Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Ю Литвин - Структуризація аудиторії мас-медіа в системі політичної комунікації438
Ю І Палічук - Структура, зміст і функції здоров'язбереження в освітньому процесі економічного вищого навчального закладу413
К Я Циганков - Структурирование собственного капитала критика и альтернативы284
С Жуков - Флорокомплексы техногенных экосистем донбасса510
Е В Федоненко - Структурна організація фітопланктону озер шацького національного природного парку україни344
Ю В Ришковець - Структурна та формальна моделі віртуального музею313
- Студентський сленг соціолінгвістичний аспект- О О Устінова836
І А Берьозкіна - Структурний аналіз системи математичної підготовки майбутніх інженерів309
Ю П Маслова - Структурно-змістові типи заголовків із лексичними гендерними компонентами235
І А Бехта - Структурно-семантичні кореляції постмодерністського тексту190
Я Б Сікора - Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики681
Ж В Баб'як - Структурно-функціональна модель як умова успішної соціально-виховної діяльності студента267
Е В Киреева - Структурные особенности вегетативной сферы zostera marina l и zostera noltii hornem в лиманах северного причерноморья и приазовья387
А Ф Дмитрук, Ю О Лесишина, В В Симонова - Структурные характеристики и сорбционные свойства активированных углей из листового опада301
О А Горбань, С В Горбань - Структурные характеристики моноядерных аква- и гидроксо- комплексов zriv282
Є П Данильченко, І А Островський - Структурні макроекономічні зрушення і проблеми розвитку будівництва в україні192
Я С Парамуд, Т С Іващук - Структурні рішення під час побудови багатокористувацьких мультитермінальних систем228
- Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення- О Дудкіна,356
І А Сверчевська - Структурування змісту розділу геометричні тіла у перших шкільних підручниках з геометрії західної україни308
І А Сверчевська - Структурування змісту і цілепокладання матеріалу про геометричні тіла179
М І Рябенко - Студентське самоврядування як суб'єкт профілактики проявів ознак корупції у вузах530
С О Телюпа - Студії павла рябкова з історії промислів населення придніпров'я582
І Зимомря - Сутність генологічної парадигми дискурс оцінок454
А Й Капська - Ступенева система професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери517
Н Є Пилячик - Суб'єктивне та об'єктивне в лексико-семантичній структурі слова storm на матеріалі англомовних словників268
І Ю Шкіцька - Субтактика позитивного оцінювання маніпулятивної стратегії позитиву248
A M Романюк, Н Б Гринцова, О М Аверіна - Судинно-тканинні зміни в корі головного мозку за умов впливу на організм солей важких металів196
В В Федчишина - Судово-бухгалтерська експертиза та контроль взаємозв'язок категорій533
H В Бурдиян - Сульфатредуцирующая микрофлора прибрежной акватории региона севастополя227
I M Геращенко - Сутність поняття «конкуренція» на ринку праці441
Т Г Шоріна - Суперечності постіндустріального світу соціальні та суб'єктивні виміри274
Б С Крищук - Суспільно-політичні та культурно-освітні передумови виникнення та становлення осередків товариства просвіта на поділлі658
С В Стахурська - Сутність відтворювального процесу та його роль у забезпеченні оновлення основних засобів322
- Сутність національної системи бухгалтерського обліку як об'єкта державного регулювання- Ю Петрушевський, О Стрельніков445
В В Моштук - Сутність поняття проектно-технологічна культура та її основні структурні компоненти692
Коновальчук - Сутність та зміст проектувально педагогічних умінь219
Д А Горовий, В Ю Нестеренко - Сутність та класифікація ризиків інвестиційної діяльності228
Л В Капінус, Н П Скригун - Сутність та систематизація методів встановлення цін в ринкових умовах329
Л С Мартюшева - Сутність та принципи організації зворотнього зв'язку між коучем та учнем216
Н В Крохмаль - Сучасна картина світу реалії та перспективи розвитку185
Ю Г Левченко - Сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства1263
Оксана Тульська - Сутність і складові професійної культури майбутніх екологів352
Н Мандюк - Суть и специфика маркетинговых иследований рынка рекреационных услуг164
В. Є. Штанова - Сутність і структура професійно важливих якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу255
Н Гарматий - Сутність інноваційного потенціалута необхідність його застосування в галузі телекомунікацій252
М І Диба - Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту підприємства287
Н Мандюк - Суть та специфіка маркетингових досліджень ринку рекреаційних послуг1011
Г Саранча - Сучасна еміграція у сша проблеми адаптації та збереження зв'язків з україно688
Є В Гавриличенко - Сучасна парадигма економічного механізму функціонування житлово-комунального господарства197
Т М Лазуркевич - Сучасна інтеграція харківської бандури як один з факторів розвитку академічного кобзарського мистецтва україни1158
Л О Коберник - Сучасне студентсво проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання243
О Холод - Сучасне суспільство в межах метатеорії маніпуляції1210
А Шлійко - Сучасний еколого-економічний стан лісових ресурсів та перспективи ефективного їх використання349
О Є Макарова, Ю М Пенчук - Сучасний стан розробки та застосування вакцин168
Автор неизвестен - Сучасний стан стандартзації ювелірних товарів274
М К Васильківська, Ю М Пенчук - Сучасний стан та перспективи біотехнологічних методів виробництва амінокислот257
С І Роговий - Сучасний стан та удосконалення деформаційної моделі розрахунку залізобетону204
Л П Рудь - Сучасний стан та шляхи активізації інвестиційної діяльності регіону234
Є О Голишева - Сучасний стан управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств255
О І Худий - Сучасний стан іхтіоценозів транскордонних водотоків чернівецької області346
Р Мартинюк - Сучасний український парламентаризм особливості розвитку151
М Кулик, О Тамаргазін, І Ліннік - Сучасні авіаційні технології321
Н В Мукан - Сучасні дослідження в галузі підвищення кваліфікації вчителів у системі неперервної професійної освіти англомовного світу244
