Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
М Прокопюк - Репрезентація тіла у сучасній фотографії255
А В Коржова, Е Н Кот - Применение методов физического и психологического регулирования скорости движения транспортных потоков в городах325
А А Петров, Рыбальский О В - Применение спектрального анализа при обработке полиграмм201
М Е Лесина, Я В Зиновьева - Применение полуобратного метода для построения решений задачи о движении по инерции двух гироскопов лагранжа612
А А Черняев - Применение ультразвука при измерении характеристик бетона и железобетона781
А Б Костенко, Б И Погребняк - Принцип декомпозиции в проектировании мифологических моделей информационных систем243
В М Орлова - Принцип простоти і методи аналізу соціально-економічних явищ283
О Руда - Про досвід національного виробництва в зарубіжних країнах391
Б І Божинський - Принципи збереження українського національно-романтичного напряму252
В В Черниш - Принципи навчання майбутніх учителів англомовного професійно оріЄнтованого говоріння592
М Й Білозір, Р Т Конечна, Х О Чучман - Природні хінони та їх роль в медицині283
О Шершнъова - Принципи оцінки ефективності прийняття рішень в сфері державного управління туризмом267
Г Д Хархан - Принципи підготовки дітей-сиріт до сімейного життя вумовах інтернатного закладу818
Автор неизвестен - Програма навчальної дисципліни економіка490
С Панцьо - Принципи укладання словника фразеологізмів у творах бориса харчука852
Г О Райковська - Принципи і показники оцінювання ефективності інформаційно-комунікаційної технології навчання графічних дисциплін275
Н В Прус - Принципиальные подходы к формированию соотношения трансформационных и трансакционных затрат промышленного предприятия463
черноморского бассейна - Приоритетные направления переработки макрофитов азово265
А М Белянский - Приоритеты и стратегии в модели реформирования жилищно-коммунального сектора215
С Свелеба, І Катеринчук, О Семотюк - Природа ефекту термооптичної пам'яті в несумірній фазі кристалів249
Л Фурсова - Проблема функціональних особливостей терміна359
Г Г Миничева - Природная устойчивость водной растительности северо-западной части черного моря к климатическим изменениям364
І С Теслкж - Природнича тематика в оздобі українського вибійчаного текстилю418
автор неизвестен - Согласование смежных участков дорог188
А Банера - Природно-ресурсний потенціал як чинник економічного зростання волинської області400
В В Адобовский - Природный механизм восстановления гидрологических условий лиманов с ограниченным водообменом266
Л Д Березівська - Прихована реформа шкільної освіти в урср причини напрями наслідки507
О І Башинський - Причини ризику в проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів199
А В Філімончук - Страхи дітей шляхи їх подолання647
І М Томюк - Причини та наслідки вимушеного об'єднання української галицької армії з добровольчою армією уряду а денікіна303
Р Чайковський - Причини існування тіньової економіки у прикордонному з європейським союзом регіоні333
Д В Кюрчев - Про аномальну фрактальність одного класу множин ланцюгових дробів із зростаючими елементами688
В В Загребельний - Про деякі аспекти правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутства293
І А Островський, Є П Данильченко, О А Шекшуєв - Про деякі проблеми іноземного інвестування в україні207
О О Одінцова - Про загальні властивості груп з умовою сепараторної нормальності693
М М Чурсін, Н В Махортова - Про зміст проблеми інформаційної безпеки217
М М Чурсін, Н В Махортова, І О Омельяненко - Про зміст проблеми інформаційної безпеки161
М В Працьовитий, Г М Торбін - Про класифікацію одновимірних сингулярно неперервних ймовірнісних мір за їх спектральними властивостями1054
О І Богучарова - Про науковий статус категорій стиль життя і здоров'я946
Я Войтович - Про неадекватні терміни-неологізми в перекладах на англійську мову285
Т Д Лукашова, М Г Друшляк - Про норму циклічних підгруп непростих порядків у неперіодичних групах540
В В Коваль - Про один клас ймовірнісних мір в r2 заданих за допомогою представлення дійсних чисел432
В І Ляшенко - Про один підхід до моделювання оцінки ефективності застосування єдиного податку в україні320
С М Гуменюк - Список використаних джерел та літератури272
А О Довгань - Про оптимізм в роздумах не тільки антикартезіанських г в лейбніца361
С М Коляденко - Про особливості навчально-методичного забезпечення «етики ділового спілкування» в умовах кредитно-модульної системи305
Б Андрушків, О Погайдак, Л Мельник - Про особливості трансформації промисловості в системі глобальних викликів170
Н Грицак - Про переклад поезії євгена маланюка російською мовою валерією богуславською483
В Г Кобзин - Способ снижения веса преподавателей вузов176
Г В Біляєва - Про систему збалансованих показників у житловому господарстві195
В І Масальський, Н Ю Бєлікова - Про становлення сучасної релігійної освіти в україні201
Н Міщенко - Про творення українських термінів на позначення властивостей програмних систем326
І Л Бородин, В А Круглова - Про форми вини в злочинах за законодавством україни, білорусі, росії257
- Про формування методичних компетентностей майбутніх вчителів математики у галузі дистанційного навчання- Т Г Крамаренко376
Є П Данильченко, І А Островський, О А Цимбалюк - Про інфляційні передумови розвитку житлового будівництва в україні179
М Р Верголяс, Р О Білий, Р С Стойка - Проапоптичні зміни в еритроцитах риби danio rerio за впливу катіонів міді214
М Р Верголяс, Р О Білий, Р С Стойка - Проапоптичні зміни в еритроцитах риби danio rerio за впливу катіонів міді207
В С Дорошенко - Проблема взаємозв'язку духовних принципів з принципами теоретичної економії278
І Іваненко - Проблеми кодифікації української логопедичної417
О А Шепель - Проблема генезу аутоімунної патології органів репродуктивної системи роль аутоімунітетуможливі механізми розвитку404
Н Г Малиш, Г В Богданова, Л В Авдеева - Проблема гнійно-запальних захворювань у недоношених новонароджених дітей299
Л П Мармураш - Проблема гуманістичної спрямованості освіти у контексті епістемологічної парадигми245
