Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Ю Рудик, П Столярчук - Аналіз схем введення електропостачання побутових мереж376
Я О Сєріков, Н О Разгуляєва - Аналіз та дослідження методів розрахунку захисного заземлюючого пристрою електроустановок424
Р В Зінько - Аналіз і формалізація технологічних процесів235
Ю Ю Виставна - Аналіз та теоретичне обґрунтування процесів забруднення поверхневих вод мікрозабруднювачами189
В Л Акуленко, І В Новикова - Аналіз теоретичних підходів до управління інвестиційною діяльністю підприємства256
Є Г Стоянов - Будівельні конструкції504
Ю І Гордієнко - Аналіз факторів впливу на ефективність роботи системи гідроавтоматики водоочисної установки217
О І Тивончук - Аналіз формування системи стимулювання інноваційної діяльності підприємств265
Н Б Бідник - Валютне регулювання та валютний контроль323
З М Мочаліна - Аналіз фінансового стану як складової фінансового менеджменту підприємства259
А В Абрютіна - Аналіз фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств україни309
С Радинський - Аналітичне обгрунтування ціни технологічних знань287
Н І Астрахан - Аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору в контексті античної естетики417
В Б Дудикевич, Л М Ракобовчук, С Р Бікташева - Аналіз частотних діапазонів для безконтактної ідентифікації об'єктів у галузі безпеки215
В І Доненко - Аналіз чинників, що впливають на складові кап вкладень в будівництві152
І О Малишко, І В Кисельова - Аналіз шляхів підвищення точності оброблення при розвертуванні267
Н М Пелешко - Аналітичні процедури аудиту доходів і витрат підприємства332
А В Кузь - Аналіз інвестиційної діяльності українських банків та шляхи підвищення її ефективності458
Д С Степанець, Є С Нестеров, С В Коверга - Аналіз інвестиційної привабливості підприємств для цілей інвестування248
Є П Тимофеев, О М Ляшенко - Електричні апарати357
О В Євдокимов, В О Маликов, О О Маслова - Аналіз існуючих методів формування штатних розподілів університетів231
О О Ісаєнков, Ю В Ісаєнкова - Аналіз існуючих способів зниження метановиділення в шахтах296
М Салюк - Валовий хімічний склад ґрунтів малого полісся966
І В Клочков - Аналітика da-sein та межи людської суб'єктивності у творчості м гайдеггера і л бінсвангера232
Н М Величко - Аналітична основа прийняття стратегічних управлінських рішень щодо інноваційної діяльності підприємств210
С В Дворкін - Вступ до спеціальності868
Ю М Кулинич - Аналітична оцінка типу та якості розвитку підприємств молочної промисловості України200
К В Чернишова - Аналітичне забезпечення безготівкових розрахунків в банкахукраїни237
В Галушка - Аналітичне забезпечення в системі управління підприємством267
М В Куцинська - Аналітичне забезпечення оцінки ефективності функціонування кафедр внз174
Л В Крайний - Аналітичний опис кінематики кермового приводу автобуса із залежною передньою підвіскою339
Н А Бусова - Апель об этике дискурса как этике ответственности740
Б М Андрушків - Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства427
Д О Батраков - Аналітичні та чисельні методи моделювання розповсюдження електромагнітних хвиль у складних середовищах472
Л Вежель - Тезаурус стигми250
Н Ф Ржевська - Аналітичні центри на заході та в україні порівняльний аналіз277
О А Орлова - Андрагогічний аспект підготовки вчителів у системі післядипломної освіти474
Д А Татарикова - Антикорупщйне законодавство його діяльність та реалії171
В В Рябіченко - Антигени головного комплексу гістосумісності та характер імунної відповіді при хронічних вірусних гепатитах299
Т И Светличная, В Ю Светличная - Антикризисное управление предприятиями строительного комплекса украины поиск путей выхода из кризиса377
А Д Конон, А П Морозова, Т П Пирог - Антимикробные свойства поверхносно-активных веществ216
О Карпин, О Цвілинюк - Антиоксидантнаактивність і вміст поліфенолів у рослинах carex hirta l та faba bona medic (vicia faba l ) за дії нафтового забруднення263
Н К Ющенко - Глобальна економіка1520
Л П Сидорчук - Антиплазмінова система крові у хворих на есенційну гіпертензію192
А Ф Дмитрук, Ю О Лесишина - Антирадикальная активность этанольных экстрактовлистового опада269
О Л Соколовський - Антитринітаризм і социніанство в україні еволюція віровчення339
Л А Артеменко - Антропогенный компонент формирования социокультурнойкомпетенции у студентов неязыковы1х вузов212
М Федонюк - Антропогенні чинники активізації карсту в межах волинського полісся295
Н Цимбал - Аспекти дослідження мотивації діалектного слова508
В Боренко - Антропологічні ремарки роже мартен дю гара аспект модифікації образу літературного героя263
І Карівець - Антропологічні та соціальні аспекти ситуації сартр ясперс рікер218
Н К Місяць - Антропоніми в поезії ліни костенко в аспекті теорії фреймів291
В Панченко - Антропологія статевих взаємин у романі д г лоренса коханець ледічатарлей231
В А Святный, В В Лапко, Ю С Достлев - Апаратно-программный комплекс автоматизации контроля состояния рудничной атмосферы179
наука ХХІ століття - Біотехнологія237
А Ю Воробкевич - Апроксимація матриць параметрів електричних кілз однорідними лініями220
В М Романенко - Апроксимація обмежених розв'язків лінійних різницевих рівнянь з необмеженими операторними коефіцієнтами325
- Заключение (общие выводы) -Автор неизвестен151
В М Романенко - Апроксимація обмежених розв'язків різницевих рівнянь старших порядків230
Г В Давидова-біла - Артистична атмосфера львова міжвоєнного періоду і проблема виникненняальтернативних художніх напрямів205
А О Качура - Будівельні машини і транспорт1112
С Дорошенко - Архетип свобода у контексті французької політичної теорії та історії319
