Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н Лісняк - Фразеологізми на позначення характеристики людини на матеріалі повісті харчука йосип з гроша здачі3752
Автор неизвестен - Фразеологізми як знаки культурної інформації408
Н Ф Венжинович - Фразеологічна картина світу у творах бориса харчука356
О Клименко - Фразеологічний аспект the mobspeak як складової частини кримінального соціолекту сша476
Є О Лаптева - Фрактальний метод аналізу кардіоритму у студентів з різними типами кровообігу219
О Б Панасенко - Фрактальні властивості одного класу однопараметричних неперервних недиференщйовних функцій855
Ю Горак, М Обушак, В Матійчук - Циклізація ацетамідами226
О В Котова - Фрактальність множини розв'язків одного класу рівнянь які містять функцію частоти цифр992
Синюк Ю В - Фракционный состав белков daphnia magna straus как биомаркер интоксикации тяжелыми металлами250
П М Коюда, О П Коюда - Характеристика та класифікація ризиків632
Т В Корж - Фракціонування дозволить правильно використати технологічний потенціал зерна338
Л В Максименко - Французька саксофонова школа дискурс розвитку та сучасний стан763
П Чуча - Фреймові моделі формування значень у французьких неметафоричних композитах311
Т Г Харченко - Французька філософія позитивізму хгх століття про місце людини в педагогічному процесі245
С М Махнуша - Франчайзингова форма використання бренда погляд з позицій маркетингу інновацій342
С В Беспалова, М С Шеставін, О В Федотов - Фундаментальні та прикладні проблеми екології333
І М Вислободська - Функціональна переорієнтація у процесі формування цілісного значення фразових дієслів сучасної англійської мови324
О Г Дегтяренко - Функціонально-вартісний аналіз у системі управління витратами на забезпечення якості продукції452
Н Карпенко - Функціонально-геоморфологічне районування шацького поозер'я213
В О Климчук - Ціннісні засади побудови системи психологічної етики225
С Соколовська - Функціонально-комунікативний аспект науково-популярного дискурсу257
В О Самохіна - Функціонально-комунікативний простір англомовного жарту407
В Дубенськова - Функціонально-парадигматичні характеристики образу кассандри788
назвами грошових одиниць - Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами1443
Е Ф Маліновський - Функціональні особливості вживання простого контактного повтору в різних типах дискурсу292
О М Гавва, С В Токарчук - Функціональні модулі обладнання для пакування в'язких продуктів частина 2196
Р Мартинюк - Функціонування змішаної форми правління в україні на сучасному етапі оцінка результатів340
В Бібік - Функціонування локального, зовнішнього та внутрішнього типів простору в романі невеличка драма валер'яна підиогильного604
М Рибалко - Функціонування танго-дискурсу в сучасних англомовних фільмах633
Л О Антипова - Функція організації як цілеполягання за видами діяльності підприємства210
А В Сингаївська, О М Мосейчук - Функція функціональність і функціональній клас функціональній підхід до вивчення ідіоматики245
Г Б Соколова - Функції економічної культури в системі соціальної регуляції підприЄмницької діяльності295
Н Попадюха - Функції права та обов'язки головних розпорядників коштів як учасників бюджетних правовідносин492
Д Б Баранович, З В Губрій - Фізико-хімічні властивості біоцидних тіолсульфовмісних полімерів267
А А Галіздра - Фізична культура та спорт у житті студентів вищих навчальних закладів222
Роман Криловец - Філософська поезія в стуса на матеріалі збірки веселий цвинтар248
Р В Гах - Фізичне виховання гімназійної молоді на західноукраїнських землях (перша третина ХХ ст.)223
Роман Крилоеець - Філософська поезія василя стуса на матеріалі збірки зимові дерева430
І В Глухоман - Філософський контекст лінгвістичних теорій р якобсона375
О Ю Михалечко - Філософський аналіз проблеми співвідношення організму та середовища373
Р Мирський - Філософсько методологічні засади вивчення етнокатастроф в україні в сучасній політології277
О Л Остапчук - Центр ґендерної освіти проблеми та перспективи267
В В Левченко - Філософсько-психологічне бачення концептуальних засад прикладної екопсихологічної освіти людини383
Д Фокшей - Філософсько-психологічне тлумачення агресивності в сучасному світі197
віртуоз-новатор доби романтизму - Школо паганіні490
Т П Налісніковська - Філософсько-психологічні фактори впливу на формування природи гумору197
Г П П'ятакова, Т М Данилишена - Філософсько-теоретичні засади становлення й розвитку вищої педагогічної освіти сша та україни685
О П Подкоритова - Філософсько-ідеологічні засади творчості доріс лессінг пошуки ідеалу290
Роман Крилоеець. - Філософські пошуки в стуса на матеріалі збірки палмпсести274
