Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Ю Рудик, П Столярчук - Аналіз схем введення електропостачання побутових мереж397
Я О Сєріков, Н О Разгуляєва - Аналіз та дослідження методів розрахунку захисного заземлюючого пристрою електроустановок438
Р В Зінько - Аналіз і формалізація технологічних процесів253
Ю Ю Виставна - Аналіз та теоретичне обґрунтування процесів забруднення поверхневих вод мікрозабруднювачами206
В Л Акуленко, І В Новикова - Аналіз теоретичних підходів до управління інвестиційною діяльністю підприємства268
Є Г Стоянов - Будівельні конструкції538
Ю І Гордієнко - Аналіз факторів впливу на ефективність роботи системи гідроавтоматики водоочисної установки241
О І Тивончук - Аналіз формування системи стимулювання інноваційної діяльності підприємств275
Н Б Бідник - Валютне регулювання та валютний контроль361
З М Мочаліна - Аналіз фінансового стану як складової фінансового менеджменту підприємства277
А В Абрютіна - Аналіз фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств україни364
С Радинський - Аналітичне обгрунтування ціни технологічних знань312
Н І Астрахан - Аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору в контексті античної естетики439
В Б Дудикевич, Л М Ракобовчук, С Р Бікташева - Аналіз частотних діапазонів для безконтактної ідентифікації об'єктів у галузі безпеки237
В І Доненко - Аналіз чинників, що впливають на складові кап вкладень в будівництві166
І О Малишко, І В Кисельова - Аналіз шляхів підвищення точності оброблення при розвертуванні307
Н М Пелешко - Аналітичні процедури аудиту доходів і витрат підприємства352
А В Кузь - Аналіз інвестиційної діяльності українських банків та шляхи підвищення її ефективності507
Д С Степанець, Є С Нестеров, С В Коверга - Аналіз інвестиційної привабливості підприємств для цілей інвестування273
Є П Тимофеев, О М Ляшенко - Електричні апарати380
О В Євдокимов, В О Маликов, О О Маслова - Аналіз існуючих методів формування штатних розподілів університетів249
О О Ісаєнков, Ю В Ісаєнкова - Аналіз існуючих способів зниження метановиділення в шахтах340
М Салюк - Валовий хімічний склад ґрунтів малого полісся1037
І В Клочков - Аналітика da-sein та межи людської суб'єктивності у творчості м гайдеггера і л бінсвангера270
Н М Величко - Аналітична основа прийняття стратегічних управлінських рішень щодо інноваційної діяльності підприємств250
С В Дворкін - Вступ до спеціальності988
Ю М Кулинич - Аналітична оцінка типу та якості розвитку підприємств молочної промисловості України233
К В Чернишова - Аналітичне забезпечення безготівкових розрахунків в банкахукраїни248
В Галушка - Аналітичне забезпечення в системі управління підприємством300
М В Куцинська - Аналітичне забезпечення оцінки ефективності функціонування кафедр внз181
Л В Крайний - Аналітичний опис кінематики кермового приводу автобуса із залежною передньою підвіскою388
Н А Бусова - Апель об этике дискурса как этике ответственности762
Б М Андрушків - Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства489
Д О Батраков - Аналітичні та чисельні методи моделювання розповсюдження електромагнітних хвиль у складних середовищах517
Л Вежель - Тезаурус стигми268
Н Ф Ржевська - Аналітичні центри на заході та в україні порівняльний аналіз320
О А Орлова - Андрагогічний аспект підготовки вчителів у системі післядипломної освіти494
Д А Татарикова - Антикорупщйне законодавство його діяльність та реалії178
В В Рябіченко - Антигени головного комплексу гістосумісності та характер імунної відповіді при хронічних вірусних гепатитах318
Т И Светличная, В Ю Светличная - Антикризисное управление предприятиями строительного комплекса украины поиск путей выхода из кризиса411
А Д Конон, А П Морозова, Т П Пирог - Антимикробные свойства поверхносно-активных веществ228
О Карпин, О Цвілинюк - Антиоксидантнаактивність і вміст поліфенолів у рослинах carex hirta l та faba bona medic (vicia faba l ) за дії нафтового забруднення274
Н К Ющенко - Глобальна економіка1631
Л П Сидорчук - Антиплазмінова система крові у хворих на есенційну гіпертензію201
А Ф Дмитрук, Ю О Лесишина - Антирадикальная активность этанольных экстрактовлистового опада288
О Л Соколовський - Антитринітаризм і социніанство в україні еволюція віровчення413
Л А Артеменко - Антропогенный компонент формирования социокультурнойкомпетенции у студентов неязыковы1х вузов225
М Федонюк - Антропогенні чинники активізації карсту в межах волинського полісся312
Н Цимбал - Аспекти дослідження мотивації діалектного слова618
В Боренко - Антропологічні ремарки роже мартен дю гара аспект модифікації образу літературного героя298
І Карівець - Антропологічні та соціальні аспекти ситуації сартр ясперс рікер246
Н К Місяць - Антропоніми в поезії ліни костенко в аспекті теорії фреймів319
В Панченко - Антропологія статевих взаємин у романі д г лоренса коханець ледічатарлей253
В А Святный, В В Лапко, Ю С Достлев - Апаратно-программный комплекс автоматизации контроля состояния рудничной атмосферы193
наука ХХІ століття - Біотехнологія258
А Ю Воробкевич - Апроксимація матриць параметрів електричних кілз однорідними лініями238
В М Романенко - Апроксимація обмежених розв'язків лінійних різницевих рівнянь з необмеженими операторними коефіцієнтами372
- Заключение (общие выводы) -Автор неизвестен158
В М Романенко - Апроксимація обмежених розв'язків різницевих рівнянь старших порядків257
Г В Давидова-біла - Артистична атмосфера львова міжвоєнного періоду і проблема виникненняальтернативних художніх напрямів215
А О Качура - Будівельні машини і транспорт1158
С Дорошенко - Архетип свобода у контексті французької політичної теорії та історії354
