Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Ю Литвин - Структуризація аудиторії мас-медіа в системі політичної комунікації421
Ю І Палічук - Структура, зміст і функції здоров'язбереження в освітньому процесі економічного вищого навчального закладу387
К Я Циганков - Структурирование собственного капитала критика и альтернативы264
С Жуков - Флорокомплексы техногенных экосистем донбасса497
Е В Федоненко - Структурна організація фітопланктону озер шацького національного природного парку україни327
Ю В Ришковець - Структурна та формальна моделі віртуального музею261
- Студентський сленг соціолінгвістичний аспект- О О Устінова798
І А Берьозкіна - Структурний аналіз системи математичної підготовки майбутніх інженерів274
Ю П Маслова - Структурно-змістові типи заголовків із лексичними гендерними компонентами218
І А Бехта - Структурно-семантичні кореляції постмодерністського тексту170
Я Б Сікора - Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики638
Ж В Баб'як - Структурно-функціональна модель як умова успішної соціально-виховної діяльності студента240
Е В Киреева - Структурные особенности вегетативной сферы zostera marina l и zostera noltii hornem в лиманах северного причерноморья и приазовья356
А Ф Дмитрук, Ю О Лесишина, В В Симонова - Структурные характеристики и сорбционные свойства активированных углей из листового опада288
О А Горбань, С В Горбань - Структурные характеристики моноядерных аква- и гидроксо- комплексов zriv257
Є П Данильченко, І А Островський - Структурні макроекономічні зрушення і проблеми розвитку будівництва в україні181
Я С Парамуд, Т С Іващук - Структурні рішення під час побудови багатокористувацьких мультитермінальних систем208
- Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення- О Дудкіна,335
І А Сверчевська - Структурування змісту розділу геометричні тіла у перших шкільних підручниках з геометрії західної україни285
І А Сверчевська - Структурування змісту і цілепокладання матеріалу про геометричні тіла164
М І Рябенко - Студентське самоврядування як суб'єкт профілактики проявів ознак корупції у вузах476
С О Телюпа - Студії павла рябкова з історії промислів населення придніпров'я474
І Зимомря - Сутність генологічної парадигми дискурс оцінок408
А Й Капська - Ступенева система професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери494
Н Є Пилячик - Суб'єктивне та об'єктивне в лексико-семантичній структурі слова storm на матеріалі англомовних словників254
І Ю Шкіцька - Субтактика позитивного оцінювання маніпулятивної стратегії позитиву224
A M Романюк, Н Б Гринцова, О М Аверіна - Судинно-тканинні зміни в корі головного мозку за умов впливу на організм солей важких металів177
В В Федчишина - Судово-бухгалтерська експертиза та контроль взаємозв'язок категорій488
H В Бурдиян - Сульфатредуцирующая микрофлора прибрежной акватории региона севастополя216
I M Геращенко - Сутність поняття «конкуренція» на ринку праці422
Т Г Шоріна - Суперечності постіндустріального світу соціальні та суб'єктивні виміри255
Б С Крищук - Суспільно-політичні та культурно-освітні передумови виникнення та становлення осередків товариства просвіта на поділлі600
С В Стахурська - Сутність відтворювального процесу та його роль у забезпеченні оновлення основних засобів306
- Сутність національної системи бухгалтерського обліку як об'єкта державного регулювання- Ю Петрушевський, О Стрельніков430
В В Моштук - Сутність поняття проектно-технологічна культура та її основні структурні компоненти647
Коновальчук - Сутність та зміст проектувально педагогічних умінь210
Д А Горовий, В Ю Нестеренко - Сутність та класифікація ризиків інвестиційної діяльності220
Л В Капінус, Н П Скригун - Сутність та систематизація методів встановлення цін в ринкових умовах272
Л С Мартюшева - Сутність та принципи організації зворотнього зв'язку між коучем та учнем203
Н В Крохмаль - Сучасна картина світу реалії та перспективи розвитку170
Ю Г Левченко - Сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства1143
Оксана Тульська - Сутність і складові професійної культури майбутніх екологів328
Н Мандюк - Суть и специфика маркетинговых иследований рынка рекреационных услуг152
В. Є. Штанова - Сутність і структура професійно важливих якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу244
Н Гарматий - Сутність інноваційного потенціалута необхідність його застосування в галузі телекомунікацій242
М І Диба - Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту підприємства268
Н Мандюк - Суть та специфіка маркетингових досліджень ринку рекреаційних послуг793
Г Саранча - Сучасна еміграція у сша проблеми адаптації та збереження зв'язків з україно663
Є В Гавриличенко - Сучасна парадигма економічного механізму функціонування житлово-комунального господарства186
Т М Лазуркевич - Сучасна інтеграція харківської бандури як один з факторів розвитку академічного кобзарського мистецтва україни1080
Л О Коберник - Сучасне студентсво проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання223
О Холод - Сучасне суспільство в межах метатеорії маніпуляції1143
А Шлійко - Сучасний еколого-економічний стан лісових ресурсів та перспективи ефективного їх використання327
О Є Макарова, Ю М Пенчук - Сучасний стан розробки та застосування вакцин161
Автор неизвестен - Сучасний стан стандартзації ювелірних товарів259
М К Васильківська, Ю М Пенчук - Сучасний стан та перспективи біотехнологічних методів виробництва амінокислот246
С І Роговий - Сучасний стан та удосконалення деформаційної моделі розрахунку залізобетону185
Л П Рудь - Сучасний стан та шляхи активізації інвестиційної діяльності регіону226
Є О Голишева - Сучасний стан управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств230
О І Худий - Сучасний стан іхтіоценозів транскордонних водотоків чернівецької області309
Р Мартинюк - Сучасний український парламентаризм особливості розвитку144
М Кулик, О Тамаргазін, І Ліннік - Сучасні авіаційні технології307
Н В Мукан - Сучасні дослідження в галузі підвищення кваліфікації вчителів у системі неперервної професійної освіти англомовного світу220
