Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Ю Литвин - Структуризація аудиторії мас-медіа в системі політичної комунікації460
Ю І Палічук - Структура, зміст і функції здоров'язбереження в освітньому процесі економічного вищого навчального закладу452
К Я Циганков - Структурирование собственного капитала критика и альтернативы319
С Жуков - Флорокомплексы техногенных экосистем донбасса536
Е В Федоненко - Структурна організація фітопланктону озер шацького національного природного парку україни362
Ю В Ришковець - Структурна та формальна моделі віртуального музею344
- Студентський сленг соціолінгвістичний аспект- О О Устінова866
І А Берьозкіна - Структурний аналіз системи математичної підготовки майбутніх інженерів352
Ю П Маслова - Структурно-змістові типи заголовків із лексичними гендерними компонентами275
І А Бехта - Структурно-семантичні кореляції постмодерністського тексту216
Я Б Сікора - Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики729
Ж В Баб'як - Структурно-функціональна модель як умова успішної соціально-виховної діяльності студента293
Е В Киреева - Структурные особенности вегетативной сферы zostera marina l и zostera noltii hornem в лиманах северного причерноморья и приазовья434
А Ф Дмитрук, Ю О Лесишина, В В Симонова - Структурные характеристики и сорбционные свойства активированных углей из листового опада322
О А Горбань, С В Горбань - Структурные характеристики моноядерных аква- и гидроксо- комплексов zriv329
Є П Данильченко, І А Островський - Структурні макроекономічні зрушення і проблеми розвитку будівництва в україні213
Я С Парамуд, Т С Іващук - Структурні рішення під час побудови багатокористувацьких мультитермінальних систем245
- Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення- О Дудкіна,395
І А Сверчевська - Структурування змісту розділу геометричні тіла у перших шкільних підручниках з геометрії західної україни334
І А Сверчевська - Структурування змісту і цілепокладання матеріалу про геометричні тіла202
М І Рябенко - Студентське самоврядування як суб'єкт профілактики проявів ознак корупції у вузах589
С О Телюпа - Студії павла рябкова з історії промислів населення придніпров'я646
І Зимомря - Сутність генологічної парадигми дискурс оцінок505
А Й Капська - Ступенева система професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери539
Н Є Пилячик - Суб'єктивне та об'єктивне в лексико-семантичній структурі слова storm на матеріалі англомовних словників286
І Ю Шкіцька - Субтактика позитивного оцінювання маніпулятивної стратегії позитиву289
A M Романюк, Н Б Гринцова, О М Аверіна - Судинно-тканинні зміни в корі головного мозку за умов впливу на організм солей важких металів222
В В Федчишина - Судово-бухгалтерська експертиза та контроль взаємозв'язок категорій580
H В Бурдиян - Сульфатредуцирующая микрофлора прибрежной акватории региона севастополя247
I M Геращенко - Сутність поняття «конкуренція» на ринку праці455
Т Г Шоріна - Суперечності постіндустріального світу соціальні та суб'єктивні виміри294
Б С Крищук - Суспільно-політичні та культурно-освітні передумови виникнення та становлення осередків товариства просвіта на поділлі685
С В Стахурська - Сутність відтворювального процесу та його роль у забезпеченні оновлення основних засобів348
- Сутність національної системи бухгалтерського обліку як об'єкта державного регулювання- Ю Петрушевський, О Стрельніков471
В В Моштук - Сутність поняття проектно-технологічна культура та її основні структурні компоненти731
Коновальчук - Сутність та зміст проектувально педагогічних умінь233
Д А Горовий, В Ю Нестеренко - Сутність та класифікація ризиків інвестиційної діяльності241
Л В Капінус, Н П Скригун - Сутність та систематизація методів встановлення цін в ринкових умовах348
Л С Мартюшева - Сутність та принципи організації зворотнього зв'язку між коучем та учнем227
Н В Крохмаль - Сучасна картина світу реалії та перспективи розвитку200
Ю Г Левченко - Сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства1297
Оксана Тульська - Сутність і складові професійної культури майбутніх екологів368
Н Мандюк - Суть и специфика маркетинговых иследований рынка рекреационных услуг177
В. Є. Штанова - Сутність і структура професійно важливих якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу267
Н Гарматий - Сутність інноваційного потенціалута необхідність його застосування в галузі телекомунікацій263
М І Диба - Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту підприємства323
Н Мандюк - Суть та специфіка маркетингових досліджень ринку рекреаційних послуг1061
Г Саранча - Сучасна еміграція у сша проблеми адаптації та збереження зв'язків з україно713
Є В Гавриличенко - Сучасна парадигма економічного механізму функціонування житлово-комунального господарства211
Т М Лазуркевич - Сучасна інтеграція харківської бандури як один з факторів розвитку академічного кобзарського мистецтва україни1190
Л О Коберник - Сучасне студентсво проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання264
О Холод - Сучасне суспільство в межах метатеорії маніпуляції1247
А Шлійко - Сучасний еколого-економічний стан лісових ресурсів та перспективи ефективного їх використання378
О Є Макарова, Ю М Пенчук - Сучасний стан розробки та застосування вакцин188
Автор неизвестен - Сучасний стан стандартзації ювелірних товарів293
М К Васильківська, Ю М Пенчук - Сучасний стан та перспективи біотехнологічних методів виробництва амінокислот270
С І Роговий - Сучасний стан та удосконалення деформаційної моделі розрахунку залізобетону216
Л П Рудь - Сучасний стан та шляхи активізації інвестиційної діяльності регіону249
Є О Голишева - Сучасний стан управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств276
О І Худий - Сучасний стан іхтіоценозів транскордонних водотоків чернівецької області379
Р Мартинюк - Сучасний український парламентаризм особливості розвитку168
М Кулик, О Тамаргазін, І Ліннік - Сучасні авіаційні технології334
Н В Мукан - Сучасні дослідження в галузі підвищення кваліфікації вчителів у системі неперервної професійної освіти англомовного світу265
