образовании231
И Г Буркун - Программа молодежного кредитования как фактор устойчивого развития города178
С П Дунда - Продуктивність праці як результативний показник ефективності виробництва в аграрних підприємствах ар крим209
Л Мізіна - Теоретичні межі практичної філософії439
Н О Кондратенко - Продуктивність праці і проблеми енергозбереження в умовах низьких температур213
А Ю Гончаров - Продукционно-деструкционные процессы и трансформация биогенных веществ в тилигульском лимане234
Автор неизвестен - Труднощі пізнання суспільства145
С В Стадниченко - Продукционные характеристики мидии mytilus galloprovincialis в системе экологического мониторинга черного моря464
Л І Мєдвєдєва - Проектна методика вивчення іноземної мови в контексті сучасних педагогічних технологій372
В К Доля, Д Н Рославцев - Проектный анализ работы транспортного участника в системах физического распределения191
Л О Савченко - Проектні технології як засіб підвищення якості знань студенів вищої педагогічної школи251
Г В Бучківська - Проектування етнохудожнього середовища в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів239
Л В Оршанський - Проектування як важлива умова професійної підготовки сучасних студентів185
О М Бажан - Проза марка вовчка та ганни барвінок в українському та європейському літературному контексті503
А В Гелета, О В Архипов - Производительность электрических ручных ударно-вращательных машин при бурении бетона251
В Г Шерстюк - Производство холода и теплоты в схемах энергетического взаимодействия холодильных и теплонасосных установок259
І Маркович - Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства225
О И Беляева - Пропаганда природоохранных знаний в государственном океанариуме украины перспективы и направления192
Л М Хоменко - Пропедевтика вивчення основ сучасного швейного виробництва в процесі вивчення обслуговуючих видів праці234
Н Дробітько, П Горбенко - Пропозиція як складова маркетингу проектів184
О В Харламова - Пропозиції щодо врахування галузевих особливостей аудиту будівельних організацій1238
О Швед - Просветительская деятельность степана витвицкого на дрогобиччине в 1920-1930-х гг288
І М Горбань, І В Шидловський, О С Гнатина - Пропозиціїдо третього видання червоної книги україни птахи460
Р П Трекеншу - Простейшие модели роста микроводорослей, предельные скорости роста273
М Цип'ящук - Професійне мислення юристів теоретичні основи дослідження262
А С Андрущак - Просторова анізотропія електро-, п'єзо-та акусто-оптичного ефектів у кристалічних матеріалах твердотільної електроніки262
І Ю Недобій, В М Пахомова, Д Г Шустинська - Просторове структурування спіненого поліетилену182
Л Косик - Просторово-часова динаміка сучасних геоморфологічних процесів в українському розточчі241
А С Терентьев - Пространственная динамика региональных биоценозов в керченском предпроливье черного моря226
Е Е Фондорко - Пространственная организация городской среды аспект осевых построений336
Л В Воробьева - Пространственное распределение и сезонная динамика количественных показателей амфипод в одесском заливе264
Л А Радионова, Н В Сницар - Пространство и время в архитектуре в историко-философском контексте225
В А Воблых, О В Кичаева, В Н Кирюшин - Проталкивание керамических труб при восстановлении трубопровода211
С Б Сорочан - Ранневизантийский сектор услуг менялы ІV-ІХ вв236
Ю А Ржепецький, А А Самойленко, О П Кухаренко - Протеїнкіназа d взаємодіє з адаптерним білком ruk cin85 і фосфорилює його264
В В Іваненко, В Д Мирончук - Професор в в крутіков дніпропетровська доба біографії вченого педагога людини 1966-1981 рр220
А А Френкель - Профессиональная подготовка кадров на производстве в харьковской области и пути повышения ее эффективности195
И П Пасечник - Профессиональный имидж врача необходимость вынужденная или осознанная344
К К Васильев - Профессор новороссийского университета км сапежко к 150-летию со дня рождения1063
О. Р. Павлішак - Професійна діяльність у горті як чинник формування завдань та змісту фахової підготовки соціальних педагогів австрії250
О М Сергійчук - Професійна педагогічна готовність учителя історії в умовах модернізації вищої освіти334
Л В Калініна - Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов у контексті європейський вимог297