Автор неизвестен - Філософія освіти як синтез філософії та педагогіки964
Зязюн И А - Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти312
В Т Яворський, Т В Перекупко, А В Перекупко - Фільтрування малахіту осадженого в різних гідродинамічних умовах171
В Зінчук О Яцків - Хемілюмінесцентна реакція люмінолу за участю паладію150
Д М Коркуна - Фінансове прогнозування як основа фінансових планів підприємства338
О В Юринець - Фінансові аспекти формування конкурентної стратегії підприємства280
- Фінансування політичних партій в україні механізми державного контролю -В Лебедюк 375
С В Філіппова, О О Добруля - Фінансові проблеми трансформаційних процесів у промисловому секторі економіки україни220
О О Железняк, Л М Олещенко - Фінансування транспортних послуг пільгових категорій населення регіону324
Т М Новосьолова, Г О Карпова - Фітопланктон р случ та вплив малих приток на його формування331
А Машталер, О Ососкова - Характер влияния водных вытяжек pleurozium schreberi и polytrichum piliferum на рост проростков257
п ХХ ст - Художнє вираження самотності в поезії к ХХ521
Г В Лосовская - Характер пространственного распределения (дисперсии) у некоторых видов черноморских полихет454
І І Смагін - Характеристика методичного комплексу з суспільствознавства першої половини 70-х років ХХ ст301
Л Я Ванькович - Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем231
М С Лисенко - Характеристика ресурсно-функціонального підходу до оцінки економічної безпеки підприємств877
Б Чуловський - Художня своєрідність класичних драм фрідріха шиллера603
К В Поднєжна - Характеристика традиційних та новаторських методів і прийомів виконання писанок432
І М Старшинський, Г І Гончаров - Характеристика харчових фосфатів за буферною ємністю208
Л П Павлютина - Характеристика экологического состояния сухого лимана513
В А Лисовский, С Д Яковин - Характеристики катодного слоя тлеющего разряда низкого давления в аргоне и азоте369
В Фурман - Характеристики розсіяння ефективного середовища для іонного залишку металу175
И А Рудь - Швидкодіючий оптимальний однофазний компенсатор199
О М Спірін - Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технології267
І М Стасюк - Характерні ознаки та особливості українського національно патріотичного руху в урср середина 1950 х кінець 1980 х років421
О Л Чернелевська - Харчова промисловість в контексті підвищення конкурентоздатності економіки україни475
О В Харчишина - Харчова промисловість житомирської області економічні та організаційно-культурні чинники розвитку450
Л Подрігало, Г Нікуліна, - Харчування як чинник підвищення ефективності підготовки спортсменів415
П Т Савин, Н Ф Подплетная, C Е Дятлов - Химический состав атмосферных осадков480
середина 80 -х рр ХХ ст - Християни віри євангельської на рівненщині 60-ті268
И П Муравьева - Химический состав зеленой водоросли enteromorphaintestinalis l link из обрастаний причалов севастопольских бухт черное море361
Н М Береговая, И Н Гудвилович - Хранение водно-спиртового экстракта с-фикоцианина полученного из микроводоросли spirulina platensis254
І Матківська - Християнсько-антропологічний підхід до педагогічної діяльності інноваційність як повернення до істини211
В А Капустник, О Д Кучеренко, В В Брек - Хроническая сердечная недостаточность у женщин и особенности ее лечения231
А Казьмєрчак - Хто я, спроба окреслення ідентичнос¬ті сучасної людини322
п ХХІ ст - Художественное выражения самостоятельности в поезии к ХХ318
А Я Сташевський - Художньо-виражальні можливості концертного баяна на тлі музичного інструментарію446
Г Л Ліщинська-Кравець - Художньо-трудова підготовка як чинник формування педагогічної майстерності майбутніх учителів технологій299
О Федосій - Художня специфіка жіночих образів у новелах галини тарасюк677
В Василюк - Художня інтерпретація біблійних образів у прозі і багряного438
Т Котовська - Художній світ підлітків у проекції американсько-українських стосунків григір тютюнник, дж селінджер479
О Л Чмихало - Ш ляхи вирішення трудового конфлікту на підприємстві266
О Хомова - Художні шукання в неореалістичній драматургії анатолія крима нелегалка, жага екстрему, євангеліє від івана402
Д С Орел, М С Мальований - Хімічна технологія силікатів, до концепції екологічного ризику в україні222
Ю И Старосельская - Ценностное отношение к здоровью у студентов классического университета как педагогическая проблема276
В А Маляренко - Централизованное теплоснабжение и энергосбережение в стратегии устойчивого развития крупных городов324
Б Б Глотов - Цивілізаційний підхід до аналізу сучасного історичного процесу534
С Ю Зинченко, С В Гресько, С Ю Суйков - Циклизации ]ч-гетарил-5-аминопиразолов в реакциях азосочетания и пикте-шпенглера578