М I Ярко - Сучасні ешстемологічні знаннєві та теоретичні основи загальної музичної освіти256
Купчик М П Сидорченко O I Захарченко Т М - Сучасні електромембранні методи підготовки технологічних середовищ для харчових виробництв297
І О Абрамович, Ю Г Марченко - Сучасні методи отримання і утилізації біогазу з виробленням електричної енергії367
І М Геращенко - Сучасні напрямки вирішення проблеми щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства та людських ресурсів177
О В Гопцій - Сучасні організаційно-методичні інновації викладання у медичному внз в умовах кредитно-модульної системи187
О. В. Матвейчук-Юдіна - Сучасні педагогічні вимоги та норми впровадження засобів інформатизації навчального процесу у вищій школі242
Т А Говорушко, Ю Ф Ґудзь - Сучасні проблеми кредитування суб'єктів підприємницької діяльності207
О М Пєтухова - Сучасні проблеми оцінки кредитоспроможності підприємств699
М Наливайко - Сучасні прізвиська переселенців з лемківщини369
Н В Коровченко - Сучасні підходи до визначення апроксимації у різних сферах наукового знання254
Т Л Атаман - Сучасні підходи до навчання інформатики в педагогічному університеті з використанням дистанційних технологій274
Т Л Атаман - Сучасні підходи до навчання інформатики в педагогічному університеті з використанням дистанційних технологій156
О Заячківська, Н Зорій - Сучасні підходи до системи контролю в медичних закладах194
В І Шахненко - Сучасні підходи до тлумачення змісту і ведення здорового способу життя як умови фізичного здоров'я900
Л Краснова - Текст та підтекст ліна костенко «був день як день»600
О М Пєтухова, А В Силакова - Сучасні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємств364
Т В Момот, М В Кадничанський, В Г Стогній - Сучасні підходи до формування корпоративної стратегії будівельних підприємств198
Л П Добровольська - Сучасні підходи та технології професійного відбору майбутніх учителів218
І В Ельперін - Сучасні тенденції впровадження мікропроцесорних систем управління в харчовій промисловості206
В О Черевко - Формування поняття фінансовий потік регіону188
Ю Федусенко, І Сушко - Сучасні тенденції навчальних програм спецкурсів для підготовки з іноземної мови учнів основної школи252
І Власенко - Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу молочної галузі україни642
А Усіна, Т Кононенко, Н Полстяна - Сучасні форми організації і роботи у ресторанному та готельному бізнесі514
Н Е Радченко - Сущность капитальных вложений на обновление основных фондов223
Е Бистрицька - Східні православні церкви у геополітичних планах кремля290
- Сущность финансового обеспечения воспроизводства основных фондов субъектов реального сектора экономики- О Харитончук417
- Сценарії оптимальної військово-практичної взаємодії єс та нато у постбіполярну епоху- Т Ільїна162
О Я Бабак - Сывороточные биомаркеры и фибротесты в диагностике фиброза печени недостатки и перспективы1483
початку ХХІ століття - Сюжетно-жанрові зображення в українській витинанні кінця ХХ563
Л Н Дёлог - Экспертная оценка управленческих решений200
М Л Клестов - Таксономічне різноманіття альгофлори акваландшафтів волинського і296
Олена Ходюк - Тарас шевченко у творчості галини комарівни комарової449
Т В Новикова, И В Пивавар - Тарифное регулирование в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства195
Н Вігкк, Р Гладншевськнй - Тверді розчини на основі сполук r2t17 та rts co ni у потрійних системах r-co-ga та л-ni-al251
М Галушка - Творча співпраця володимира гнатюка і михайла коцюбинського569
- Творчість кохання та ґрунт як моменти естезісу буденності у ґете- А Лустенко 357
- Творчий доробок д білоуса у вивченні української мови професійного спрямування Н В Науменко728
І В Григоренко - Творчий діалог панаса мирного та сергія єфремова в епістолярному дискурсі374
Сюта Б О - Тематика музикознавчих студій отця порфирія бажанського287
ххі століть - Творчість антонія радивиловського в історико-літературних працях хіх1857
С Повторева - Творчість григорія сковороди з позицій семіотики і постструктуралізму392
О М Назарук - Теоретичний аналіз особливостей самоставлення особистості533
С Повторева - Творчість григорія сковороди з позицій семіотики і постструктуралізму208
Ю Холостенко - Творчість учителя як фактор стимулювання інтересу молодших школярів до дизайнерської діяльності331
Л Родічева - Інтеграція україни у світове господарство267
Р Й Калин - Творчість юрія мазурка на перехресті методичних та виконавських вокальних традицій296
М А Дергач - Театральне мистецтво як педагогічний чинник соціалізації особистості учня312
А Крамаренко - Теоретичні засади інноваційних процесів в освіті341
О Г Шостак - Темпоральний аспект «інших світів» у художніх текстах американських письменників індіанського походження339
З Тіменик - Темпоритм і утвердження правди у моделі світло-темрява (зі спадщини йосифа сліпого)223
С М Мущинский - Тенденции развития инвестирования в жилищное строительство на примерах отдельных регионов украины251
B B Червонецький - Тенденції визначення принципів екологічної освіти у школах країн євроатлантичного регіону229
О П Бутенко, С О Батуріна, О В Садовніченко - Тенденції розвитку ринку житла в україні197
А І Усіна, М О Кузнєцова - Тенденції розвитку туризму та готельного господарства в сучасних умовах341
К В Левківська - Теоретичні основи інтеграційних процесів в освіті476
А А Сбруєва - Тенденції розвитку європейського простору педагогічної освіти в умовах побудови суспільства знань574
О М Христофорова - Тенденції та факторні умови стабільності кредитних потоків банків172
В А Бардаков - Інтегрований маркетинг-менеджмент послуг331
Т Яроменко, В Жуков - Тендерна проблематика в друкованій рекламі стереотипізація образу жінки та становлення сексизму313
I В Асмукович - Тендерний аспект репрезентації самооцінки в сучасних англійських та українських прозових творах334
И Ф Костюк, В В Бязрова, Н П Стеблина - Тендерные особенности хронической обструктивной болезни летких пылевой этиолотии606
З Г Габовин - Теоремы типа островского для функций нескольких переменных представимых рядами дирихле306