С М Пастушенко - Професійна спрямованість вивчення механіки у курсі фізики у вищих навчальних закладах330
Л І Морська - Професійне вигорання українського педагога міф чи реальність325
М А Дудля, Л Н Ширін, Е А Федоренко - Процеси підземного зберігання газу491
І В Самойлюкевич - Професійний портрет сучасного вчителя іноземних мов у великій британії425
Р Пріма - Професійно мобільний учитель школи першого ступеня аспекти підготовки до інноваційної діяльності426
Л Кухній - Роль заробітної плати в системі мотивації праці224
І Б Ігнатова - Професійно-орієнтоване навчання фонетиці іноземних студентів-русистів209
Г Фролова - Профиль тревожности популяции лабораторных крыс в нормальных контрольных условиях, оцененный в тесте открытое поле548
Автор неизвестен - Профорієнтаційна роль іноземної мови у соціальному становленні особистості148
І О Геращенко, Г П Домбровська - Процес прийняття управлінських рішень на енергетичних підприємствах у сучасних умовах господарювання192
І О Кусяк - Процес формування українського професійного театру xx століття через призму творчості ярослава геляса393
А А Сопрыженков - Процесс формирования маркетинговой системы управления на основе диагностики социально-экономического потенциала186
Л А Орлов, В Л Яровой, М В Панчук - Процесс формования сырной массы и его аппаратурное оформление356
Е Г Солоп - Процессная модель проекта проверки субъекта хозяйствования241
С Е Селиванов, Д Д Сарахманов - Процессы горения полимерных материалов278
А В Манойленко - Проэктный подход к оценке санационного потенциала временно неплатежеспособных субъектов хозяйствования166
В О Кавиршина - Пріоритети соціально-економічного розвитку шахтарських міст у сучасних умовах168
Н М Мартиненко - Пріоритетні напрями розвитку культури й освіти420
С М Ніколаєнко - Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в україні235
Л О Коберник - Психодіагностика конфліктних форм поведінки студентів в системі вищої освіти536
А Печарський - Психоаналітична парадигма в літературно-художньому просторі проблема діалогічної множинності448
Т Вашека - Психодіагностика методичні рекомендації до виконання курсової роботи1577
А Лустенко - Реальність буденного в системі категорій гегеля178
О Луценко - Психодіагностичні методи психодіагностичні програми608
О А Радченко - Психолого-педагогічний аналіз мотиваційної сфери старшокласників до навчання за профілем агровиробництво307
О Є Мойсеева - Психопрофілактика та психокорекція агресії у дітей394
О О Левченко - Психолого-педагогічні засади гуманізації професійної підготовки та культури майбутнього викладача психології439
О Хоптяна - Психолого-педагогічні умови ефективності правового виховання молодших підлітків шкіл-інтернатів357
І А Сверчевська - Психолого-педагогічні умови підвищення продуктивності вивчення геометричних тіл224
Н О Божок - Психологічний аналіз дослідження фрустраційної толерантності у студентському віці693
Ю В Галинская - Рента в системе общественного воспроизводства242
Н Й Чумак - Психологічний вплив у діловому спілкуванні соціального працівника214
Н О Божок - Психологічний зміст поняття фрустраційна толерантність1634
О Л Музика - Психологічні механізми ціннісно-мовленнєвої взаємодії144
В В Горбунова - Психологічні особливості детермінації етнічної свідомості у юнацькому віці144
В В Горбунова - Психологічні особливості розвитку етнічної свідомості у юнацькому віці311
О В Корецкая - Пути повышения конкурентоспособности предприятий178
Н С Гарькавець - Психологічні особливості системи цінностей студентської молоді299
В О Третьяченко - Психологічні особливості становлення життєвих домагань підлітків із неповних одностатевих сімей405
И В Семеняк - Сигнальные индикаторы турбулентности рынков498
О П Носко, Ю О Бохонкова - Психологічні особливості тендерного розвитку підлітка в неповній родині211
О В Козаченко - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді1036
Л Д Гуракова, Е Д Дьяков - Пусковые режимы в цепях с лампами накаливания245
Л О Коберник - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів780
О А Блінов - Психологічні фактори страху польоту на повітряному судні та рекомендації щодо його подолання304
Л В Боханова - Психологічні функції підвищення рівня комунікативної компетентності керівників в управлінні освітою656