М I Ярко - Сучасні ешстемологічні знаннєві та теоретичні основи загальної музичної освіти235
Купчик М П Сидорченко O I Захарченко Т М - Сучасні електромембранні методи підготовки технологічних середовищ для харчових виробництв283
І О Абрамович, Ю Г Марченко - Сучасні методи отримання і утилізації біогазу з виробленням електричної енергії355
І М Геращенко - Сучасні напрямки вирішення проблеми щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства та людських ресурсів164
О В Гопцій - Сучасні організаційно-методичні інновації викладання у медичному внз в умовах кредитно-модульної системи170
О. В. Матвейчук-Юдіна - Сучасні педагогічні вимоги та норми впровадження засобів інформатизації навчального процесу у вищій школі231
Т А Говорушко, Ю Ф Ґудзь - Сучасні проблеми кредитування суб'єктів підприємницької діяльності186
О М Пєтухова - Сучасні проблеми оцінки кредитоспроможності підприємств688
М Наливайко - Сучасні прізвиська переселенців з лемківщини355
Н В Коровченко - Сучасні підходи до визначення апроксимації у різних сферах наукового знання243
Т Л Атаман - Сучасні підходи до навчання інформатики в педагогічному університеті з використанням дистанційних технологій262
Т Л Атаман - Сучасні підходи до навчання інформатики в педагогічному університеті з використанням дистанційних технологій143
О Заячківська, Н Зорій - Сучасні підходи до системи контролю в медичних закладах181
В І Шахненко - Сучасні підходи до тлумачення змісту і ведення здорового способу життя як умови фізичного здоров'я858
Л Краснова - Текст та підтекст ліна костенко «був день як день»577
О М Пєтухова, А В Силакова - Сучасні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємств344
Т В Момот, М В Кадничанський, В Г Стогній - Сучасні підходи до формування корпоративної стратегії будівельних підприємств180
Л П Добровольська - Сучасні підходи та технології професійного відбору майбутніх учителів205
І В Ельперін - Сучасні тенденції впровадження мікропроцесорних систем управління в харчовій промисловості188
В О Черевко - Формування поняття фінансовий потік регіону173
Ю Федусенко, І Сушко - Сучасні тенденції навчальних програм спецкурсів для підготовки з іноземної мови учнів основної школи237
І Власенко - Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу молочної галузі україни621
А Усіна, Т Кононенко, Н Полстяна - Сучасні форми організації і роботи у ресторанному та готельному бізнесі491
Н Е Радченко - Сущность капитальных вложений на обновление основных фондов205
Е Бистрицька - Східні православні церкви у геополітичних планах кремля268
- Сущность финансового обеспечения воспроизводства основных фондов субъектов реального сектора экономики- О Харитончук388
- Сценарії оптимальної військово-практичної взаємодії єс та нато у постбіполярну епоху- Т Ільїна146
О Я Бабак - Сывороточные биомаркеры и фибротесты в диагностике фиброза печени недостатки и перспективы1437
початку ХХІ століття - Сюжетно-жанрові зображення в українській витинанні кінця ХХ531
Л Н Дёлог - Экспертная оценка управленческих решений186
М Л Клестов - Таксономічне різноманіття альгофлори акваландшафтів волинського і279
Олена Ходюк - Тарас шевченко у творчості галини комарівни комарової419
Т В Новикова, И В Пивавар - Тарифное регулирование в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства180
Н Вігкк, Р Гладншевськнй - Тверді розчини на основі сполук r2t17 та rts co ni у потрійних системах r-co-ga та л-ni-al224
М Галушка - Творча співпраця володимира гнатюка і михайла коцюбинського554
- Творчість кохання та ґрунт як моменти естезісу буденності у ґете- А Лустенко 326
- Творчий доробок д білоуса у вивченні української мови професійного спрямування Н В Науменко680
І В Григоренко - Творчий діалог панаса мирного та сергія єфремова в епістолярному дискурсі348
Сюта Б О - Тематика музикознавчих студій отця порфирія бажанського262
ххі століть - Творчість антонія радивиловського в історико-літературних працях хіх1834
С Повторева - Творчість григорія сковороди з позицій семіотики і постструктуралізму372
О М Назарук - Теоретичний аналіз особливостей самоставлення особистості513
С Повторева - Творчість григорія сковороди з позицій семіотики і постструктуралізму180
Ю Холостенко - Творчість учителя як фактор стимулювання інтересу молодших школярів до дизайнерської діяльності307
Л Родічева - Інтеграція україни у світове господарство256
Р Й Калин - Творчість юрія мазурка на перехресті методичних та виконавських вокальних традицій271
М А Дергач - Театральне мистецтво як педагогічний чинник соціалізації особистості учня287
А Крамаренко - Теоретичні засади інноваційних процесів в освіті332
О Г Шостак - Темпоральний аспект «інших світів» у художніх текстах американських письменників індіанського походження314
З Тіменик - Темпоритм і утвердження правди у моделі світло-темрява (зі спадщини йосифа сліпого)211
С М Мущинский - Тенденции развития инвестирования в жилищное строительство на примерах отдельных регионов украины237
B B Червонецький - Тенденції визначення принципів екологічної освіти у школах країн євроатлантичного регіону217
О П Бутенко, С О Батуріна, О В Садовніченко - Тенденції розвитку ринку житла в україні187
А І Усіна, М О Кузнєцова - Тенденції розвитку туризму та готельного господарства в сучасних умовах322
К В Левківська - Теоретичні основи інтеграційних процесів в освіті453
А А Сбруєва - Тенденції розвитку європейського простору педагогічної освіти в умовах побудови суспільства знань548
О М Христофорова - Тенденції та факторні умови стабільності кредитних потоків банків159
В А Бардаков - Інтегрований маркетинг-менеджмент послуг319
Т Яроменко, В Жуков - Тендерна проблематика в друкованій рекламі стереотипізація образу жінки та становлення сексизму289
I В Асмукович - Тендерний аспект репрезентації самооцінки в сучасних англійських та українських прозових творах309
И Ф Костюк, В В Бязрова, Н П Стеблина - Тендерные особенности хронической обструктивной болезни летких пылевой этиолотии591
З Г Габовин - Теоремы типа островского для функций нескольких переменных представимых рядами дирихле284