прикладні аспекти управління персоналом у сучасних умовах - Теоретико384
Л О Сасіна - Теоретико-методичний підхід до оцінки рівня соціалізації економічних відносин на підприємстві162
М С Маринов - Теоретические концепции технического анализа278
Ю М Полонська - Теоретико-методичні аспекти побудови системи підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні469
Н В Кудренко, С М Ніколаєнко - Теоретико-методичні основи визначення економічної ефективності355
Н Гавкалова, Т Власенко - Теоретико-методологические аспекты управления оппортунистическим поведением424
С Товщик - Теоретико-методологічний аналіз основних наукових підходів до проблеми соціального виховання209
O B Харчишина - Теоретико-методологічні засади розробки корпоративного кодексу підприємств харчової промисловості312
В М Берлізоеа - Теоретико-методологічні основи соціального партнерства як типу соціально-трудових відносин467
Є І Чернявська - Теоретико-методологічні принципи організації внутрішньокорпоративного навчання персоналу256
О М Коберник - Теоретико-методологічні підходи до обґрунтування концепції технологічної освіти736
А К Джауд - Теоретические аспекты исследования механизма управления ресурсами предприятия263
В Торкатюк, О Воронина, И Гурина - Теоретические основы и особенности прогнозирования занятости в строительной отрасли258
В Ф Петрова - Теоретические основы инвестиционной привлекательности и пути ее совершенствования264
Т И Лепейко, И Б Хвастовская - Теоретические основы построения модели стратегического управления предприятием300
Кунщиков Б К - Теоретические основы тепловой обработки гипсового вяжущего344
С В Гливенко, Ю М Выставная - Теоретические подходы эколого-экономической оценки в сфере водопользования323
О С Ралко - Теоретичні підході до визначення ефективності організації260
Г Конышев, И Шекшуев, Д Бутник - Теоретические предпосылки формирования занятости населения украины и основные направления их решения209
Л В Дікань, Т О Новосельцева - Теоретична сутність та економічна природа визначення поняття організація управління персоналом240
І І Постіл - Теоретичне обґрунтування методів оцінки ефективності технологічних інновацій326
В В Горбунова - Теоретичне обґрунтування психосемантичного дослідження етнічної свідомості творчо обдарованої особистості172
М. Грушицька - Теоретичні засади дослідження неформальних політичних регіонів у межах електоральної географії319
К П Покатаєва - Теоретичні аспекти визначення категорій інвестиційний потенціал та інвестиційна привабливість403
Г Р Руденко - Теоретичні аспекти визначення сутності та ефективності логістичної діяльності машинобудівного підприємства468
- Теоретичні аспекти створення інформаційної системи професійного консультування молоді –В Осадчий186
H М Ткаченко, I А Верещинська - Теоретичні аспекти обліку дотацій субсидій трансфертів240
Ю О Біндасова - Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства732
О Г Ткаченко - Теоретичні засади жанрового визначення елегії311
І Олексів - Теоретичні аспекти формування стратегії машинобудівного підприємства з урахуванням інтересів груп впливу182
Л В Барановська - Теоретичні засади особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх офіцерів управління тактичного рівня560
М Шкільняк - Теоретичні засади формування системи управління державною власністю218
О Самойленко - Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики628
О Бурліцька - Теоретичні основи використання інструментарію мерчандайзингу в магазинах дитячих товарів339
Л Б Сліпченко - Теоретичні основи навчання англомовних ділових телефонних переговорів майбутніх економістів366
Т П Сорока - Теоретичні основи організації проектно-технологічної діяльності студентів інженерно-педагогічного факультету246
А І Прокопенко - Теоретичні питання оцінки якості роботи вищого навчального закладу259
С Хрупович Т Борисова - Теоретичні підходи до організування процесу збуту на підприємстві491
О М Суміна, Ю Я Ткачук - Теоретичні підходи до оцінки стану і планування науково-технічних розробок в україні155
О І Відоменко - Управління екологічними інноваціями413
С Хрупович - Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва305
Н А Дробітько - Теоретичні та методичні аспекти стратегічного менеджменту проектів230
Є М Ахромкін - Теоретичні та практичні аспекти сегментації регіонального ринку праці406
І Папаяні - Теоретичні та практичні аспекти використання наративного підходу у вивченні релігійної ідентичності особи339
Г О Сімахіна - Теоретичні та практичні аспекти механохімії і механоактивування в процесах подрібнення289
А О Васильев, Ю Б Высоцкий - Теория возмущений в термодинамических расчетах энтальпии образования монозамещенных углеводородов350
Т И Макарова - Теория надежности в экономике письменная справка510
Д П Дрягин - Теория натуральных прямоугольных треугольников387
А Н Гороховский - Теория и практика стехиометрии уравнений химических реакций578
В Н Калюжный - Теория функций функциональный анализ и их приложения240
С П Семенець - Теорія задач розвивальної математичної освіти263
В В Євченко - Теорія аргументації як основа формування критичного мислення і дискусійних умінь в аргументативному дискурсі354
В Швець, Є Малиновський, М Попряга - Теорія збурень 1 температурна залежність електроопору простих невпорядкованих металів305
В Швець, М Попряга, Є Малиновський - Теорія збурень для електроопору перехідних невпорядкованих металів247
Є Барилко - Теорія когнітивного морального розвитку лоренса колберга в системі патріотичного виховання учнів у середніх школах сша691
О В Германюк - Теорія креаціонізму основні ідеї та проблеми впровадження в Україні255
В Максимович, М Говта, М Максимович - теорія психіки та психіатрії повідомлення марківські ланцюги187
М М Масліков - Теплоізоляційні матеріали в холодильному обладнанні344
М Т Анісімов - Теорія флотації визначення площі злипання між пухирцем та мінеральною часткою253
В А Постников - Тепловые эффекты при плавлении и кристаллизации в системе ацетат натрия тригидрат750
С О Швачко - У царині номінативних і комунікативних одиниць173