О И Федяев, Т Е Жабская - Архитектура и функционирование программных агентов в обучающей системе многоагентного типа273
П І Січненко - Атошчнии дерматит у дітей сучасні аспекти212
С П Цигичко - Архітектурна екологія як засіб забезпечення сталого розвитку сучасних міст538
О М Дудка - Архітектурні паперові конкурси 20-30 років хх ст та їх вплив на формування новітніх архітектурних ідей263
В М Пасічний - Варені ковбаси на першому місті якість252
О І Лежнева - Аспекти ефективності пасажирських перевезень368
Г В Блакита, В Г Мормітко - Аспекти обліку під час реструктуризації підприємства-боржника283
Н О Кондратенко, І С Баландіна - Аспекти проблеми нормування енерговитрат в житловому будівництві339
Л М Полякова - Аспекти розвитку системи соц аудиту в україні345
Ю Л Темчишина, К М Темчишина - Аспекти синергетичного підходу в управлінні стабільністю діяльності підприємств230
О М Олійниченко - Аспектний підхід до визначення поняття управлінське рішення488
О О Кучма, Н В Лобза - Аспекти створення офісного центру управління проектом для підвищення ефективності інвестиційної діяльності211
М Мандрона, О Гарасимчук - Атаки на генератори псевдовипадкових чисел294
С В Терещенко - Вивчення алгоритмів за системою трвз318
Е В Коноплева - Атриум как средство адаптации исторической застройки к современным условиям486
Н И Гордиенко - Аудит корпоративных прав хозяйственных обществ221
І В Неуров - Аутсорсинг закупівель світовий досвід і вітчизняніперспективи603
Н И Гордиенко - Аудит оценок по справедливой стоимости и раскрытие информации в финансовой отчетности316
інструмент забезпечення ефективного функціонування підприємств харчової промисловості - Аутсорсинг235
М Лановик - На роздоріжжі камертона288
Автор неизвестен - Багатоаспектність поняття Ґендеру в сучасномутрудовому праві398
Т Є Головченко, О С Оголобченко - Багатоканальний реєстратор експлуатаційних параметрів водовідливної установки шахти437
О Й Дем'янюк - Волинь в умовах більшовицької агресії230
С В Мішина - Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат підприємства398
О Косячков - Багатоступенева термопереробка твердого палива енерготехнологічне використання бурого вугілля509
О П Слободян - Безаварійна зупинка олієекстракційних заводів у нс515
І В Тарасова - Баланс та вміст мікроелементів у серці новонароджених щурів у разі експериментальної гіпоксії345
В С Гуць, Н В Володченкова - Безпека експлуатації посудин що працюють під тиском402
Т Бубела, О Воробець - Безпечність та якість харчової продукції391
М Г Грудин, О А Хлобістова - Безпечність і сертифікація автоматизованих систем керування555
Д М Полатайло, В А Піддубний - Безударне вкладання вантажів413
Н Бодюл, В Брей - Бекманівське перегрупування циклогексаноноксиму на твердих кислотах255
А Л Белогуб - Библейские имена как источник обогащения топонимической лексики319
Н Романюк - Благодійна та меценатська діяльність підприємців південно-західного краю727
Г А Симахина - Биологическая ценность и фракционный состав белков сахарной свеклы278
Е А Коваленко - Блок автоматизированного управления доставкой породы на отвал257
Е А Коваленко - Блок автоматизированной загрузки железнодорожных вагонов542
О М Глазок - Блок чисельного моделювання аеродинамічних процесів194
С О Погарський - Фызика нвч457
Н Хібеба - Бойківсько-лемківські паралелі у весільній лексиці396
М В Моргун - Бойове застосування броньових частин у добу центральної ради329
В М Юрахно - Болезни черноморских и азовских рыб вызываемые миксоспоридиями436
В І Заіченко - Охорона праці в галузі484
Н Морська - Болонський процес прорив чи уніфікація української освіти277
О В П'янкова - Бренди та торгові марки сутність понять, функції, класифікація1771
Л Н Приступа, Г А Рокнтянсыш, В В Дитко - Бронхіальна астма та ожиріння етіологічні та патогенетичні паралелі358
М В Моргун, Н М Курклінська - Бронеавтомобілі та бронепоїзди українських армій періоду національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр211
видатний винахідник вчений у галузі математики і електротехніки - Бруно абданк абаканович229
Ю М Алексеев - Історія269
О М Пустовойтова, В Я Жиляков, С М Золотов - Будівельні конструкції574
П Войтків, І Іванега - Буроземи пралісів ужанського національного природного парку350
це значить вдавати людину роль маски в драмах юджина о'ніла - Бути людиною643
С Журба - Буття людини як антропологічна модель екзистенційного інтертексту в українському інтелектуальному романі528
Автор неизвестен - Бухгалтерський облік незавершеного виробництва265
Л Мазур - Бінарна структура ідентичності в світлі девіантної поведінки291
Автор неизвестен - Бухгалтерський та податковий облік орендованих основних засобів264
Т І Комісар - Бухгалтерський і податковий облік операцій з пдв, пов'язаних з харчуванням учнів470
М Я Яструбський - Бухгалтерський і податковий облік синтез та протиріччя368
В А Зинченко - Бюджетирование сущность и особенности использования на предприятии264
А О Мавріна - Бюджетування витрат у системі фінансовий менеджмент -маркетинг промислового підприємства376
Автор неизвестен - Бюллетень ниц медфак сумгу и чп ангио(1 2000)488
Т О Ілляшенко, К В Ілляшенко, М В Скобенко - Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств1149
І І Мотика, Л А Недоступ, Н І Нестор - Бібліотека моделей технологічних операцій для аналізу точності процесів виготовлення320
О О Сербін - Бібліотечна систематизація сьогодні новаторство підходів в традиційності досвіду422
І П Перенесієнко - Бібліотечна систематизація як інструмент дослідження книжкових колекцій259
Л Эйлер - В мире не происходит ничего, в чем не был бы виден смысл216
Л Шнуровська - Білінгвізм і бікультуралізм в іншомовному дискурсі індивіда323
