Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н Лісняк - Фразеологізми на позначення характеристики людини на матеріалі повісті харчука йосип з гроша здачі3549
Автор неизвестен - Фразеологізми як знаки культурної інформації386
Н Ф Венжинович - Фразеологічна картина світу у творах бориса харчука333
О Клименко - Фразеологічний аспект the mobspeak як складової частини кримінального соціолекту сша436
Є О Лаптева - Фрактальний метод аналізу кардіоритму у студентів з різними типами кровообігу209
О Б Панасенко - Фрактальні властивості одного класу однопараметричних неперервних недиференщйовних функцій757
Ю Горак, М Обушак, В Матійчук - Циклізація ацетамідами215
О В Котова - Фрактальність множини розв'язків одного класу рівнянь які містять функцію частоти цифр846
Синюк Ю В - Фракционный состав белков daphnia magna straus как биомаркер интоксикации тяжелыми металлами224
П М Коюда, О П Коюда - Характеристика та класифікація ризиків591
Т В Корж - Фракціонування дозволить правильно використати технологічний потенціал зерна319
Л В Максименко - Французька саксофонова школа дискурс розвитку та сучасний стан637
П Чуча - Фреймові моделі формування значень у французьких неметафоричних композитах277
Т Г Харченко - Французька філософія позитивізму хгх століття про місце людини в педагогічному процесі214
С М Махнуша - Франчайзингова форма використання бренда погляд з позицій маркетингу інновацій302
С В Беспалова, М С Шеставін, О В Федотов - Фундаментальні та прикладні проблеми екології301
І М Вислободська - Функціональна переорієнтація у процесі формування цілісного значення фразових дієслів сучасної англійської мови304
О Г Дегтяренко - Функціонально-вартісний аналіз у системі управління витратами на забезпечення якості продукції416
Н Карпенко - Функціонально-геоморфологічне районування шацького поозер'я199
В О Климчук - Ціннісні засади побудови системи психологічної етики216
С Соколовська - Функціонально-комунікативний аспект науково-популярного дискурсу233
В О Самохіна - Функціонально-комунікативний простір англомовного жарту369
В Дубенськова - Функціонально-парадигматичні характеристики образу кассандри755
назвами грошових одиниць - Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами1360
Е Ф Маліновський - Функціональні особливості вживання простого контактного повтору в різних типах дискурсу255
О М Гавва, С В Токарчук - Функціональні модулі обладнання для пакування в'язких продуктів частина 2180
Р Мартинюк - Функціонування змішаної форми правління в україні на сучасному етапі оцінка результатів325
В Бібік - Функціонування локального, зовнішнього та внутрішнього типів простору в романі невеличка драма валер'яна підиогильного554
М Рибалко - Функціонування танго-дискурсу в сучасних англомовних фільмах608
Л О Антипова - Функція організації як цілеполягання за видами діяльності підприємства194
А В Сингаївська, О М Мосейчук - Функція функціональність і функціональній клас функціональній підхід до вивчення ідіоматики233
Г Б Соколова - Функції економічної культури в системі соціальної регуляції підприЄмницької діяльності269
Н Попадюха - Функції права та обов'язки головних розпорядників коштів як учасників бюджетних правовідносин452
Д Б Баранович, З В Губрій - Фізико-хімічні властивості біоцидних тіолсульфовмісних полімерів244
А А Галіздра - Фізична культура та спорт у житті студентів вищих навчальних закладів210
Роман Криловец - Філософська поезія в стуса на матеріалі збірки веселий цвинтар239
Р В Гах - Фізичне виховання гімназійної молоді на західноукраїнських землях (перша третина ХХ ст.)211
Роман Крилоеець - Філософська поезія василя стуса на матеріалі збірки зимові дерева405
І В Глухоман - Філософський контекст лінгвістичних теорій р якобсона364
О Ю Михалечко - Філософський аналіз проблеми співвідношення організму та середовища348
Р Мирський - Філософсько методологічні засади вивчення етнокатастроф в україні в сучасній політології258