О Хомова - Психологія людини у часопросторі сцени драматургія В Фольварочного356
Л Українець - Регулювання зовнішньої торгівлі зерном у кнр261
Л О Коберник - Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці752
У П Кошетар - Психологія релігії в контексті архетипічної психології деякі аспекти концепції душі дж хіллмана384
О О Кулініч - Публіцистика юліана шпола тематика та особливості368
Л Д Король - Психолінгвістичні особливості формування національного характеру у контексті міжкультурного порівняльного підходу297
О Г Рихальська - Психосемантичний підхід та його застосування до дослідження життєтворчої антиципації особистості202
О В Мазяр - Психофізіологічні механізми виникнення особистісної проблематики351
О Ярош - Публічні консультації як інструмент громадського лобіювання волинський регіон159
А Г Акініна - Підвищення ефективності горизонтальних електрофільтрів181
А С Парфенюк, О Е Алексеева, П В Третьяков - Пути модернизации выбросоопасных узлов тепловых агрегатов197
Н М Шурова - Пути повышения эффективности функционирования прибрежных поселений мидий в системе биологической мелиорации морских вод239
поч ХХ століть - Південноукраїнське чиновництво та селянство в регіональному комунікативному полі кін ХІХ244
В Махинько, Л Махинько, О Ященко - Підбір середовища замочування зерна при виробництві зернового хліба237
І О Свинцова - Підвищена емоційність як стильова домінанта поезії дж г байрона когнгтивно-прагматичний аспект268
Шевчук О С - Підвищення ефективності виготовлення внутрішніх гвинтових шліцьових канавок451
О Вознюк - Стереотип як чинник формування візії іншого343
В І Диня - Підвищення ефективності виготовлення деталей приводних механізмів односторонньої дії213
О А Єщенко, В Г Мирончук - Підвищення ефективності роботи продуктових відділень цукрових заводів231
Г Левчунь - Реформування системи оплати і стимулювання праці152
О Д Коноваленко - Підвищення ефективності управління соціальною сферою міста186
Репіч Т А - Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом удосконалення професійного розвитку перосналу324
Л В Дояр - Розвиток гірничорудної справи на криворіжжі у 1920-ті рр202
Д І Басюк - Підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери подільсько-буковинського регіону в контексті підготовки до євро 2012201
М Кулик, Б Ляшенко, В Мірненко - Підвищення надійності конструкційних елементів газотурбінних установок поверхневим зміцненням251
М С Кулик, Б А Ляшенко, В І Мірненко - Підвищення надійності конструкційних елементів газотурбінних установок поверхневим зміцненням245
А Г Бистров - Підвищення підготовленості персоналу до сприйняття організаційно-управлінських інновацій375
В Х Далека, В І Коваленко - Підвищення рівня електробезпеки рухомого складу та ресурсозбереження на міському електротранспорті284
А Стецько - Підвищення якості поверхонь деталей виготовлених і відновлених комплексним методом307
А В Кучер - Підготовка аграріїв до професійного спілкування проблеми теорії та практики429
О Л Остапчук, С В Котова-олійник - Підготовка волонтерів до реалізації ідеї тендерної рівності184
Г В Лещук - Підготовка фахівців до соціальної роботи з сім'ями у франції509
Л В Дайнюк - Підготовка вчительських кадрів у роки великої вітчизняної війни228
Т Довга - Підготовка вчителя до використання пізнавальних задач і завдань у системі роботи з молодшими школярами565
О О Щелконогов - розробка системи контролю розкриття апаратури298
Л С Барна - Підготовка вчителів в учительських семінаріях східної галичини348
О М Драшко - Підготовка вчителів праці до використання художніх ремесел історичний аспект190
Т Новосад - Підготовка посібників і підручників духовно-морального спрямування565
В П Харченко, О М Алексеев, Д Г Бабейчук - Підготовка льотного складу на сучасні повітряні судна550
І Гринчук, О Горбач - Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності культурологічний аспект201
Н Г Слободян - Стратегічний аналіз конкурентних позицій678
Л С Мерва - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями як педагогічна проблема565
Н С Павлова - Підготовка майбутніх вчителів інформатики до використання електронних ресурсів323
І М Шупта - Підготовка майбутніх менеджерів аграрної сфери економіки в контексті тенденцій розвитку світових освітніх систем285