О И Федяев, Т Е Жабская - Архитектура и функционирование программных агентов в обучающей системе многоагентного типа251
П І Січненко - Атошчнии дерматит у дітей сучасні аспекти205
С П Цигичко - Архітектурна екологія як засіб забезпечення сталого розвитку сучасних міст424
О М Дудка - Архітектурні паперові конкурси 20-30 років хх ст та їх вплив на формування новітніх архітектурних ідей246
В М Пасічний - Варені ковбаси на першому місті якість225
О І Лежнева - Аспекти ефективності пасажирських перевезень338
Г В Блакита, В Г Мормітко - Аспекти обліку під час реструктуризації підприємства-боржника277
Н О Кондратенко, І С Баландіна - Аспекти проблеми нормування енерговитрат в житловому будівництві325
Л М Полякова - Аспекти розвитку системи соц аудиту в україні336
Ю Л Темчишина, К М Темчишина - Аспекти синергетичного підходу в управлінні стабільністю діяльності підприємств200
О М Олійниченко - Аспектний підхід до визначення поняття управлінське рішення448
О О Кучма, Н В Лобза - Аспекти створення офісного центру управління проектом для підвищення ефективності інвестиційної діяльності185
М Мандрона, О Гарасимчук - Атаки на генератори псевдовипадкових чисел268
С В Терещенко - Вивчення алгоритмів за системою трвз287
Е В Коноплева - Атриум как средство адаптации исторической застройки к современным условиям402
Н И Гордиенко - Аудит корпоративных прав хозяйственных обществ196
І В Неуров - Аутсорсинг закупівель світовий досвід і вітчизняніперспективи522
Н И Гордиенко - Аудит оценок по справедливой стоимости и раскрытие информации в финансовой отчетности281
інструмент забезпечення ефективного функціонування підприємств харчової промисловості - Аутсорсинг226
М Лановик - На роздоріжжі камертона261
Автор неизвестен - Багатоаспектність поняття Ґендеру в сучасномутрудовому праві367
Т Є Головченко, О С Оголобченко - Багатоканальний реєстратор експлуатаційних параметрів водовідливної установки шахти393
О Й Дем'янюк - Волинь в умовах більшовицької агресії218
С В Мішина - Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат підприємства383
О Косячков - Багатоступенева термопереробка твердого палива енерготехнологічне використання бурого вугілля449
О П Слободян - Безаварійна зупинка олієекстракційних заводів у нс464
І В Тарасова - Баланс та вміст мікроелементів у серці новонароджених щурів у разі експериментальної гіпоксії311
В С Гуць, Н В Володченкова - Безпека експлуатації посудин що працюють під тиском380
Т Бубела, О Воробець - Безпечність та якість харчової продукції357
М Г Грудин, О А Хлобістова - Безпечність і сертифікація автоматизованих систем керування517
Д М Полатайло, В А Піддубний - Безударне вкладання вантажів379
Н Бодюл, В Брей - Бекманівське перегрупування циклогексаноноксиму на твердих кислотах238
А Л Белогуб - Библейские имена как источник обогащения топонимической лексики307
Н Романюк - Благодійна та меценатська діяльність підприємців південно-західного краю675
Г А Симахина - Биологическая ценность и фракционный состав белков сахарной свеклы261
Е А Коваленко - Блок автоматизированного управления доставкой породы на отвал240
Е А Коваленко - Блок автоматизированной загрузки железнодорожных вагонов504
О М Глазок - Блок чисельного моделювання аеродинамічних процесів183
С О Погарський - Фызика нвч409
Н Хібеба - Бойківсько-лемківські паралелі у весільній лексиці344
М В Моргун - Бойове застосування броньових частин у добу центральної ради306
В М Юрахно - Болезни черноморских и азовских рыб вызываемые миксоспоридиями399
В І Заіченко - Охорона праці в галузі438
Н Морська - Болонський процес прорив чи уніфікація української освіти240
О В П'янкова - Бренди та торгові марки сутність понять, функції, класифікація1198
Л Н Приступа, Г А Рокнтянсыш, В В Дитко - Бронхіальна астма та ожиріння етіологічні та патогенетичні паралелі332
М В Моргун, Н М Курклінська - Бронеавтомобілі та бронепоїзди українських армій періоду національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр203
видатний винахідник вчений у галузі математики і електротехніки - Бруно абданк абаканович219
Ю М Алексеев - Історія253
О М Пустовойтова, В Я Жиляков, С М Золотов - Будівельні конструкції541
П Войтків, І Іванега - Буроземи пралісів ужанського національного природного парку305
це значить вдавати людину роль маски в драмах юджина о'ніла - Бути людиною598
С Журба - Буття людини як антропологічна модель екзистенційного інтертексту в українському інтелектуальному романі498
Автор неизвестен - Бухгалтерський облік незавершеного виробництва254
Л Мазур - Бінарна структура ідентичності в світлі девіантної поведінки249
Автор неизвестен - Бухгалтерський та податковий облік орендованих основних засобів254
Т І Комісар - Бухгалтерський і податковий облік операцій з пдв, пов'язаних з харчуванням учнів442
М Я Яструбський - Бухгалтерський і податковий облік синтез та протиріччя324
В А Зинченко - Бюджетирование сущность и особенности использования на предприятии220
А О Мавріна - Бюджетування витрат у системі фінансовий менеджмент -маркетинг промислового підприємства329
Автор неизвестен - Бюллетень ниц медфак сумгу и чп ангио(1 2000)461
Т О Ілляшенко, К В Ілляшенко, М В Скобенко - Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств1084
І І Мотика, Л А Недоступ, Н І Нестор - Бібліотека моделей технологічних операцій для аналізу точності процесів виготовлення285
О О Сербін - Бібліотечна систематизація сьогодні новаторство підходів в традиційності досвіду378
І П Перенесієнко - Бібліотечна систематизація як інструмент дослідження книжкових колекцій250
Л Эйлер - В мире не происходит ничего, в чем не был бы виден смысл193
Л Шнуровська - Білінгвізм і бікультуралізм в іншомовному дискурсі індивіда302