М I Ярко - Сучасні ешстемологічні знаннєві та теоретичні основи загальної музичної освіти211
Купчик М П Сидорченко O I Захарченко Т М - Сучасні електромембранні методи підготовки технологічних середовищ для харчових виробництв265
І О Абрамович, Ю Г Марченко - Сучасні методи отримання і утилізації біогазу з виробленням електричної енергії341
І М Геращенко - Сучасні напрямки вирішення проблеми щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства та людських ресурсів157
О В Гопцій - Сучасні організаційно-методичні інновації викладання у медичному внз в умовах кредитно-модульної системи161
О. В. Матвейчук-Юдіна - Сучасні педагогічні вимоги та норми впровадження засобів інформатизації навчального процесу у вищій школі221
Т А Говорушко, Ю Ф Ґудзь - Сучасні проблеми кредитування суб'єктів підприємницької діяльності170
О М Пєтухова - Сучасні проблеми оцінки кредитоспроможності підприємств673
М Наливайко - Сучасні прізвиська переселенців з лемківщини338
Н В Коровченко - Сучасні підходи до визначення апроксимації у різних сферах наукового знання234
Т Л Атаман - Сучасні підходи до навчання інформатики в педагогічному університеті з використанням дистанційних технологій251
Т Л Атаман - Сучасні підходи до навчання інформатики в педагогічному університеті з використанням дистанційних технологій135
О Заячківська, Н Зорій - Сучасні підходи до системи контролю в медичних закладах174
В І Шахненко - Сучасні підходи до тлумачення змісту і ведення здорового способу життя як умови фізичного здоров'я821
Л Краснова - Текст та підтекст ліна костенко «був день як день»553
О М Пєтухова, А В Силакова - Сучасні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємств328
Т В Момот, М В Кадничанський, В Г Стогній - Сучасні підходи до формування корпоративної стратегії будівельних підприємств174
Л П Добровольська - Сучасні підходи та технології професійного відбору майбутніх учителів192
І В Ельперін - Сучасні тенденції впровадження мікропроцесорних систем управління в харчовій промисловості178
В О Черевко - Формування поняття фінансовий потік регіону164
Ю Федусенко, І Сушко - Сучасні тенденції навчальних програм спецкурсів для підготовки з іноземної мови учнів основної школи225
І Власенко - Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу молочної галузі україни579
А Усіна, Т Кононенко, Н Полстяна - Сучасні форми організації і роботи у ресторанному та готельному бізнесі456
Н Е Радченко - Сущность капитальных вложений на обновление основных фондов193
Е Бистрицька - Східні православні церкви у геополітичних планах кремля245
- Сущность финансового обеспечения воспроизводства основных фондов субъектов реального сектора экономики- О Харитончук357
- Сценарії оптимальної військово-практичної взаємодії єс та нато у постбіполярну епоху- Т Ільїна137
О Я Бабак - Сывороточные биомаркеры и фибротесты в диагностике фиброза печени недостатки и перспективы1364
початку ХХІ століття - Сюжетно-жанрові зображення в українській витинанні кінця ХХ500
Л Н Дёлог - Экспертная оценка управленческих решений175
М Л Клестов - Таксономічне різноманіття альгофлори акваландшафтів волинського і264
Олена Ходюк - Тарас шевченко у творчості галини комарівни комарової387
Т В Новикова, И В Пивавар - Тарифное регулирование в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства173
Н Вігкк, Р Гладншевськнй - Тверді розчини на основі сполук r2t17 та rts co ni у потрійних системах r-co-ga та л-ni-al199
М Галушка - Творча співпраця володимира гнатюка і михайла коцюбинського522
- Творчість кохання та ґрунт як моменти естезісу буденності у ґете- А Лустенко 304
- Творчий доробок д білоуса у вивченні української мови професійного спрямування Н В Науменко612
І В Григоренко - Творчий діалог панаса мирного та сергія єфремова в епістолярному дискурсі308
Сюта Б О - Тематика музикознавчих студій отця порфирія бажанського249
ххі століть - Творчість антонія радивиловського в історико-літературних працях хіх1776
С Повторева - Творчість григорія сковороди з позицій семіотики і постструктуралізму345
О М Назарук - Теоретичний аналіз особливостей самоставлення особистості448
С Повторева - Творчість григорія сковороди з позицій семіотики і постструктуралізму167
Ю Холостенко - Творчість учителя як фактор стимулювання інтересу молодших школярів до дизайнерської діяльності283
Л Родічева - Інтеграція україни у світове господарство247
Р Й Калин - Творчість юрія мазурка на перехресті методичних та виконавських вокальних традицій237
М А Дергач - Театральне мистецтво як педагогічний чинник соціалізації особистості учня261
А Крамаренко - Теоретичні засади інноваційних процесів в освіті316
О Г Шостак - Темпоральний аспект «інших світів» у художніх текстах американських письменників індіанського походження295
З Тіменик - Темпоритм і утвердження правди у моделі світло-темрява (зі спадщини йосифа сліпого)199
С М Мущинский - Тенденции развития инвестирования в жилищное строительство на примерах отдельных регионов украины224
B B Червонецький - Тенденції визначення принципів екологічної освіти у школах країн євроатлантичного регіону209
О П Бутенко, С О Батуріна, О В Садовніченко - Тенденції розвитку ринку житла в україні176
А І Усіна, М О Кузнєцова - Тенденції розвитку туризму та готельного господарства в сучасних умовах308
К В Левківська - Теоретичні основи інтеграційних процесів в освіті415
А А Сбруєва - Тенденції розвитку європейського простору педагогічної освіти в умовах побудови суспільства знань519
О М Христофорова - Тенденції та факторні умови стабільності кредитних потоків банків146
В А Бардаков - Інтегрований маркетинг-менеджмент послуг297
Т Яроменко, В Жуков - Тендерна проблематика в друкованій рекламі стереотипізація образу жінки та становлення сексизму263
I В Асмукович - Тендерний аспект репрезентації самооцінки в сучасних англійських та українських прозових творах290
И Ф Костюк, В В Бязрова, Н П Стеблина - Тендерные особенности хронической обструктивной болезни летких пылевой этиолотии551
З Г Габовин - Теоремы типа островского для функций нескольких переменных представимых рядами дирихле262