прикладні аспекти управління персоналом у сучасних умовах - Теоретико353
Л О Сасіна - Теоретико-методичний підхід до оцінки рівня соціалізації економічних відносин на підприємстві151
М С Маринов - Теоретические концепции технического анализа252
Ю М Полонська - Теоретико-методичні аспекти побудови системи підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні430
Н В Кудренко, С М Ніколаєнко - Теоретико-методичні основи визначення економічної ефективності339
Н Гавкалова, Т Власенко - Теоретико-методологические аспекты управления оппортунистическим поведением406
С Товщик - Теоретико-методологічний аналіз основних наукових підходів до проблеми соціального виховання198
O B Харчишина - Теоретико-методологічні засади розробки корпоративного кодексу підприємств харчової промисловості298
В М Берлізоеа - Теоретико-методологічні основи соціального партнерства як типу соціально-трудових відносин441
Є І Чернявська - Теоретико-методологічні принципи організації внутрішньокорпоративного навчання персоналу240
О М Коберник - Теоретико-методологічні підходи до обґрунтування концепції технологічної освіти695
А К Джауд - Теоретические аспекты исследования механизма управления ресурсами предприятия244
В Торкатюк, О Воронина, И Гурина - Теоретические основы и особенности прогнозирования занятости в строительной отрасли232
В Ф Петрова - Теоретические основы инвестиционной привлекательности и пути ее совершенствования242
Т И Лепейко, И Б Хвастовская - Теоретические основы построения модели стратегического управления предприятием286
Кунщиков Б К - Теоретические основы тепловой обработки гипсового вяжущего315
С В Гливенко, Ю М Выставная - Теоретические подходы эколого-экономической оценки в сфере водопользования301
О С Ралко - Теоретичні підході до визначення ефективності організації232
Г Конышев, И Шекшуев, Д Бутник - Теоретические предпосылки формирования занятости населения украины и основные направления их решения196
Л В Дікань, Т О Новосельцева - Теоретична сутність та економічна природа визначення поняття організація управління персоналом228
І І Постіл - Теоретичне обґрунтування методів оцінки ефективності технологічних інновацій302
В В Горбунова - Теоретичне обґрунтування психосемантичного дослідження етнічної свідомості творчо обдарованої особистості160
М. Грушицька - Теоретичні засади дослідження неформальних політичних регіонів у межах електоральної географії300
К П Покатаєва - Теоретичні аспекти визначення категорій інвестиційний потенціал та інвестиційна привабливість363
Г Р Руденко - Теоретичні аспекти визначення сутності та ефективності логістичної діяльності машинобудівного підприємства436
- Теоретичні аспекти створення інформаційної системи професійного консультування молоді –В Осадчий169
H М Ткаченко, I А Верещинська - Теоретичні аспекти обліку дотацій субсидій трансфертів226
Ю О Біндасова - Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства707
О Г Ткаченко - Теоретичні засади жанрового визначення елегії285
І Олексів - Теоретичні аспекти формування стратегії машинобудівного підприємства з урахуванням інтересів груп впливу169
Л В Барановська - Теоретичні засади особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня527
М Шкільняк - Теоретичні засади формування системи управління державною власністю207
О Самойленко - Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики588
О Бурліцька - Теоретичні основи використання інструментарію мерчандайзингу в магазинах дитячих товарів320
Л Б Сліпченко - Теоретичні основи навчання англомовних ділових телефонних переговорів майбутніх економістів339
Т П Сорока - Теоретичні основи організації проектно-технологічної діяльності студентів інженерно-педагогічного факультету232
А І Прокопенко - Теоретичні питання оцінки якості роботи вищого навчального закладу238
С Хрупович Т Борисова - Теоретичні підходи до організування процесу збуту на підприємстві473
О М Суміна, Ю Я Ткачук - Теоретичні підходи до оцінки стану і планування науково-технічних розробок в україні144
О І Відоменко - Управління екологічними інноваціями368
С Хрупович - Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва283
Н А Дробітько - Теоретичні та методичні аспекти стратегічного менеджменту проектів208
Є М Ахромкін - Теоретичні та практичні аспекти сегментації регіонального ринку праці382
І Папаяні - Теоретичні та практичні аспекти використання наративного підходу у вивченні релігійної ідентичності особи314
Г О Сімахіна - Теоретичні та практичні аспекти механохімії і механоактивування в процесах подрібнення248
А О Васильев, Ю Б Высоцкий - Теория возмущений в термодинамических расчетах энтальпии образования монозамещенных углеводородов307
Т И Макарова - Теория надежности в экономике письменная справка487
Д П Дрягин - Теория натуральных прямоугольных треугольников354
А Н Гороховский - Теория и практика стехиометрии уравнений химических реакций541
В Н Калюжный - Теория функций функциональный анализ и их приложения214
С П Семенець - Теорія задач розвивальної математичної освіти249
В В Євченко - Теорія аргументації як основа формування критичного мислення і дискусійних умінь в аргументативному дискурсі328
В Швець, Є Малиновський, М Попряга - Теорія збурень 1 температурна залежність електроопору простих невпорядкованих металів276
В Швець, М Попряга, Є Малиновський - Теорія збурень для електроопору перехідних невпорядкованих металів221
Є Барилко - Теорія когнітивного морального розвитку лоренса колберга в системі патріотичного виховання учнів у середніх школах сша665
О В Германюк - Теорія креаціонізму основні ідеї та проблеми впровадження в Україні239
В Максимович, М Говта, М Максимович - теорія психіки та психіатрії повідомлення марківські ланцюги177
М М Масліков - Теплоізоляційні матеріали в холодильному обладнанні315
М Т Анісімов - Теорія флотації визначення площі злипання між пухирцем та мінеральною часткою226
В А Постников - Тепловые эффекты при плавлении и кристаллизации в системе ацетат натрия тригидрат696
С О Швачко - У царині номінативних і комунікативних одиниць162
В Н Филоненко - Теплоэнергетика сахарного производства технико-экономический аспект3083