А А Рыбалов - Экологизация как фактор общественной эволюции234
Є Біла, М Обушак, М Ганущак - Циклізація 15-дифеніл-5-арилсульфошл-1-пентен-3-ошв з феншгідразином218
О Калмиков - Цитокшовий статус у пацієнтів з хронічним легеневим серцем на фоні професійної патології органів дихання165
Г Я Клевета, А М Котик, М І Скибіцька - Цукрознижувальний ефект екстрактів галеги лікарської295
А І Годлевська - Цінності освіти в процесі духовно-морального виховання студентів298
Автор неизвестен - Ціннісні орієнтації в структурі культури професійного367
О Л Музика - Ціннісна когнітивна складність у дослідженні творчо обдарованої особистості244
O B Харчишина - Ціннісна підсистема як базовий компонент організаційної культури підприємства252
О Борисенко - Число і системи числення в електронних цифрових системах375
В Горбунова - Ціннісна підтримка розвитку здібностей (творчості) у віці середньої дорослості526
О Л Музика - Ціннісна підтримка особистісного розвитку як теоретична та прикладна проблема283
Х В Бутенко - Шляхи і засоби валеогізації навчально-виховного процесу189
Л О Коберник - Ціннісні орієнтації як чинник подолання конфліктних форм поведінки300
Н П Скригун, Л І Антошкіна, Л Г Цимбалюк - Ціноутворення та управління ціновою політикою296
Н В Коровина - Человеческий капитал в современном цивилизационном процессе242
В В Горбунова - Часова регламентація професійної діяльності державних службовців психологічний аналіз проблеми289
пресовий орган пропаганди української військової організації - Часопис сурма336
А Н Домановский - Частная акция или государственная политика о регулировании болгаро-византийской торговли в 894 г257
М Е Лесина, Н Ф Гоголева - Частное решение задачи о движении двух гироскопов лагранжа сочлененных неголономным шарниром416
С В Куракса - Человеческий и социальный капитал как составляющие развития социально-географических систем227
Г Л Первий - Чи був голод 1932-1933 рр голодомором результати однієї дискусії428
Аронова В В - Чинники розвитку маркетингової діяльності на підприємствах503
М Фрейман - Чинники професійного самовизначення молоді понадгімназійних шкіл польщі у контексті безробіття213
Г О Гозуватенко - Чинники що впливають на комплектування української армії військовослужбовцями професійної служби346
С В Бубліченко - Чисельне рішення двомірної нестаціонарної задачі в процесі різки кристалів230
Бабушкин В И - Численное моделирование деформирования неоднородных тонкостенных конструкций254
О Луценко - Шкалювання репрезентативність етапи створення тесту246
- Читання літературних творів у контексті викладання китайської мови Г Юйхай313
И А Бондаренко - Читатель и поисковая навигация электронного каталога библиотеки303
М П Гетьманчук - Шлях нестора махна в еміграції через румунію і польщу у 1921-1925 рр366
Р Рейда - Чіфдом як етап суспільно-політичного розвитку варварів південно-східної європи напередодні готських війн805
М Данилевич, Л Вашків - Шевченківський код презентації національної дійсності та білоруська література початку ХХ століття273
С С Баланюк - Широкозначність як основа явища невизначеності на прикладі англійських прикметників лексико-семантичної групи особливий308
С Водотика - Шляхи розвитку українського суспільствознавства в 1920 і роки ХХ ст континуїтет чи розрив спадковості488
А В Уруський - Шляхи використання комп'ютерної техніки в умовах інформаційного суспільства450
А І Українець, В А Домарецький, П Л Шиян - Шляхи енергозбереження в харчовій промисловості та перспективні джерела енергоресурсів647
К І Ткач - Шляхи оптимізації державного регулювання в умовах природної монополії352
Л М Хомічак, І Б Петриченко - Шляхи підвищення ефективності очищення дифузійного соку462
Л О Кизилова - Шляхи удосконалення політики інвестування в регіонах україни263
Л І Мороз, О Р Адельшінова - Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації341
І Гулий, А Українець, П Шиян - Шляхи підвищення якості ректифікованого спирту в процесі брагоректифікації353
Н Мар'євич - Шляхи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів310
Р В Шуляр, Н В Шуляр - Шляхи удосконалення формування коштів підрозділів вищих навчальних закладів252
У Митник - Шляхи усунення законодавчих та нормативних протиріч у сфері державного управління малим бізнесом286
Г О Копил - Штеркультурологічні аспекти ділового спілкування як предмет міжкультурного тренінгу343
Д П Максименко - Штерпретаційні засади концерту для саксофона 3 оркестром олександра глазунова296
Б В Андрієвський, О Я Мищишин, М О Романюк - Штерференційно-оптичні дослідження фазових переходів у кристалі nh4hse04250