В Н Филоненко - Теплоэнергетика сахарного производства технико-экономический аспект3124
А М Карюк, В А Пашинський - Територіальне районування україни за статистичними характеристиками температури повітря224
Б В Гой - Феномен єврейського театру в україні та сша262
М Книш - Територіальні пропорції розвитку сільського господарства в країнах що розвиваються293
А Н Горяинов - Терминологические изменения в организации перевозок грузов в контексте развития логистики285
А Л Багнюк - Філософські аспекти творчості бориса харчука332
В Булавін, І В'юник, А Крамаренко - Термодинаміка іонізації бромоводню та хлороводню в н-спиртах264
Г М Розанцев, В В Ігнатьєва - Термодинамічні константи утворення дека- та пентавольфрамолантанатів508
Р М Гуревич - Трудове навчання в сучасній школі яким йому бути325
В І Сігова, В Г Хижняк, А І Дегула - Термодинамічні умови отримання комплексних покриттів195
А С Крочук, З П Чорній, В М Салапак - Термошдуковаш перетворення центрів забарвленння в кристалах srcl2-tl+, к+179
К Курячий, А Тупиков - тупиков новые данные об узорчатом полозе473
І М Рєпіна, П В Єрмолаєв - Тернарна модель ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства400
Ю В Глазунов - Технико-экономическая эффективность и перспективы развития конструкций с внешним армированием406
С М Золотов, Д А Макогон - Технологические параметры заделки арматурных стержней периодического профиля в бетон акриловыми клеями220
А Д Полулях - Технологично-экологический инжиниринг при обогащении полезных ископаемых377
Л И Нефедов, М В Шевченко - Технология автоматизированного реинжиниринга структурированных информационных сетей городских организаций221
О Виноградская, С Тутова - Технология планирования карьеры менеджера462
Г А Атанов, А И Савин - Технология составления задачника по учебному курсу на основе моделирования обучаемого213
Р В Бреус - Технология утилизации лежалых осадков сточных вод в асфальтобетон275
М М Заброцъкий - Топографія комунікативної компетентності педагога333
Л М Артюшин, В І Мірненко, В Ю Громенко - Технологічне забезпечення довговічності лопаток компресора авіаційних газотурбінних двигунів181
І В Марчук - Технологічне забезпечення параметрів якості поверхонь обертання кілець роликопідшипників на операціях292
Хомічак - Технологічні аспекти енергозбереження у виробництві цукру з буряків297
О М Пєтухова - Технологічні інновації в харчовій промисловості україни251
М Левкович, Б Бригадир - Технологія зміцнення оброблених торцевих сферичних поверхонь235
Р І Короткова - Технологія діяльності соціального педагога як керівника навчально-художнього процесу театрального колективу261
М М Заброцький - Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя408
Окареліна, Н Гарматій - Технологія створення економічних програмних систем на платформі informix235
О М Поспєлов - Технологія стратегічного планування матеріальних потоків підприємства223
И Т Балабанов - Турбулентний характер розвитку ринку послуг вищої освіти186
Н М Мирончук - Технологія формування культури міжособистісних взаємин школярів у позаурочній виховній діяльності177
О В Ілліна - Технологія формування організаторських умінь майбутніх фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання236
М Стрішенець - Технічне обладнання водяних борошномельних млинів україни ХVІ-ХVII от383
Г І Молчанова - Типи навчання у вищому навчальному закладі та їх можливості в розвитку творчого потенціалу педагога251
Н Гимер - Іншомовна лексика в косметиці та косметології348
М Г Тофтул - Типові логічні помилки та неточності в навчальній літературі з логіки538
К Г Параскевова, Н Н Терещенко - Типы взаимодействия со средой интернет девочек подросткового возраста209
А Поух - Тюркська складова в процесі походження українського козацтва392
C A Щербань - Тканевые особенности белкового синтеза у двустворчатого моллюска anadaria inaeguivalvis (bruguiere)182
C А Щербань - Тканевые особенности белкового синтеза у двустворчатого моллюска anadaria inaeguivalvis bruguiere в условиях нормы и при дефиците пищи186
В Г Пащенко - Товарознавча експертиза сухих харчових сумішей для спортсменів261
В Ю Арешонков - Толерантність як складова професіоналізму викладачів системи післядипломної педагогічної освіти599
Соломах Ін М Е - Удосконалення кадрової політики підприємства843
Е В Кіричевскька - Толерантність як стратегія подолання міжособистісного терору серед старшокласників загальноосвітніх шкіл291
Л А Гнибеда - Топоизомеразы прокариот эукариот хеликазы письменная справка588
А Н Рассоха - Топологический анализ структуры композитов строительного назначения на основе фурано-эпоксидных полимеров267
Й В Царик, І Й Царик - Топічні та фабричні зв'язки в консорції їх значення у збереженні біотичного різноманіття1924
С Н Гудков - Торцовые механические уплотнения с гидродинамической разгрузкой пары трения326
В Глотов, О Пащетник - Точність визначення положення точок об'єкта при наземному цифровому зніманні199
Керлот Х Э - Традиції наукової поезії у верлібристиці івана франка295
В Е Абракітов - Точність вірогідність та оцінка погрішності при моделюванні акустичних процесів135
А С Бєліков, О В Рабіч, В А Шаломов - Травматизм серед співробітників міліції причина та умови268
Н Москаленко - Трансформация образа огня в поэзии ольги седаковой250
Г Симахина С Халапсина Н Науменко - Традиционная украинская кухня в системе оздоровительного питания312
О Музика - Традиційно-звичаєві аспекти соціальної регуляції і розвиток творчо обдарованої особистості257
1 1 Стецько - Традиції виховання альтруїзму в учнів загальноосвітніх шкіл україни228
В Г Даниленко - Традиції епічного театру в сучасній українській радіодраматургії199
С В Ткачук - Транзитний потенціал україни чинники формування та проблеми розвитку1445
А Полянська - Транспортна функція логістики як необхідна умова регіонального розвитку220
Н Л Кузьмінська - Трансфер технологій як форма просування інновацій в україні422
Н Бармак - Трансформации в системе судоустройства на правобережной украине в конце XVIII в341
Н А Соколов - Трансформация экономических методов регулирования развития городской среды214