прикладні аспекти управління персоналом у сучасних умовах - Теоретико331
Л О Сасіна - Теоретико-методичний підхід до оцінки рівня соціалізації економічних відносин на підприємстві146
М С Маринов - Теоретические концепции технического анализа234
Ю М Полонська - Теоретико-методичні аспекти побудови системи підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні392
Н В Кудренко, С М Ніколаєнко - Теоретико-методичні основи визначення економічної ефективності317
Н Гавкалова, Т Власенко - Теоретико-методологические аспекты управления оппортунистическим поведением383
С Товщик - Теоретико-методологічний аналіз основних наукових підходів до проблеми соціального виховання188
O B Харчишина - Теоретико-методологічні засади розробки корпоративного кодексу підприємств харчової промисловості275
В М Берлізоеа - Теоретико-методологічні основи соціального партнерства як типу соціально-трудових відносин415
Є І Чернявська - Теоретико-методологічні принципи організації внутрішньокорпоративного навчання персоналу219
О М Коберник - Теоретико-методологічні підходи до обґрунтування концепції технологічної освіти601
А К Джауд - Теоретические аспекты исследования механизма управления ресурсами предприятия232
В Торкатюк, О Воронина, И Гурина - Теоретические основы и особенности прогнозирования занятости в строительной отрасли216
В Ф Петрова - Теоретические основы инвестиционной привлекательности и пути ее совершенствования223
Т И Лепейко, И Б Хвастовская - Теоретические основы построения модели стратегического управления предприятием275
Кунщиков Б К - Теоретические основы тепловой обработки гипсового вяжущего291
С В Гливенко, Ю М Выставная - Теоретические подходы эколого-экономической оценки в сфере водопользования261
О С Ралко - Теоретичні підході до визначення ефективності організації209
Г Конышев, И Шекшуев, Д Бутник - Теоретические предпосылки формирования занятости населения украины и основные направления их решения187
Л В Дікань, Т О Новосельцева - Теоретична сутність та економічна природа визначення поняття організація управління персоналом214
І І Постіл - Теоретичне обґрунтування методів оцінки ефективності технологічних інновацій277
В В Горбунова - Теоретичне обґрунтування психосемантичного дослідження етнічної свідомості творчо обдарованої особистості152
М. Грушицька - Теоретичні засади дослідження неформальних політичних регіонів у межах електоральної географії284
К П Покатаєва - Теоретичні аспекти визначення категорій інвестиційний потенціал та інвестиційна привабливість321
Г Р Руденко - Теоретичні аспекти визначення сутності та ефективності логістичної діяльності машинобудівного підприємства400
- Теоретичні аспекти створення інформаційної системи професійного консультування молоді –В Осадчий159
H М Ткаченко, I А Верещинська - Теоретичні аспекти обліку дотацій субсидій трансфертів216
Ю О Біндасова - Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства630
О Г Ткаченко - Теоретичні засади жанрового визначення елегії261
І Олексів - Теоретичні аспекти формування стратегії машинобудівного підприємства з урахуванням інтересів груп впливу151
Л В Барановська - Теоретичні засади особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня487
М Шкільняк - Теоретичні засади формування системи управління державною власністю197
О Самойленко - Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики534
О Бурліцька - Теоретичні основи використання інструментарію мерчандайзингу в магазинах дитячих товарів310
Л Б Сліпченко - Теоретичні основи навчання англомовних ділових телефонних переговорів майбутніх економістів312
Т П Сорока - Теоретичні основи організації проектно-технологічної діяльності студентів інженерно-педагогічного факультету222
А І Прокопенко - Теоретичні питання оцінки якості роботи вищого навчального закладу222
С Хрупович Т Борисова - Теоретичні підходи до організування процесу збуту на підприємстві448
О М Суміна, Ю Я Ткачук - Теоретичні підходи до оцінки стану і планування науково-технічних розробок в україні138
О І Відоменко - Управління екологічними інноваціями317
С Хрупович - Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва264
Н А Дробітько - Теоретичні та методичні аспекти стратегічного менеджменту проектів190
Є М Ахромкін - Теоретичні та практичні аспекти сегментації регіонального ринку праці349
І Папаяні - Теоретичні та практичні аспекти використання наративного підходу у вивченні релігійної ідентичності особи286
Г О Сімахіна - Теоретичні та практичні аспекти механохімії і механоактивування в процесах подрібнення234
А О Васильев, Ю Б Высоцкий - Теория возмущений в термодинамических расчетах энтальпии образования монозамещенных углеводородов255
Т И Макарова - Теория надежности в экономике письменная справка450
Д П Дрягин - Теория натуральных прямоугольных треугольников306
А Н Гороховский - Теория и практика стехиометрии уравнений химических реакций483
В Н Калюжный - Теория функций функциональный анализ и их приложения184
С П Семенець - Теорія задач розвивальної математичної освіти229
В В Євченко - Теорія аргументації як основа формування критичного мислення і дискусійних умінь в аргументативному дискурсі299
В Швець, Є Малиновський, М Попряга - Теорія збурень 1 температурна залежність електроопору простих невпорядкованих металів254
В Швець, М Попряга, Є Малиновський - Теорія збурень для електроопору перехідних невпорядкованих металів201
Є Барилко - Теорія когнітивного морального розвитку лоренса колберга в системі патріотичного виховання учнів у середніх школах сша629
О В Германюк - Теорія креаціонізму основні ідеї та проблеми впровадження в Україні220
В Максимович, М Говта, М Максимович - теорія психіки та психіатрії повідомлення марківські ланцюги171
М М Масліков - Теплоізоляційні матеріали в холодильному обладнанні286
М Т Анісімов - Теорія флотації визначення площі злипання між пухирцем та мінеральною часткою210
В А Постников - Тепловые эффекты при плавлении и кристаллизации в системе ацетат натрия тригидрат626
С О Швачко - У царині номінативних і комунікативних одиниць157
В Н Филоненко - Теплоэнергетика сахарного производства технико-экономический аспект2956