Автор неизвестен - Біодез в процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки188
В З Сікора, Г Ф Ткач, М В Купина - Біомеханічні параметри довгих кісток скелета після перелому405
І І Кишенько, О І Гащук, О В Донець - Біологічні показники білкового стабілізатора з колагенвмісної сировини232
В А Піддубний, В М Криворотько, В Д Йовбак - Вакуумне охолодження рідин і рідиновмісткихсередовищ180
Автор неизвестен - Варианты обеспечения доступа147
І Ю Робак - Валентин отамановський як борець за українську державність436
С Г Ехилевский, В В Малашенко - Вариационный подход к получению дифференциальной функции распределения307
Н І Логінова - Вартість та цінність економічної безпеки підприємства185
В І Федорова, Ю М Чекушина - Варіанти контрольних робіт плани практичних занять та запитання до іспиту661
П Г Стахів - Вдосконалення алгоритму оптимізації для ідентифікації параметрів макромоделей електромеханічнихсистем204
В Г Ягуп - Енергетична електроніка465
О В Цвєтнова - вдосконалення відображення прибутку на рахунках бухгалтерського обліку220
Ю Л Темчишина - Вдосконалення методологи обґрунтування цін на продукцію харчового виробництва263
В Ж Таран - Вдосконалення процесу виготовлення виробів з тіста з начинкою189
О І Драган - Вдосконалення організаційної структури підприємств м'ясної промисловості291
В Д Бондар - Вдосконалення системи мотивації в органах місцевого самоврядування в україні515
М М Янчарек - Вдосконалення технології довготривалого зберігання фруктів213
С С Ларікова - Вдосконалення системи обліку витрат по наданню маркетингових послуг182
В В Нічке, Ф В Демішкан - Вдосконалення типорозмірного ряду модульних машин183
О Ф Шаповал - Вдосконалення управління інформаційними ресурсами підприємства272
О Р Якуба, О О Василенко, А В Чередниченко - Вдосконалення фільтрів очищення газів у двигунах газоперекачувальних агрегатів214
В І Ткаченко - Велет українського красного письменства690
М О Шульга, І П Юхно - Вентиляція та кондиціювання повітря217
Е Н Бабич - Вербальные сигналы неискренности говорящего в немецкоязычном дискурсе404
С Ткаченко - Вербалізація категорії оцінки в рекламному дискурсі293
О В Корсун - Вернадский в и об образовательной роли интеллигенции160
Ю С Шемшугенко - Держава і право309
Г И Фалецкая - Вероятность выбора пассажирами пути следования при городских пассажирских перевозках257
А Б Жидкое, В В Назаров - Взаимное влияние организационных структур управления и адаптации предприятия148
А А Чхеайло - Виживання як філософська категорія178
Н П Ивчук - Взаимное влияние фруктозы и сахарозы на реологию обезжиренного сгущенного молока236
С В Очеретенко, Е А Кузнецова - Взаимосвязь планировочных характеристик линий метрополитена с основными эксплуатационнымипоказателями174
Автор неизвестен - Тесты453
О И Батистова, О Л Яременко - Взаимосвязь экономического развития и социокультурной динамики современные подходы316
Р Мартяк, М Обушак, О Таратула - Взаємодія 2 арил 1,4 бензохшонів з єнамінами за реакцією неніцеску189
С М Шульга - Зворотні задачі магнітостатики227
Г І Кошовий, О О Шматько - Взаємодія е-поляризованої хвилі з дофрактальною слабко наповненою дифракційною решіткою асимптотична модель199
С Пискарева, Л Дубенська, Н Шайнога - Взаємодія кальцесу з іонами sc III217
С Л Хрипко - Властивості шарів поруватого кремнію315
Т А Говорушко, Г I Лановська - Взаємодія складових інноваційної політики підприємств248
Н В Якса - Взаємодія суб'єктів освітнього простору в педагогічній концепції а с макаренка305
Т А Говорушко - Взаємозв'язок малого бізнесу та малого підприємництва858
О В Мудра - Взаємодія соціальних партнерів як основа капіталізації людського потенціалу186
О Лесюк, В Карп'як, І Федорович - Взаємодія хлориду 4-тіоціанатофенілдіазонію з ненасиченими сполуками169
Р М Вороніна - Взаємозв'язок логістики та фінансового моніторингу209
Ю Ю Бенедик - Взаємозв'язок між фінансовою стійкістю державного вищого навчального закладу та якістю освітніх послуг які він надає301
С Г Виноградська - Взаємозв'язок природних ландшафтів та урбаністичних структур207
Н М Спаських - Економічна сутність іпотеки252
М М Петрушенко - Взаємозв'язок соціального і природного капіталу в контексті дослідження еколого-економічних конфліктів244
Л В Вереіна - Взаємозв'язок страхів особистості з глибинними психотравмами317
Автор неизвестен - Вивчення структури обігових засобів194
В А Голендер, Н А Губенко - Виброакустическая активность подвижного состава трамвая оценка и пути ее снижения151
С А Калякін, В К Костенко - Вибухонебезпечність пилогазових аерозолів у вугільних шахтах221
Ю Ф Кобченко - Вивчення агроклімату у шкільній географії172
Т Б Коношенкова, Л С Лісовська - Вибір бази порівняння при оцінюванні рівня конкурентоспроможності продукції203
А В Маляр - Вибір оптимального значення потужності двигуна для приводу верстата гойдалки штангової глибинонасосної установки199
О В Музиченко-Козловська - Вибір оптимального місця розташування туристичного підприємства243
Н Б Сердюченко - Вибір оптимального розподілу ризику інвестування підприємств166
Л В Козак - Видатки міських бюджетів наприкінці XVIII ст -80-х років XIX ст218
О О Клюха - Вибір раціональної конструкції водоскидних споруд для захисту відвідних русел від розмивів247
Ю Т Савченко, А Є Шуліченко, О І Карий - Вибір спеціалізованих інтернет-порталів як засобів маркетингових комунікацій підприємства196
О А Біловодська - Вибір товаровиробником маркетингового каналу як засіб забезпечення його інноваційного розвитку329
Ю М Ситник, О М Арсан, Г Є Киричук - Вивчення еколого-токсикологічного стану річок прип'ять та стохід171
С И Якушко - Квадраты чисел ряда фибоначчи180