І М Трубавіна - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до попередження насильства у сімї391
О Грушко - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до інтерактивної взаємодії з обдарованими дітьми237
Ю Ю Бєлова - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до формування національних цінностей в учнів239
Л Зязюн, - Підготовка молоді до самоосвіти у педагогічних персоналізованих ательє франції498
Н М Левицька - Підготовка фахівців-гуманітаріїв у вузах україни на зламі ХІХ- ХХ ст досвід і проблеми276
С Д Литовченко - Рим и великая армения в конце 50-40-х гг i в до н э584
Н М Кульбіда - Підприємництво та соціальна роль підприємця психологічна ретроспектива410
Т А Говорушко, В Л Буняк - Підприємницьке середовище та його вплив на розвиток малого підприємництва в Україні622
Т В Бобкова - Структура семантичного поля поняття quantity251
С Кіржнер - Підсистема вправ для навчання майбутніх юристів професійно спрямованого англійського монологічного мовлення425
Л М Христенко, Т М Адаменко - Підходи до визначення сутності стратегічного управління затратами підприємства252
Л М Христенко, Т М Адаменко - Підходи до визначення сутності стратегічного управління затратами підприємства513
О Сіренко - Підходи до оцінки інтелектуального потенціалу як складника інноваційного розвитку179
М Г Кітов - Що закодовано в імені твоєму борисфен212
Т Г Белова, О Ф Крайнюченко - Підходи до формування стратегії відносин288
В Артеменко - Підходи до інтегральної оцінки стійкості соціально-економічного розвитку регіонів234
Л А Лисенко - Підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства223
Н Г Калюжна, К Р Дзюбко - Підхід до оцінювання зовнішнього середовища вітчизняних підприємств-суб'єктів зед231
діалог із фольклорною традицією - Пісенна творчість дмитра павличка908
Ю В Пасічник - Роль наукових закладів у бюджетному менеджменті198
А О Довгань - Р декарт і л виготський продовження картезіанської традиції чи її заперечення222
С В Бутенко, А Ф Пугачев - Работа конструкций с локальным предварительным напряжением при статических и динамических воздействиях199
Ю В Глазунов - Работа сталебетонных стержней при центральном сжатии210
Э Б Хоботова, Л В Дмитриченко, А В Самоквит - Радиационно гигиеническая оценка шлаков используемых в строительстве346
Л А Хижняк - Разворачивание мягкой оболочки в поле центробежных сил215
Т Молдавська - Радянська ідентичність та її вплив на формування сучасних суспільних стереотипів людей похилого віку893
О В Романьков - Радянські партизани і кримськотатарське населення в період німецької окупації криму 1941-1944241
О О Поплавський - Радянські республіки півдня україни як знаряддя централістичної політики більшовиків на початку 1918 р337
Е Б Хоботова, М І Уханьова, Ю С Маліновська - Радіаційно-екологічні аспекти застосування азотно-фосфорних добрив268
В И Спирина - Развитие альтернативных форм жизнеустройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей377
2000 гг - Развитие исследований зообентоса северо-западной части чер¬ного моря за полувековой период 1950502
А А Михальченко - Развитие логистического управления ресурсами городского транспорта203
один из основных приоритетов устойчивого развития гхарькова - Развитие местного самоуправления181
Є І Чернявська - Регіональний ринок праці сучасні тенденції424
И А Пастухов - Развитие методов ценообразования на рынках жилищно-коммунальных услуг в украине240
Е И Назимко - Развитие теории и методы прогнозирования результатов работы замкнутых технологических циклов268
Т І Гузун, М С Гузун - Роль танцю в освітньому процесі429
С С Янкович - Развитие формирования архитектурных объектов с элементами природной сре ды324
П И Дмитрашко - Развитие эволюционной теории в россии в первой половине ХІХ в эволюционное учение к Ф Рулье736
А Б Ересько, В С Толкунов, С В Толкунов - Синтез производных240
А С Петров - Разграничение доступа к информации в компьютерных сетях522
Г М Кочетов, В Е Терновцев - Разработка малоотходной технологии очистки никельсодержащих сточных вод мелких производств243
Т В Анопрієнко - Ринок землі як складова частина ринку нерухомості250
Е Н Кот - Разработка мероприятий по совершенствованию дорожного движения на примере г могилева202