Автор неизвестен - Біодез в процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки205
В З Сікора, Г Ф Ткач, М В Купина - Біомеханічні параметри довгих кісток скелета після перелому448
І І Кишенько, О І Гащук, О В Донець - Біологічні показники білкового стабілізатора з колагенвмісної сировини242
В А Піддубний, В М Криворотько, В Д Йовбак - Вакуумне охолодження рідин і рідиновмісткихсередовищ189
Автор неизвестен - Варианты обеспечения доступа154
І Ю Робак - Валентин отамановський як борець за українську державність489
С Г Ехилевский, В В Малашенко - Вариационный подход к получению дифференциальной функции распределения347
Н І Логінова - Вартість та цінність економічної безпеки підприємства207
В І Федорова, Ю М Чекушина - Варіанти контрольних робіт плани практичних занять та запитання до іспиту713
П Г Стахів - Вдосконалення алгоритму оптимізації для ідентифікації параметрів макромоделей електромеханічнихсистем224
В Г Ягуп - Енергетична електроніка507
О В Цвєтнова - вдосконалення відображення прибутку на рахунках бухгалтерського обліку229
Ю Л Темчишина - Вдосконалення методологи обґрунтування цін на продукцію харчового виробництва294
В Ж Таран - Вдосконалення процесу виготовлення виробів з тіста з начинкою197
О І Драган - Вдосконалення організаційної структури підприємств м'ясної промисловості307
В Д Бондар - Вдосконалення системи мотивації в органах місцевого самоврядування в україні559
М М Янчарек - Вдосконалення технології довготривалого зберігання фруктів225
С С Ларікова - Вдосконалення системи обліку витрат по наданню маркетингових послуг191
В В Нічке, Ф В Демішкан - Вдосконалення типорозмірного ряду модульних машин194
О Ф Шаповал - Вдосконалення управління інформаційними ресурсами підприємства298
О Р Якуба, О О Василенко, А В Чередниченко - Вдосконалення фільтрів очищення газів у двигунах газоперекачувальних агрегатів233
В І Ткаченко - Велет українського красного письменства765
М О Шульга, І П Юхно - Вентиляція та кондиціювання повітря237
Е Н Бабич - Вербальные сигналы неискренности говорящего в немецкоязычном дискурсе458
С Ткаченко - Вербалізація категорії оцінки в рекламному дискурсі319
О В Корсун - Вернадский в и об образовательной роли интеллигенции168
Ю С Шемшугенко - Держава і право330
Г И Фалецкая - Вероятность выбора пассажирами пути следования при городских пассажирских перевозках271
А Б Жидкое, В В Назаров - Взаимное влияние организационных структур управления и адаптации предприятия155
А А Чхеайло - Виживання як філософська категорія204
Н П Ивчук - Взаимное влияние фруктозы и сахарозы на реологию обезжиренного сгущенного молока253
С В Очеретенко, Е А Кузнецова - Взаимосвязь планировочных характеристик линий метрополитена с основными эксплуатационнымипоказателями184
Автор неизвестен - Тесты463
О И Батистова, О Л Яременко - Взаимосвязь экономического развития и социокультурной динамики современные подходы335
Р Мартяк, М Обушак, О Таратула - Взаємодія 2 арил 1,4 бензохшонів з єнамінами за реакцією неніцеску204
С М Шульга - Зворотні задачі магнітостатики251
Г І Кошовий, О О Шматько - Взаємодія е-поляризованої хвилі з дофрактальною слабко наповненою дифракційною решіткою асимптотична модель216
С Пискарева, Л Дубенська, Н Шайнога - Взаємодія кальцесу з іонами sc III233
С Л Хрипко - Властивості шарів поруватого кремнію369
Т А Говорушко, Г I Лановська - Взаємодія складових інноваційної політики підприємств258
Н В Якса - Взаємодія суб'єктів освітнього простору в педагогічній концепції а с макаренка329
Т А Говорушко - Взаємозв'язок малого бізнесу та малого підприємництва972
О В Мудра - Взаємодія соціальних партнерів як основа капіталізації людського потенціалу195
О Лесюк, В Карп'як, І Федорович - Взаємодія хлориду 4-тіоціанатофенілдіазонію з ненасиченими сполуками181
Р М Вороніна - Взаємозв'язок логістики та фінансового моніторингу247
Ю Ю Бенедик - Взаємозв'язок між фінансовою стійкістю державного вищого навчального закладу та якістю освітніх послуг які він надає326
С Г Виноградська - Взаємозв'язок природних ландшафтів та урбаністичних структур227
Н М Спаських - Економічна сутність іпотеки260
М М Петрушенко - Взаємозв'язок соціального і природного капіталу в контексті дослідження еколого-економічних конфліктів269
Л В Вереіна - Взаємозв'язок страхів особистості з глибинними психотравмами366
Автор неизвестен - Вивчення структури обігових засобів202
В А Голендер, Н А Губенко - Виброакустическая активность подвижного состава трамвая оценка и пути ее снижения160
С А Калякін, В К Костенко - Вибухонебезпечність пилогазових аерозолів у вугільних шахтах233
Ю Ф Кобченко - Вивчення агроклімату у шкільній географії178
Т Б Коношенкова, Л С Лісовська - Вибір бази порівняння при оцінюванні рівня конкурентоспроможності продукції218
А В Маляр - Вибір оптимального значення потужності двигуна для приводу верстата гойдалки штангової глибинонасосної установки216
О В Музиченко-Козловська - Вибір оптимального місця розташування туристичного підприємства266
Н Б Сердюченко - Вибір оптимального розподілу ризику інвестування підприємств180
Л В Козак - Видатки міських бюджетів наприкінці XVIII ст -80-х років XIX ст254
О О Клюха - Вибір раціональної конструкції водоскидних споруд для захисту відвідних русел від розмивів272
Ю Т Савченко, А Є Шуліченко, О І Карий - Вибір спеціалізованих інтернет-порталів як засобів маркетингових комунікацій підприємства202
О А Біловодська - Вибір товаровиробником маркетингового каналу як засіб забезпечення його інноваційного розвитку381
Ю М Ситник, О М Арсан, Г Є Киричук - Вивчення еколого-токсикологічного стану річок прип'ять та стохід184
С И Якушко - Квадраты чисел ряда фибоначчи208