А М Карюк, В А Пашинський - Територіальне районування україни за статистичними характеристиками температури повітря209
Б В Гой - Феномен єврейського театру в україні та сша246
М Книш - Територіальні пропорції розвитку сільського господарства в країнах що розвиваються253
А Н Горяинов - Терминологические изменения в организации перевозок грузов в контексте развития логистики267
А Л Багнюк - Філософські аспекти творчості бориса харчука312
В Булавін, І В'юник, А Крамаренко - Термодинаміка іонізації бромоводню та хлороводню в н-спиртах249
Г М Розанцев, В В Ігнатьєва - Термодинамічні константи утворення дека- та пентавольфрамолантанатів474
Р М Гуревич - Трудове навчання в сучасній школі яким йому бути311
В І Сігова, В Г Хижняк, А І Дегула - Термодинамічні умови отримання комплексних покриттів175
А С Крочук, З П Чорній, В М Салапак - Термошдуковаш перетворення центрів забарвленння в кристалах srcl2-tl+, к+168
К Курячий, А Тупиков - тупиков новые данные об узорчатом полозе449
І М Рєпіна, П В Єрмолаєв - Тернарна модель ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства371
Ю В Глазунов - Технико-экономическая эффективность и перспективы развития конструкций с внешним армированием348
С М Золотов, Д А Макогон - Технологические параметры заделки арматурных стержней периодического профиля в бетон акриловыми клеями204
А Д Полулях - Технологично-экологический инжиниринг при обогащении полезных ископаемых361
Л И Нефедов, М В Шевченко - Технология автоматизированного реинжиниринга структурированных информационных сетей городских организаций205
О Виноградская, С Тутова - Технология планирования карьеры менеджера440
Г А Атанов, А И Савин - Технология составления задачника по учебному курсу на основе моделирования обучаемого195
Р В Бреус - Технология утилизации лежалых осадков сточных вод в асфальтобетон256
М М Заброцъкий - Топографія комунікативної компетентності педагога306
Л М Артюшин, В І Мірненко, В Ю Громенко - Технологічне забезпечення довговічності лопаток компресора авіаційних газотурбінних двигунів169
І В Марчук - Технологічне забезпечення параметрів якості поверхонь обертання кілець роликопідшипників на операціях271
Хомічак - Технологічні аспекти енергозбереження у виробництві цукру з буряків286
О М Пєтухова - Технологічні інновації в харчовій промисловості україни240
М Левкович, Б Бригадир - Технологія зміцнення оброблених торцевих сферичних поверхонь210
Р І Короткова - Технологія діяльності соціального педагога як керівника навчально-художнього процесу театрального колективу244
М М Заброцький - Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя376
Окареліна, Н Гарматій - Технологія створення економічних програмних систем на платформі informix199
О М Поспєлов - Технологія стратегічного планування матеріальних потоків підприємства211
И Т Балабанов - Турбулентний характер розвитку ринку послуг вищої освіти166
Н М Мирончук - Технологія формування культури міжособистісних взаємин школярів у позаурочній виховній діяльності168
О В Ілліна - Технологія формування організаторських умінь майбутніх фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання218
М Стрішенець - Технічне обладнання водяних борошномельних млинів україни ХVІ-ХVII от355
Г І Молчанова - Типи навчання у вищому навчальному закладі та їх можливості в розвитку творчого потенціалу педагога223
Н Гимер - Іншомовна лексика в косметиці та косметології321
М Г Тофтул - Типові логічні помилки та неточності в навчальній літературі з логіки497
К Г Параскевова, Н Н Терещенко - Типы взаимодействия со средой интернет девочек подросткового возраста194
А Поух - Тюркська складова в процесі походження українського козацтва351
C A Щербань - Тканевые особенности белкового синтеза у двустворчатого моллюска anadaria inaeguivalvis (bruguiere)170
C А Щербань - Тканевые особенности белкового синтеза у двустворчатого моллюска anadaria inaeguivalvis bruguiere в условиях нормы и при дефиците пищи171
В Г Пащенко - Товарознавча експертиза сухих харчових сумішей для спортсменів245
В Ю Арешонков - Толерантність як складова професіоналізму викладачів системи післядипломної педагогічної освіти569
Соломах Ін М Е - Удосконалення кадрової політики підприємства829
Е В Кіричевскька - Толерантність як стратегія подолання міжособистісного терору серед старшокласників загальноосвітніх шкіл265
Л А Гнибеда - Топоизомеразы прокариот эукариот хеликазы письменная справка538
А Н Рассоха - Топологический анализ структуры композитов строительного назначения на основе фурано-эпоксидных полимеров247
Й В Царик, І Й Царик - Топічні та фабричні зв'язки в консорції їх значення у збереженні біотичного різноманіття1879
С Н Гудков - Торцовые механические уплотнения с гидродинамической разгрузкой пары трения311
В Глотов, О Пащетник - Точність визначення положення точок об'єкта при наземному цифровому зніманні187
Керлот Х Э - Традиції наукової поезії у верлібристиці івана франка275
В Е Абракітов - Точність вірогідність та оцінка погрішності при моделюванні акустичних процесів127
А С Бєліков, О В Рабіч, В А Шаломов - Травматизм серед співробітників міліції причина та умови252
Н Москаленко - Трансформация образа огня в поэзии ольги седаковой235
Г Симахина С Халапсина Н Науменко - Традиционная украинская кухня в системе оздоровительного питания289
О Музика - Традиційно-звичаєві аспекти соціальної регуляції і розвиток творчо обдарованої особистості233
1 1 Стецько - Традиції виховання альтруїзму в учнів загальноосвітніх шкіл україни221
В Г Даниленко - Традиції епічного театру в сучасній українській радіодраматургії187
С В Ткачук - Транзитний потенціал україни чинники формування та проблеми розвитку1410
А Полянська - Транспортна функція логістики як необхідна умова регіонального розвитку210
Н Л Кузьмінська - Трансфер технологій як форма просування інновацій в україні402
Н Бармак - Трансформации в системе судоустройства на правобережной украине в конце XVIII в314
Н А Соколов - Трансформация экономических методов регулирования развития городской среды201