Автор неизвестен - Проблема дефицита кормового белка для питания животных513
О В Матласевич - Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі250
В М Брандес, О В Вознюк - проблема дитячої обдарованості у контексті нейрофізіологічних поглядів299
А С Кочарян, В В Коровицкая - Проблема единства зависимых расстройств1153
Д М Годлевська - Проблема комунікативної культури соціального працівника609
В Окаринський - Проблема збереження історичної пам'яті у свідомості мешканців міста тернополя минуле і сучасне1264
К І Володимирович - Проблема культури наукового мислення у дослідженнях українських філософів другої половини xx століття322
В В Горбунова - Проблема методів дослідження етнічної свідомості в психології161
В І Мірошніченко - Проблема мотивації патріотичного самовиховання майбутніх офіцерів-прикордонників402
О Капічіна - Проблема музичного семіозису в контексті філософії музики483
Л П Маслак - Проблема міжкультурної комунікації у підготовці майбутніх офіцерів до миротворчих операцій260
О С Бабичева - Проблема нелегального постачання в росії та південно-східній україні в 1917 р246
Р Мартишок - Проблеми конституційного правосуддя в україні331
В В Волік - Проблема оцінювання та контролю у навчанні студентів-міжнародників професійно-орієнтованого читання267
С С Рашидова - Проблема патріотизму і патріотичного виховання в історико-педагогічному контексті3278
С О Гарькавець - Проблема побудови нормативно-конформістського алгоритму соціальної поведінки особистості364
О В Гнатів - Проблема природоохоронного виховання учнівської молоді у працях вітчизняних педагогів 20-30-х років ХХ століття209
І Червінська - Проблема підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах гірського середовища373
О А Лиманець - Проблема реалізації свободи совісті в збройних силах україни283
С В Куцепал - Проблематика марксизму у потрактуванні шизоаналізу254
Т М Майстренко - Проблема регуляції навчальної діяльності в умовах переходу до кредитно-модульної системи навчання429
В Шелюто - Проблема сакрального як естетична проблема в німецькій класичній473
В М Шкурупій - Проповідник правдивого православ'я пошук істини427
М Кандзюба - Проблема симулякрів в культурі культурологічний аспект318
Н Гуль, Б Сенчина, Б Хомин - Проблема сталого функціонування національних парків карпатського регіону339
М П Савельева - Проблема сценізації епосу шляхи творчої трансформації284
А Глотов, Н Гуляйгродская - Проблема употребления табуированной лексики в тексте художественного произведения385
В А Крикунова, В В Короленко - Проблема урахування впливу оподаткування на економічну ефективність інвестиційного проекту197
- Проблема фасилітуючої позиції педагога у наукових дослідженнях О В Фісун589
І Г Григор'єва - Проблема формування організаторських умінь майбутніх учителів засобами самоврядування228
П П Ткачук - Проблема формування сухопутних військ за доби директорії унр534
І С Бахов - Проблема формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів407
Л Бердник - Проблема фразеологичности семантики отглагольного деривата328
Т М Артюх, І В Григоренко - Проблеми безпеки та надійності ювелірних виробів375
Р Мартишок - Проблема функціональної недостатності інституту президента в україні та шляхи її розв'язання197
В Назарук - Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних змк понятійний зріз271
Н В Осіпчук - Проблематика навчання іноземній мові у технічних вищих навчальних закладах297
Н Мельничук - Проблематика найвищої міри покарання у філософській культурі київської русі233
С О Обухов, О Ю Колесник - Проблеми безпеки життєдіяльності в україні257
Г Я Онисько, С О Костишин, С О Дубик - Проблеми авторського права при електронній публікації у відкритому доступі296
К І Володимирович - Проблеми буття та світогляду людини як наскрізні теми філософської творчості365
К А Мамонов, Н В Мамонова - Проблеми вибору стратегії та формування цілей діяльності будівельних підприємств206
Л В Гриневич - Проблеми визначення впливу продуктивної зайнятості на фінансові результати підприємства252
Р Мартинюк - Проблеми визначення конституційно-правового статусу президента україни в умовах змішаної форми правління278
С П Придатько, Т О Ушакова - Проблеми впровадження компетентісного підходу в процес підготовки гірничих інженерів209
Г Ф Ємцева - Проблеми встановлення цін на ринку хліба та хлібопродуктів874
Н Г Яцишин - Проблеми відповідальності за порушення міжнародно-правових зобов'язань у сфері захисту прав національних меншин370
О Бідюк - Психоаналіз сновидінь літературознавча проекція270
О Є Чернишенко - Проблеми готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ мвс україни до вільного володіння іноземною мовою255
В Т Семенов, Г В Висоцька, Т М АПАТЕНКО - Проблеми дозвільної системи в сфері містобудування щодо удосконалення правил забудови м харкова293
Л П Савич - Проблеми дослідження методів навчання рідної мови в науковій спадщині о м біляєва1155
О А Карлова - Проблеми залучення інвестицій і основний капітал житлово-комунального господарства по черкаській області182
О Б Вовк - Проблеми захисту шрифтів як специфічних об'єктів авторського права529
С І Береговий - Проблеми збереження і реставрації пам'яток архітектури західної україни (культура діалогу та діалог культур)1416
Є Ю Гайко - Ризики інвестування в концесійні проекти417
В В Задорожний, Ю О Домбровський, Н І Андрейчук - Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики253
Н Ткаченко - Проблеми методології і передумов гармонізації системи бухгалтерського обліку190
С Р Багіров - Проблеми множинності причин та кумулятивної каузальності при встановленні причинного зв'язку у злочинах проти довкілля876
О Г Шостак - Проблеми національної ідентичності у творчості письменників індіанського ренесансу сша881
Р Кінаш, М Яців, В Лагуш - Проблеми нормування та розрахунку інсоляції житла359
І П Легзіна - Проблеми об'єктивізації оцінювання вмінь англійського писемного мовлення356
О В Мазяр - Проблеми професійної рефлексії в особистісно орієнтованиій системі навчанн239