B I Теличкун, Ю С Теличкун - Вивчення закономірностей та моделювання процесу забарвлення скоринки хліба при випіканні186
І В Жинжикова - Вивчення потенційного попиту населення на іпотечне житлове кредитування на прикладі харківського регіону160
С Матко - Вивчення процесу змочування палигорськіта изучение процесса смачивания палыгорскита288
І В Фридер, О Б Гринишин - Вивчення процесу одержання нафтових бітумів окисненням парафінистого гудрону виділеного з українських нафт235
О І Яцишин, Т І Червінський, М М Братичак - Вивчення структурування епоксидної смоли ед-20 у присутності реакційноздатних олігомерів205
Т В Каралкіна - Види неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності в україні316
Автор неизвестен - Види робочого часу як відображення принципу єдності і диференціації умов праці281
Н М Сиротинська - Види інновацій підприємств промисловості367
В И Саранчук, О А Яценко, В В Чуищев - Виды серы в угле и коксе536
А М Тимченко - Качества лидера199
А Н Горяинов - Виды маршрутов автотранспортных средств при перевозке грузов в логистической системе2085
О А Лисенко - Виділення бізнес-процесів як інструмент підвищення результативності діяльності підприємства318
P Й Калин - Вокальна школа як ментальний феномен942
В Глотов - Визначення апріорної точності планових елементів внутрішнього орієнтування цифрової камери canon eos 350d495
Т В Полозова - Визначення беззбитковості виробництва на промислових підприємствах201
М Міньковська - Визначення надійності комерційних банків316
О Б Жихор - Визначення величини дисконту при обгрунтуванні інвестиційних проектів271
П М Баран, В П Кідиба, О М Равлик - Визначення виду та місця пошкодження на лініях з відгалуженнями227
В О Трофимов, О Л Кавєра, М В Харьковий - Визначення депресії повітряпроводу219
П Столярчук, С Ковалишин, О Краснопольська - Визначення вимог щодо якості біодизельного палива247
В Фурман - Визначення внеску некулошвської взаємодії у зонні характеристики металів на основі теоріїрозсіяння314
С П Оксененко - Виробничий персонал підприємства337
М О Ротко, Е М Нємцев - Визначення впливу опорів руху на крок установки роликоопор стрічкового конвеєра332
А Л Соколенко, В М Криворотько, В А Шддубний - Визначення гідродинамічних параметрів барбо-тажних систем194
О М Лозовський - Впровадження системи грейдингу845
Н С Мовчун - Визначення впливу факторів на індекс цін в основних галузях економіки229
Є В Дем'яноеа, Ю Г Ходирєва - Визначення дефініції організаційного рівня адміністративного управління на підприємствах234
О Блінов - Вплив страху на час людини в умовах ризику237
В В Рябчій - Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок436
- Визначення допустимої зміни конфігурації земельної ділянки -В А Рябчій217
І В Федулова - Визначення криз інноваційного розвитку на промисловому підприємстві167
В В Момот - Визначення дійсного значення спожитої активної електроенергії у разі порушення системи обліку в мережах напругою понад 1000 в594
Н М Колесникова - Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат при калькулюванні собівартості472
В М Буряк - Визначення контрольних параметрів пристроїв керування і захисту на тягових підстанціях електричного транспорту168
С Щербовських - Визначення кількості запасних частин для згрупованих одинарних відновлюваних об'єктів198
В Т Яворський, А В Перекупко - Визначення кінетичних характеристик процесу хімічного осадження гідроксокупруму іі карбонату337
О М Єрмак - Визначення місця розташування зупиночного пункту міського пасажирського транспорту в межах перехрестя312
Н І Притула, А М Беккер - Визначення місця фінансової послуги в системі послуг294
В Горбатий - Визначення оптимального діаметра антени приймальної станції для приймання даних із супутників дзз234
І В Савеленко - Використання диференційованих за зонами тарифів186
В В Сисоєв, Ю І Кушнерук - Визначення оптимальної кількості і місцезнаходження складів логіс тичної мережі регіону330
С К Рамазанов, Д О Вишневський - Визначення професійного ризику у ковальсько-пресових цехах322
М О Маркін - Вплив еквівалентної довжини хвилі224
С І Плотницька - Визначення пріоритетних напрямків державного регулювання регіонального розвитку413
В А Рябчій, В В Рябчій - Визначення середньої квадратичної похибки взаємного положення кутів поворотів межі земельної ділянки569
Шевцова - Козацьке таромське433
А В Медяник - Визначення ролі та місця регіональної банківської системи у розвитку регіону314
О В Ільченко - Визначення системи державних правоохоронних органів україни та їх місце в системі органів державної влади271
Д В Бельков - Исследование сетевого трафика425
І В Федулова - Визначення точок біфуркації еволюційної синергетичної моделі інноваційного розвитку підприємств247
О В Ігнатов - Визначення тривалості процесу пониження рівня рідини в ємкості ерліфтом181
Н Н Дацун - Виртуальные музеи в техническом образовании308
Є В Харченко, Т Ю Підгайний - Визначення частот і форм вільних коливань складеного стрижня як тришарової конструкції233
Н П Гиря - Визначники навчально-методичний посібник з алгебри длястудентів i курсу механіко-математичного факультету1905
В Э Абракитов - Визуализация картины зашумлённости городской застройки способами аналогового моделирования370
Г Чередніченко - Викладання інозем мови у технічних внз засобами мультимедійних технологій222
Ж К Сіднєва - Впровадження систем управління якістю766
С Г Стеценко - Виконавча влада та роль конституції україни в організації її діяльності454
В В Галушка - Використання аналітичного забезпечення в управлінні фінансово-економічними результатами підприємств277
Б Галина - Впровадження інновацій у сфері туризму1712