І І Смагін - Трансформація галузевої суспільствознавчої шкільної освітньої системи урср у період 1975-1991 рр225
А М Домановський - Тритомна історія візантійської економіки690
Б Корецький, Е Лукаш - Трансформація гарантій медичного обслуговування населення в країнах з перехідною економікою173
Р О Васильевич - Трансформація етнокультурної національної ідентичності в добу глобалізації соціально-філософський аналіз542
Н Саноцька - Трансформація уявлень про творчість у філософії від античності до ренесансу264
М Ткачук - Трансформація фольклорних образів у ліриці богдана-ігоря антонича1492
А О Ярошенко - Трансформація цінностей в норми в системі гуманітарної освіти174
О Л Музика - Тренінг ціннісної підтримки професійного становлення психологів251
україна питання історико-культурної взаємодії - Три конференції кубань232
Л Чайка-Петегирич - Трудова міграція та її взаємозв'язок з безробіттям в україні380
Н И Адаменко - Три режима вытекания жидкости из резервуара автоматической установки пожаротушения под действием расширяющегося газа283
А Ю Кретова - Тривимірна модель оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства389
О Ф НікілЄв - Тридцятитисячники до проблеми ефективності в оранізаційно-господарському зміцненні колгоспів256
В Костюк - Трудова правосуб'єктність професійної спілки поняття та особливості346
О В Несторенко - Удосконалення моделей управління запасами319
Т В Голубєва - Трудовий менталітет працівника проблеми діагностики та оцінки386
К В Константинова - Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки україни275
М Артус - Тіньова економіка та напрями її подолання за умов ринкових відносин198
Е Е Гарковенко - Уголь в топливно-энергетическом балансе украины и перспективы повышения его качества257
Ю М Мешенгиссер, А И Щетинин, М А Есин - Удаление азота и фосфора активным илом528
Н В Чорнописька - Удосконалення механізму оцінювання ефективності237
Н Н Коротун, А Ф Курилов, А В Ворощенко - Удаление стружки при чистовом фрезеровании295
І І Топішко - Удк 33843 фінансова стабілізація в сфері апк як необхідна передумова забезпечення продовольчої безпеки199
Р Шпакович - Ідентифікація параметрів моделі руху поїзда189
О Г Невинський, М М Гивлюд, Я І Вахула - Удосконалення вермикуліто-силікатного композиційного матеріалу178
С В Михалків - Удосконалення вібродіагностики підшипникових вузлів електричних машин за рахунок використання вейвлетного аналізу186
І Л Скурихін, В Б Будниченко, Л І Кулагіна, Р М Берлізєв - Удосконалення гальмівних систем тролейбусів, які знаходяться в експлуатації262
І В Токмакова - Удосконалення екологічної діяльності на вітчизняних підприємствах191
Б Андрушків, І Вовк, О Погайдак - Удосконалення економічного інструментарію пошуку нових ресурсів в умовах пострадянського суспільства239
- Удосконалення змісту підготовки майбутніх вчителів технології у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва С П Павх341
А В Литвин - Удосконалення методики навчання спеціальних предметів у ступеневій професійній підготовці фахівців173
Ю О Тараруєв - Удосконалення методів амортизації інтелектуальних та інших необоротних активів197
О М Колесников - Удосконалення механізму створення спеціальних економічних зон в україні302
Н Г Городецька - Удосконалення навчання іноземних мов майбутніх інженерів-педагогів у контексті Євроінтеграціїйних процесів206
О І Демянчук - Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів223
В В Бабіч - Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування327
К Ю Ягельська - Інтернет-pr на металургійних підприємствах155
С В Іванов, Т Л Мостенська - Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості261
С М Фролов - Удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища202
О О Борисов, Н В Жукова, Я М Верховський - Удосконалення систем автоматичного управління безперервним процесом холодної прокатки264
А П Стадниченко, О І Уваєва - Удосконалення таксономії молюсків підродини planorbinae та його екологічне значення273
П Л Шиян - Удосконалення технології спиртових бражок із використанням кислотостійких ферментних препаратів311
І О Кузнецова - Удосконалення управління зерновими компаніями в умовах трансформації зернового ринку245
М О Соколов - Удосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки449
Т П Юр'єва, Н М Матвєєва, С Ю Юр'єва - Удосконалення ціноутворення в жкг282
В П Футала - Українська державно-політична еміграція в польщі321
Н О Рибнікова - Узагальнена схема розробки системи показників як підҐрунтя для виявлення шляхів удосконалення процесу розробки290
Г А Літвінов - Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці на підприємстві219
О В Мартиненко - Укові взаємини філарета колесси і федора стешка в контексті їхнього епістолярію339
Н О Рибнікова - Узагальнена схема розробки системи показників як підгрунтя для виявлення шляхів удосконалення процесу розробки283
В М Кошова, О В Коршунов - Україна удосконалення технології приготування темного пшеничного солоду160
І Козак - Українська букварна традиція кінця ХІХ ст особливості змістової та структурної організації підручника211
П О Кузнецов - Українська вища школа в процесах регіоналізації та європеїзації261
М Траф'як - Українська еміграція і колонізаційний рух у княжу добу східний контекст504
К Настояща - Українська культурна традиція реальність і тенденції — погляд соціолога388
С Яременко - Українська мова в сучасному інформаційному просторі319
О Рудакевич - Українська національна ідея в період гетьманування богдана хмельницького1020
А О Євграфова - Українська національна ідея як українське духовне начало310
О Матушек - Українська проповідь XVII століття як дія за допомогою слів1141
Дмитро Колісник, Ігор Кочергін - Українська спільнота в польщі у міжвоєнний воєнний і післявоєнний періоди238
П В Вакалкж - Український художньо-дидактичний репертуар для труби1178
І Г Лозинська - Українська історіографія першої світової війни стан та перспективи досліджень281
С С Марасюк - Український національний характер у контексті сучасного українського державотворення500
Н С Польська - Управління структурою доходів та витрат банку201