Н Дністрянська - Проблеми понятійно-термінологічного означення селищ міського типу як окремої категорії міських поселень389
М В Паюл - Проблеми поєднання паперових та електронних засобів навчання під час вивчення математики292
- Проблеми підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах 1928-1941- І Ящук175
Л П Маслак - Проблеми підготовки спеціаліста в контексті євроінтеграційних процесів в україні376
- Проблеми розвивального навчання в системі методичної підготовки389
Г І Кизилов - Проблеми реалізації методів нейтралізації підприємницького ризику на будівельних підприємствах142
А О Філіпєв - Проблеми становлення міжнародного цивільного процесу єс на прикладі і брюсельського регламенту361
Я Я Романовський - Проблеми становлення системи підготовки спеціалістів військово-оркестрової служби у збройних силах україни273
О В Шубка - Проблеми стратегії молодіжної політики в україні та їх вплив на соціальний захист молоді212
В С Курило , С В Савченко - Проблеми студентського самоврядування у вимірі соціальної педагогіки663
Т А Пода - Проблеми сучасної світової політики як предмет філософської рефлексії287
О В Прокопенко, В Ю Школа - Проблеми управління інноваційним розвитком160
О Є Перфілова - Проблеми та особливості впровадження swot-аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств501
Г Ціх - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малого підприємництва413
В Вербець - Проблеми трансформації та регуляції конфліктного потенціалу молоді267
В М Юрчишин - Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу україни187
Г И Бондаренко - Проблемы амортизации коммунальной собственности346
В В Романенко - Проблеми фондового регулювання інвестиційного ринку в україні та її регіонах193
І П Пасічник - Проблеми формування професійного іміджу майбутнього лікаря240
Т Л Керанчук - Проблеми ціноутворення в сфері готельно-ресторанного бізнесу818
Н Є Лелюк, О О Короп - Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства330
В В Кириленко - Проблеми формування інформаційної культури студентів у вищій професійній освіті166
Л М Духновська - Судово-бухгалтерська експертиза598
О Короп - Проблеми фінансування потреб розвитку підприємств водопровідного господарства238
А Дубодєлова, О Юринець - Проблеми і можливості використання маркетингу в інноваційній діяльності вітчизняних підприємств198
Г Домарадзька, М Чмелик - Проблеми і напрями удосконалення інноваційного менеджменту на макрорівні363
О Тишевська - Проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі в харківському регіоні1056
В А Лелюк - Проблемы и пути развития институциональных систем города263
М С Лисенко - Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств у аспекті забезпечення економічної безпеки280
Л О Кизилова, А В Бурдун - Проблеми іноземного інвестування розвитку економічної діяльності харківського регіону187
Л П Пуховська - Проблеми інтеграції педагогічної освіти україни в загальноєвропейський освітній простір219
О Г Шостак - Проблеми інтерпретації літературної творчості леслі мармон сілко467
А В Мисюров - Проблемы компьютеризации бухгалтерского учета в украине397
М М Астахова - Проблемні аспекти термінології та класифікації резервів підприємства226
А И Ковтун - Проблемы автоматизированного статистического учета библиотечных процессов в программе уфд библиотека514
С М Коляденко - Розвиток соціальної роботи у ізраїлі2805
Н А Берлинский - Проблемы антропогенного эвтрофирования и развития гипоксии в северо-западной части черного моря438
И Мельник - Проблемы водоснабжения г львова общественно географический анализ216
В Ю Лазіної - Психологічні чинники входження субкультури в емо1237
А Н Шашенко, А В Солодянкин - Проблемы горного дела и экологии горного производства439
С Г Бушуев - Проблемы и перспективы деятельности специализированных товарных рыбных хозяйств в одесской области365
В Е Маркевич - Рання анемія у недоношених новонароджених1862
Е И Назимко, Я Н Степанов - Проблемы накопления строительных отходов и способы их обработки231
Е А Гриневич - Проблемы обеспечения устойчивого развития и пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства гхарькова232
А Д Матросов, Т Ф Хан - Проблемы обеспечения энергосбережения в украине в современных условиях хозяйствования300
В Д Чижонок - Проблемы обоснования логистических цепей доставки грузов834
Автор неизвестен - Програма курсу методика наукового дослідження591
Е В Кирсанова - Проблемы оценки экологических активов в системе комплексного эколого-экономического учета334
С Э Джаферова - Проблемы повышения конкурентоспособности строительных организаций300
А А Егоршин, Л М Малярец - Проблемы эконометрического оценивания166
В М Довгаль, С В Неежмаков, В Ф Шевченко - Проблемы приложений теории нечетких множеств автоматическая диагностика429
Е В Коноплева - Проблемы реконструкции исторически сложившейся городской среды586
М Потопник, В Матійчук, М Обушак - Піразоло 3,4 щіридазин синтез202
В И Торкатюк, Л А Нохрина, Н П Пан - Проблемы сноса и утилизации строительных конструкций зданий и сооружений251
спосіб привертання уваги сучасного споживача - Провокаційна реклама349
Г І Кизилов - Прогнозування чинників платоспроможності підприємств239
І І Архиепископ - Провіденційна перспектива історії в українському аскетичному тексті епохи середньовіччя308
О С Дмитрієва - Прогнозування вартості перевлаштування відведення поверхневих стічних вод в населених пунктах україни198
В Г Мирончук, О А Єщенко - Прогнозування показників роботи продуктового відділення цукрового заводу215
С В Перепадя, А С Моисеенко, В И Жуков - Прогностическое значение гистогормонов в патогенезе онкологии толстого кишечника227
С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма виробничої практики студентів IV курсу624
Ю Г Левченко - Програма навчальної дисципліни економіка і організація інноваційної діяльності671
I B Новойтенко - Програма навчальної дисципліни комерційне право654
Ю Г Левченко - Програма навчальної дисципліни методика економічних досліджень214
I B Новойтенко - Програма навчальної дисципліни основи підприємництва517