А М Карюк, В А Пашинський - Територіальне районування україни за статистичними характеристиками температури повітря194
Б В Гой - Феномен єврейського театру в україні та сша225
М Книш - Територіальні пропорції розвитку сільського господарства в країнах що розвиваються229
А Н Горяинов - Терминологические изменения в организации перевозок грузов в контексте развития логистики239
А Л Багнюк - Філософські аспекти творчості бориса харчука292
В Булавін, І В'юник, А Крамаренко - Термодинаміка іонізації бромоводню та хлороводню в н-спиртах232
Г М Розанцев, В В Ігнатьєва - Термодинамічні константи утворення дека- та пентавольфрамолантанатів421
Р М Гуревич - Трудове навчання в сучасній школі яким йому бути295
В І Сігова, В Г Хижняк, А І Дегула - Термодинамічні умови отримання комплексних покриттів163
А С Крочук, З П Чорній, В М Салапак - Термошдуковаш перетворення центрів забарвленння в кристалах srcl2-tl+, к+161
К Курячий, А Тупиков - тупиков новые данные об узорчатом полозе416
І М Рєпіна, П В Єрмолаєв - Тернарна модель ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства342
Ю В Глазунов - Технико-экономическая эффективность и перспективы развития конструкций с внешним армированием321
С М Золотов, Д А Макогон - Технологические параметры заделки арматурных стержней периодического профиля в бетон акриловыми клеями192
А Д Полулях - Технологично-экологический инжиниринг при обогащении полезных ископаемых341
Л И Нефедов, М В Шевченко - Технология автоматизированного реинжиниринга структурированных информационных сетей городских организаций193
О Виноградская, С Тутова - Технология планирования карьеры менеджера413
Г А Атанов, А И Савин - Технология составления задачника по учебному курсу на основе моделирования обучаемого175
Р В Бреус - Технология утилизации лежалых осадков сточных вод в асфальтобетон238
М М Заброцъкий - Топографія комунікативної компетентності педагога291
Л М Артюшин, В І Мірненко, В Ю Громенко - Технологічне забезпечення довговічності лопаток компресора авіаційних газотурбінних двигунів158
І В Марчук - Технологічне забезпечення параметрів якості поверхонь обертання кілець роликопідшипників на операціях252
Хомічак - Технологічні аспекти енергозбереження у виробництві цукру з буряків275
О М Пєтухова - Технологічні інновації в харчовій промисловості україни227
М Левкович, Б Бригадир - Технологія зміцнення оброблених торцевих сферичних поверхонь190
Р І Короткова - Технологія діяльності соціального педагога як керівника навчально-художнього процесу театрального колективу234
М М Заброцький - Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя359
Окареліна, Н Гарматій - Технологія створення економічних програмних систем на платформі informix177
О М Поспєлов - Технологія стратегічного планування матеріальних потоків підприємства199
И Т Балабанов - Турбулентний характер розвитку ринку послуг вищої освіти155
Н М Мирончук - Технологія формування культури міжособистісних взаємин школярів у позаурочній виховній діяльності159
О В Ілліна - Технологія формування організаторських умінь майбутніх фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання204
М Стрішенець - Технічне обладнання водяних борошномельних млинів україни ХVІ-ХVII от321
Г І Молчанова - Типи навчання у вищому навчальному закладі та їх можливості в розвитку творчого потенціалу педагога206
Н Гимер - Іншомовна лексика в косметиці та косметології291
М Г Тофтул - Типові логічні помилки та неточності в навчальній літературі з логіки466
К Г Параскевова, Н Н Терещенко - Типы взаимодействия со средой интернет девочек подросткового возраста183
А Поух - Тюркська складова в процесі походження українського козацтва321
C A Щербань - Тканевые особенности белкового синтеза у двустворчатого моллюска anadaria inaeguivalvis (bruguiere)160
C А Щербань - Тканевые особенности белкового синтеза у двустворчатого моллюска anadaria inaeguivalvis bruguiere в условиях нормы и при дефиците пищи163
В Г Пащенко - Товарознавча експертиза сухих харчових сумішей для спортсменів226
В Ю Арешонков - Толерантність як складова професіоналізму викладачів системи післядипломної педагогічної освіти532
Соломах Ін М Е - Удосконалення кадрової політики підприємства792
Е В Кіричевскька - Толерантність як стратегія подолання міжособистісного терору серед старшокласників загальноосвітніх шкіл244
Л А Гнибеда - Топоизомеразы прокариот эукариот хеликазы письменная справка490
А Н Рассоха - Топологический анализ структуры композитов строительного назначения на основе фурано-эпоксидных полимеров233
Й В Царик, І Й Царик - Топічні та фабричні зв'язки в консорції їх значення у збереженні біотичного різноманіття1735
С Н Гудков - Торцовые механические уплотнения с гидродинамической разгрузкой пары трения296
В Глотов, О Пащетник - Точність визначення положення точок об'єкта при наземному цифровому зніманні178
Керлот Х Э - Традиції наукової поезії у верлібристиці івана франка258
В Е Абракітов - Точність вірогідність та оцінка погрішності при моделюванні акустичних процесів120
А С Бєліков, О В Рабіч, В А Шаломов - Травматизм серед співробітників міліції причина та умови237
Н Москаленко - Трансформация образа огня в поэзии ольги седаковой207
Г Симахина С Халапсина Н Науменко - Традиционная украинская кухня в системе оздоровительного питания236
О Музика - Традиційно-звичаєві аспекти соціальної регуляції і розвиток творчо обдарованої особистості206
1 1 Стецько - Традиції виховання альтруїзму в учнів загальноосвітніх шкіл україни212
В Г Даниленко - Традиції епічного театру в сучасній українській радіодраматургії180
С В Ткачук - Транзитний потенціал україни чинники формування та проблеми розвитку1310
А Полянська - Транспортна функція логістики як необхідна умова регіонального розвитку196
Н Л Кузьмінська - Трансфер технологій як форма просування інновацій в україні360
Н Бармак - Трансформации в системе судоустройства на правобережной украине в конце XVIII в285
Н А Соколов - Трансформация экономических методов регулирования развития городской среды187