B I Теличкун, Ю С Теличкун - Вивчення закономірностей та моделювання процесу забарвлення скоринки хліба при випіканні178
І В Жинжикова - Вивчення потенційного попиту населення на іпотечне житлове кредитування на прикладі харківського регіону143
С Матко - Вивчення процесу змочування палигорськіта изучение процесса смачивания палыгорскита264
І В Фридер, О Б Гринишин - Вивчення процесу одержання нафтових бітумів окисненням парафінистого гудрону виділеного з українських нафт215
О І Яцишин, Т І Червінський, М М Братичак - Вивчення структурування епоксидної смоли ед-20 у присутності реакційноздатних олігомерів179
Т В Каралкіна - Види неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності в україні274
Автор неизвестен - Види робочого часу як відображення принципу єдності і диференціації умов праці261
Н М Сиротинська - Види інновацій підприємств промисловості321
В И Саранчук, О А Яценко, В В Чуищев - Виды серы в угле и коксе519
А М Тимченко - Качества лидера180
А Н Горяинов - Виды маршрутов автотранспортных средств при перевозке грузов в логистической системе1963
О А Лисенко - Виділення бізнес-процесів як інструмент підвищення результативності діяльності підприємства277
P Й Калин - Вокальна школа як ментальний феномен862
В Глотов - Визначення апріорної точності планових елементів внутрішнього орієнтування цифрової камери canon eos 350d448
Т В Полозова - Визначення беззбитковості виробництва на промислових підприємствах186
М Міньковська - Визначення надійності комерційних банків278
О Б Жихор - Визначення величини дисконту при обгрунтуванні інвестиційних проектів250
П М Баран, В П Кідиба, О М Равлик - Визначення виду та місця пошкодження на лініях з відгалуженнями220
В О Трофимов, О Л Кавєра, М В Харьковий - Визначення депресії повітряпроводу210
П Столярчук, С Ковалишин, О Краснопольська - Визначення вимог щодо якості біодизельного палива227
В Фурман - Визначення внеску некулошвської взаємодії у зонні характеристики металів на основі теоріїрозсіяння283
С П Оксененко - Виробничий персонал підприємства322
М О Ротко, Е М Нємцев - Визначення впливу опорів руху на крок установки роликоопор стрічкового конвеєра303
А Л Соколенко, В М Криворотько, В А Шддубний - Визначення гідродинамічних параметрів барбо-тажних систем181
О М Лозовський - Впровадження системи грейдингу593
Н С Мовчун - Визначення впливу факторів на індекс цін в основних галузях економіки208
Є В Дем'яноеа, Ю Г Ходирєва - Визначення дефініції організаційного рівня адміністративного управління на підприємствах210
О Блінов - Вплив страху на час людини в умовах ризику211
В В Рябчій - Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок394
- Визначення допустимої зміни конфігурації земельної ділянки -В А Рябчій194
І В Федулова - Визначення криз інноваційного розвитку на промисловому підприємстві152
В В Момот - Визначення дійсного значення спожитої активної електроенергії у разі порушення системи обліку в мережах напругою понад 1000 в555
Н М Колесникова - Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат при калькулюванні собівартості436
В М Буряк - Визначення контрольних параметрів пристроїв керування і захисту на тягових підстанціях електричного транспорту158
С Щербовських - Визначення кількості запасних частин для згрупованих одинарних відновлюваних об'єктів185
В Т Яворський, А В Перекупко - Визначення кінетичних характеристик процесу хімічного осадження гідроксокупруму іі карбонату307
О М Єрмак - Визначення місця розташування зупиночного пункту міського пасажирського транспорту в межах перехрестя280
Н І Притула, А М Беккер - Визначення місця фінансової послуги в системі послуг275
В Горбатий - Визначення оптимального діаметра антени приймальної станції для приймання даних із супутників дзз225
І В Савеленко - Використання диференційованих за зонами тарифів169
В В Сисоєв, Ю І Кушнерук - Визначення оптимальної кількості і місцезнаходження складів логіс тичної мережі регіону314
С К Рамазанов, Д О Вишневський - Визначення професійного ризику у ковальсько-пресових цехах294
М О Маркін - Вплив еквівалентної довжини хвилі206
С І Плотницька - Визначення пріоритетних напрямків державного регулювання регіонального розвитку372
В А Рябчій, В В Рябчій - Визначення середньої квадратичної похибки взаємного положення кутів поворотів межі земельної ділянки530
Шевцова - Козацьке таромське412
А В Медяник - Визначення ролі та місця регіональної банківської системи у розвитку регіону254
О В Ільченко - Визначення системи державних правоохоронних органів україни та їх місце в системі органів державної влади257
Д В Бельков - Исследование сетевого трафика394
І В Федулова - Визначення точок біфуркації еволюційної синергетичної моделі інноваційного розвитку підприємств208
О В Ігнатов - Визначення тривалості процесу пониження рівня рідини в ємкості ерліфтом173
Н Н Дацун - Виртуальные музеи в техническом образовании286
Є В Харченко, Т Ю Підгайний - Визначення частот і форм вільних коливань складеного стрижня як тришарової конструкції211
Н П Гиря - Визначники навчально-методичний посібник з алгебри длястудентів i курсу механіко-математичного факультету1714
В Э Абракитов - Визуализация картины зашумлённости городской застройки способами аналогового моделирования329
Г Чередніченко - Викладання інозем мови у технічних внз засобами мультимедійних технологій207
Ж К Сіднєва - Впровадження систем управління якістю673
С Г Стеценко - Виконавча влада та роль конституції україни в організації її діяльності431
В В Галушка - Використання аналітичного забезпечення в управлінні фінансово-економічними результатами підприємств245
Б Галина - Впровадження інновацій у сфері туризму1651