І П Микитин, А В Серкіз - Шумові моделі вхідного кола шумового термометра на основі одноканального підсилювача327
О К Шкодзінський, Г Я Онисько, С О Костишин - Що таке відкритий доступ рух європейських університетів за відкритий доступ681
О Ю Прокопенко - Щодо ефективності роботи органів місцевого самоврядування сільських громад410
О В Лук'янов - Щодо питання визначення викидів від теплогенераторів комунальної теплоенергетики255
- Экологические проблемы черного моря сборник научных статей293
Є С Смірнова, Р Г Нестеренко - Щтушнь прагматичності   різних професійнихдискурсів230
автомобиль - Эволюция системы человек258
А Машталер, Д Задорожная - Экобиоморфный анализ бриофлоры донецкой области413
А Ю Варигин - Экологическая изменчивость формы раковины черноморской мидии261
Н П Горох - Экологическая оценка вредных веществ при комплексной утилизации муниципальных отходов296
Е Замятина, А Сёмик - Экологические проблемы опукского природного заповедника362
О Г Миронов, Л Н Кирюхина - Экологическая характеристика бухты казачьей черное море301
З М Романова, Г Р Ашмаріна В Н Кошевая - Экологические аспекты переработки пивной дробины259
М С Барабаш - Экспертная система выбора рациональных проектных решений198
В П Мироненко, Ю М Шкодовский - Экологические аспекты эргономики постановка проблемы1525
Е В Настенко - Экологические пути формирования пелагической фауны северо-западной части черного моря197
О Ф Балацкий - Эколого-экономический аспект энергосбережения392
Б Г Александров - Экологический мониторинг акватории одесского порта в рамках международного проекта глобалласт449
Е В Подбельцева - Эколого-географические особенности потенциала морских портов украины487
А С Дудолад - Экономический ресурс энергетики города270
Н В Миронова - Эколого-фитоценотические особенности произрастания видов рода грацилярия379
Е В Мишенин - Эколого-экономическая оценка антропогенных изменений в сфере лесопользования системный подход и возможности измерения417
A M Маценко - Эколого-экономические принципы моделирования циклических колебаний в экономике370
Г Ф Скала, Ю Г Скала - Экономическая оценка рациональности сложных конструктивных решений строительных объектов192
Н Е Василевская, Н А Левченко - Экономическая эффективность автоматизации учетных задач262
Ю В Глазунов - Экономическая целесообразность применения конструкций с внешним армированием347
А В Сапрыка - Экономия электрической энергии в осветительных установках409
Т Н Ефременко - Экономическая эффективность малосточных водохозяйственньтх систем созданных на базе агроэнергетических комплексов204
В И Титяев Н С Гетало - Экономические механизмы энергоресурсосбережения для предприятий наружного освещения городов222
Т С Пичугина, С А Пичугин - Экономический анализ существующих методов при оценке управления проектами180
М В Загирняк, М Ю Бранспиз - Экспериментальная проверка на физической модели решения задачи оптимизации для руглой подъемной шайбы235
И К Евстигнеева - Экспериментальная экзогенная сукцессия прибрежного фитоценоза бухты песочная (крым, черное море)209
Ю В Глазунов - Экспериментально-теоретические исследования прочности и устойчивости сталебетонных конструкций284
И Н Кошиц - Экспериментальное исследование асинхронного двигателя с удаленными короткозамыкающими кольцами на роторе225
- Экстенсивное культивирование грацилярии gracilaria обзор Н В Миронова349
К Деревянно - Эстетика истории пушкин и гегель к постановке проблемы353
Н Колошук - Экстримальные свидетельства в современной украинской литературе и итоги и преспективы отечественного изучения308
Л В Савенкова - Электронные коллекции университетских библиотек как составляющая информационно-образовательной среды393
И Е Проценко, Л В Однодворец, В Г Шамони - Электрофизические свойства многослойных пленок на основе переходных металлов252
Н О Кондратенко - Энергетический комплекс жилищно-коммунального хозяйства и энергоустановки малой мощности264
А Н Беловол - Энергетический метаболизм миокарда при сердечной недостаточности и возможности медикаментозной коррекции363
В Н Марченко, К В Тараней - Энергосберегающая модернизация газовых пароперегревателей для цеха двуокиси титана оао сумыхимпром258
В А Маляренко - Энергосберегающие технологии в жилом фонде городов украины214
- Энергосбережение в системах теплоснабжения при использовании отопительных электрокалориферов А А Олексюк, Н Ф Радько163
Р Мартинюк - Як може бути прийнята нова конституція україни179
Ю В Глазунов - Энергосбережение как фактор решения экологических экономических и социальных проблем предприятий в рыночных условиях168
Л Н Шутенко, Э В Гаврилов - Эргономическая классификация типов транспортных потоков на автомобильных дорогах289