М В Врода - Разработка программы экономического обоснования диверсификации производства для предприятий украины273
Д В Микулич, Р Ф Замбриборщ - Разработка экологически чистой технологии переработки азово-черноморских водорослей278
О Е Товкан - Районування території за чинниками розміщення господарської діяльності як елемент маркетингу місць303
Л В Малахова - Распределение полихлорированных бифенилов в поверхностном слое донных осадков севастопольской бухты180
А П Стадниченко - Распределение водных моллюсков средней азии по биотопам и водоемам различных типов301
Н Н Кизилова, Э О Чистина - Распространение волн в заполненных жидкостью многослойных вязкоупругих трубках асимптотический анализ216
В Г Матвиенко, Н Л Ярым-Агаев - Растворимость метана пропана и н-бутана в диэтиленгликоле300
С Галина, Н Науменко - Растительные антиоксиданты в системе регулирования свободнорадикального окисления242
В О Костюк - Расчет влияния ресурсного потенциала строительного предприятия на его конечный финансовый результат156
А Черноиванова - Расчет внутренней нормы рентабельности при оценке инвестиционного проекта187
А Ф Строй, А В Макаренко - Расчет воздухопроницания сквозь ограждающие конструкции при наличии вытяжных каналов в помещении266
Д Г Пажи - Расчет изменения температуры теплоносителя по длине обратного трубопровода тепловых сетей469
Н И Самойленко - Расчет надежности трубопроводных систем с мостовыми соединениями элементов378
О М Степанова - Розвиток інформайційної системи підприємства265
С Г Негрей, Н Н Касьян - Расчет необходимой величины механического отпора выдавливанию пород почвы горной выработки180
З А Николаевская - Расчет огнестойкости неразрезных сталежелезобетонных балок323
А С Кочарян - Рефлексия клиент-центрированной психотерапии265
С В Осипов - Расчет ставки дисконтирования в процессе управления стоимостью строительного предприятия266
С С Овчинников, В Н Полищук, А В Сапрыка - Расчет удельной эрозии электродов шстационарньгх источников излучения205
А Г Коваленко, В Н Пилипенко, А А Киселёв - Расчёт дисков на прочность при установившейся ползучести201
Т Н Замыслова - Расчёт удельной площади поверхности в прибрежных наносах сложенных частицами одного линейного размера282
Д В Микулич - Расширение сырьевой базы производства продуктов из черноморских водорослей новые технологические решения301
Н Ю Тарасова - Раціоналізація відповідальності в добу кризи моралі й розуму309
П Тріпнер - Ринок фінансових інвесторів у польщі у 1999-2007 рр246
Д А Выскушенко - Реагирование прудовика озерного lymnaea stagnalis на воздействие сульфата меди и хлорида цинка260
В И Рыбаченко, Г Шредер - Реакция пероксида бензоила с комплексами триподандов с бромидом натрия363
С Ю Кардаш - Середній клас в україні міф чи реальність198
В Зінчук, І Вовк - Реакція нікелю(ІІ) з диметилгліоксимом в аміачному середовищі за участю пероксимоносульфатної кислоти296
В М Листван, В В Листван - Реакції алкіліденфосфоранів з ацилхлоридами та їх синтетичні можливості469
А Ф Волков, Е И Волкова - Реализация междисциплинарных связей при изложении курса «компонентная база рэс»186
С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки442
С В Волков - Реалізація завдань концепції кадрової політики з підготовки військових фахівців258
О В Алексенко - Реалізація комплексної моделі відцентрового насоса на базі його макромоделі560
А М Чорна - Ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємства264
А Г Венгер - Реалізація національної політики в східних воєводствах другої речі посполитої в галузі шкільництва на поч 20- х рр ХХ ст284
Л М Радченко - Реалізація політичних інтересів через діяльність політичних інститутів230
О В Мартинюк - Реалізація прогресивних ідей досвіду сша з підготовки магістрів технічного перекладу в освітньому просторі україни403
М Гнатюк - Реалізація фонеми ы в північнолемківських переселенських говірках264
Г В Охріменко - Реалізація функції реєстрації в системах електронного документообігу529
О Балашків - Реалізація інваріантних архетипних уявлень олександра олеся та в б єйтса в символістській драматургії217
Л Г Чеканова, В І Сергієнко - Реалізація інвестиційних проектів в україні190
О Журавльова - Реалізація інтерпретаційного потенціалу релігійного дискурсу в процесі перекладу684