Н Я Слободян - Програма навчальної дисципліни оцінка вартості підприємства155
С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма переддипломної практики студентів IV курсу585
С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма переддипломної практики студентів V курсу444
Т В Петрущенко - Производственная практика, ее роль в современном образовании245
И Г Буркун - Программа молодежного кредитования как фактор устойчивого развития города192
С П Дунда - Продуктивність праці як результативний показник ефективності виробництва в аграрних підприємствах ар крим220
Л Мізіна - Теоретичні межі практичної філософії474
Н О Кондратенко - Продуктивність праці і проблеми енергозбереження в умовах низьких температур231
А Ю Гончаров - Продукционно-деструкционные процессы и трансформация биогенных веществ в тилигульском лимане249
Автор неизвестен - Труднощі пізнання суспільства157
С В Стадниченко - Продукционные характеристики мидии mytilus galloprovincialis в системе экологического мониторинга черного моря489
Л І Мєдвєдєва - Проектна методика вивчення іноземної мови в контексті сучасних педагогічних технологій405
В К Доля, Д Н Рославцев - Проектный анализ работы транспортного участника в системах физического распределения207
Л О Савченко - Проектні технології як засіб підвищення якості знань студенів вищої педагогічної школи266
Г В Бучківська - Проектування етнохудожнього середовища в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів253
Л В Оршанський - Проектування як важлива умова професійної підготовки сучасних студентів201
О М Бажан - Проза марка вовчка та ганни барвінок в українському та європейському літературному контексті525
А В Гелета, О В Архипов - Производительность электрических ручных ударно-вращательных машин при бурении бетона275
В Г Шерстюк - Производство холода и теплоты в схемах энергетического взаимодействия холодильных и теплонасосных установок273
І Маркович - Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства241
О И Беляева - Пропаганда природоохранных знаний в государственном океанариуме украины перспективы и направления210
Л М Хоменко - Пропедевтика вивчення основ сучасного швейного виробництва в процесі вивчення обслуговуючих видів праці253
Н Дробітько, П Горбенко - Пропозиція як складова маркетингу проектів198
О В Харламова - Пропозиції щодо врахування галузевих особливостей аудиту будівельних організацій1256
О Швед - Просветительская деятельность степана витвицкого на дрогобиччине в 1920-1930-х гг314
І М Горбань, І В Шидловський, О С Гнатина - Пропозиціїдо третього видання червоної книги україни птахи503
Р П Трекеншу - Простейшие модели роста микроводорослей, предельные скорости роста299
М Цип'ящук - Професійне мислення юристів теоретичні основи дослідження286
А С Андрущак - Просторова анізотропія електро-, п'єзо-та акусто-оптичного ефектів у кристалічних матеріалах твердотільної електроніки291
І Ю Недобій, В М Пахомова, Д Г Шустинська - Просторове структурування спіненого поліетилену197
Л Косик - Просторово-часова динаміка сучасних геоморфологічних процесів в українському розточчі258
А С Терентьев - Пространственная динамика региональных биоценозов в керченском предпроливье черного моря240
Е Е Фондорко - Пространственная организация городской среды аспект осевых построений349
Л В Воробьева - Пространственное распределение и сезонная динамика количественных показателей амфипод в одесском заливе296
Л А Радионова, Н В Сницар - Пространство и время в архитектуре в историко-философском контексте239
В А Воблых, О В Кичаева, В Н Кирюшин - Проталкивание керамических труб при восстановлении трубопровода224
С Б Сорочан - Ранневизантийский сектор услуг менялы ІV-ІХ вв261
Ю А Ржепецький, А А Самойленко, О П Кухаренко - Протеїнкіназа d взаємодіє з адаптерним білком ruk cin85 і фосфорилює його290
В В Іваненко, В Д Мирончук - Професор в в крутіков дніпропетровська доба біографії вченого педагога людини 1966-1981 рр249
А А Френкель - Профессиональная подготовка кадров на производстве в харьковской области и пути повышения ее эффективности211
И П Пасечник - Профессиональный имидж врача необходимость вынужденная или осознанная358
К К Васильев - Профессор новороссийского университета км сапежко к 150-летию со дня рождения1125
О. Р. Павлішак - Професійна діяльність у горті як чинник формування завдань та змісту фахової підготовки соціальних педагогів австрії273
О М Сергійчук - Професійна педагогічна готовність учителя історії в умовах модернізації вищої освіти365
Л В Калініна - Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов у контексті європейський вимог328
С М Пастушенко - Професійна спрямованість вивчення механіки у курсі фізики у вищих навчальних закладах353
Л І Морська - Професійне вигорання українського педагога міф чи реальність347
М А Дудля, Л Н Ширін, Е А Федоренко - Процеси підземного зберігання газу536
І В Самойлюкевич - Професійний портрет сучасного вчителя іноземних мов у великій британії458
Р Пріма - Професійно мобільний учитель школи першого ступеня аспекти підготовки до інноваційної діяльності452
Л Кухній - Роль заробітної плати в системі мотивації праці238
І Б Ігнатова - Професійно-орієнтоване навчання фонетиці іноземних студентів-русистів225
Г Фролова - Профиль тревожности популяции лабораторных крыс в нормальных контрольных условиях, оцененный в тесте открытое поле588
Автор неизвестен - Профорієнтаційна роль іноземної мови у соціальному становленні особистості159
І О Геращенко, Г П Домбровська - Процес прийняття управлінських рішень на енергетичних підприємствах у сучасних умовах господарювання205
І О Кусяк - Процес формування українського професійного театру xx століття через призму творчості ярослава геляса423
А А Сопрыженков - Процесс формирования маркетинговой системы управления на основе диагностики социально-экономического потенциала197
Л А Орлов, В Л Яровой, М В Панчук - Процесс формования сырной массы и его аппаратурное оформление382
Е Г Солоп - Процессная модель проекта проверки субъекта хозяйствования266