И В Павленко - Эстетическое сознание и проблема синтеза феноменального ряда в философии языка гг шпета400
В М Сирота - Эфективность эргономического обеспечения организации дорожного движения201
Д Ш Лундина - Ядро резольвенты трехмерного оператора шредингера415
Л Л Товажнянский - Эффективное управление и информационное обеспечение жизнедеятельности города328
О В Соловьева - Эффективность гидротехнических сооружений в процессах самоочищения прибрежных вод334
А Н Беловол, И И Князькова, Л В Шаповалова - Эффективность диклофенака в лечении остеоартроза193
С В Шмалей, Б Я Пугач - Эффективность информационного воздействия в пропаганде здорового образа жизни198
Г М Даниленко, Ж В Сотникова - Якість життя та здоров'я школярів310
А С Кочарян - Эффективность методик психодиагностики сложных многоуровневых психологических образований574
М С Золотов, Д А Макогон - Эффективность применения анкеровки арматурных стержней в бетон акриловыми клеями200
А Г Романовский - Эффективность управления и проблемы подготовки современных руководителей-лидеров212
О В Никитин, В И Михайлов, А П Ветров - Эффективный сахарный завод. вопросы проектирования372
А О Качала - Якість трудового потенціалу властивості та параметри242
Т Н Неровня, Л Н Ракова - Эффективный собственник и эффективное образование точки соприкосновения148
Н В Науменко - Яблуко як символ української фольклорної та книжної поезії476
С Борзенко - Європейські культурно-мовні паралелі концепт дерево314
А М Колосов - Явище організаційного гістерезису та його використання при розробці заходів виведення підприємства з кризи380
А М Колосов - Явище організаційного гістерезису та його використання при розробці заходів виведення підприємства з кризи385
Е В Столярская - Языковой мелонаж следствие неологизации или принцип субъязыковой идентификации в текстах рекламных журналов423
Н С Іванович - Якісна характеристика рівнів сформованості предметних компетентностей з основ правознавства386
О Шершньова - Як складова інформаційного механізму регіонального управління туризмом379
Т В Момот - Якість корпоративного управління міжнародний досвід і національні перспективи200
Г Гоголь, Ю Гуменюк - Євразійська трудоміграція проблеми та перспективи235
початок 80-х років ХХ століття -Автор неизвестен - Євангельські християни-баптисти на рівненщині початок 60-х578
Н Ю Тодорова - Європейська політика комунікативної інтеграції та її вплив на національні стандарти вищої освіти142
С В Гордійчук, Н П Леонченко - Європейський та український досвід підготовки кадрів для медсестринства792
Н Науменко - Єгипет як культурологічна парадигма в українській поезії ХХ століття301
Т М Дячук - І огієнко про засади творення національної термінології655
А О Ярошенко - Єдиний освітній інформаційний простір проблеми створення331
О С Севастьянова - Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності учнів287
H O Божок, Л В Власенко - Ігрові форми навчальної діяльності на уроках іноземної мови599
Н Б Голуб - Ідеал сучасного вчителя мовно-риторичний аспект887
М П Побережна - Ідентифікація впливу інформаційної системи на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації237
О Волинець - Ідея патріархату української греко-католицької церкви200
Т Г Васильців - Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства291
В В Захарченко, Т Г Белова - Ідентифікація ключових компетенцій підприємства2069
В Мельничайко - Ідеологічні підтасовки у фольклористиці радянського періоду371
Ю М Гусєва - Ідентифікація ключових стратегій пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів269
О Г Шостак - Ідеологема національної свідомості у творчості письменників індіанського походження304
М А Козловець - Ідеологія і становлення громадянського суспільства в україні261
1920 рр - Ідея творення національної школи на шпальтах вітчизняної педагогічної преси доби української держави 1917278
Ю Цар - Ідеї олександра потебні в контексті теоретико-літературної думки XX століття323
Г Д Хархан - Ідеї статевого виховання у 20-30 роках хх століття в сучасній практиці інтернатного закладу222
Я Р Горак - Із рукописних матеріалів володимира садовського339
Р Матвіїшин, П Демченко, В Павлюк - Ізотермічний переріз діаграми стану системи er-co-si при 873 к317
Б О Тивонюк - Іконописна та позолотна майстерні почаївської свято-успенської лаври у 20-их-30-их роках ХХ століття319
П В Луб'яний - Імовірність вибору пасажиром варіанту поїздки в міському пасажирському транспорті293
Л М Пасієшвілі - Імунні механізми прогресування метаболічного синдрому у осіб молодого віку217
Т В Якимчук - Інвестиційної діяльності на підприємствах україни169