І І Смагін - Трансформація галузевої суспільствознавчої шкільної освітньої системи урср у період 1975-1991 рр194
А М Домановський - Тритомна історія візантійської економіки612
Б Корецький, Е Лукаш - Трансформація гарантій медичного обслуговування населення в країнах з перехідною економікою166
Р О Васильевич - Трансформація етнокультурної національної ідентичності в добу глобалізації соціально-філософський аналіз500
Н Саноцька - Трансформація уявлень про творчість у філософії від античності до ренесансу240
М Ткачук - Трансформація фольклорних образів у ліриці богдана-ігоря антонича1337
А О Ярошенко - Трансформація цінностей в норми в системі гуманітарної освіти158
О Л Музика - Тренінг ціннісної підтримки професійного становлення психологів240
україна питання історико-культурної взаємодії - Три конференції кубань223
Л Чайка-Петегирич - Трудова міграція та її взаємозв'язок з безробіттям в україні365
Н И Адаменко - Три режима вытекания жидкости из резервуара автоматической установки пожаротушения под действием расширяющегося газа237
А Ю Кретова - Тривимірна модель оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства349
О Ф НікілЄв - Тридцятитисячники до проблеми ефективності в оранізаційно-господарському зміцненні колгоспів234
В Костюк - Трудова правосуб'єктність професійної спілки поняття та особливості333
О В Несторенко - Удосконалення моделей управління запасами295
Т В Голубєва - Трудовий менталітет працівника проблеми діагностики та оцінки359
К В Константинова - Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки україни252
М Артус - Тіньова економіка та напрями її подолання за умов ринкових відносин185
Е Е Гарковенко - Уголь в топливно-энергетическом балансе украины и перспективы повышения его качества239
Ю М Мешенгиссер, А И Щетинин, М А Есин - Удаление азота и фосфора активным илом481
Н В Чорнописька - Удосконалення механізму оцінювання ефективності215
Н Н Коротун, А Ф Курилов, А В Ворощенко - Удаление стружки при чистовом фрезеровании282
І І Топішко - Удк 33843 фінансова стабілізація в сфері апк як необхідна передумова забезпечення продовольчої безпеки183
Р Шпакович - Ідентифікація параметрів моделі руху поїзда181
О Г Невинський, М М Гивлюд, Я І Вахула - Удосконалення вермикуліто-силікатного композиційного матеріалу161
С В Михалків - Удосконалення вібродіагностики підшипникових вузлів електричних машин за рахунок використання вейвлетного аналізу173
І Л Скурихін, В Б Будниченко, Л І Кулагіна, Р М Берлізєв - Удосконалення гальмівних систем тролейбусів, які знаходяться в експлуатації250
І В Токмакова - Удосконалення екологічної діяльності на вітчизняних підприємствах182
Б Андрушків, І Вовк, О Погайдак - Удосконалення економічного інструментарію пошуку нових ресурсів в умовах пострадянського суспільства221
- Удосконалення змісту підготовки майбутніх вчителів технології у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва С П Павх305
А В Литвин - Удосконалення методики навчання спеціальних предметів у ступеневій професійній підготовці фахівців161
Ю О Тараруєв - Удосконалення методів амортизації інтелектуальних та інших необоротних активів177
О М Колесников - Удосконалення механізму створення спеціальних економічних зон в україні280
Н Г Городецька - Удосконалення навчання іноземних мов майбутніх інженерів-педагогів у контексті Євроінтеграціїйних процесів191
О І Демянчук - Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів201
В В Бабіч - Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування307
К Ю Ягельська - Інтернет-pr на металургійних підприємствах147
С В Іванов, Т Л Мостенська - Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості236
С М Фролов - Удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища176
О О Борисов, Н В Жукова, Я М Верховський - Удосконалення систем автоматичного управління безперервним процесом холодної прокатки246
А П Стадниченко, О І Уваєва - Удосконалення таксономії молюсків підродини planorbinae та його екологічне значення236
П Л Шиян - Удосконалення технології спиртових бражок із використанням кислотостійких ферментних препаратів279
І О Кузнецова - Удосконалення управління зерновими компаніями в умовах трансформації зернового ринку238
М О Соколов - Удосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки414
Т П Юр'єва, Н М Матвєєва, С Ю Юр'єва - Удосконалення ціноутворення в жкг270
В П Футала - Українська державно-політична еміграція в польщі296
Н О Рибнікова - Узагальнена схема розробки системи показників як підҐрунтя для виявлення шляхів удосконалення процесу розробки242
Г А Літвінов - Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці на підприємстві212
О В Мартиненко - Укові взаємини філарета колесси і федора стешка в контексті їхнього епістолярію317
Н О Рибнікова - Узагальнена схема розробки системи показників як підгрунтя для виявлення шляхів удосконалення процесу розробки256
В М Кошова, О В Коршунов - Україна удосконалення технології приготування темного пшеничного солоду152
І Козак - Українська букварна традиція кінця ХІХ ст особливості змістової та структурної організації підручника200
П О Кузнецов - Українська вища школа в процесах регіоналізації та європеїзації237
М Траф'як - Українська еміграція і колонізаційний рух у княжу добу східний контекст445
К Настояща - Українська культурна традиція реальність і тенденції — погляд соціолога345
С Яременко - Українська мова в сучасному інформаційному просторі301
О Рудакевич - Українська національна ідея в період гетьманування богдана хмельницького923
А О Євграфова - Українська національна ідея як українське духовне начало284
О Матушек - Українська проповідь XVII століття як дія за допомогою слів1005
Дмитро Колісник, Ігор Кочергін - Українська спільнота в польщі у міжвоєнний воєнний і післявоєнний періоди227
П В Вакалкж - Український художньо-дидактичний репертуар для труби1119
І Г Лозинська - Українська історіографія першої світової війни стан та перспективи досліджень266
С С Марасюк - Український національний характер у контексті сучасного українського державотворення468
Н С Польська - Управління структурою доходів та витрат банку167