О Л Остапчук - Центр ґендерної освіти проблеми та перспективи244
В В Левченко - Філософсько-психологічне бачення концептуальних засад прикладної екопсихологічної освіти людини360
Д Фокшей - Філософсько-психологічне тлумачення агресивності в сучасному світі191
віртуоз-новатор доби романтизму - Школо паганіні403
Т П Налісніковська - Філософсько-психологічні фактори впливу на формування природи гумору186
Г П П'ятакова, Т М Данилишена - Філософсько-теоретичні засади становлення й розвитку вищої педагогічної освіти сша та україни643
О П Подкоритова - Філософсько-ідеологічні засади творчості доріс лессінг пошуки ідеалу263
Роман Крилоеець. - Філософські пошуки в стуса на матеріалі збірки палмпсести255
Автор неизвестен - Філософія освіти як синтез філософії та педагогіки914
Зязюн И А - Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти288
В Т Яворський, Т В Перекупко, А В Перекупко - Фільтрування малахіту осадженого в різних гідродинамічних умовах160
В Зінчук О Яцків - Хемілюмінесцентна реакція люмінолу за участю паладію138
Д М Коркуна - Фінансове прогнозування як основа фінансових планів підприємства315
О В Юринець - Фінансові аспекти формування конкурентної стратегії підприємства257
- Фінансування політичних партій в україні механізми державного контролю -В Лебедюк 354
С В Філіппова, О О Добруля - Фінансові проблеми трансформаційних процесів у промисловому секторі економіки україни201
О О Железняк, Л М Олещенко - Фінансування транспортних послуг пільгових категорій населення регіону300
Т М Новосьолова, Г О Карпова - Фітопланктон р случ та вплив малих приток на його формування310
А Машталер, О Ососкова - Характер влияния водных вытяжек pleurozium schreberi и polytrichum piliferum на рост проростков236
п ХХ ст - Художнє вираження самотності в поезії к ХХ488
Г В Лосовская - Характер пространственного распределения (дисперсии) у некоторых видов черноморских полихет404
І І Смагін - Характеристика методичного комплексу з суспільствознавства першої половини 70-х років ХХ ст276
Л Я Ванькович - Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем222
М С Лисенко - Характеристика ресурсно-функціонального підходу до оцінки економічної безпеки підприємств857
Б Чуловський - Художня своєрідність класичних драм фрідріха шиллера516
К В Поднєжна - Характеристика традиційних та новаторських методів і прийомів виконання писанок418
І М Старшинський, Г І Гончаров - Характеристика харчових фосфатів за буферною ємністю202
Л П Павлютина - Характеристика экологического состояния сухого лимана475
В А Лисовский, С Д Яковин - Характеристики катодного слоя тлеющего разряда низкого давления в аргоне и азоте336
В Фурман - Характеристики розсіяння ефективного середовища для іонного залишку металу165
И А Рудь - Швидкодіючий оптимальний однофазний компенсатор191
О М Спірін - Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технології255
І М Стасюк - Характерні ознаки та особливості українського національно патріотичного руху в урср середина 1950 х кінець 1980 х років371
О Л Чернелевська - Харчова промисловість в контексті підвищення конкурентоздатності економіки україни451
О В Харчишина - Харчова промисловість житомирської області економічні та організаційно-культурні чинники розвитку432
Л Подрігало, Г Нікуліна, - Харчування як чинник підвищення ефективності підготовки спортсменів377
П Т Савин, Н Ф Подплетная, C Е Дятлов - Химический состав атмосферных осадков452
середина 80 -х рр ХХ ст - Християни віри євангельської на рівненщині 60-ті251
И П Муравьева - Химический состав зеленой водоросли enteromorphaintestinalis l link из обрастаний причалов севастопольских бухт черное море332
Н М Береговая, И Н Гудвилович - Хранение водно-спиртового экстракта с-фикоцианина полученного из микроводоросли spirulina platensis245
І Матківська - Християнсько-антропологічний підхід до педагогічної діяльності інноваційність як повернення до істини200