Н В Деміхова, В Г Псарьова, H В Климанська - Імунопатологічні механізми розвитку хронічної серцевої недостатності452
Л С Абрамова - Імітаційна модель руху транспортних засобів при маневруванні316
Автор неизвестен - Інвестиційна привабливість підприємства154
В Г Мирончук - Імітаційне моделювання кристалізації охолодженням утфелю останнього продукту364
Л А Горлова - Інвентаризація лексико-семантичної групи німецьких прикметників зі значенням пристойний296
Т В Момот, Ю О Тараруєв, І Г Чалий - Інвестиційна привабливість підприємства удосконалення методики оцінки221
М Тимошенко - Інвестиційна програма та основні виробничі фонди металургійного машинобулування україни в 1938-1932 рр255
Ю О Андріанов - Інвестиційний потенціал машинобудівних підприємств поняття класифікації методичні рекомендації328
Б Іличок - Інвестиційний процес в україні в контексті її євроінтеграції208
Т Самойлова - Інвестиції капіталу та інвестиційний клімат в україні192
С А Стахурська - Інвестиційні стратегії в аспекті організаційних змін390
В Я Карковська - Інвестиції в основний капітал головний напрямок підвищення якості інвестиційного потенціалу машинобудування170
- Інвестування в основні засоби виробництва стан та проблеми на підприємствах харчової промисловості –С В Стахурська157
А В Коновальчук - Індивідуально-авторські номінації осіб у поетичному словнику ХІХ194
С Г Шурма - Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу студентів-перекладачів на заняттях із практичного курсу англійської мови331
О О Коник - Інженери у складі депутації від українських губерній у державній думі російської імперії 1906-1917 рр147
А Богуцький, П Волошин - Інженерно-геологічна характеристика відкладів опорного розрізу колодіїв-1218
І Г Онищук - Інноваційна модель регіональної інвестиційної політики та планування соціально-економічного розвитку територій207
Ю С Шипуліна - Інноваційна культура організації сутність, структура, підходи до оцінки227
О М Гунько, А В Боярчук, П Л Шиян - Інноваційна технологія ректифікації спирту281
О Г Дегтяренко - Інноваційний механізм управління машинобудівними підприємствами395
О І Вікарчук - Інноваційний потенціал основа розробки стратегії розвитку підприємства214
О Б Жихор - Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки433
Д Басюк - Інноваційний розвиток гастрономічного туризму вукраїні2880
О М Пєтухова - Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості україни в умовах фінансово-економічної кризи863
Е М Ахромкін - Інноваційний розвиток регіонів як чинник конкурентоспроможності економіки україни389
Н І Чухрай - Інноваційний розвиток україни основні бар'єри та напрями їх подолання454
О М Пєтухова - Інноваційний розвиток харчової промисловості у світлі вирішення продовольчої проблеми світу206
М Бойко, В Млинко - Інноваційні процеси в педагогічній діяльності315
В І Чиж - Інноваційно-проектне управління стратегічним розвитком підприємства249
Н О Бірченко - Інноваційні агротехнології в ризик-менеджменті сільськогосподарських товаровиробників184
С В Ткачук - Іноземні інвестиції в україні динаміка і структурний аналіз294
А Фліссак - Інноваційні елементи в координації діяльності у сфері детінізації економічних процесів на регіональному рівні178
Л Мулярчук - Інноваційні передумови активізації торгово-побутових підприємств232
Т І Божук - Інноваційні підходи до організації анімації в рекреаційно-туристичній діяльності302
О Гордійчук - Інноваційні підходи до професійної підготовки вихователя групи продовженого дня сучасної початкової школи3392
О Ю Приходько - Інноваційні підходи організації навчання на уроках української мови1277
Л П Маслак - Інноваційні технології навчання обдарованих військовослужбовців у процесі вивчення іноземної мови152
Л В Корінна - Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників321
Л В Корінна - Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників 1276
Г В Радіонова - Інтерпретація феномену гри у творчості платона389
С М Коляденко - Інноваційні форми підготовки соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу293
О Ф Шаповал - Інноваційні інформаційні системи і технології в консалтинговій діяльності267
О Краузе - Інтегровані маркетингові комунікації підприємства970
А М Поддєрьогін, А В Корнилюк - Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості україни265
О А Островська - Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств573
Р Мартинюк - Інститут імпічменту в україні вади вітчизняної моделі203
Без автора - Інновації у харчовій промисловості оздоровчі харчові продукти як основний об'єкт інновацій1246
О В Климова - Іноземна мова (англійська мова) навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів і курсу627