Автор неизвестен - Використання будівничої професійної лексики в художньому мовленні і франка305
Т І Римар, Д С Дюмін - Використання високотемпературних каталізаторів у внутрішньоциклових установках газифікації твердого палива пгу250
І В Шостак - Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях вступ до розгляду проблеми380
В Галушка - Використання динамічного підходу в оцінці фінансово-економічного стану субєктів господарювання194
В И Купенко - К истории самородного алюминия632
С М Попова - Використання економіко-математичних моделей у розробці графіків постачання165
Т О Коропецька, Н А Коропій - Використання ендогенних змінних у відкритих економіко-математичних моделях521
А В Шпаков - Використання сітьових моделей роботи-вершини302
В Л Рудніцький - Використання задач із тематикою виробничого навчання у предметно профільних інтегративних курсах319
В І Дробот - Використання зернових пластівців у технології оздоровчих продуктів276
О М Стешенко - Використання кедрового та соснового пилку386
М А Назаровець - Використання комунікаційних можливостей соціальної мережі facebook бібліотеками внз192
П Теліш, І Рожко - Використання ландшафтів верхньодністерських бескидів для організації рекреаційної діяльності252
А А Котвицький - Консенсус і толерантність198
М В Волкова - Використання методу планування та контролю витрат на основі діяльності (авс) у системі управління витратами підприємства288
О Ю Попова - Використання методів контролінгу при плануванні процесів розвитку господарської діяльності на підприємстві256
Г С Кашина,В П Сергыэнко - Використання мультимедійних засобів у навчанні фізики при підготовці фахівців202
Т П Пирог, А Д Конон - Використання мікробних поверхнево-активних речовин у біології та медицині948
С Н Тыщик С - Выбор количества очередей ограничения204
К М Чала - Використання нових інформаційних технологій в закладах освіти189
О Пінаєва, А Шилов - Використання нових інформаційних технологій в процесі фахової підготовки технологів харчової промисловості498
П А Горбатов - Выемочные комбайны нового поколения190
О Ю Буров - Використання онтологій навчального призначення для формування навчально-операційного середовища228
С О Бантюкова - Використання основних принципів теорії безпеки транспортних систем для підвищення рівня безпеки перевезень145
С Матко, В Манк - Використання палигорськіта для оброблення купажу на основі збродженого яблучного соку773
Г М Бандуренко, I О Крапивницька, О М Трушина - Використання пектинового концентрату у виробництві фруктових наповнювачів253
М М Колчагін - Електродинаміка462
В М Ковбаса - Використання продуктів екструзії у хлібопекарському виробництві218
Н М Ткаченко - Використання різних варіантів програм забезпечення бух та податкового обліку оз217
О Різник - Використання шумоподібних кодів для задач стеганографії404
Н Л Михальчишин - Використання сильних та слабких ознак під час формування конкурентної політики суб'єктів господарювання210
Ю Костів, В Максимович, М Мандрона - Використання статистичних тестів ніст сша для дослідження генераторів м -послідовностей259
О М Серікова - Використання трудового потенціалу машинобудування луганської області стан проблеми перспективи196
О Климова - Використання фахових англомовних інтернет-ресурсів як засобу навчання іноземній мові унемовному закладі240
В П Прибальський - Використання ізомеризованого екстракту хмелю в пивоварінні322
Н Бідюк - Використання інтерективних технологійнавчання у професійній підготовці американських безробітних200
Г І Рзаєв - Використання інтернет-ресурсів у менеджменті245
Т Бойко - Вимоги для нормування методик кваліметричного оцінювання350
М Пантюк - Вимоги до вчителя крізь призму завдань його підготовки 30 ті роки XX століття192
І А Вікович - Вимушені коливання підвісних вантажотримких конвеєрів321
Д О Личов - Вимоги до персональних комп'ютерів для організації автоматизованого робочого місця працівника міського електротранспорту248
С Шевчук - Вимірювання високих тисків і температур в апараті високого тиску типу ковадла з лункою-тороїд225
Д Л Сібрул - Вимірювання займаної ширини смуги радіовипромінювання195
Б І Тарас - Вимірювання ккд водогрійного котлоагрегата на газовому паливі у масштабі реального часу244
В О Попелюшко - Виникнення та інституційне становлення адвокатури франції376
Д Л Сібрук - Вимірювач займаної смуги частот сигналу з використанням спектрального аналізу887
як створення новогонапрямку в науці i техніці - Винайдення акустичних лазерів226
Г А Чередніченко - Виникнення та становлення міжкультурної освіти332
С Субота - Виникнення фазової дислокації під час самодії гаусового пучка світла в нематику183
О А Мінаєв, В К Костенко, М М Шафоростова - Випереджувальна роль нематеріальних активів в сфері комплексного використання надр202
Ю О Тараруєв - Економічна діагностика504
Б Є Грабовецький, І В Шварц - Виробничі функції в економічних дослідженнях529
Г Р Копець - Вирішення проблем енергоефективності у муніципальному секторі міст україни592
Д О Білан, В В Гніліцька - Вирішення проблеми розширення субд в масштабованих системах244
И Г Миренский - Витое изделие для армирования колес транспорных средств199
C Л Кусковець - Витрати води на пожежегасіння в сільських населених пунктах170
В Петрушенко - Витоки ідеїочевидності та її експлікації у феноменологіїе359
Т В Мирончук - Витрати франчайзера зумовлені його участю у відносинах франчайзингу216
Г Д Хархан - Виховання особистості сім'янина в інтернатному закладі524
Г Д Хархан - Виховання сім'янина в педагогічній спадщині а с макаренка883
Л М Дулуб - Вища освіта та її трудовий потенціал актуальні проблеми та напрями розвитку227