Автор неизвестен - Використання будівничої професійної лексики в художньому мовленні і франка334
Т І Римар, Д С Дюмін - Використання високотемпературних каталізаторів у внутрішньоциклових установках газифікації твердого палива пгу260
І В Шостак - Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях вступ до розгляду проблеми409
В Галушка - Використання динамічного підходу в оцінці фінансово-економічного стану субєктів господарювання219
В И Купенко - К истории самородного алюминия760
С М Попова - Використання економіко-математичних моделей у розробці графіків постачання190
Т О Коропецька, Н А Коропій - Використання ендогенних змінних у відкритих економіко-математичних моделях596
А В Шпаков - Використання сітьових моделей роботи-вершини314
В Л Рудніцький - Використання задач із тематикою виробничого навчання у предметно профільних інтегративних курсах344
В І Дробот - Використання зернових пластівців у технології оздоровчих продуктів323
О М Стешенко - Використання кедрового та соснового пилку409
М А Назаровець - Використання комунікаційних можливостей соціальної мережі facebook бібліотеками внз205
П Теліш, І Рожко - Використання ландшафтів верхньодністерських бескидів для організації рекреаційної діяльності268
А А Котвицький - Консенсус і толерантність208
М В Волкова - Використання методу планування та контролю витрат на основі діяльності (авс) у системі управління витратами підприємства442
О Ю Попова - Використання методів контролінгу при плануванні процесів розвитку господарської діяльності на підприємстві286
Г С Кашина,В П Сергыэнко - Використання мультимедійних засобів у навчанні фізики при підготовці фахівців208
Т П Пирог, А Д Конон - Використання мікробних поверхнево-активних речовин у біології та медицині1060
С Н Тыщик С - Выбор количества очередей ограничения212
К М Чала - Використання нових інформаційних технологій в закладах освіти201
О Пінаєва, А Шилов - Використання нових інформаційних технологій в процесі фахової підготовки технологів харчової промисловості529
П А Горбатов - Выемочные комбайны нового поколения210
О Ю Буров - Використання онтологій навчального призначення для формування навчально-операційного середовища243
С О Бантюкова - Використання основних принципів теорії безпеки транспортних систем для підвищення рівня безпеки перевезень175
С Матко, В Манк - Використання палигорськіта для оброблення купажу на основі збродженого яблучного соку853
Г М Бандуренко, I О Крапивницька, О М Трушина - Використання пектинового концентрату у виробництві фруктових наповнювачів277
М М Колчагін - Електродинаміка507
В М Ковбаса - Використання продуктів екструзії у хлібопекарському виробництві246
Н М Ткаченко - Використання різних варіантів програм забезпечення бух та податкового обліку оз234
О Різник - Використання шумоподібних кодів для задач стеганографії441
Н Л Михальчишин - Використання сильних та слабких ознак під час формування конкурентної політики суб'єктів господарювання237
Ю Костів, В Максимович, М Мандрона - Використання статистичних тестів ніст сша для дослідження генераторів м -послідовностей344
О М Серікова - Використання трудового потенціалу машинобудування луганської області стан проблеми перспективи309
О Климова - Використання фахових англомовних інтернет-ресурсів як засобу навчання іноземній мові унемовному закладі256
В П Прибальський - Використання ізомеризованого екстракту хмелю в пивоварінні344
Н Бідюк - Використання інтерективних технологійнавчання у професійній підготовці американських безробітних246
Г І Рзаєв - Використання інтернет-ресурсів у менеджменті262
Т Бойко - Вимоги для нормування методик кваліметричного оцінювання376
М Пантюк - Вимоги до вчителя крізь призму завдань його підготовки 30 ті роки XX століття202
І А Вікович - Вимушені коливання підвісних вантажотримких конвеєрів361
Д О Личов - Вимоги до персональних комп'ютерів для організації автоматизованого робочого місця працівника міського електротранспорту262
С Шевчук - Вимірювання високих тисків і температур в апараті високого тиску типу ковадла з лункою-тороїд236
Д Л Сібрул - Вимірювання займаної ширини смуги радіовипромінювання210
Б І Тарас - Вимірювання ккд водогрійного котлоагрегата на газовому паливі у масштабі реального часу257
В О Попелюшко - Виникнення та інституційне становлення адвокатури франції408
Д Л Сібрук - Вимірювач займаної смуги частот сигналу з використанням спектрального аналізу1013
як створення новогонапрямку в науці i техніці - Винайдення акустичних лазерів237
Г А Чередніченко - Виникнення та становлення міжкультурної освіти374
С Субота - Виникнення фазової дислокації під час самодії гаусового пучка світла в нематику191
О А Мінаєв, В К Костенко, М М Шафоростова - Випереджувальна роль нематеріальних активів в сфері комплексного використання надр221
Ю О Тараруєв - Економічна діагностика536
Б Є Грабовецький, І В Шварц - Виробничі функції в економічних дослідженнях585
Г Р Копець - Вирішення проблем енергоефективності у муніципальному секторі міст україни667
Д О Білан, В В Гніліцька - Вирішення проблеми розширення субд в масштабованих системах253
И Г Миренский - Витое изделие для армирования колес транспорных средств217
C Л Кусковець - Витрати води на пожежегасіння в сільських населених пунктах183
В Петрушенко - Витоки ідеїочевидності та її експлікації у феноменологіїе394
Т В Мирончук - Витрати франчайзера зумовлені його участю у відносинах франчайзингу233
Г Д Хархан - Виховання особистості сім'янина в інтернатному закладі591
Г Д Хархан - Виховання сім'янина в педагогічній спадщині а с макаренка961
Л М Дулуб - Вища освіта та її трудовий потенціал актуальні проблеми та напрями розвитку248