Автор неизвестен - Іноземна мова як засіб професійної підготовки майбутніх екологів247
Р Мартинюк - Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р174
Є А Соколовський - Інститути іпотеки землі актуальні проблеми та напрями їх вирішення295
Г В Козаченко, В О Пантюхін - Інституційна теорія зміст еволюція та сучасне застосування517
В Безугла - Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів україни305
Е М Ахромкін, В М Філіпповський - Інституціональні проблеми функціонування та розвитку національної економіки466
В В Школьник, М М Зайцева, А О Андреева - Інсулінорезистентність та поліморфізм генів у хворих на артеріальну гіпертензію854
А Ф Верлань, О О Ситник - Інтегральні рівняння аналізу нестаціонарних електричних систем526
Т Місяць - Інтеграційні процеси в умовах світового глобального розвитку665
Ю О Поплавська - Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі354
О Л Музика - Інтеграція особистісного досвіду як психологічний механізм розвитку творчої обдарованості148
Т І Мантула - Інтегроване викладання та міжпредметні зв'язки в історичному аспекті та сьогоденні270
Н М Погрібняк - Інтегрований імітаційний метод розрахунку електричних навантажень697
Н П Скригун, Л В Капінус, С О Муковоз - Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу як форма просування товару264
Н Георгіаді, С Князь - Інтегрованість систем управління машинобудівними підприємствами складові елементи і взаємозв'язки між ними143
одна з необхідних умов свідомого сприймання - Інтегрування суміжних мовознавчих дисциплін237
П Л Шиян, С Т Олійнічук - Інтелектуальна власність комерціалізація захист173
Н О Думанський, О В Марковець - Інтелектуальна система пошуку та збирання інформації з тематичних веб-ресурсів273
О Кицан - Інтертекстуальність поезії василя голобородька1076
передумова економічної незалежності україни - Інтелектуальний капітал183
Автор неизвестен - Інтелектуальний капітал підприємства комунікаційний аспект217
Г В Гайович - Інтерференція і суржик як наслідки мовної взаємодії4024
І Тяжкороб, Л Мікуленко - Інтелектуальний потенціал як необхідна умова та результат реалізації стратегічного партнерства в регіоні330
Л Н Ракова, К В Карпенко - Інтелектуалізація праці та тендеції її розвитку в україні398
Л В Чирун, Т В Шестакевич - Інтелектульний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції239
Т Л Хомич - Інтенсивно-параметричний компонент як чинник транспозиції нейтральних лексичних одиниць308
А Регуш - Інтенсивності промивки клиноптилолітового завантаження адсорберів типу швидкого фільтра187
A I Соколенко, В А Піддубний, М В Якимчук - Інтенсифікація масообмінних процесів в системах транспортних потоків харчових виробництв183
А І Соколенко, В А Піддубний, М Д Хоменко - Інтенсифікація масообміну в рідинних і газорідинних потоках за рахунок потенціалу масових сил155
А І Соколенко, В А Піддубний, М Д Хоменко - Інтенсифікація масообміну е трубопроводах за рахунок сил інерції157
В І Чупринка, А В Пінчук - Інтерактивна побудова та коригування вже побудованих схем розкрою306
Г Д Антонюк - Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації209
І Д Пузько - Інтервальний спосіб параметричної ідентифікації коливальних систем401
Ю В Олійник - Інтерактивні технології як ефективний засіб формування іншомовної комунікативної компетенції359
В Л Безбожний - Інтереси в системі соціально-економічної безпеки підприємства426
Л Луцан - Інтертекстуальне поле роману кревняки бориса харчука471
С О Швачко - Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах на матеріалі числівників367
Л В Капінус - Інтернет-реклама в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства423
Б О Католик,З Р Мичуда - Інтерполяційні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетворення огляд. частина 2231
Г Михайлюк - Інтерпретація результатів навчання майбутніх вчителів японської мови241
І П Карий - Інтерпретація фолькльорних мотивів і образів у поетичній творчості дмитра павличка311
початку ХХ ст - Інтертекстуальний дискурс малої прози є мандичевського в площині літературного простору кінця ХІХ330
структурна ознака текстів українського постмодерного художнього дискурсу - Інтертекстуальність388
Н А Остап`юк - Інфляція в бухгалтерському обліку проблеми методичного забезпечення195
В О Муравицький - Інформаційна культура особистості як нова антропологічна риса в сучасному глобалізованому світі308
О Ю Андрушенко - Інформаційна структура речення та стратегії її маркування в давньоанглійських писемних пам'ятках439
О Савенкова, О Карпов - Інформаційна технологія реалізації складового синтезу260
О В Музиченко-Козловська - Інформаційне забезпечення оцінювання туристичної привабливості території450