Ю Г Пахаменков - Український освітній процес у 1917-1918 рр на подніпров'ї до історії першої українізації630
Н О Химиця - Українізація військових навчальних закладів та становлення національної військової системи освіти у 1917-1918 рр189
А А Баркалов, С А Цололо - Уменьшение аппаратурных затрат в схеме мпа мура при реализации на cpld186
Э И Карпушин - Уменьшение расхода электроэнергии на движение за счет рациональной организации эксплуатации245
В О Климчук - Феномени розвитку внутрішньої мотивації201
О Ю Гончаров - Умови формування первинної продукції в водоймах північно-західного причорномор'я495
І Павлюк - Умови формування, розвитку та особливості функціонування системи організації та управління гандболом в україні278
А Я Аноприенко - Университетский опыт создания инновационной инфраструктуры и развития инновационной деятельности146
А И Драпиковский, И Б Иванова - Управление городскими землями в условиях рынка203
Н І Климаш - Управління фінансовими ресурсами підприємства695
A M Телиженко, Н О Федоренко - Управление инвестициями фирмы определение эффективной структуры капитала167
Н Н Матвеева, С В Телятник, В О Приходько - Управление персоналом как целостная система мер277
Є Зозуля - Участь mbc у реалізації міграційної політики україни304
Р А Бигун - Управление процессом термохимического модифицирования древесины282
Л А Серобаба - Управление рисками в процессе аудита информационных технологий207
В А Власенко - Управления развитием предприятий и организаций потребительской кооперации украины567
Д К Воронков - Управленческие решения при проведении изменений на предприятии191
О Голубовська - Управління брендом туристичних осель у складі маркетингових заходів індустрії сільського туризму180
О Петрушенко - Утопія і наука аспекти єдності та протистояння191
О Владимир - Управління валютними ресурсами запорука успішного ведення валютної діяльності банку210
Т В Рибачук-Ярова - Управління витратами підприємства в сучасних умовах діяльності213
Андрійчука В Г - Управління процесами виробництва цукру в умовах191
О Я Загорецька - Управління витратами та визначення ціни виготовленої продукції на ват конвеєр178
Т В Рибачук-Ярова - Управління витратами і конкурентоспроможність підприємства coast management and competitive ability of enterprise233
О Рудченко, М Шкільняк - Управління державним сектором проблеми та перспективи242
Б Язлюк - Управління диверсифікацією в контексті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств321
Р М Хмелінська - Іншомовні вкраплення в мові і я франка655
К В Багацка - Управління довгостроковою платоспроможністю підприємства в ринковому середовищі212
О М Куницька, Є В Мержиєвська - Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу165
К І Растворцева - Управління маркетинговою діяльністю на малому підприємстві137
Л С Шевченко - Управління організаційним розвитком методологічний аспект проблеми237
Коротков Е М - Управління персоналом підприємства як елемент антикризової стратегії260
нова парадигма розбудови податкової системи україни - Управління податковими ризиками343
О Ф Кузькін, О А Лащених, А В Якимов - Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатистистичних методів177
Т О Загорна, А В Полднєва - Управління реалізацією продукції в логістичній системі підприємства238
О Стреліна ,Г Петрішена - Управління розвитком крупної вугільної компанії на основі впровадження нових технологічних рішень140
О П Логвінова - Управління селективним ризиком в інноваційній діяльності підприЄмства286
Г О Волощук - Управління стратегічним потенціалом підприємства408
Р О Піскунов - Управління фінансовими ризиками з метою регулювання руху грошових потоків191
С Князь, Н Георгіад - Управління фінансовим забезпеченням розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємтсв159
О М Теліженко - Управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні459
варианты его реконструкции - Центр города245
Нікольський Ю В - Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах україни371
Ю Сологуб - Управлінський аспект дослідження міських регіональних систем розселення192
Т В Челомбітько - Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності366
М Мельничук - Управлінський контроль з оперативного реагування на ринковий попит авівантажних перевезень за методом спрямованої дії160
С С Бондаренко - Управлінські інструменти зменшення витрат підприЄмства627
С С Бондаренко - Управлінські інструменти зменшення витрат підприємства262
М Е Лесина, Н Ф Гоголева - Уравнения подвижных и неподвижных аксоидов для класса движений по инерции системы двух гироскопов лагранжа601
Ю М Линник - Урахування екологічного фактору в організації процесу стимулювання збуту продукції190
С Р Рибніков - Урахування ключових еколого-управлінських компетенцій як спосіб екологізації менеджмент-освіти246
С М Махнуша - Урахування факторів екологічного ризику при управлінні торговою маркою279
С В Горобец, О Ю Горобец, И Ю Гойко - Ускорение биосорбции ионов меди из раствора в магнитном поле дрожжами saccharomyces cerevisiae1968162
И И Иевлев - Условие на тангенциальном разрыве и некоторые следствия из него326
Ю И Горбачева - Условия привлечения иностранных инвестиций в экономику украины206
Н О Никончук - Усна народна творчість як засіб ціннісної підтримки учбової діяльності344
Н О Никончук - Усна народна творчість та постфольклор у житті сучасної людини повернення до пережитків чи нові тенденції розвитку334
О В Твердохліб, Р Л Богуславський - Успадкування ознак у гібридів triticummiguschovae zhirov з м'якою ярою пшеницею сорту героїня299
Н Ю Чугаєва - Успішна соціалізація студентів внз як основна мета діяльності педагога-наставника768
С І Якушко, С М Яхненко - Установка комплексної переробки органічних відходів за енергозбережною технологією337
Н Алексеенко - Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста региона707
Н Алексеенко - Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста региона167
В Л Романюк - Фактор адресованості в англомовному офіційно-діловому дискурсі274