В Л Павлов - Вища школа сьогодення втрачені здобутки і привиди майбутнього165
Л Собчук - Вияв ліризму у прозових творах миколи вінграновського317
Т З Юрик - Виявлення основних причин кризового стану банківської системи україни183
Г М Котенок - Виявлення переваг та недоліків методів оцінки фінансового стану підприємства1036
Ю В Пепа - Виявлення та оцінка ризиків втрати інформації366
Э Г Ильинский, Е И Конопелько, С А Лебедков - Включение в респиратор с химически связанным кислородом после перерывов в работе284
В Непийвода - Власність на ліси в україні сучасний стан та перспективи реформування195
С М Качан - Генеза теорії економічного порядку285
Є В Доронін, О Ю Никитченко - Властивості бетону на основі хромвмпцуючого в'яжучого в умовах іонізуючих випромінювань171
В О Трофимов, М В Харьковом, О Л Кавєра - Властивості шахтної вентиляційної мережі229
В Ярошенко, Б Капочкин - Геодинамические движения в 2008 г185
В М Божко - Власть собственности в функциональном распределении доходов209
Л И Смирнов - Влияние давления водорода на его растворимость в металлах381
Г М Улитин - Влияние днища на конструктивные особенности обсадной колонны284
Л Ф Бутузова, Р В Маковский, В Н Шевкопляс - Влияние добавок пластика на процессы термодеструкции сернистых углей242
В П Шпачук - Влияние конструкций стыковых соединений рельсов412
В В Малашенко - Влияние примесей на динамический предел текучести наноматериалов278
С А Храпко - Влияние массопереноса на взаимодействие металла и шлака в сталеплавильных агрегатах445
С О Поторочин - Влияние ментальности труда на безопасную трудовую деятельность в условиях горнодобывающих предприятий212
Ф О Папаяні, Л М Козиряцький - Ерліфти495
Г М Улитин - Влияние отклонений от номинальной формы профиля поперечного сечения обсадных труб271
А И Федоренко, И А Коваленко, Р Г Ханбеков - Влияние плазменного облучения на микротвердость пирографита267
А В Дубинин, А А Быков, М Г Колобов - Гибридный транспорт233
С Калякин, В Костенко, Е Завьялова - Влияние примесей шахтных горючих газов на взрывоопасность угольных аэрозолей369
А Л Морозова, Ю Д Смирнова - Влияние природных и антропогенных факторов на трансформацию морских прибрежных экосистем261
А П Карпинец, А Г Федорченко - Влияние природы растворителя на механизм и кинетику ка­тодного синтеза полистирола185
И И Кишенько - Влияние различных видов регуляторов кислотности на функционально-технологические свойства мясного сырья345
Л В Гапонова, З Р Болквадзе - Влияние различных факторов на усадку покрытий полов из акриловых полимеррастворов169
И А Арутюнян - Влияние системотехнических и логистических подходов207
Е Б Клейн - Внедрение автоматизированных систем контроля203
И В Клименко, И В Новиков - Влияние скоростной асимметрии на загруженность чистовой клети толстолистового прокатного стана265
Ю В Подоваленко, Ю В Манжос, Ф Н Галиакберова - Влияние содержания инертных примесей на взрывчатые характеристики вв аммонитного типа239
С Н Мартынова - Влияние солей кобальта на показатели энергетического обмена в митохондриях нефроцитов крыс201
В А Смирнова - Влияние сопротивлений проточных частейна характеристики напора и мощности вентиляторов194
Н С Семенов - Катионный обмен в ионных парах200
Л А Бояршина - Влияние структурных превращений на качество дуговой наплавки при восстановлении колёсных пар409
Я В Клыкова - Влияние творческих тенденций харьковской архитектурной школы на развитие современной городской среды274
Автор неизвестен - Литература180
Ю П Крыжова - Влияние термической обработки на содержание йода и селена в мясных продуктах1132
А Г Татьянченко - Влияние термоупругих деформаций на точность продольного профиля отверстия при чистовой лезвийной обработке321
А М Сіроменко - Менеджмент організацій186
Автор неизвестен - Влияние технологических приемов на содержание терпенов в столовых виноматериалах194
Е Ю Липова - Внутренние источники инвестиций в основной капитал предприятия225
В М Тюріна, С М Гайденко - Внутрішній економічний механізм підприємства272
Т В Бухінська - Внутрішньоавторська варіативність розміру речень як одна з характеристик індивідуального стилю письменника408
О Шуменко - Внутрішньочастиномовні та позачастиномовні характеристики числівників в англійській мові247
О М Семенів, К В Процак - Внутрішні чинники підвищення інноваційності промислових підприємств в україні210
І Ковальчук, Р Денис, І Завалій - Воденьсорбційні властивості сполук hfjnio та кристалічна структура їх гідридів171
Н К Місяць - Лексикограф дмитро квеселевич366
Ю Ф Кобченко, М А Гвоздь, Л Д Савінова - Водний потенціал у спецкурсі агрокліматологія225
М І Турок, Р О Петріна - Водорозчинні препарати сангвінарину на основі поверхнево-активних полімерів179
Д И Пожаров - Возможности совершенствования электропривода лифта288
А А Минаев - Возможности донбасса в решении проблемы твердых промбытотходов521
А И Момот, Л Н Масюк, Е В Мирошниченко - Возможности создания системы управления качеством в сфере высшего образования216
О В Овдій - Вплив вартісної оцінки матеріальних ресурсів223
А В Слюсаренко - Возможности функционально-стоимостного анализа для увеличения эффективности строительных инвестиционных проектов175
А С Парфенюк - Возможность эффективной переработки ибо на коксохимических заводах украины274
Д О Батраков - Квантова механіка424
укладач першого словника українських фізичних термінів - Володимир левицький394
С Тнмошук, Г Левннька - Вольтамперометричне відновлення солохромового темно-синього на ртутному крапельному електроді169
Г М Улитин - Курс лекций по высшей математике1500
І Карбовник - Вольтамперометричні дослідження твердого електроліту172