Ю Г Пахаменков - Український освітній процес у 1917-1918 рр на подніпров'ї до історії першої українізації640
Н О Химиця - Українізація військових навчальних закладів та становлення національної військової системи освіти у 1917-1918 рр202
А А Баркалов, С А Цололо - Уменьшение аппаратурных затрат в схеме мпа мура при реализации на cpld201
Э И Карпушин - Уменьшение расхода электроэнергии на движение за счет рациональной организации эксплуатации256
В О Климчук - Феномени розвитку внутрішньої мотивації218
О Ю Гончаров - Умови формування первинної продукції в водоймах північно-західного причорномор'я550
І Павлюк - Умови формування, розвитку та особливості функціонування системи організації та управління гандболом в україні299
А Я Аноприенко - Университетский опыт создания инновационной инфраструктуры и развития инновационной деятельности152
А И Драпиковский, И Б Иванова - Управление городскими землями в условиях рынка210
Н І Климаш - Управління фінансовими ресурсами підприємства762
A M Телиженко, Н О Федоренко - Управление инвестициями фирмы определение эффективной структуры капитала181
Н Н Матвеева, С В Телятник, В О Приходько - Управление персоналом как целостная система мер287
Є Зозуля - Участь mbc у реалізації міграційної політики україни331
Р А Бигун - Управление процессом термохимического модифицирования древесины318
Л А Серобаба - Управление рисками в процессе аудита информационных технологий227
В А Власенко - Управления развитием предприятий и организаций потребительской кооперации украины625
Д К Воронков - Управленческие решения при проведении изменений на предприятии214
О Голубовська - Управління брендом туристичних осель у складі маркетингових заходів індустрії сільського туризму190
О Петрушенко - Утопія і наука аспекти єдності та протистояння212
О Владимир - Управління валютними ресурсами запорука успішного ведення валютної діяльності банку254
Т В Рибачук-Ярова - Управління витратами підприємства в сучасних умовах діяльності242
Андрійчука В Г - Управління процесами виробництва цукру в умовах214
О Я Загорецька - Управління витратами та визначення ціни виготовленої продукції на ват конвеєр197
Т В Рибачук-Ярова - Управління витратами і конкурентоспроможність підприємства coast management and competitive ability of enterprise255
О Рудченко, М Шкільняк - Управління державним сектором проблеми та перспективи248
Б Язлюк - Управління диверсифікацією в контексті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств332
Р М Хмелінська - Іншомовні вкраплення в мові і я франка709
К В Багацка - Управління довгостроковою платоспроможністю підприємства в ринковому середовищі231
О М Куницька, Є В Мержиєвська - Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу178
К І Растворцева - Управління маркетинговою діяльністю на малому підприємстві144
Л С Шевченко - Управління організаційним розвитком методологічний аспект проблеми257
Коротков Е М - Управління персоналом підприємства як елемент антикризової стратегії271
нова парадигма розбудови податкової системи україни - Управління податковими ризиками369
О Ф Кузькін, О А Лащених, А В Якимов - Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатистистичних методів188
Т О Загорна, А В Полднєва - Управління реалізацією продукції в логістичній системі підприємства259
О Стреліна ,Г Петрішена - Управління розвитком крупної вугільної компанії на основі впровадження нових технологічних рішень147
О П Логвінова - Управління селективним ризиком в інноваційній діяльності підприЄмства313
Г О Волощук - Управління стратегічним потенціалом підприємства442
Р О Піскунов - Управління фінансовими ризиками з метою регулювання руху грошових потоків207
С Князь, Н Георгіад - Управління фінансовим забезпеченням розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємтсв167
О М Теліженко - Управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні527
варианты его реконструкции - Центр города254
Нікольський Ю В - Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах україни397
Ю Сологуб - Управлінський аспект дослідження міських регіональних систем розселення212
Т В Челомбітько - Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності390
М Мельничук - Управлінський контроль з оперативного реагування на ринковий попит авівантажних перевезень за методом спрямованої дії168
С С Бондаренко - Управлінські інструменти зменшення витрат підприЄмства643
С С Бондаренко - Управлінські інструменти зменшення витрат підприємства273
М Е Лесина, Н Ф Гоголева - Уравнения подвижных и неподвижных аксоидов для класса движений по инерции системы двух гироскопов лагранжа687
Ю М Линник - Урахування екологічного фактору в організації процесу стимулювання збуту продукції200
С Р Рибніков - Урахування ключових еколого-управлінських компетенцій як спосіб екологізації менеджмент-освіти267
С М Махнуша - Урахування факторів екологічного ризику при управлінні торговою маркою300
С В Горобец, О Ю Горобец, И Ю Гойко - Ускорение биосорбции ионов меди из раствора в магнитном поле дрожжами saccharomyces cerevisiae1968173
И И Иевлев - Условие на тангенциальном разрыве и некоторые следствия из него379
Ю И Горбачева - Условия привлечения иностранных инвестиций в экономику украины214
Н О Никончук - Усна народна творчість як засіб ціннісної підтримки учбової діяльності369
Н О Никончук - Усна народна творчість та постфольклор у житті сучасної людини повернення до пережитків чи нові тенденції розвитку368
О В Твердохліб, Р Л Богуславський - Успадкування ознак у гібридів triticummiguschovae zhirov з м'якою ярою пшеницею сорту героїня320
Н Ю Чугаєва - Успішна соціалізація студентів внз як основна мета діяльності педагога-наставника825
С І Якушко, С М Яхненко - Установка комплексної переробки органічних відходів за енергозбережною технологією368
Н Алексеенко - Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста региона761
Н Алексеенко - Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста региона191
В Л Романюк - Фактор адресованості в англомовному офіційно-діловому дискурсі296