В Л Павлов - Вища школа сьогодення втрачені здобутки і привиди майбутнього181
Л Собчук - Вияв ліризму у прозових творах миколи вінграновського337
Т З Юрик - Виявлення основних причин кризового стану банківської системи україни191
Г М Котенок - Виявлення переваг та недоліків методів оцінки фінансового стану підприємства1143
Ю В Пепа - Виявлення та оцінка ризиків втрати інформації401
Э Г Ильинский, Е И Конопелько, С А Лебедков - Включение в респиратор с химически связанным кислородом после перерывов в работе303
В Непийвода - Власність на ліси в україні сучасний стан та перспективи реформування217
С М Качан - Генеза теорії економічного порядку314
Є В Доронін, О Ю Никитченко - Властивості бетону на основі хромвмпцуючого в'яжучого в умовах іонізуючих випромінювань179
В О Трофимов, М В Харьковом, О Л Кавєра - Властивості шахтної вентиляційної мережі238
В Ярошенко, Б Капочкин - Геодинамические движения в 2008 г195
В М Божко - Власть собственности в функциональном распределении доходов234
Л И Смирнов - Влияние давления водорода на его растворимость в металлах402
Г М Улитин - Влияние днища на конструктивные особенности обсадной колонны317
Л Ф Бутузова, Р В Маковский, В Н Шевкопляс - Влияние добавок пластика на процессы термодеструкции сернистых углей259
В П Шпачук - Влияние конструкций стыковых соединений рельсов471
В В Малашенко - Влияние примесей на динамический предел текучести наноматериалов305
С А Храпко - Влияние массопереноса на взаимодействие металла и шлака в сталеплавильных агрегатах492
С О Поторочин - Влияние ментальности труда на безопасную трудовую деятельность в условиях горнодобывающих предприятий241
Ф О Папаяні, Л М Козиряцький - Ерліфти540
Г М Улитин - Влияние отклонений от номинальной формы профиля поперечного сечения обсадных труб293
А И Федоренко, И А Коваленко, Р Г Ханбеков - Влияние плазменного облучения на микротвердость пирографита286
А В Дубинин, А А Быков, М Г Колобов - Гибридный транспорт243
С Калякин, В Костенко, Е Завьялова - Влияние примесей шахтных горючих газов на взрывоопасность угольных аэрозолей391
А Л Морозова, Ю Д Смирнова - Влияние природных и антропогенных факторов на трансформацию морских прибрежных экосистем320
А П Карпинец, А Г Федорченко - Влияние природы растворителя на механизм и кинетику ка­тодного синтеза полистирола200
И И Кишенько - Влияние различных видов регуляторов кислотности на функционально-технологические свойства мясного сырья370
Л В Гапонова, З Р Болквадзе - Влияние различных факторов на усадку покрытий полов из акриловых полимеррастворов185
И А Арутюнян - Влияние системотехнических и логистических подходов223
Е Б Клейн - Внедрение автоматизированных систем контроля214
И В Клименко, И В Новиков - Влияние скоростной асимметрии на загруженность чистовой клети толстолистового прокатного стана280
Ю В Подоваленко, Ю В Манжос, Ф Н Галиакберова - Влияние содержания инертных примесей на взрывчатые характеристики вв аммонитного типа264
С Н Мартынова - Влияние солей кобальта на показатели энергетического обмена в митохондриях нефроцитов крыс211
В А Смирнова - Влияние сопротивлений проточных частейна характеристики напора и мощности вентиляторов203
Н С Семенов - Катионный обмен в ионных парах216
Л А Бояршина - Влияние структурных превращений на качество дуговой наплавки при восстановлении колёсных пар447
Я В Клыкова - Влияние творческих тенденций харьковской архитектурной школы на развитие современной городской среды283
Автор неизвестен - Литература188
Ю П Крыжова - Влияние термической обработки на содержание йода и селена в мясных продуктах1199
А Г Татьянченко - Влияние термоупругих деформаций на точность продольного профиля отверстия при чистовой лезвийной обработке347
А М Сіроменко - Менеджмент організацій194
Автор неизвестен - Влияние технологических приемов на содержание терпенов в столовых виноматериалах203
Е Ю Липова - Внутренние источники инвестиций в основной капитал предприятия235
В М Тюріна, С М Гайденко - Внутрішній економічний механізм підприємства291
Т В Бухінська - Внутрішньоавторська варіативність розміру речень як одна з характеристик індивідуального стилю письменника427
О Шуменко - Внутрішньочастиномовні та позачастиномовні характеристики числівників в англійській мові265
О М Семенів, К В Процак - Внутрішні чинники підвищення інноваційності промислових підприємств в україні230
І Ковальчук, Р Денис, І Завалій - Воденьсорбційні властивості сполук hfjnio та кристалічна структура їх гідридів184
Н К Місяць - Лексикограф дмитро квеселевич409
Ю Ф Кобченко, М А Гвоздь, Л Д Савінова - Водний потенціал у спецкурсі агрокліматологія242
М І Турок, Р О Петріна - Водорозчинні препарати сангвінарину на основі поверхнево-активних полімерів185
Д И Пожаров - Возможности совершенствования электропривода лифта329
А А Минаев - Возможности донбасса в решении проблемы твердых промбытотходов604
А И Момот, Л Н Масюк, Е В Мирошниченко - Возможности создания системы управления качеством в сфере высшего образования234
О В Овдій - Вплив вартісної оцінки матеріальних ресурсів230
А В Слюсаренко - Возможности функционально-стоимостного анализа для увеличения эффективности строительных инвестиционных проектов193
А С Парфенюк - Возможность эффективной переработки ибо на коксохимических заводах украины305
Д О Батраков - Квантова механіка474
укладач першого словника українських фізичних термінів - Володимир левицький433
С Тнмошук, Г Левннька - Вольтамперометричне відновлення солохромового темно-синього на ртутному крапельному електроді190
Г М Улитин - Курс лекций по высшей математике1589
І Карбовник - Вольтамперометричні дослідження твердого електроліту182