Д В Леонтьев, А Ю Акулов - Революция в мегатаксономии предпосылки и результаты1959
С Дауд - Региональные особенности планирования и проектирования аэропортов441
C I Хом'яченко - Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок460
М В Шум - Регулювання процесів інвестування в міський автомобільний транспорт203
М Р Більський, М В Котів - Регулювання посилення поздовжньо-стиснених сталевих конструкцій за допомогою стягування розпірок266
Л Гордієнко - Регіональна специфіка доходів і витрат домогосподарства184
Л М Полякова, С С Попович - Система оподаткування в україні169
М В Волкова - Регіональне управління соціально-економічним розвитком промислових підприємств224
О Шершнъова - Регіональне управління туризмом в малих містах рівненської області188
Н С Дрешпак - Режими індукційного нагріву ціліндричних деталей з'єднаних243
Л М Чумак - Редеривація як комплементарний варіант прямого словотвірного процесу в англійській мові502
першої третини хх століття - Режисери аматорських театральних гуртків тернопільщини кінця хіх415
В А Хім'як - Режисерські новації анатолія бобровського у постановці комедії мартин боруля 1983 року586
А А Бережна, Г Г Осадча - Резерв сумнівних боргів його створення та використання317
А Ю Жулавский - Рейтинговая оценка экономического потенциала оао сумыхимпром453
- Резервы здоровья человека с позиций биологического и психологического возраста в валеологической236
Г Р Копець - Результати вирішення проблем енергоефективності у муніципальному секторі міста львова160
О Вороновська - Сутність і розвиток екологічного обліку727
О С Заблоцька - Результати педагогічного експерименту з формування предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів325
А А Коротич - Результативність державного регулювання соціально-трудових відносин237
В Н Туркулова - Результаты и перспективы исследований югниро в области марикультуры705
И Ю Зайцева - Рейдерство как одна из угроз экономической безопасности автотранспортных предприятий444
О В Мазяр - Релігійний досвід як чинник ціннісної регуляції поведінки313
О В Гуджан - Рейтинг регіонів як показник оцінки ефективності використання організаційного потенціалу регіону198
І В Пасічник - Рейтингова оцінка комерційного банку як індикатор його надійності та ефективності844
Г Ф Азаренков - Рейтингова оцінка у визначенні сталості розвитку страхових компаній330
B C Ноздренков - Рейтинговая система оценки знаний реализованная модифицированной моделью такаги-сугено393
І С Тиха - Розробка системи професійного навчання на підприємстві178
Т Є Сігаєва - Реклама в процесі стратегічного управління інвестуванням підприємств201
С В Котова-олійник - Реклама як агент ґендерної соціалізації особистості до питання толерантності249
А Замойский - Релевантность источников европейской самотождественности309
А Голда - Реклама як механізм залучення інвестицій в українську економіку231
О П Сологуб, Л В Капінус - Реклама як чинник управління поведінкою споживачів378
Автор неизвестен - Рекомендации и методические указания к выполнению контрольных работ по математике446
Н В Гребченко - Рекомендации по повышению эффективности работы защит от замыканий на землю238
Ю С Тучковенко, Е Д Гопченко, В В Адобовский - рекомендации по управлению гидроэкологиче¬ским режимом дофиновского лимана233
В А Пасичный, Т Е Одаренко - Рекомендации по формированию фондов заработной платы отдельных групп работников строительной фирмы215
Н В Садовник-чучвага - Реконструкція концептосфери чоловічого роду епічного фентезі211
А И Степанова, О А Петренко А - Рекреационный потенциал береговой зоны южного берега крыма в современных условиях292
жертви сталінського тоталітарного режиму - Ректори викладачі студенти житомирського педагогічного інституту598
М Савка - Релігійно-екзистенційні виміри буття в українській прозі міжвоєнного двадцятиліття304
М Сребродольский - Релігія як об'єкт психоаналітичної інтерпретації с балея385
С М Ситняківська - Реміснича освіта минулого і профтехосвіта сьогодення485
на початку ХХ століття - Реміснича освіта в контексті соціалізації єврейських дітей та підлітків в кінці ХІХ224
початку ХХ століття - Реміснича освіта в україні в загальній системі освіти ХІХ256
З Шпирка , О Сафіяник , Б Марцініак - Рентгеноструктурне дослідження твердого розчину gd(sige)2245