Г А Власов - Вопросы компьютерной подготовки инженеров-механиков химических производств204
В И Титяев - Вопросы развития рынка альтернативной энергетики164
П Н Пашина - Вплив етнічного фактора на формування політичної ідентичності369
В Е Абракітов - Вперше в світі акустичний лазер створено в харкові!248
О Ємець - Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище323
Р О Завгородній - Метод транскритики184
Т Бордюк, М Бордюк - Вплив ангармонічних ефектів на взаємодію структурних елементів макромолекулполівінілхлориду210
Ю Ю Бенедик - Вплив бренду державного вищого навчального закладу україни на його фінансову стійкість267
Автор неизвестен - Лазор лідія іванівна2054
М І Здіорук - Вплив вортманіну на агрегаційну здатність нейтрофільних гранулоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу292
О Терещук - Вплив відвалів гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище нововолинського гірничопромислового району823
Г М Кожушко, С Г Кислиця, І М Четверікова - Вплив газового наповнення зовнішніх колб мгл на тепловий режим їх пальників174
В М Кошова, С А Пилипенко - Вплив генерації дріжджів на процес бродіння пивного сусла216
Л В Дехтярук - Гигантский магниторезистивный эффект395
B C Гуць - Вплив глюкозно-фруктозних сиропів на консистенцію згущеного вареного молока165
О Мисюкевич - Вплив господарської освоєності на стан збереженості лісівхмельницької області197
Н М Салатюк - Вплив екологічного чинника на економічне зростання769
А С Лихобабіна - Вплив граматичногокомпонента перекладацької компетенції на якість різних видів перекладу258
Г М Кожушко - Вплив деяких факторів на експлуатаційну надійність натрієвих ламп високого тиску220
Автор неизвестен - Губачева лариса олександрівна270
В П Стабніков, Л Р Решетняк - Вплив додавання заліза на процес виділення фосфату при анаеробномузброджуванні активного мулу193
Т В Анопрієнко - Вплив екологічних факторів на використання земельних ресурсів у населених пунктах227
Л І Колодій - Опір матеріалів352
Л А Українець, І С Тріщ - Вплив економічного зростання на стан навколишнього середовища у китаї200
В М Божко - Вплив економічної влади на функціональний розподіл261
О В Стабнікова - Вплив заліза на анаеробну обробку білок170
Ю М Алексеев - Журнал університет227
О А Ткачук - Вплив змін основних параметрів на економічно вигідні діаметри водоводів і водопровідних мереж247
Є А Васильєв - Вплив значення кута закриття усмоктувального кульового клапана розчинонасоса на зворотні втрати розчинної суміші234
Л А Млечко - Вплив зовнішніх факторів на точність результатів аналізів277
С М Фролов, І М Кобушко, А М Забіяка - Вплив зростання зовнішнього боргу на економічний та інвестиційний розвиток україни507
М П Буковинська - Гуманізація праці як імператив ХХІ століття326
І І Кіракевич - Вплив комплексних модифікаторів на властивості дрібнозернистого самоущільнювального бетону314
О В Прасоленко, В Ф Харченко - Вплив мережі паркування автомобільного транспорту на параметри руху транспортних потоків309
Є Короленко - Вплив механічного навантаження на вицвітання тканин у разі уф-опромінення1425
В Г Самойлік, В С Білецький, Д В Гудінов - Вплив мінеральної компоненти на технологічні характеристики водовугільного палива189
Т В Косарева - Логістизація економіки апк568
О С Поліщук - Вплив міфів на суспільно-політичне буття особистості505
О В Харчишина - Вплив наукових шкіл менеджменту на формування теорії організаційної культури765
Автор неизвестен - Вплив оптично активних речовин на технологічні показники218
А М Романюк, М М Рудна, В М Рудна - Вплив несприятливих факторів довкілля солі важких металів на імунну систему488
С В Сауляк, А М Романюк, Ю В Москаленко - Вплив несприятливих чинників на морфофункціональний тестикулярний гомеостаз348
В О Онищенко - Вплив облікових інтерпретацій на діяльність управителів фондів операцій з нерухомістю165
В Цибуленко, В Агбомассу - Вплив оптичних характеристик фотоелектричних перетворювачів на їхню ефективність420
А Д Петренко - О математике в системе наук207
В О Озеран, М Ю Чік - Вплив організаційно-технологічних особливостей лісового господарства на методику обліку252
Т П Пирог - Вплив органічних кислот на синтез поверхнево-активних речовин культурою acinetobacter calcoaceticus333
Б В Кондратьєв. - Методи математичної фізики186
О Савчук - Вплив осушувальної меліорації на заплавно-русловий комплекс р стохід196
О Т Возняк - Вплив параметрів внутрішнього мікроклімату приміщення на теплообмін людини236
О Артеменко, Ф Птащенко - Вплив парів аміаку на поверхневий струм164
З Ковалюк, В Махній - Вплив параметрів компонент гетеропереходів на їхні фотоелектричні властивості388
Є В Харченко - Вплив параметрів приводу бурової установки на ефективність вивільнення прихопленої колони труб346
І А Краївська - Облік у зарубіжних країнах852
Ж С Співак - Вплив патології щитоподібної залози на репродуктивну функцію чоловіків350
А Д Конон, Т П Пирог - Вплив поверхнево-активних речовин rhodococcus erythropolis ek-1 на антимікробні властивості ефірної олії чайного дерева209
N Pokhodylo, I Krupa, V Matiychuk, M Obushak - Огранічна хімія180
О З Парнета - Вплив поверхні мірної трубки на характеристики плівкового витратоміра192
І О Дудченко - Вплив поліморфізму рі-адренорецепторів на ефективність лікування антигіпертензивними препаратами341
Г І Рудько - Вплив твердості питної води наздоров'ялюдини546
1930-х рр - Вплив політики українізації на вибір мови промислових робітників і міщанства усрр 1920-х429
Ю В Пепа - Вплив потужного радіовипромінювання на приймальну антену157
С Жежерун - Вплив рельєфу на формування міських поселень малого полісся230