Автор неизвестен - Інформаційне забезпечення реорганізації підприємств221
Л П Шаповал - Інформаційне забезпечення системи управління комунальним господарством223
Г В Мозгова - Інформаційне забезпечення стратегічного менеджменту256
Н Є Селюченко, В П Кічор - Інформаційний ризик в антикризовому управлінні185
Г Л Баранов - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи навчання та тестування знань водіїв високошвидкісних транспортних засобів281
О В Журавков, О О Мазуренко - Інформаційно-обчислювальний комплекс для дослідження електротехнічних процесів131
ОО Баландіс - Інформаційно-оптимальні дослідження економічних нестаціонарних динамічних моделей ендм методом інтегральних рядів мір289
Н Т Тверезовська, Д Ю Касаткін - Інформаційно-освітнє середовище навчання історія виникнення, класифікація та функції695
О Ф Шаповал - Інформаційні ресурси ефективної діяльності екстеншн сервісу221
ідею Р Х - Інформаційні технології в логістичній і маркетинговій діяльності роздрібних підприємств191
Т Біляшевич - Інший у творчості а камю огляд науково-критичних досліджень323
В В Ткачук, Ф Г Фабуляк - Інфрачервона спектроскопія естерів кислот ріпакової олії173
Т Біляшевич - Інший у творчості а камю огляд науково-критичних досліджень1338
В М Роменська - Іпотека як варіант завуальованих неформальних економічних відносин222
У І Гуменюк - Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення428
А М Тугай - Існуючі методи відновлення продуктивності свердловин239
Л Якиминська - Історико-етнографічні дослідження степового побужжя історіографічний аналіз662
О Шершнъова - Історико-культурний туризм в малих містах україни як чинник формування національної гідності української молоді208
М Г Кітов - Історико-культурологічний контекст зародження філософських іде за князювання олега213
О Є Мисечко - Історико-логічний аспект проникнення англійських запозичень у сучасну українську мову369
Г В Товканець - Історико-педагогічні аспекти формування вищої економічної школи в словаччині268
С Шайтов - Історична антропологія та дослідження географічних чинників розвитку цівілізацій272
С В Тихий - Історичне значення праці івана левицького основи теорії музики390
- Історичні аспекти становлення оціночних понять у цивільному праві- М Жук394
Б С Левик - Історичний аналіз допомоги конгресу сша країнам-претендентам до вступу у нато в період 1994-2007 рр204
Р М Монько - Історичний аналіз становлення системи підготовки вчителів техніки та інформатики в республіці польща237
О О Міцура - Історичні передумови формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності226
М М Гуренко-Вайцман - Історичні традиції формування сучасного громадянського суспільства в україні404
Автор неизвестен - Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії україни305
С Притолюк - Історія освіти і становлення героя як інваріантна ознака роману виховання в романі карла еміля францоза паяц213
В І Кійко - Історіографія розвитку військової справи у галицько-волинському князівстві371
Автор неизвестен - Історія перекладу питання для підготовки до модульної контрольної роботи та екзамену1078
О А Кальниченко, В О Подміногін - Історія перекладу та перекладацької думки в англії170
В Гуцуляк, К Муха - Історія розвитку та сучасний стан медико-географічних досліджень945
В М Гайдук - Історія становлення та розвитку хорового мистецтва закарпаття в481
О Є Антонова - Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки житомирського державного університету імені івана франка312
Г Лабінська - Історія суспільно-географічного дослідження жіночого населення297
Н М Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів тема друга219
Н Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів тема четверта190
Н Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів тема четверта185
Н Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів365
А Олененко - Історія формування кордонів азовської губернії 1775-1776 рр за матеріалами опублікованих джерел225
В Б Дудикевич - Ієрархічна зонова адресація і маршрутизація в захищеній інформаційній мережі230
І Крамар, Н Мариненко - Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства126
Н П Павлик - Ґендерний підхід до організації дозвілля учнівської молоді205
С Глеч - Ієрархічна структура системи підтримання прийняття рішень при управлінні періодичністю технічного обслуговування166
І А Бестюк - Їхали козаки із дону додому трансформація народнопісенного сюжету в поезії василя стуса та юрка покальчука407
А І Терещук - Ґенеза проблеми профільного навчання у вітчизняному досвіді шкільної освіти691

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22