Н Г Леонова - Устойчивость к термоокислительной деструкции эпокси-кремнеземных композитов катионной полимеризации294
О Л Гармаш - Утворення англомовних інновацій сфери новітніх технологій за допомогою афіксальних елементів ініціального типу233
Хомічак Л М - Уточнення методів визначення втрат цукрози у фільтрпресному осаді253
Іріна Кадикова - Участь україни в процесах інтеграції і глобалізації теоретико-методологічний аспект431
В Лімонченко - Ф.м. достоєвський та філософія російського срібного віку212
Ю Е Марковский, А А Зори - Учет и компенсация влияния внешних дестабилизирующих факторов на радиочастотные характеристики питьевой воды165
К В Павлов - Учет факторов и показателей мезоуровня в макроэкономических моделях230
Н Н Ренсевич - Учетная политика предприятия как способ воздействия на решения пользователей финансовой191
О Дзязько, В Куліченко, С Неділько - Фазо утворення та киснева стехіометрія в системі fr-ni-o233
М Мазурик - Ф достоєвський та ф ніцше вирішення теми надлюдини266
Д Ю Мамаев - Фактори соціалізації особистості тендерні особливості314
О Є Кузьмін, І Й Яремко - Фактори створення вартості і передумови капіталізації вітчизняних підприємств машинобудування216
Л М Дулуб - Фактори формування та розвитку трудового потенціалу303
І А Чернишенко - Фактори формування національних мовних картин світу479
Н В Шем'якіна - Фактори формуваня інноваційно орієнтованої системи амортизації в україні199
В І Оспіщев, О В Бондаренко - Фактори що впливають на формування ринку вторинних ресурсів222
О О Дзеніс - Факторингові операції як засіб збільшення підприємством обсягів виробництва та реалізації продукції165
В М Дармосюк - Факторкільця нетерових напівдосконалих кілець368
В Оспищев, С Мищенко, Н Соляник - Факторы влияющие на дефицит питьевой воды164
О А Дубасенюк - Факторний аналіз виховної діяльності педагога загальноосвітньої школи376
Л М Малярець, Л О Норік - Факторний аналіз якісних ознак у діагностиці конкурентного статусу підприємства452
А А Коцюба - Феномен тела в контексте межличностных отношений195
И А Дмитриев - Факторный анализ инвестиционно-инновационной деятельности предпринимательских структур550
В О Костюк - Факторный анализ эффективности использования земельных площадей предприятия145
Н С Жиртуєва - Феномен любові у контексті містичного досвіду253
В И Оспищев, В Е Лукьянченкова, Д А Пруненко - Факторы влияющие на уровень сбытовых запасов195
Н А Берлинский - Факторы формирования качества морской среды в прибрежной зоне одесского региона в современных условиях221
Г А Тарасенко, М М Поколодна - Фанчайзингові відносини як елемент стратегії розвитку туристичної індустрії україни177
В З Курант - Фвіолого-біохімічні особливості функціонування водоростей у змішаних культурах321
А Ліснича - Феміністичні ідеї у творчості оксани забужко казка про калинову сопілку як вияв феміністичних ідей362
О Дуброва - Феномен архетипної пам'яті (на матеріалі поезій в вітмена та б-і антонина)215
Павлюк І - Історичні аспекти розвитку професійного гольфу189
А Гордієнко, І Юріна - Феномен глобального міста, проблеми пошуку ідентичності в сучасному мультикультурному просторі567
В Горбунову - Феномен завченої безпорадності в навчальній діяльності студентів що постраждали від наслідків аварії на чаес217
О Самчук - Феномен наративної ідентичності особистості етичний вимір645
С О Швачко - Феномен спустошених числівників лінгво-когнітивні аспекти197
Т В Коваль - Феномен страху старості досвід філософської та наукової рефлексії281
М Прокопюк - Феномен тілесності в умовах сучасної культури323
М О Степанець - Феномен харизми як чинник художнього впливу музиканта-виконавця на слухачів322
М Заячук - Фермерство в чернівецькій обл становлення та спеціалізація474
Е В Куковинец, Л Д Афанасенко, В Г Матвиенко - Физико-химические свойства двухкомпонентных растворов n-метилпирролидон-этиленгликоль296
В А Коробчанский, О И Герасименко, Т А Иваненко - Физиолого-гигиеническая характеристика личностных особенностей учащихся пту218
В А Гуторов - Фикциональность как интерпретационная проблема в различных дискурсах206
С М Мовсесян - Финансово-экономические аспекты безопасности инновационного предпринимательства240
Д Д Пристромова - Флора і фауна україни інформаційний список вип 127502
- Фитонцидная эффективность и морфометрическая изменчивость видов рода ficus l- А Глухов, И Стрельников266
Н А Митясева, О В Максимова , А А Георгиев - Флора макроводорослей северной части российского побережья черного моря309
Н А Мильчакова - Флористическая характеристика морских акваторий обьектов природно-заповедного фонда региона севастополя274
А Я Сташевський - Фольклоризм та неофольклоризм баянної творчості віктора власова 1960-70-х років515
О С Смоляк - Фольклорні засади творчості композитора євгена купчинського470
А М Манзій - Фоносемантизм емотивів сучасної німецької мови242
С К Топачевський - Формально надмірні будови як прояв конфліктно спрямованих стратегій мовлення жінок259
Л І Павленко, С К Топачевский - Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі165
Н Д Ткаченко - Формальні варіанти відображення релящйної семантики у системі мови840
Н М Терещенко, Я К Ягнюк - Формування життєвих стилів у юнаків191
О Д Рябченко - Форми власності і конкурентоспроможність промисловості205
І. Квасниця, В Павлишнн - Форми росту кристалів самородної міді волині160
Ю В Грегоращук - Форми і методи організації навчання в старшій школі сша1548
Т М Куйдина - Формирование духовного здоровья у студентов в процессе социализации214
Б Г Скоков, К А Мамонов, С Б Скоков - Формирование инвестиционных ресурсов и источников финансирования обновления основных фондов185
И В Гришина - Формирование механизма тактического управления в рамках системы регулирования рынка конечного потребления домохозяйств150
И В Ахметшина, И К Младецкий, Ю С Мостыка - Формирование сепарационных характеристик разделительных блоков271
Е Н Пшеничная - Формирование системы показателей для оценки уровня социального развития коллектива предприятия461
М В Боровик - Формирование совокупности показателей характеризующих социальное развитие предприятия191