С Е Селиванов, Д Д Сарахманов - Процессы горения полимерных материалов289
А В Манойленко - Проэктный подход к оценке санационного потенциала временно неплатежеспособных субъектов хозяйствования178
В О Кавиршина - Пріоритети соціально-економічного розвитку шахтарських міст у сучасних умовах178
Н М Мартиненко - Пріоритетні напрями розвитку культури й освіти447
С М Ніколаєнко - Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в україні254
Л О Коберник - Психодіагностика конфліктних форм поведінки студентів в системі вищої освіти587
А Печарський - Психоаналітична парадигма в літературно-художньому просторі проблема діалогічної множинності481
Т Вашека - Психодіагностика методичні рекомендації до виконання курсової роботи1636
А Лустенко - Реальність буденного в системі категорій гегеля190
О Луценко - Психодіагностичні методи психодіагностичні програми679
О А Радченко - Психолого-педагогічний аналіз мотиваційної сфери старшокласників до навчання за профілем агровиробництво335
О Є Мойсеева - Психопрофілактика та психокорекція агресії у дітей407
О О Левченко - Психолого-педагогічні засади гуманізації професійної підготовки та культури майбутнього викладача психології474
О Хоптяна - Психолого-педагогічні умови ефективності правового виховання молодших підлітків шкіл-інтернатів385
І А Сверчевська - Психолого-педагогічні умови підвищення продуктивності вивчення геометричних тіл252
Н О Божок - Психологічний аналіз дослідження фрустраційної толерантності у студентському віці729
Ю В Галинская - Рента в системе общественного воспроизводства266
Н Й Чумак - Психологічний вплив у діловому спілкуванні соціального працівника232
Н О Божок - Психологічний зміст поняття фрустраційна толерантність1667
О Л Музика - Психологічні механізми ціннісно-мовленнєвої взаємодії157
В В Горбунова - Психологічні особливості детермінації етнічної свідомості у юнацькому віці156
В В Горбунова - Психологічні особливості розвитку етнічної свідомості у юнацькому віці332
О В Корецкая - Пути повышения конкурентоспособности предприятий192
Н С Гарькавець - Психологічні особливості системи цінностей студентської молоді316
В О Третьяченко - Психологічні особливості становлення життєвих домагань підлітків із неповних одностатевих сімей430
И В Семеняк - Сигнальные индикаторы турбулентности рынков532
О П Носко, Ю О Бохонкова - Психологічні особливості тендерного розвитку підлітка в неповній родині233
О В Козаченко - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді1079
Л Д Гуракова, Е Д Дьяков - Пусковые режимы в цепях с лампами накаливания256
Л О Коберник - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів837
О А Блінов - Психологічні фактори страху польоту на повітряному судні та рекомендації щодо його подолання321
Л В Боханова - Психологічні функції підвищення рівня комунікативної компетентності керівників в управлінні освітою683
О Хомова - Психологія людини у часопросторі сцени драматургія В Фольварочного378
Л Українець - Регулювання зовнішньої торгівлі зерном у кнр277
Л О Коберник - Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці818
У П Кошетар - Психологія релігії в контексті архетипічної психології деякі аспекти концепції душі дж хіллмана408
О О Кулініч - Публіцистика юліана шпола тематика та особливості401
Л Д Король - Психолінгвістичні особливості формування національного характеру у контексті міжкультурного порівняльного підходу333
О Г Рихальська - Психосемантичний підхід та його застосування до дослідження життєтворчої антиципації особистості214
О В Мазяр - Психофізіологічні механізми виникнення особистісної проблематики378
О Ярош - Публічні консультації як інструмент громадського лобіювання волинський регіон172
А Г Акініна - Підвищення ефективності горизонтальних електрофільтрів199
А С Парфенюк, О Е Алексеева, П В Третьяков - Пути модернизации выбросоопасных узлов тепловых агрегатов207
Н М Шурова - Пути повышения эффективности функционирования прибрежных поселений мидий в системе биологической мелиорации морских вод255
поч ХХ століть - Південноукраїнське чиновництво та селянство в регіональному комунікативному полі кін ХІХ271
В Махинько, Л Махинько, О Ященко - Підбір середовища замочування зерна при виробництві зернового хліба251
І О Свинцова - Підвищена емоційність як стильова домінанта поезії дж г байрона когнгтивно-прагматичний аспект294
Шевчук О С - Підвищення ефективності виготовлення внутрішніх гвинтових шліцьових канавок478
О Вознюк - Стереотип як чинник формування візії іншого363
В І Диня - Підвищення ефективності виготовлення деталей приводних механізмів односторонньої дії226
О А Єщенко, В Г Мирончук - Підвищення ефективності роботи продуктових відділень цукрових заводів255
Г Левчунь - Реформування системи оплати і стимулювання праці162
О Д Коноваленко - Підвищення ефективності управління соціальною сферою міста202
Репіч Т А - Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом удосконалення професійного розвитку перосналу335
Л В Дояр - Розвиток гірничорудної справи на криворіжжі у 1920-ті рр218
Д І Басюк - Підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери подільсько-буковинського регіону в контексті підготовки до євро 2012215
М Кулик, Б Ляшенко, В Мірненко - Підвищення надійності конструкційних елементів газотурбінних установок поверхневим зміцненням276
М С Кулик, Б А Ляшенко, В І Мірненко - Підвищення надійності конструкційних елементів газотурбінних установок поверхневим зміцненням266
А Г Бистров - Підвищення підготовленості персоналу до сприйняття організаційно-управлінських інновацій403
В Х Далека, В І Коваленко - Підвищення рівня електробезпеки рухомого складу та ресурсозбереження на міському електротранспорті295
А Стецько - Підвищення якості поверхонь деталей виготовлених і відновлених комплексним методом321
А В Кучер - Підготовка аграріїв до професійного спілкування проблеми теорії та практики466
О Л Остапчук, С В Котова-олійник - Підготовка волонтерів до реалізації ідеї тендерної рівності198
Г В Лещук - Підготовка фахівців до соціальної роботи з сім'ями у франції545