І І Смагін - Трансформація галузевої суспільствознавчої шкільної освітньої системи урср у період 1975-1991 рр241
А М Домановський - Тритомна історія візантійської економіки785
Б Корецький, Е Лукаш - Трансформація гарантій медичного обслуговування населення в країнах з перехідною економікою184
Р О Васильевич - Трансформація етнокультурної національної ідентичності в добу глобалізації соціально-філософський аналіз572
Н Саноцька - Трансформація уявлень про творчість у філософії від античності до ренесансу296
М Ткачук - Трансформація фольклорних образів у ліриці богдана-ігоря антонича1560
А О Ярошенко - Трансформація цінностей в норми в системі гуманітарної освіти191
О Л Музика - Тренінг ціннісної підтримки професійного становлення психологів264
україна питання історико-культурної взаємодії - Три конференції кубань243
Л Чайка-Петегирич - Трудова міграція та її взаємозв'язок з безробіттям в україні394
Н И Адаменко - Три режима вытекания жидкости из резервуара автоматической установки пожаротушения под действием расширяющегося газа311
А Ю Кретова - Тривимірна модель оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства425
О Ф НікілЄв - Тридцятитисячники до проблеми ефективності в оранізаційно-господарському зміцненні колгоспів282
В Костюк - Трудова правосуб'єктність професійної спілки поняття та особливості375
О В Несторенко - Удосконалення моделей управління запасами342
Т В Голубєва - Трудовий менталітет працівника проблеми діагностики та оцінки404
К В Константинова - Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки україни287
М Артус - Тіньова економіка та напрями її подолання за умов ринкових відносин213
Е Е Гарковенко - Уголь в топливно-энергетическом балансе украины и перспективы повышения его качества268
Ю М Мешенгиссер, А И Щетинин, М А Есин - Удаление азота и фосфора активным илом574
Н В Чорнописька - Удосконалення механізму оцінювання ефективності257
Н Н Коротун, А Ф Курилов, А В Ворощенко - Удаление стружки при чистовом фрезеровании307
І І Топішко - Удк 33843 фінансова стабілізація в сфері апк як необхідна передумова забезпечення продовольчої безпеки212
Р Шпакович - Ідентифікація параметрів моделі руху поїзда206
О Г Невинський, М М Гивлюд, Я І Вахула - Удосконалення вермикуліто-силікатного композиційного матеріалу192
С В Михалків - Удосконалення вібродіагностики підшипникових вузлів електричних машин за рахунок використання вейвлетного аналізу199
І Л Скурихін, В Б Будниченко, Л І Кулагіна, Р М Берлізєв - Удосконалення гальмівних систем тролейбусів, які знаходяться в експлуатації275
І В Токмакова - Удосконалення екологічної діяльності на вітчизняних підприємствах201
Б Андрушків, І Вовк, О Погайдак - Удосконалення економічного інструментарію пошуку нових ресурсів в умовах пострадянського суспільства263
- Удосконалення змісту підготовки майбутніх вчителів технології у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва С П Павх367
А В Литвин - Удосконалення методики навчання спеціальних предметів у ступеневій професійній підготовці фахівців191
Ю О Тараруєв - Удосконалення методів амортизації інтелектуальних та інших необоротних активів213
О М Колесников - Удосконалення механізму створення спеціальних економічних зон в україні328
Н Г Городецька - Удосконалення навчання іноземних мов майбутніх інженерів-педагогів у контексті Євроінтеграціїйних процесів223
О І Демянчук - Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів239
В В Бабіч - Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування344
К Ю Ягельська - Інтернет-pr на металургійних підприємствах166
С В Іванов, Т Л Мостенська - Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості288
С М Фролов - Удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища224
О О Борисов, Н В Жукова, Я М Верховський - Удосконалення систем автоматичного управління безперервним процесом холодної прокатки303
А П Стадниченко, О І Уваєва - Удосконалення таксономії молюсків підродини planorbinae та його екологічне значення302
П Л Шиян - Удосконалення технології спиртових бражок із використанням кислотостійких ферментних препаратів331
І О Кузнецова - Удосконалення управління зерновими компаніями в умовах трансформації зернового ринку257
М О Соколов - Удосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки467
Т П Юр'єва, Н М Матвєєва, С Ю Юр'єва - Удосконалення ціноутворення в жкг297
В П Футала - Українська державно-політична еміграція в польщі354
Н О Рибнікова - Узагальнена схема розробки системи показників як підҐрунтя для виявлення шляхів удосконалення процесу розробки320
Г А Літвінов - Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці на підприємстві232
О В Мартиненко - Укові взаємини філарета колесси і федора стешка в контексті їхнього епістолярію358
Н О Рибнікова - Узагальнена схема розробки системи показників як підгрунтя для виявлення шляхів удосконалення процесу розробки313
В М Кошова, О В Коршунов - Україна удосконалення технології приготування темного пшеничного солоду170
І Козак - Українська букварна традиція кінця ХІХ ст особливості змістової та структурної організації підручника226
П О Кузнецов - Українська вища школа в процесах регіоналізації та європеїзації288
М Траф'як - Українська еміграція і колонізаційний рух у княжу добу східний контекст534
К Настояща - Українська культурна традиція реальність і тенденції — погляд соціолога430
С Яременко - Українська мова в сучасному інформаційному просторі333
О Рудакевич - Українська національна ідея в період гетьманування богдана хмельницького1093
А О Євграфова - Українська національна ідея як українське духовне начало332
О Матушек - Українська проповідь XVII століття як дія за допомогою слів1252
Дмитро Колісник, Ігор Кочергін - Українська спільнота в польщі у міжвоєнний воєнний і післявоєнний періоди258
П В Вакалкж - Український художньо-дидактичний репертуар для труби1225
І Г Лозинська - Українська історіографія першої світової війни стан та перспективи досліджень302
С С Марасюк - Український національний характер у контексті сучасного українського державотворення529
Н С Польська - Управління структурою доходів та витрат банку227