Г Демченко, П Демченко, Р Гладишевський - Рентгенівське дослідження сплавів системи237
О М Максимова - Ресурсна база тероризму в сучасному світовому політичному процесі383
Топішко - Рентні відносини як інструмент вирівнювання умов господарювання в регіональному аспекті279
Ю Н Чекушина - Реорганизация высшего горного образования российской империи в xix веке316
Н Ф Кушнир, В Ф Карагоз - Реформирование жилищного хозяйства гхарькова174
О М Бажан - Репрезентація впливу тривіальних суспільних поглядів на особистість у творчості тараса шевченка та ганни барвінок276
І Ю Набокова - Репрезентація політичної активності перших леді в американському газетному дискурсі206
А Рацілевич - Репресивна політика царизму щодо українського національного руху на волині 1900-1917 рр900
О В Димченко - Реструктуризація системи збору платежів як одна з передумов фінансової стабільності у житлово-комунальній сфері372
- Реструктуризація суб'єктів господарювання як стратегічна основа для формування їх інвестиційної привабливості -Т Кулініч220
І М Сотник - Ресурсозбережні трансформації при переході до інформаційного суспільства308
Автор неизвестен - Ресурсоощадна технологія очищення дифузійного соку гк техінсервіс490
С С Душкин - Ресурсосберегающие технологии омиренскийчистки природных и сточных вод248
В В Кириченко - Рефлексія дискретності кризових подій життєвого шляху особистості250
С М Соколовська - Ретроспективний аналіз дослідження проблеми саморозвитку особистості306
Н.І. Климаш - Ретроспективний аналіз підходів до вибору критеріїв ефективності господарської діяльності підприємств391
Автор неизвестен - Інноваційні пріоритети галузі178
В Ю Цісарук - Ретроспективний аналіз та сучасний стан фахової художньо-трудової підготовки студентів у навчальних закладах галичини342
М А Козловець - Референтні структури як чинник соціальної ідентифікації особистості272
І М Серебрянська - Реферування як засіб підвищення інтенсивності навчання іноземної мови у вищих навчальних334
Тичинаі М - Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи251
путь к повышению их инвестиционной привлекательности - Реформирование предприятий системы водоотведения248
В И Углов, В А Хорунжий - Реформирование энергетической отрасли -залог устойчивого развития города178
Т Д Таукешева - Реформування житлово-комунального господарства -шлях до забезпечення сталого функціонування міста295
О В Мушка - Реформування наркомосом змісту освіти в шкільних закладах україни періоду 1920-1930 рр369
Є М Луняк - Рецензія на монографію і о кочергіна земське самоврядування катеринославщини227
В Приходько - Рецепция украинской ментальности в англоязычных переводах повести м гоголя вечер накануне ивана купала286
А Петрик - Рецепція архетипного образу богині артеміди в романі віктора домонтовича дівчина з ведмедиком738
О Когут - Рецепція демонічних архетипів у містичній драмі с новицької шинкарка310
А В Иваницкая, Е Н Едемская - Решение задачи маршрутизации в среде vba392
М Савельева - Рецепція ідей як неможливість збереження особистісної творчої ідентичності173
О А Рубан - Решение вариационной задачи локальной устойчивости слоистых грунтовых массивов191
Н П Топішко - Ринкові перетворення в україні та їх соціальні наслідки526
А В Рагулина, Е Н Едемская - Решение задачи проектирования радиоэлектронной аппаратуры в среде vba243
А А Садовников - Решение управленческих производственных задач с применением165
O I Драган - Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємствах м'ясної промисловості233
С П Барановська - Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження299
М О Науменко - Ринкові критерії оцінки ефективності відтворення капіталу підприємства216
Ю О Герасимов - Ритмічні й смислові акценти у виразному читанні вірша павла тичини276
В Тітяєв, Г Біляєва - Ринкові механізми забезпечення кваліфікованими кадрами житлових організацій177
Н Э Ткаченко - Риск демотивации персонала анализ структурных характеристик и возможности трансформации930
О А Кучерук - Інтеграція методів у навчанні мови768
П Н Коюда, В Б Иванова - Риск как фактор определения экономической эффективности инновационного проекта185
Н А Ерреро Бікус - Ритмічна група як невід'ємна частина складоподілу англійського мовлення654

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22