Л В Дайнюк - Підготовка вчительських кадрів у роки великої вітчизняної війни235
Т Довга - Підготовка вчителя до використання пізнавальних задач і завдань у системі роботи з молодшими школярами590
О О Щелконогов - розробка системи контролю розкриття апаратури336
Л С Барна - Підготовка вчителів в учительських семінаріях східної галичини366
О М Драшко - Підготовка вчителів праці до використання художніх ремесел історичний аспект213
Т Новосад - Підготовка посібників і підручників духовно-морального спрямування588
В П Харченко, О М Алексеев, Д Г Бабейчук - Підготовка льотного складу на сучасні повітряні судна564
І Гринчук, О Горбач - Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності культурологічний аспект218
Н Г Слободян - Стратегічний аналіз конкурентних позицій697
Л С Мерва - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями як педагогічна проблема600
Н С Павлова - Підготовка майбутніх вчителів інформатики до використання електронних ресурсів340
І М Шупта - Підготовка майбутніх менеджерів аграрної сфери економіки в контексті тенденцій розвитку світових освітніх систем314
І М Трубавіна - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до попередження насильства у сімї416
О Грушко - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до інтерактивної взаємодії з обдарованими дітьми250
Ю Ю Бєлова - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до формування національних цінностей в учнів256
Л Зязюн, - Підготовка молоді до самоосвіти у педагогічних персоналізованих ательє франції522
Н М Левицька - Підготовка фахівців-гуманітаріїв у вузах україни на зламі ХІХ- ХХ ст досвід і проблеми303
С Д Литовченко - Рим и великая армения в конце 50-40-х гг i в до н э628
Н М Кульбіда - Підприємництво та соціальна роль підприємця психологічна ретроспектива425
Т А Говорушко, В Л Буняк - Підприємницьке середовище та його вплив на розвиток малого підприємництва в Україні661
Т В Бобкова - Структура семантичного поля поняття quantity278
С Кіржнер - Підсистема вправ для навчання майбутніх юристів професійно спрямованого англійського монологічного мовлення457
Л М Христенко, Т М Адаменко - Підходи до визначення сутності стратегічного управління затратами підприємства279
Л М Христенко, Т М Адаменко - Підходи до визначення сутності стратегічного управління затратами підприємства554
О Сіренко - Підходи до оцінки інтелектуального потенціалу як складника інноваційного розвитку190
М Г Кітов - Що закодовано в імені твоєму борисфен228
Т Г Белова, О Ф Крайнюченко - Підходи до формування стратегії відносин297
В Артеменко - Підходи до інтегральної оцінки стійкості соціально-економічного розвитку регіонів249
Л А Лисенко - Підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства239
Н Г Калюжна, К Р Дзюбко - Підхід до оцінювання зовнішнього середовища вітчизняних підприємств-суб'єктів зед255
діалог із фольклорною традицією - Пісенна творчість дмитра павличка934
Ю В Пасічник - Роль наукових закладів у бюджетному менеджменті210
А О Довгань - Р декарт і л виготський продовження картезіанської традиції чи її заперечення239
С В Бутенко, А Ф Пугачев - Работа конструкций с локальным предварительным напряжением при статических и динамических воздействиях221
Ю В Глазунов - Работа сталебетонных стержней при центральном сжатии221
Э Б Хоботова, Л В Дмитриченко, А В Самоквит - Радиационно гигиеническая оценка шлаков используемых в строительстве358
Л А Хижняк - Разворачивание мягкой оболочки в поле центробежных сил241
Т Молдавська - Радянська ідентичність та її вплив на формування сучасних суспільних стереотипів людей похилого віку922
О В Романьков - Радянські партизани і кримськотатарське населення в період німецької окупації криму 1941-1944274
О О Поплавський - Радянські республіки півдня україни як знаряддя централістичної політики більшовиків на початку 1918 р361
Е Б Хоботова, М І Уханьова, Ю С Маліновська - Радіаційно-екологічні аспекти застосування азотно-фосфорних добрив313
В И Спирина - Развитие альтернативных форм жизнеустройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей413
2000 гг - Развитие исследований зообентоса северо-западной части чер¬ного моря за полувековой период 1950545
А А Михальченко - Развитие логистического управления ресурсами городского транспорта215
один из основных приоритетов устойчивого развития гхарькова - Развитие местного самоуправления193
Є І Чернявська - Регіональний ринок праці сучасні тенденції450
И А Пастухов - Развитие методов ценообразования на рынках жилищно-коммунальных услуг в украине253
Е И Назимко - Развитие теории и методы прогнозирования результатов работы замкнутых технологических циклов296
Т І Гузун, М С Гузун - Роль танцю в освітньому процесі441
С С Янкович - Развитие формирования архитектурных объектов с элементами природной сре ды343
П И Дмитрашко - Развитие эволюционной теории в россии в первой половине ХІХ в эволюционное учение к Ф Рулье822
А Б Ересько, В С Толкунов, С В Толкунов - Синтез производных266
А С Петров - Разграничение доступа к информации в компьютерных сетях570
Г М Кочетов, В Е Терновцев - Разработка малоотходной технологии очистки никельсодержащих сточных вод мелких производств267
Т В Анопрієнко - Ринок землі як складова частина ринку нерухомості281
Е Н Кот - Разработка мероприятий по совершенствованию дорожного движения на примере г могилева216
М В Врода - Разработка программы экономического обоснования диверсификации производства для предприятий украины286
Д В Микулич, Р Ф Замбриборщ - Разработка экологически чистой технологии переработки азово-черноморских водорослей292
О Е Товкан - Районування території за чинниками розміщення господарської діяльності як елемент маркетингу місць326
Л В Малахова - Распределение полихлорированных бифенилов в поверхностном слое донных осадков севастопольской бухты195
А П Стадниченко - Распределение водных моллюсков средней азии по биотопам и водоемам различных типов316
Н Н Кизилова, Э О Чистина - Распространение волн в заполненных жидкостью многослойных вязкоупругих трубках асимптотический анализ243