Ю Г Пахаменков - Український освітній процес у 1917-1918 рр на подніпров'ї до історії першої українізації653
Н О Химиця - Українізація військових навчальних закладів та становлення національної військової системи освіти у 1917-1918 рр215
А А Баркалов, С А Цололо - Уменьшение аппаратурных затрат в схеме мпа мура при реализации на cpld224
Э И Карпушин - Уменьшение расхода электроэнергии на движение за счет рациональной организации эксплуатации268
В О Климчук - Феномени розвитку внутрішньої мотивації245
О Ю Гончаров - Умови формування первинної продукції в водоймах північно-західного причорномор'я597
І Павлюк - Умови формування, розвитку та особливості функціонування системи організації та управління гандболом в україні321
А Я Аноприенко - Университетский опыт создания инновационной инфраструктуры и развития инновационной деятельности165
А И Драпиковский, И Б Иванова - Управление городскими землями в условиях рынка223
Н І Климаш - Управління фінансовими ресурсами підприємства789
A M Телиженко, Н О Федоренко - Управление инвестициями фирмы определение эффективной структуры капитала195
Н Н Матвеева, С В Телятник, В О Приходько - Управление персоналом как целостная система мер300
Є Зозуля - Участь mbc у реалізації міграційної політики україни350
Р А Бигун - Управление процессом термохимического модифицирования древесины333
Л А Серобаба - Управление рисками в процессе аудита информационных технологий244
В А Власенко - Управления развитием предприятий и организаций потребительской кооперации украины666
Д К Воронков - Управленческие решения при проведении изменений на предприятии228
О Голубовська - Управління брендом туристичних осель у складі маркетингових заходів індустрії сільського туризму203
О Петрушенко - Утопія і наука аспекти єдності та протистояння233
О Владимир - Управління валютними ресурсами запорука успішного ведення валютної діяльності банку270
Т В Рибачук-Ярова - Управління витратами підприємства в сучасних умовах діяльності286
Андрійчука В Г - Управління процесами виробництва цукру в умовах246
О Я Загорецька - Управління витратами та визначення ціни виготовленої продукції на ват конвеєр221
Т В Рибачук-Ярова - Управління витратами і конкурентоспроможність підприємства coast management and competitive ability of enterprise279
О Рудченко, М Шкільняк - Управління державним сектором проблеми та перспективи263
Б Язлюк - Управління диверсифікацією в контексті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств346
Р М Хмелінська - Іншомовні вкраплення в мові і я франка734
К В Багацка - Управління довгостроковою платоспроможністю підприємства в ринковому середовищі246
О М Куницька, Є В Мержиєвська - Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу193
К І Растворцева - Управління маркетинговою діяльністю на малому підприємстві154
Л С Шевченко - Управління організаційним розвитком методологічний аспект проблеми272
Коротков Е М - Управління персоналом підприємства як елемент антикризової стратегії285
нова парадигма розбудови податкової системи україни - Управління податковими ризиками398
О Ф Кузькін, О А Лащених, А В Якимов - Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатистистичних методів201
Т О Загорна, А В Полднєва - Управління реалізацією продукції в логістичній системі підприємства280
О Стреліна ,Г Петрішена - Управління розвитком крупної вугільної компанії на основі впровадження нових технологічних рішень159
О П Логвінова - Управління селективним ризиком в інноваційній діяльності підприЄмства340
Г О Волощук - Управління стратегічним потенціалом підприємства490
Р О Піскунов - Управління фінансовими ризиками з метою регулювання руху грошових потоків224
С Князь, Н Георгіад - Управління фінансовим забезпеченням розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємтсв181
О М Теліженко - Управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні561
варианты его реконструкции - Центр города269
Нікольський Ю В - Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах україни417
Ю Сологуб - Управлінський аспект дослідження міських регіональних систем розселення229
Т В Челомбітько - Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності422
М Мельничук - Управлінський контроль з оперативного реагування на ринковий попит авівантажних перевезень за методом спрямованої дії179
С С Бондаренко - Управлінські інструменти зменшення витрат підприЄмства659
С С Бондаренко - Управлінські інструменти зменшення витрат підприємства291
М Е Лесина, Н Ф Гоголева - Уравнения подвижных и неподвижных аксоидов для класса движений по инерции системы двух гироскопов лагранжа750
Ю М Линник - Урахування екологічного фактору в організації процесу стимулювання збуту продукції223
С Р Рибніков - Урахування ключових еколого-управлінських компетенцій як спосіб екологізації менеджмент-освіти296
С М Махнуша - Урахування факторів екологічного ризику при управлінні торговою маркою343
С В Горобец, О Ю Горобец, И Ю Гойко - Ускорение биосорбции ионов меди из раствора в магнитном поле дрожжами saccharomyces cerevisiae1968185
И И Иевлев - Условие на тангенциальном разрыве и некоторые следствия из него411
Ю И Горбачева - Условия привлечения иностранных инвестиций в экономику украины229
Н О Никончук - Усна народна творчість як засіб ціннісної підтримки учбової діяльності392
Н О Никончук - Усна народна творчість та постфольклор у житті сучасної людини повернення до пережитків чи нові тенденції розвитку395
О В Твердохліб, Р Л Богуславський - Успадкування ознак у гібридів triticummiguschovae zhirov з м'якою ярою пшеницею сорту героїня345
Н Ю Чугаєва - Успішна соціалізація студентів внз як основна мета діяльності педагога-наставника866
С І Якушко, С М Яхненко - Установка комплексної переробки органічних відходів за енергозбережною технологією387
Н Алексеенко - Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста региона780
Н Алексеенко - Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста региона205
В Л Романюк - Фактор адресованості в англомовному офіційно-діловому дискурсі311