Н Г Леонова - Устойчивость к термоокислительной деструкции эпокси-кремнеземных композитов катионной полимеризации319
О Л Гармаш - Утворення англомовних інновацій сфери новітніх технологій за допомогою афіксальних елементів ініціального типу261
Хомічак Л М - Уточнення методів визначення втрат цукрози у фільтрпресному осаді264
Іріна Кадикова - Участь україни в процесах інтеграції і глобалізації теоретико-методологічний аспект447
В Лімонченко - Ф.м. достоєвський та філософія російського срібного віку230
Ю Е Марковский, А А Зори - Учет и компенсация влияния внешних дестабилизирующих факторов на радиочастотные характеристики питьевой воды180
К В Павлов - Учет факторов и показателей мезоуровня в макроэкономических моделях243
Н Н Ренсевич - Учетная политика предприятия как способ воздействия на решения пользователей финансовой202
О Дзязько, В Куліченко, С Неділько - Фазо утворення та киснева стехіометрія в системі fr-ni-o257
М Мазурик - Ф достоєвський та ф ніцше вирішення теми надлюдини290
Д Ю Мамаев - Фактори соціалізації особистості тендерні особливості346
О Є Кузьмін, І Й Яремко - Фактори створення вартості і передумови капіталізації вітчизняних підприємств машинобудування223
Л М Дулуб - Фактори формування та розвитку трудового потенціалу328
І А Чернишенко - Фактори формування національних мовних картин світу506
Н В Шем'якіна - Фактори формуваня інноваційно орієнтованої системи амортизації в україні206
В І Оспіщев, О В Бондаренко - Фактори що впливають на формування ринку вторинних ресурсів228
О О Дзеніс - Факторингові операції як засіб збільшення підприємством обсягів виробництва та реалізації продукції174
В М Дармосюк - Факторкільця нетерових напівдосконалих кілець390
В Оспищев, С Мищенко, Н Соляник - Факторы влияющие на дефицит питьевой воды173
О А Дубасенюк - Факторний аналіз виховної діяльності педагога загальноосвітньої школи421
Л М Малярець, Л О Норік - Факторний аналіз якісних ознак у діагностиці конкурентного статусу підприємства513
А А Коцюба - Феномен тела в контексте межличностных отношений205
И А Дмитриев - Факторный анализ инвестиционно-инновационной деятельности предпринимательских структур613
В О Костюк - Факторный анализ эффективности использования земельных площадей предприятия155
Н С Жиртуєва - Феномен любові у контексті містичного досвіду279
В И Оспищев, В Е Лукьянченкова, Д А Пруненко - Факторы влияющие на уровень сбытовых запасов211
Н А Берлинский - Факторы формирования качества морской среды в прибрежной зоне одесского региона в современных условиях254
Г А Тарасенко, М М Поколодна - Фанчайзингові відносини як елемент стратегії розвитку туристичної індустрії україни184
В З Курант - Фвіолого-біохімічні особливості функціонування водоростей у змішаних культурах352
А Ліснича - Феміністичні ідеї у творчості оксани забужко казка про калинову сопілку як вияв феміністичних ідей386
О Дуброва - Феномен архетипної пам'яті (на матеріалі поезій в вітмена та б-і антонина)224
Павлюк І - Історичні аспекти розвитку професійного гольфу198
А Гордієнко, І Юріна - Феномен глобального міста, проблеми пошуку ідентичності в сучасному мультикультурному просторі608
В Горбунову - Феномен завченої безпорадності в навчальній діяльності студентів що постраждали від наслідків аварії на чаес232
О Самчук - Феномен наративної ідентичності особистості етичний вимір759
С О Швачко - Феномен спустошених числівників лінгво-когнітивні аспекти211
Т В Коваль - Феномен страху старості досвід філософської та наукової рефлексії296
М Прокопюк - Феномен тілесності в умовах сучасної культури338
М О Степанець - Феномен харизми як чинник художнього впливу музиканта-виконавця на слухачів350
М Заячук - Фермерство в чернівецькій обл становлення та спеціалізація504
Е В Куковинец, Л Д Афанасенко, В Г Матвиенко - Физико-химические свойства двухкомпонентных растворов n-метилпирролидон-этиленгликоль323
В А Коробчанский, О И Герасименко, Т А Иваненко - Физиолого-гигиеническая характеристика личностных особенностей учащихся пту237
В А Гуторов - Фикциональность как интерпретационная проблема в различных дискурсах216
С М Мовсесян - Финансово-экономические аспекты безопасности инновационного предпринимательства248
Д Д Пристромова - Флора і фауна україни інформаційний список вип 127570
- Фитонцидная эффективность и морфометрическая изменчивость видов рода ficus l- А Глухов, И Стрельников282
Н А Митясева, О В Максимова , А А Георгиев - Флора макроводорослей северной части российского побережья черного моря341
Н А Мильчакова - Флористическая характеристика морских акваторий обьектов природно-заповедного фонда региона севастополя287
А Я Сташевський - Фольклоризм та неофольклоризм баянної творчості віктора власова 1960-70-х років540
О С Смоляк - Фольклорні засади творчості композитора євгена купчинського505
А М Манзій - Фоносемантизм емотивів сучасної німецької мови266
С К Топачевський - Формально надмірні будови як прояв конфліктно спрямованих стратегій мовлення жінок282
Л І Павленко, С К Топачевский - Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі188
Н Д Ткаченко - Формальні варіанти відображення релящйної семантики у системі мови855
Н М Терещенко, Я К Ягнюк - Формування життєвих стилів у юнаків211
О Д Рябченко - Форми власності і конкурентоспроможність промисловості216
І. Квасниця, В Павлишнн - Форми росту кристалів самородної міді волині169
Ю В Грегоращук - Форми і методи організації навчання в старшій школі сша1651
Т М Куйдина - Формирование духовного здоровья у студентов в процессе социализации224
Б Г Скоков, К А Мамонов, С Б Скоков - Формирование инвестиционных ресурсов и источников финансирования обновления основных фондов200
И В Гришина - Формирование механизма тактического управления в рамках системы регулирования рынка конечного потребления домохозяйств161
И В Ахметшина, И К Младецкий, Ю С Мостыка - Формирование сепарационных характеристик разделительных блоков302
Е Н Пшеничная - Формирование системы показателей для оценки уровня социального развития коллектива предприятия512
М В Боровик - Формирование совокупности показателей характеризующих социальное развитие предприятия212