В Г Матвиенко, Н Л Ярым-Агаев - Растворимость метана пропана и н-бутана в диэтиленгликоле322
С Галина, Н Науменко - Растительные антиоксиданты в системе регулирования свободнорадикального окисления263
В О Костюк - Расчет влияния ресурсного потенциала строительного предприятия на его конечный финансовый результат168
А Черноиванова - Расчет внутренней нормы рентабельности при оценке инвестиционного проекта202
А Ф Строй, А В Макаренко - Расчет воздухопроницания сквозь ограждающие конструкции при наличии вытяжных каналов в помещении290
Д Г Пажи - Расчет изменения температуры теплоносителя по длине обратного трубопровода тепловых сетей496
Н И Самойленко - Расчет надежности трубопроводных систем с мостовыми соединениями элементов405
О М Степанова - Розвиток інформайційної системи підприємства309
С Г Негрей, Н Н Касьян - Расчет необходимой величины механического отпора выдавливанию пород почвы горной выработки194
З А Николаевская - Расчет огнестойкости неразрезных сталежелезобетонных балок336
А С Кочарян - Рефлексия клиент-центрированной психотерапии290
С В Осипов - Расчет ставки дисконтирования в процессе управления стоимостью строительного предприятия282
С С Овчинников, В Н Полищук, А В Сапрыка - Расчет удельной эрозии электродов шстационарньгх источников излучения220
А Г Коваленко, В Н Пилипенко, А А Киселёв - Расчёт дисков на прочность при установившейся ползучести232
Т Н Замыслова - Расчёт удельной площади поверхности в прибрежных наносах сложенных частицами одного линейного размера311
Д В Микулич - Расширение сырьевой базы производства продуктов из черноморских водорослей новые технологические решения313
Н Ю Тарасова - Раціоналізація відповідальності в добу кризи моралі й розуму334
П Тріпнер - Ринок фінансових інвесторів у польщі у 1999-2007 рр270
Д А Выскушенко - Реагирование прудовика озерного lymnaea stagnalis на воздействие сульфата меди и хлорида цинка276
В И Рыбаченко, Г Шредер - Реакция пероксида бензоила с комплексами триподандов с бромидом натрия390
С Ю Кардаш - Середній клас в україні міф чи реальність205
В Зінчук, І Вовк - Реакція нікелю(ІІ) з диметилгліоксимом в аміачному середовищі за участю пероксимоносульфатної кислоти313
В М Листван, В В Листван - Реакції алкіліденфосфоранів з ацилхлоридами та їх синтетичні можливості515
А Ф Волков, Е И Волкова - Реализация междисциплинарных связей при изложении курса «компонентная база рэс»197
С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки492
С В Волков - Реалізація завдань концепції кадрової політики з підготовки військових фахівців282
О В Алексенко - Реалізація комплексної моделі відцентрового насоса на базі його макромоделі603
А М Чорна - Ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємства289
А Г Венгер - Реалізація національної політики в східних воєводствах другої речі посполитої в галузі шкільництва на поч 20- х рр ХХ ст310
Л М Радченко - Реалізація політичних інтересів через діяльність політичних інститутів238
О В Мартинюк - Реалізація прогресивних ідей досвіду сша з підготовки магістрів технічного перекладу в освітньому просторі україни422
М Гнатюк - Реалізація фонеми ы в північнолемківських переселенських говірках293
Г В Охріменко - Реалізація функції реєстрації в системах електронного документообігу562
О Балашків - Реалізація інваріантних архетипних уявлень олександра олеся та в б єйтса в символістській драматургії235
Л Г Чеканова, В І Сергієнко - Реалізація інвестиційних проектів в україні204
О Журавльова - Реалізація інтерпретаційного потенціалу релігійного дискурсу в процесі перекладу731
Д В Леонтьев, А Ю Акулов - Революция в мегатаксономии предпосылки и результаты2094
С Дауд - Региональные особенности планирования и проектирования аэропортов463
C I Хом'яченко - Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок479
М В Шум - Регулювання процесів інвестування в міський автомобільний транспорт211
М Р Більський, М В Котів - Регулювання посилення поздовжньо-стиснених сталевих конструкцій за допомогою стягування розпірок295
Л Гордієнко - Регіональна специфіка доходів і витрат домогосподарства198
Л М Полякова, С С Попович - Система оподаткування в україні179
М В Волкова - Регіональне управління соціально-економічним розвитком промислових підприємств237
О Шершнъова - Регіональне управління туризмом в малих містах рівненської області197
Н С Дрешпак - Режими індукційного нагріву ціліндричних деталей з'єднаних267
Л М Чумак - Редеривація як комплементарний варіант прямого словотвірного процесу в англійській мові547
першої третини хх століття - Режисери аматорських театральних гуртків тернопільщини кінця хіх454
В А Хім'як - Режисерські новації анатолія бобровського у постановці комедії мартин боруля 1983 року628
А А Бережна, Г Г Осадча - Резерв сумнівних боргів його створення та використання329
А Ю Жулавский - Рейтинговая оценка экономического потенциала оао сумыхимпром483
- Резервы здоровья человека с позиций биологического и психологического возраста в валеологической258
Г Р Копець - Результати вирішення проблем енергоефективності у муніципальному секторі міста львова172
О Вороновська - Сутність і розвиток екологічного обліку745
О С Заблоцька - Результати педагогічного експерименту з формування предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів345
А А Коротич - Результативність державного регулювання соціально-трудових відносин259
В Н Туркулова - Результаты и перспективы исследований югниро в области марикультуры730
И Ю Зайцева - Рейдерство как одна из угроз экономической безопасности автотранспортных предприятий479
О В Мазяр - Релігійний досвід як чинник ціннісної регуляції поведінки346
О В Гуджан - Рейтинг регіонів як показник оцінки ефективності використання організаційного потенціалу регіону223
І В Пасічник - Рейтингова оцінка комерційного банку як індикатор його надійності та ефективності886
Г Ф Азаренков - Рейтингова оцінка у визначенні сталості розвитку страхових компаній354
B C Ноздренков - Рейтинговая система оценки знаний реализованная модифицированной моделью такаги-сугено431
І С Тиха - Розробка системи професійного навчання на підприємстві192