Н Г Леонова - Устойчивость к термоокислительной деструкции эпокси-кремнеземных композитов катионной полимеризации338
О Л Гармаш - Утворення англомовних інновацій сфери новітніх технологій за допомогою афіксальних елементів ініціального типу290
Хомічак Л М - Уточнення методів визначення втрат цукрози у фільтрпресному осаді276
Іріна Кадикова - Участь україни в процесах інтеграції і глобалізації теоретико-методологічний аспект462
В Лімонченко - Ф.м. достоєвський та філософія російського срібного віку241
Ю Е Марковский, А А Зори - Учет и компенсация влияния внешних дестабилизирующих факторов на радиочастотные характеристики питьевой воды192
К В Павлов - Учет факторов и показателей мезоуровня в макроэкономических моделях268
Н Н Ренсевич - Учетная политика предприятия как способ воздействия на решения пользователей финансовой217
О Дзязько, В Куліченко, С Неділько - Фазо утворення та киснева стехіометрія в системі fr-ni-o284
М Мазурик - Ф достоєвський та ф ніцше вирішення теми надлюдини305
Д Ю Мамаев - Фактори соціалізації особистості тендерні особливості369
О Є Кузьмін, І Й Яремко - Фактори створення вартості і передумови капіталізації вітчизняних підприємств машинобудування233
Л М Дулуб - Фактори формування та розвитку трудового потенціалу355
І А Чернишенко - Фактори формування національних мовних картин світу526
Н В Шем'якіна - Фактори формуваня інноваційно орієнтованої системи амортизації в україні216
В І Оспіщев, О В Бондаренко - Фактори що впливають на формування ринку вторинних ресурсів241
О О Дзеніс - Факторингові операції як засіб збільшення підприємством обсягів виробництва та реалізації продукції184
В М Дармосюк - Факторкільця нетерових напівдосконалих кілець428
В Оспищев, С Мищенко, Н Соляник - Факторы влияющие на дефицит питьевой воды186
О А Дубасенюк - Факторний аналіз виховної діяльності педагога загальноосвітньої школи453
Л М Малярець, Л О Норік - Факторний аналіз якісних ознак у діагностиці конкурентного статусу підприємства550
А А Коцюба - Феномен тела в контексте межличностных отношений220
И А Дмитриев - Факторный анализ инвестиционно-инновационной деятельности предпринимательских структур651
В О Костюк - Факторный анализ эффективности использования земельных площадей предприятия172
Н С Жиртуєва - Феномен любові у контексті містичного досвіду318
В И Оспищев, В Е Лукьянченкова, Д А Пруненко - Факторы влияющие на уровень сбытовых запасов228
Н А Берлинский - Факторы формирования качества морской среды в прибрежной зоне одесского региона в современных условиях276
Г А Тарасенко, М М Поколодна - Фанчайзингові відносини як елемент стратегії розвитку туристичної індустрії україни197
В З Курант - Фвіолого-біохімічні особливості функціонування водоростей у змішаних культурах380
А Ліснича - Феміністичні ідеї у творчості оксани забужко казка про калинову сопілку як вияв феміністичних ідей401
О Дуброва - Феномен архетипної пам'яті (на матеріалі поезій в вітмена та б-і антонина)237
Павлюк І - Історичні аспекти розвитку професійного гольфу211
А Гордієнко, І Юріна - Феномен глобального міста, проблеми пошуку ідентичності в сучасному мультикультурному просторі643
В Горбунову - Феномен завченої безпорадності в навчальній діяльності студентів що постраждали від наслідків аварії на чаес244
О Самчук - Феномен наративної ідентичності особистості етичний вимір819
С О Швачко - Феномен спустошених числівників лінгво-когнітивні аспекти240
Т В Коваль - Феномен страху старості досвід філософської та наукової рефлексії310
М Прокопюк - Феномен тілесності в умовах сучасної культури361
М О Степанець - Феномен харизми як чинник художнього впливу музиканта-виконавця на слухачів372
М Заячук - Фермерство в чернівецькій обл становлення та спеціалізація537
Е В Куковинец, Л Д Афанасенко, В Г Матвиенко - Физико-химические свойства двухкомпонентных растворов n-метилпирролидон-этиленгликоль335
В А Коробчанский, О И Герасименко, Т А Иваненко - Физиолого-гигиеническая характеристика личностных особенностей учащихся пту261
В А Гуторов - Фикциональность как интерпретационная проблема в различных дискурсах231
С М Мовсесян - Финансово-экономические аспекты безопасности инновационного предпринимательства264
Д Д Пристромова - Флора і фауна україни інформаційний список вип 127612
- Фитонцидная эффективность и морфометрическая изменчивость видов рода ficus l- А Глухов, И Стрельников307
Н А Митясева, О В Максимова , А А Георгиев - Флора макроводорослей северной части российского побережья черного моря370
Н А Мильчакова - Флористическая характеристика морских акваторий обьектов природно-заповедного фонда региона севастополя313
А Я Сташевський - Фольклоризм та неофольклоризм баянної творчості віктора власова 1960-70-х років554
О С Смоляк - Фольклорні засади творчості композитора євгена купчинського536
А М Манзій - Фоносемантизм емотивів сучасної німецької мови285
С К Топачевський - Формально надмірні будови як прояв конфліктно спрямованих стратегій мовлення жінок307
Л І Павленко, С К Топачевский - Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі213
Н Д Ткаченко - Формальні варіанти відображення релящйної семантики у системі мови884
Н М Терещенко, Я К Ягнюк - Формування життєвих стилів у юнаків243
О Д Рябченко - Форми власності і конкурентоспроможність промисловості245
І. Квасниця, В Павлишнн - Форми росту кристалів самородної міді волині181
Ю В Грегоращук - Форми і методи організації навчання в старшій школі сша1692
Т М Куйдина - Формирование духовного здоровья у студентов в процессе социализации239
Б Г Скоков, К А Мамонов, С Б Скоков - Формирование инвестиционных ресурсов и источников финансирования обновления основных фондов212
И В Гришина - Формирование механизма тактического управления в рамках системы регулирования рынка конечного потребления домохозяйств174
И В Ахметшина, И К Младецкий, Ю С Мостыка - Формирование сепарационных характеристик разделительных блоков315
Е Н Пшеничная - Формирование системы показателей для оценки уровня социального развития коллектива предприятия539
М В Боровик - Формирование совокупности показателей характеризующих социальное развитие предприятия228