Г А Власов - Вопросы компьютерной подготовки инженеров-механиков химических производств224
В И Титяев - Вопросы развития рынка альтернативной энергетики189
П Н Пашина - Вплив етнічного фактора на формування політичної ідентичності386
В Е Абракітов - Вперше в світі акустичний лазер створено в харкові!280
О Ємець - Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище351
Р О Завгородній - Метод транскритики194
Т Бордюк, М Бордюк - Вплив ангармонічних ефектів на взаємодію структурних елементів макромолекулполівінілхлориду229
Ю Ю Бенедик - Вплив бренду державного вищого навчального закладу україни на його фінансову стійкість287
Автор неизвестен - Лазор лідія іванівна2180
М І Здіорук - Вплив вортманіну на агрегаційну здатність нейтрофільних гранулоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу310
О Терещук - Вплив відвалів гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище нововолинського гірничопромислового району882
Г М Кожушко, С Г Кислиця, І М Четверікова - Вплив газового наповнення зовнішніх колб мгл на тепловий режим їх пальників182
В М Кошова, С А Пилипенко - Вплив генерації дріжджів на процес бродіння пивного сусла233
Л В Дехтярук - Гигантский магниторезистивный эффект444
B C Гуць - Вплив глюкозно-фруктозних сиропів на консистенцію згущеного вареного молока174
О Мисюкевич - Вплив господарської освоєності на стан збереженості лісівхмельницької області220
Н М Салатюк - Вплив екологічного чинника на економічне зростання847
А С Лихобабіна - Вплив граматичногокомпонента перекладацької компетенції на якість різних видів перекладу278
Г М Кожушко - Вплив деяких факторів на експлуатаційну надійність натрієвих ламп високого тиску236
Автор неизвестен - Губачева лариса олександрівна291
В П Стабніков, Л Р Решетняк - Вплив додавання заліза на процес виділення фосфату при анаеробномузброджуванні активного мулу202
Т В Анопрієнко - Вплив екологічних факторів на використання земельних ресурсів у населених пунктах267
Л І Колодій - Опір матеріалів376
Л А Українець, І С Тріщ - Вплив економічного зростання на стан навколишнього середовища у китаї222
В М Божко - Вплив економічної влади на функціональний розподіл301
О В Стабнікова - Вплив заліза на анаеробну обробку білок184
Ю М Алексеев - Журнал університет237
О А Ткачук - Вплив змін основних параметрів на економічно вигідні діаметри водоводів і водопровідних мереж280
Є А Васильєв - Вплив значення кута закриття усмоктувального кульового клапана розчинонасоса на зворотні втрати розчинної суміші253
Л А Млечко - Вплив зовнішніх факторів на точність результатів аналізів286
С М Фролов, І М Кобушко, А М Забіяка - Вплив зростання зовнішнього боргу на економічний та інвестиційний розвиток україни539
М П Буковинська - Гуманізація праці як імператив ХХІ століття394
І І Кіракевич - Вплив комплексних модифікаторів на властивості дрібнозернистого самоущільнювального бетону359
О В Прасоленко, В Ф Харченко - Вплив мережі паркування автомобільного транспорту на параметри руху транспортних потоків329
Є Короленко - Вплив механічного навантаження на вицвітання тканин у разі уф-опромінення1604
В Г Самойлік, В С Білецький, Д В Гудінов - Вплив мінеральної компоненти на технологічні характеристики водовугільного палива194
Т В Косарева - Логістизація економіки апк625
О С Поліщук - Вплив міфів на суспільно-політичне буття особистості523
О В Харчишина - Вплив наукових шкіл менеджменту на формування теорії організаційної культури893
Автор неизвестен - Вплив оптично активних речовин на технологічні показники240
А М Романюк, М М Рудна, В М Рудна - Вплив несприятливих факторів довкілля солі важких металів на імунну систему557
С В Сауляк, А М Романюк, Ю В Москаленко - Вплив несприятливих чинників на морфофункціональний тестикулярний гомеостаз360
В О Онищенко - Вплив облікових інтерпретацій на діяльність управителів фондів операцій з нерухомістю172
В Цибуленко, В Агбомассу - Вплив оптичних характеристик фотоелектричних перетворювачів на їхню ефективність472
А Д Петренко - О математике в системе наук234
В О Озеран, М Ю Чік - Вплив організаційно-технологічних особливостей лісового господарства на методику обліку274
Т П Пирог - Вплив органічних кислот на синтез поверхнево-активних речовин культурою acinetobacter calcoaceticus356
Б В Кондратьєв. - Методи математичної фізики201
О Савчук - Вплив осушувальної меліорації на заплавно-русловий комплекс р стохід207
О Т Возняк - Вплив параметрів внутрішнього мікроклімату приміщення на теплообмін людини279
О Артеменко, Ф Птащенко - Вплив парів аміаку на поверхневий струм172
З Ковалюк, В Махній - Вплив параметрів компонент гетеропереходів на їхні фотоелектричні властивості431
Є В Харченко - Вплив параметрів приводу бурової установки на ефективність вивільнення прихопленої колони труб388
І А Краївська - Облік у зарубіжних країнах912
Ж С Співак - Вплив патології щитоподібної залози на репродуктивну функцію чоловіків390
А Д Конон, Т П Пирог - Вплив поверхнево-активних речовин rhodococcus erythropolis ek-1 на антимікробні властивості ефірної олії чайного дерева236
N Pokhodylo, I Krupa, V Matiychuk, M Obushak - Огранічна хімія189
О З Парнета - Вплив поверхні мірної трубки на характеристики плівкового витратоміра215
І О Дудченко - Вплив поліморфізму рі-адренорецепторів на ефективність лікування антигіпертензивними препаратами386
Г І Рудько - Вплив твердості питної води наздоров'ялюдини581
1930-х рр - Вплив політики українізації на вибір мови промислових робітників і міщанства усрр 1920-х472
Ю В Пепа - Вплив потужного радіовипромінювання на приймальну антену163
С Жежерун - Вплив рельєфу на формування міських поселень малого полісся256