Т Є Сігаєва - Реклама в процесі стратегічного управління інвестуванням підприємств215
С В Котова-олійник - Реклама як агент ґендерної соціалізації особистості до питання толерантності273
А Замойский - Релевантность источников европейской самотождественности332
А Голда - Реклама як механізм залучення інвестицій в українську економіку247
О П Сологуб, Л В Капінус - Реклама як чинник управління поведінкою споживачів396
Автор неизвестен - Рекомендации и методические указания к выполнению контрольных работ по математике472
Н В Гребченко - Рекомендации по повышению эффективности работы защит от замыканий на землю264
Ю С Тучковенко, Е Д Гопченко, В В Адобовский - рекомендации по управлению гидроэкологиче¬ским режимом дофиновского лимана246
В А Пасичный, Т Е Одаренко - Рекомендации по формированию фондов заработной платы отдельных групп работников строительной фирмы230
Н В Садовник-чучвага - Реконструкція концептосфери чоловічого роду епічного фентезі238
А И Степанова, О А Петренко А - Рекреационный потенциал береговой зоны южного берега крыма в современных условиях312
жертви сталінського тоталітарного режиму - Ректори викладачі студенти житомирського педагогічного інституту627
М Савка - Релігійно-екзистенційні виміри буття в українській прозі міжвоєнного двадцятиліття319
М Сребродольский - Релігія як об'єкт психоаналітичної інтерпретації с балея416
С М Ситняківська - Реміснича освіта минулого і профтехосвіта сьогодення538
на початку ХХ століття - Реміснича освіта в контексті соціалізації єврейських дітей та підлітків в кінці ХІХ256
початку ХХ століття - Реміснича освіта в україні в загальній системі освіти ХІХ272
З Шпирка , О Сафіяник , Б Марцініак - Рентгеноструктурне дослідження твердого розчину gd(sige)2261
Г Демченко, П Демченко, Р Гладишевський - Рентгенівське дослідження сплавів системи256
О М Максимова - Ресурсна база тероризму в сучасному світовому політичному процесі416
Топішко - Рентні відносини як інструмент вирівнювання умов господарювання в регіональному аспекті305
Ю Н Чекушина - Реорганизация высшего горного образования российской империи в xix веке340
Н Ф Кушнир, В Ф Карагоз - Реформирование жилищного хозяйства гхарькова186
О М Бажан - Репрезентація впливу тривіальних суспільних поглядів на особистість у творчості тараса шевченка та ганни барвінок293
І Ю Набокова - Репрезентація політичної активності перших леді в американському газетному дискурсі221
А Рацілевич - Репресивна політика царизму щодо українського національного руху на волині 1900-1917 рр957
О В Димченко - Реструктуризація системи збору платежів як одна з передумов фінансової стабільності у житлово-комунальній сфері396
- Реструктуризація суб'єктів господарювання як стратегічна основа для формування їх інвестиційної привабливості -Т Кулініч245
І М Сотник - Ресурсозбережні трансформації при переході до інформаційного суспільства340
Автор неизвестен - Ресурсоощадна технологія очищення дифузійного соку гк техінсервіс515
С С Душкин - Ресурсосберегающие технологии омиренскийчистки природных и сточных вод262
В В Кириченко - Рефлексія дискретності кризових подій життєвого шляху особистості264
С М Соколовська - Ретроспективний аналіз дослідження проблеми саморозвитку особистості316
Н.І. Климаш - Ретроспективний аналіз підходів до вибору критеріїв ефективності господарської діяльності підприємств419
Автор неизвестен - Інноваційні пріоритети галузі189
В Ю Цісарук - Ретроспективний аналіз та сучасний стан фахової художньо-трудової підготовки студентів у навчальних закладах галичини374
М А Козловець - Референтні структури як чинник соціальної ідентифікації особистості298
І М Серебрянська - Реферування як засіб підвищення інтенсивності навчання іноземної мови у вищих навчальних372
Тичинаі М - Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи267
путь к повышению их инвестиционной привлекательности - Реформирование предприятий системы водоотведения260
В И Углов, В А Хорунжий - Реформирование энергетической отрасли -залог устойчивого развития города191
Т Д Таукешева - Реформування житлово-комунального господарства -шлях до забезпечення сталого функціонування міста326
О В Мушка - Реформування наркомосом змісту освіти в шкільних закладах україни періоду 1920-1930 рр386
Є М Луняк - Рецензія на монографію і о кочергіна земське самоврядування катеринославщини245
В Приходько - Рецепция украинской ментальности в англоязычных переводах повести м гоголя вечер накануне ивана купала315
А Петрик - Рецепція архетипного образу богині артеміди в романі віктора домонтовича дівчина з ведмедиком778
О Когут - Рецепція демонічних архетипів у містичній драмі с новицької шинкарка329
А В Иваницкая, Е Н Едемская - Решение задачи маршрутизации в среде vba413
М Савельева - Рецепція ідей як неможливість збереження особистісної творчої ідентичності189
О А Рубан - Решение вариационной задачи локальной устойчивости слоистых грунтовых массивов200
Н П Топішко - Ринкові перетворення в україні та їх соціальні наслідки543
А В Рагулина, Е Н Едемская - Решение задачи проектирования радиоэлектронной аппаратуры в среде vba267
А А Садовников - Решение управленческих производственных задач с применением180
O I Драган - Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємствах м'ясної промисловості245
С П Барановська - Ризики діяльності інноваційних структур та методи їх зниження322
М О Науменко - Ринкові критерії оцінки ефективності відтворення капіталу підприємства228
Ю О Герасимов - Ритмічні й смислові акценти у виразному читанні вірша павла тичини299
В Тітяєв, Г Біляєва - Ринкові механізми забезпечення кваліфікованими кадрами житлових організацій188
Н Э Ткаченко - Риск демотивации персонала анализ структурных характеристик и возможности трансформации1045
О А Кучерук - Інтеграція методів у навчанні мови816
П Н Коюда, В Б Иванова - Риск как фактор определения экономической эффективности инновационного проекта198
Н А Ерреро Бікус - Ритмічна група як невід'ємна частина складоподілу англійського мовлення713

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22