А Л Шутенко - Формирование социально-экономических систем оптимального государственного управления и местного самоуправления337
И Н Кузьменко - Формирование статистического обеспечения исследования структуры экономики по видам экономической деятельности204
С С Янкович - Формирование фитосреды промежуточных рекреационных пространств394
Е В Коноплева - Формирование целостной городской среды в условиях реконструкции275
Е Е Клюшниченко - Формирование экополиса на примере севастопольского региона298
А И Васильев - Формирование экономических систем повышения эффективности устойчивого водообеспечения городов219
С В Ткачук - Формування глобального портфеля товарів ринків підприємством -суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності420
О Л Колубаєв - Формування естрадно-пісенної традиції галичини в контексті полікультурної взаємодії356
А Бутов - Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах215
Л А Костирко - Формування кредитної політики підприємств в ринкових умовах743
Н В Яременко - Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвгллєвої ігрової діяльності учнів340
Н Б Шуст - Формування компетенцій шлях гуманітарної освіти у зорієнтованому на знання світі211
В І Ємцев - Формування конкурентоспроможності підприємств в умовах посилення екологічних обмежень466
І І Костікова - Формування культури використання інформаційно-комунікаційних технологій студентами270
В Б Пехів - Італійський вектор зовнішньої політики оун167
Н О Стеценко, О В Подобій - Формування культури правильного харчування як складова культури безпеки студентів вищих навчальних закладів273
- Формування ланцюга пропозиції у виробництві харчових продуктів -Л Якимишин, Н Рожко ,Н Васильців133
Т Б Павленко - Формування медіа-інформаційної культури сучасного фахівця проблеми та рішення150
І А Попова - Формування механізму ефективного використання регіональних ресурсів250
О А Самойленко - Формування релігійної толерантності засобами освіти382
Т О Валентинівна - Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства739
О С Михайлова - Формування особистості старшого школяра у процесі вивчення іноземної мови397
О М Білоус - Формування системи адаптації персоналу підприємства198
Л В Зубченко - Формування педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання результати педагогічного експерименту273
Є Бразуль-Брушковський - Формування принципів конструктивістських онтологій пам'яті нелсона ґудмена 1906-1998 рр204
Ю О Туранов - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій на засадах проектної технології351
I M Сопілко - Формування підходів до уніфікації понятійно-категоріального апарату інформаційного права301
Д О Власенко - Формування раціональної структури стратегічного плану автотранспортного підприємства497
З В Гончарова - Формування ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві за допомогою договірних відносин235
Є Бразуль-Брушковський - Формування семантичної теорії істини від брентано до лукасевича230
І П Міщук - Формування систем логістики у підприємствах кооперативної торгівлі703
Н Кирич - Формування стратегії розвитку екотуризму в україні452
М Л Рябчиков, Т О Оболенська, В І Лазаренко - формування системи вимог до міцності покриття в умовах замерзання води у порах184
Є Кузькін, М Новікова - Формування системи показників які характеризують економічний розвиток регіону469
О О Скічко - Формування системи управління маркетинговою інформацією регіонального комерційного банку219
І Б Хома - Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки підприємства480
О В Кабацька, Б Я Пугач - Формування спеціальних знань і рухових навичок підлітків у процесі навчання основам здорового способу життя203
І М Кузьменко - Формування статистичного забезпечення дослідження структури економіки за видами економічної діяльності199
О Є Кузьмін, К О Дорошкевич - Формування стратегій машинобудівних підприємств на засадах використання стратегічних карт240
Л О Дейнека - Формування стратегії самофінансування інвестиційних потреб підприємств агропромислового комплексу848
О М Пєтухова - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості313
O Березовська, O Левурда - Формування сучасної економічної та юридичної термінології207
С С Вітвицька - Формування творчого мислення в учнів старших класів452
П Г Давидов - Формування толерантності у філософській та педагогічній думці україни312
Л Бєкірова - Формування у майбутніх учителів початкової школи навчально-методичних компетентностей201
Н М Ткаченко - Формування фінансової звітності в умовах глобалізації200
І В Панасюк - Формування української професійно-академічної бандурної школи у соціокультурному контексті591
В М Ясинський, О І Субочев, О В Ясинська - Формування черги на технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів192
С В Стахурська - Формування інвестиційних коштів підприємств шляхом залучення до участі в капіталі та прибутках293
Н О МОРОЗ - Формування інституту неурядових організацій в контексті становлення громадянського суспільства україни570
пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності - Формування інформаційної культури особи904
А А Гужва - Формування інформаційної культури студента при роботі з базами даних та інформаційно-пошуковими системами184
О Ю Масляєва - Фортепіанні парафрази ф ліста за операми дж верді «ернані» ріголетто трубадур256
Я Захарко, О Цвєткова, А Лучечко - Фотоелектричні та люмінесцентні властивості напівпровідникової кераміки199
М С Сенишин, Ф І Цюпко, М М Ларук - Фотоколориметричне визначення платини у відпрацьованих автомобільних каталізаторах202
П А Кондратенко - Фотоэлектрические свойства полимерных слоев с красителями278
О І Єгорова - Фразео-семантичне поле індефінітної квантитативності типологічні аспекти510
С І Гужанов - Фразеологические единицы как средство создания комического в ранней публицистике а п чехова265
С В Приймак - Філософський аналіз освоєння людиною смертності285
Г В Кузнецова - Фразеологізм-натяк у художньому дискурсі когнітивний та прагматичний аспекти364

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22