Л Л Бачурін - Вплив похибки визначення епе на прогноз викидонебезпечності пісковиків248
С А Приведенний, В Ф Рой - Вплив похибок вимірювальних трансформаторів на точність обліку електроенергії254
О Й Дем'янюк - Військово-політична ситуація на волині восени 1917 р328
Н В - Вплив підготовки обліково-аналітичних працівників на рівень якості проведення аудиторського контролю252
Н І Суховєєва - Вплив підприємств енергетичного комплексу на навколишнє середовище340
М К Гнатенко - Державне регулювання інноваційного розвитку210
О А Чернюшок, О М Скарбовійчук, О В Кочубей - Вплив рецептурних компонентів на теплофізичні властивості молочних продуктів260
О Герцик, М Ковбуз, Л Беднарська - Вплив рн середовища на корозійну стійкість аморфного металевого сплаву229
І Ю Попадюк - Вплив розрахункової тривалості дощу на регулювальний об'єм резервуарів дощових стічних вод209
Й С Мисак, Я Ф Івасик - Вплив різних факторів на втрату тепла в навколишнє середовище потужними водогрійними котлами792
М Г Тофтул - Категорії добра і зла665
Т Б Серорез - Вплив різних режимів бігових тренувань на якісні параметри рухової діяльності чоловіків 22-24 років309
О Коркуна, Т Врублевська, Н Тепла - Вплив різних факторів на сорбцію паладію(іі) н-морденітом у статичних умовах275
І Круглов - Ландшафт як геосистема554
Л Я Паращук, Я Б Якимечко, Б Р Панчук - Вплив сахаридів на кінетику гасіння вапна664
Т Л Мостенська, І В Федулова - Вплив світової фінансової кризи на стан продовольчої безпеки україни286
С А Котловий - Вплив соціального статусу на конфліктну поведінку людини331
В М Палаш - Вплив складу газової суміші со2+о2 на вигоряння вуглецю при дуговому зварюванні159
А М Лудин, В В Реутський - Вплив спиртових відходів на якість моторних палив191
Н І Городницька, Т П Осолодченко - Вплив стимуляторів на кінетику росту штамів p aeruginosa289
А Ананенко, Ю Видай - Вплив стану поверхні кристалофосфорів на ефективність реєстрування малопроникних випромінювань165
А Бородчук, О Дорош, 3 Стасюк - Вплив субатомних підшарів сурми на металізацію плівок срібла та міді220
Автор неизвестен - Муніципальне право247
А П Стадниченко, Л Д Іваненко - Вплив сульфату міді на вміст каротиноїдів у гемолімфі ставковика озерного214
О А Щербина - Вплив сферичності хвилі на точність вимірювання напруженості поля216
О Чигринець - Вплив іноземного капіталу на банківську систему україни795
О Герцик, М Ковбуз, Л Беднарська - Вплив температури на корозійну стійкість аморфних металевих сплавів на основі алюмінію204
О О Гамага - Вплив тендерних особливостей керівника на психологічний клімат колективу361
Є Г Стоянов - Динаміка будівельних конструкцій408
М П Матвеева - Вплив територіальної спеціалізації підприємств агропромислового комплексу237
О Бабич, М Васюк - Вплив тонкої структури густини станів біля рівня фермі на властивості надпровідників192
М А Шевченко - Генерическое (generique) и подшитие (suture) философии276
О З Парнета, З М Теплюх - Вплив трансфузії газів на точність вимірювання витрати плівковим витратоміром291
А П Стадниченко, Г Є Киричук - Вплив трематодної інвазії та різних концентрацій карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі172
С М Сафьянц - Теплоенергетика1222
Л А Горошкова - Вплив факторів економічної безпеки на синхронізацію циклів розвитку чорної металургії306
В В Левицький - Вплив інвестиційного процесу на соціально-економічну стійкість підприємства360
Ю С Сабадаш - Глобальні проблеми сучасності та римський клуб3359
B Г Боронос - Вплив інноваційного потенціалу на розвиток регіону фінансова складова334
О Чигринець - Вплив іноземних інвестицій на рівень капіталізації банківської системи україни467
В Г Трегуб - Временные параметры прогнозирующих физических моделей192
О М Пєтухова, Г В Сілакова - Вплив іноземного інвестування на розвиток харчової промисловості472
О А Чигринець - Вплив інфляційних процесів на реальний сектор економіки україни540
А Ю Перетятько - Вплив інфляції на планування вартості будівельно-монтажних робіт276
В В Мазур - Вплив інформаційного забезпечення на економічну ефективність діяльності212
В І Карпенко - Вплив іонів заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод192
А С Сисоєв - Втра ти на перетворення в генера торах дифракційного випромінювання260
В Н Павлиш, Т О Ушакова - Впровадження комп'ютерних навчальних систем для організації і контролю самостійною роботою студентів178
О Є Смолінська - Впровадження різних моделей іннованій в управлінні з урахуванням співвідношення організаційна культура ґендер219
гендер - Впровадження різних моделей інновацій в управлінні з урахуванням співвідношення організаційна культура253
І В Басанцов, О М Галайко - Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах україни296
Т І Свідрик - Впровадження системи діагностики на підприємстві вибір організаційної форми329
О Чигринець - Впровадження системи ризик-менеджменту як засіб підвищення конкурентоздатності підприємства524
Р Н Мукоид - Голозерный овес и полученный из него солод284
О В Малигін - Врахування впливу системи на взаємодію факторів когнітивної моделі міжнародних відносин177
Т В Крилова - Врахування культурно прагматичних конотацій під час перекладу наукових текстів221
Д В Іллєнко - Демократичний аудит проблеми методології310
О А Рябенко - Врахування особливостей хвильових режимів в каналах і безнапірних водоводах гаес і гес398
Т Б Лебедева - Врахування функціональної переорієнтації лексичних одиниць при перекладі257
Р Папок - Віршування богдана лепкого першого періоду творчості741
Н В Науменко - Вслухаючись у невидимі струни intermezzo м коцюбинського та два шуми г хоткевича515

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22