А Л Шутенко - Формирование социально-экономических систем оптимального государственного управления и местного самоуправления293
И Н Кузьменко - Формирование статистического обеспечения исследования структуры экономики по видам экономической деятельности184
С С Янкович - Формирование фитосреды промежуточных рекреационных пространств298
Е В Коноплева - Формирование целостной городской среды в условиях реконструкции257
Е Е Клюшниченко - Формирование экополиса на примере севастопольского региона267
А И Васильев - Формирование экономических систем повышения эффективности устойчивого водообеспечения городов183
С В Ткачук - Формування глобального портфеля товарів ринків підприємством -суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності356
О Л Колубаєв - Формування естрадно-пісенної традиції галичини в контексті полікультурної взаємодії294
А Бутов - Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах185
Л А Костирко - Формування кредитної політики підприємств в ринкових умовах684
Н В Яременко - Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвгллєвої ігрової діяльності учнів292
Н Б Шуст - Формування компетенцій шлях гуманітарної освіти у зорієнтованому на знання світі183
В І Ємцев - Формування конкурентоспроможності підприємств в умовах посилення екологічних обмежень384
І І Костікова - Формування культури використання інформаційно-комунікаційних технологій студентами247
В Б Пехів - Італійський вектор зовнішньої політики оун141
Н О Стеценко, О В Подобій - Формування культури правильного харчування як складова культури безпеки студентів вищих навчальних закладів231
- Формування ланцюга пропозиції у виробництві харчових продуктів -Л Якимишин, Н Рожко ,Н Васильців115
Т Б Павленко - Формування медіа-інформаційної культури сучасного фахівця проблеми та рішення129
І А Попова - Формування механізму ефективного використання регіональних ресурсів203
О А Самойленко - Формування релігійної толерантності засобами освіти335
Т О Валентинівна - Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства625
О С Михайлова - Формування особистості старшого школяра у процесі вивчення іноземної мови354
О М Білоус - Формування системи адаптації персоналу підприємства172
Л В Зубченко - Формування педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання результати педагогічного експерименту227
Є Бразуль-Брушковський - Формування принципів конструктивістських онтологій пам'яті нелсона ґудмена 1906-1998 рр170
Ю О Туранов - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій на засадах проектної технології307
I M Сопілко - Формування підходів до уніфікації понятійно-категоріального апарату інформаційного права273
Д О Власенко - Формування раціональної структури стратегічного плану автотранспортного підприємства457
З В Гончарова - Формування ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві за допомогою договірних відносин211
Є Бразуль-Брушковський - Формування семантичної теорії істини від брентано до лукасевича198
І П Міщук - Формування систем логістики у підприємствах кооперативної торгівлі595
Н Кирич - Формування стратегії розвитку екотуризму в україні399
М Л Рябчиков, Т О Оболенська, В І Лазаренко - формування системи вимог до міцності покриття в умовах замерзання води у порах159
Є Кузькін, М Новікова - Формування системи показників які характеризують економічний розвиток регіону436
О О Скічко - Формування системи управління маркетинговою інформацією регіонального комерційного банку194
І Б Хома - Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки підприємства376
О В Кабацька, Б Я Пугач - Формування спеціальних знань і рухових навичок підлітків у процесі навчання основам здорового способу життя180
І М Кузьменко - Формування статистичного забезпечення дослідження структури економіки за видами економічної діяльності179
О Є Кузьмін, К О Дорошкевич - Формування стратегій машинобудівних підприємств на засадах використання стратегічних карт194
Л О Дейнека - Формування стратегії самофінансування інвестиційних потреб підприємств агропромислового комплексу810
О М Пєтухова - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості291
O Березовська, O Левурда - Формування сучасної економічної та юридичної термінології191
С С Вітвицька - Формування творчого мислення в учнів старших класів360
П Г Давидов - Формування толерантності у філософській та педагогічній думці україни239
Л Бєкірова - Формування у майбутніх учителів початкової школи навчально-методичних компетентностей172
Н М Ткаченко - Формування фінансової звітності в умовах глобалізації168
І В Панасюк - Формування української професійно-академічної бандурної школи у соціокультурному контексті514
В М Ясинський, О І Субочев, О В Ясинська - Формування черги на технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів167
С В Стахурська - Формування інвестиційних коштів підприємств шляхом залучення до участі в капіталі та прибутках226
Н О МОРОЗ - Формування інституту неурядових організацій в контексті становлення громадянського суспільства україни486
пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності - Формування інформаційної культури особи766
А А Гужва - Формування інформаційної культури студента при роботі з базами даних та інформаційно-пошуковими системами164
О Ю Масляєва - Фортепіанні парафрази ф ліста за операми дж верді «ернані» ріголетто трубадур202
Я Захарко, О Цвєткова, А Лучечко - Фотоелектричні та люмінесцентні властивості напівпровідникової кераміки167
М С Сенишин, Ф І Цюпко, М М Ларук - Фотоколориметричне визначення платини у відпрацьованих автомобільних каталізаторах178
П А Кондратенко - Фотоэлектрические свойства полимерных слоев с красителями229
О І Єгорова - Фразео-семантичне поле індефінітної квантитативності типологічні аспекти421
С І Гужанов - Фразеологические единицы как средство создания комического в ранней публицистике а п чехова221
С В Приймак - Філософський аналіз освоєння людиною смертності252
Г В Кузнецова - Фразеологізм-натяк у художньому дискурсі когнітивний та прагматичний аспекти317

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22