Л Л Бачурін - Вплив похибки визначення епе на прогноз викидонебезпечності пісковиків222
С А Приведенний, В Ф Рой - Вплив похибок вимірювальних трансформаторів на точність обліку електроенергії237
О Й Дем'янюк - Військово-політична ситуація на волині восени 1917 р296
Н В - Вплив підготовки обліково-аналітичних працівників на рівень якості проведення аудиторського контролю235
Н І Суховєєва - Вплив підприємств енергетичного комплексу на навколишнє середовище315
М К Гнатенко - Державне регулювання інноваційного розвитку176
О А Чернюшок, О М Скарбовійчук, О В Кочубей - Вплив рецептурних компонентів на теплофізичні властивості молочних продуктів243
О Герцик, М Ковбуз, Л Беднарська - Вплив рн середовища на корозійну стійкість аморфного металевого сплаву209
І Ю Попадюк - Вплив розрахункової тривалості дощу на регулювальний об'єм резервуарів дощових стічних вод194
Й С Мисак, Я Ф Івасик - Вплив різних факторів на втрату тепла в навколишнє середовище потужними водогрійними котлами742
М Г Тофтул - Категорії добра і зла595
Т Б Серорез - Вплив різних режимів бігових тренувань на якісні параметри рухової діяльності чоловіків 22-24 років283
О Коркуна, Т Врублевська, Н Тепла - Вплив різних факторів на сорбцію паладію(іі) н-морденітом у статичних умовах258
І Круглов - Ландшафт як геосистема521
Л Я Паращук, Я Б Якимечко, Б Р Панчук - Вплив сахаридів на кінетику гасіння вапна635
Т Л Мостенська, І В Федулова - Вплив світової фінансової кризи на стан продовольчої безпеки україни249
С А Котловий - Вплив соціального статусу на конфліктну поведінку людини288
В М Палаш - Вплив складу газової суміші со2+о2 на вигоряння вуглецю при дуговому зварюванні152
А М Лудин, В В Реутський - Вплив спиртових відходів на якість моторних палив173
Н І Городницька, Т П Осолодченко - Вплив стимуляторів на кінетику росту штамів p aeruginosa266
А Ананенко, Ю Видай - Вплив стану поверхні кристалофосфорів на ефективність реєстрування малопроникних випромінювань159
А Бородчук, О Дорош, 3 Стасюк - Вплив субатомних підшарів сурми на металізацію плівок срібла та міді192
Автор неизвестен - Муніципальне право227
А П Стадниченко, Л Д Іваненко - Вплив сульфату міді на вміст каротиноїдів у гемолімфі ставковика озерного184
О А Щербина - Вплив сферичності хвилі на точність вимірювання напруженості поля199
О Чигринець - Вплив іноземного капіталу на банківську систему україни750
О Герцик, М Ковбуз, Л Беднарська - Вплив температури на корозійну стійкість аморфних металевих сплавів на основі алюмінію191
О О Гамага - Вплив тендерних особливостей керівника на психологічний клімат колективу329
Є Г Стоянов - Динаміка будівельних конструкцій389
М П Матвеева - Вплив територіальної спеціалізації підприємств агропромислового комплексу215
О Бабич, М Васюк - Вплив тонкої структури густини станів біля рівня фермі на властивості надпровідників183
М А Шевченко - Генерическое (generique) и подшитие (suture) философии260
О З Парнета, З М Теплюх - Вплив трансфузії газів на точність вимірювання витрати плівковим витратоміром273
А П Стадниченко, Г Є Киричук - Вплив трематодної інвазії та різних концентрацій карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі166
С М Сафьянц - Теплоенергетика1135
Л А Горошкова - Вплив факторів економічної безпеки на синхронізацію циклів розвитку чорної металургії291
В В Левицький - Вплив інвестиційного процесу на соціально-економічну стійкість підприємства343
Ю С Сабадаш - Глобальні проблеми сучасності та римський клуб3227
B Г Боронос - Вплив інноваційного потенціалу на розвиток регіону фінансова складова292
О Чигринець - Вплив іноземних інвестицій на рівень капіталізації банківської системи україни389
В Г Трегуб - Временные параметры прогнозирующих физических моделей167
О М Пєтухова, Г В Сілакова - Вплив іноземного інвестування на розвиток харчової промисловості433
О А Чигринець - Вплив інфляційних процесів на реальний сектор економіки україни476
А Ю Перетятько - Вплив інфляції на планування вартості будівельно-монтажних робіт250
В В Мазур - Вплив інформаційного забезпечення на економічну ефективність діяльності202
В І Карпенко - Вплив іонів заліза на метанове зброджування жировмісних стічних вод184
А С Сисоєв - Втра ти на перетворення в генера торах дифракційного випромінювання232
В Н Павлиш, Т О Ушакова - Впровадження комп'ютерних навчальних систем для організації і контролю самостійною роботою студентів167
О Є Смолінська - Впровадження різних моделей іннованій в управлінні з урахуванням співвідношення організаційна культура ґендер203
гендер - Впровадження різних моделей інновацій в управлінні з урахуванням співвідношення організаційна культура210
І В Басанцов, О М Галайко - Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах україни277
Т І Свідрик - Впровадження системи діагностики на підприємстві вибір організаційної форми281
О Чигринець - Впровадження системи ризик-менеджменту як засіб підвищення конкурентоздатності підприємства473
Р Н Мукоид - Голозерный овес и полученный из него солод272
О В Малигін - Врахування впливу системи на взаємодію факторів когнітивної моделі міжнародних відносин170
Т В Крилова - Врахування культурно прагматичних конотацій під час перекладу наукових текстів211
Д В Іллєнко - Демократичний аудит проблеми методології292
О А Рябенко - Врахування особливостей хвильових режимів в каналах і безнапірних водоводах гаес і гес349
Т Б Лебедева - Врахування функціональної переорієнтації лексичних одиниць при перекладі216
Р Папок - Віршування богдана лепкого першого періоду творчості708
Н В Науменко - Вслухаючись у невидимі струни intermezzo м коцюбинського та два шуми г хоткевича452

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22