А Л Шутенко - Формирование социально-экономических систем оптимального государственного управления и местного самоуправления312
И Н Кузьменко - Формирование статистического обеспечения исследования структуры экономики по видам экономической деятельности192
С С Янкович - Формирование фитосреды промежуточных рекреационных пространств361
Е В Коноплева - Формирование целостной городской среды в условиях реконструкции263
Е Е Клюшниченко - Формирование экополиса на примере севастопольского региона281
А И Васильев - Формирование экономических систем повышения эффективности устойчивого водообеспечения городов202
С В Ткачук - Формування глобального портфеля товарів ринків підприємством -суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності387
О Л Колубаєв - Формування естрадно-пісенної традиції галичини в контексті полікультурної взаємодії331
А Бутов - Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах200
Л А Костирко - Формування кредитної політики підприємств в ринкових умовах718
Н В Яременко - Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвгллєвої ігрової діяльності учнів316
Н Б Шуст - Формування компетенцій шлях гуманітарної освіти у зорієнтованому на знання світі193
В І Ємцев - Формування конкурентоспроможності підприємств в умовах посилення екологічних обмежень420
І І Костікова - Формування культури використання інформаційно-комунікаційних технологій студентами258
В Б Пехів - Італійський вектор зовнішньої політики оун150
Н О Стеценко, О В Подобій - Формування культури правильного харчування як складова культури безпеки студентів вищих навчальних закладів241
- Формування ланцюга пропозиції у виробництві харчових продуктів -Л Якимишин, Н Рожко ,Н Васильців123
Т Б Павленко - Формування медіа-інформаційної культури сучасного фахівця проблеми та рішення136
І А Попова - Формування механізму ефективного використання регіональних ресурсів225
О А Самойленко - Формування релігійної толерантності засобами освіти354
Т О Валентинівна - Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства694
О С Михайлова - Формування особистості старшого школяра у процесі вивчення іноземної мови377
О М Білоус - Формування системи адаптації персоналу підприємства184
Л В Зубченко - Формування педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання результати педагогічного експерименту253
Є Бразуль-Брушковський - Формування принципів конструктивістських онтологій пам'яті нелсона ґудмена 1906-1998 рр189
Ю О Туранов - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій на засадах проектної технології331
I M Сопілко - Формування підходів до уніфікації понятійно-категоріального апарату інформаційного права286
Д О Власенко - Формування раціональної структури стратегічного плану автотранспортного підприємства475
З В Гончарова - Формування ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві за допомогою договірних відносин223
Є Бразуль-Брушковський - Формування семантичної теорії істини від брентано до лукасевича214
І П Міщук - Формування систем логістики у підприємствах кооперативної торгівлі659
Н Кирич - Формування стратегії розвитку екотуризму в україні420
М Л Рябчиков, Т О Оболенська, В І Лазаренко - формування системи вимог до міцності покриття в умовах замерзання води у порах169
Є Кузькін, М Новікова - Формування системи показників які характеризують економічний розвиток регіону452
О О Скічко - Формування системи управління маркетинговою інформацією регіонального комерційного банку201
І Б Хома - Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки підприємства431
О В Кабацька, Б Я Пугач - Формування спеціальних знань і рухових навичок підлітків у процесі навчання основам здорового способу життя190
І М Кузьменко - Формування статистичного забезпечення дослідження структури економіки за видами економічної діяльності185
О Є Кузьмін, К О Дорошкевич - Формування стратегій машинобудівних підприємств на засадах використання стратегічних карт219
Л О Дейнека - Формування стратегії самофінансування інвестиційних потреб підприємств агропромислового комплексу834
О М Пєтухова - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості302
O Березовська, O Левурда - Формування сучасної економічної та юридичної термінології198
С С Вітвицька - Формування творчого мислення в учнів старших класів412
П Г Давидов - Формування толерантності у філософській та педагогічній думці україни285
Л Бєкірова - Формування у майбутніх учителів початкової школи навчально-методичних компетентностей183
Н М Ткаченко - Формування фінансової звітності в умовах глобалізації182
І В Панасюк - Формування української професійно-академічної бандурної школи у соціокультурному контексті564
В М Ясинський, О І Субочев, О В Ясинська - Формування черги на технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів173
С В Стахурська - Формування інвестиційних коштів підприємств шляхом залучення до участі в капіталі та прибутках243
Н О МОРОЗ - Формування інституту неурядових організацій в контексті становлення громадянського суспільства україни536
пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності - Формування інформаційної культури особи860
А А Гужва - Формування інформаційної культури студента при роботі з базами даних та інформаційно-пошуковими системами173
О Ю Масляєва - Фортепіанні парафрази ф ліста за операми дж верді «ернані» ріголетто трубадур229
Я Захарко, О Цвєткова, А Лучечко - Фотоелектричні та люмінесцентні властивості напівпровідникової кераміки187
М С Сенишин, Ф І Цюпко, М М Ларук - Фотоколориметричне визначення платини у відпрацьованих автомобільних каталізаторах188
П А Кондратенко - Фотоэлектрические свойства полимерных слоев с красителями252
О І Єгорова - Фразео-семантичне поле індефінітної квантитативності типологічні аспекти471
С І Гужанов - Фразеологические единицы как средство создания комического в ранней публицистике а п чехова240
С В Приймак - Філософський аналіз освоєння людиною смертності271
Г В Кузнецова - Фразеологізм-натяк у художньому дискурсі когнітивний та прагматичний аспекти341

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22