В А Капустник, О Д Кучеренко, В В Брек - Хроническая сердечная недостаточность у женщин и особенности ее лечения223
А Казьмєрчак - Хто я, спроба окреслення ідентичнос¬ті сучасної людини284
п ХХІ ст - Художественное выражения самостоятельности в поезии к ХХ291
А Я Сташевський - Художньо-виражальні можливості концертного баяна на тлі музичного інструментарію404
Г Л Ліщинська-Кравець - Художньо-трудова підготовка як чинник формування педагогічної майстерності майбутніх учителів технологій286
О Федосій - Художня специфіка жіночих образів у новелах галини тарасюк602
В Василюк - Художня інтерпретація біблійних образів у прозі і багряного410
Т Котовська - Художній світ підлітків у проекції американсько-українських стосунків григір тютюнник, дж селінджер416
О Л Чмихало - Ш ляхи вирішення трудового конфлікту на підприємстві251
О Хомова - Художні шукання в неореалістичній драматургії анатолія крима нелегалка, жага екстрему, євангеліє від івана373
Д С Орел, М С Мальований - Хімічна технологія силікатів, до концепції екологічного ризику в україні212
Ю И Старосельская - Ценностное отношение к здоровью у студентов классического университета как педагогическая проблема267
В А Маляренко - Централизованное теплоснабжение и энергосбережение в стратегии устойчивого развития крупных городов307
Б Б Глотов - Цивілізаційний підхід до аналізу сучасного історичного процесу520
С Ю Зинченко, С В Гресько, С Ю Суйков - Циклизации ]ч-гетарил-5-аминопиразолов в реакциях азосочетания и пикте-шпенглера506
А А Рыбалов - Экологизация как фактор общественной эволюции212
Є Біла, М Обушак, М Ганущак - Циклізація 15-дифеніл-5-арилсульфошл-1-пентен-3-ошв з феншгідразином205
О Калмиков - Цитокшовий статус у пацієнтів з хронічним легеневим серцем на фоні професійної патології органів дихання158
Г Я Клевета, А М Котик, М І Скибіцька - Цукрознижувальний ефект екстрактів галеги лікарської272
А І Годлевська - Цінності освіти в процесі духовно-морального виховання студентів286
Автор неизвестен - Ціннісні орієнтації в структурі культури професійного352
О Л Музика - Ціннісна когнітивна складність у дослідженні творчо обдарованої особистості232
O B Харчишина - Ціннісна підсистема як базовий компонент організаційної культури підприємства238
О Борисенко - Число і системи числення в електронних цифрових системах352
В Горбунова - Ціннісна підтримка розвитку здібностей (творчості) у віці середньої дорослості479
О Л Музика - Ціннісна підтримка особистісного розвитку як теоретична та прикладна проблема271
Х В Бутенко - Шляхи і засоби валеогізації навчально-виховного процесу178
Л О Коберник - Ціннісні орієнтації як чинник подолання конфліктних форм поведінки271
Н П Скригун, Л І Антошкіна, Л Г Цимбалюк - Ціноутворення та управління ціновою політикою283
Н В Коровина - Человеческий капитал в современном цивилизационном процессе218
В В Горбунова - Часова регламентація професійної діяльності державних службовців психологічний аналіз проблеми279
пресовий орган пропаганди української військової організації - Часопис сурма309
А Н Домановский - Частная акция или государственная политика о регулировании болгаро-византийской торговли в 894 г243
М Е Лесина, Н Ф Гоголева - Частное решение задачи о движении двух гироскопов лагранжа сочлененных неголономным шарниром367
С В Куракса - Человеческий и социальный капитал как составляющие развития социально-географических систем215
Г Л Первий - Чи був голод 1932-1933 рр голодомором результати однієї дискусії375
Аронова В В - Чинники розвитку маркетингової діяльності на підприємствах479
М Фрейман - Чинники професійного самовизначення молоді понадгімназійних шкіл польщі у контексті безробіття199
Г О Гозуватенко - Чинники що впливають на комплектування української армії військовослужбовцями професійної служби321
С В Бубліченко - Чисельне рішення двомірної нестаціонарної задачі в процесі різки кристалів205
Бабушкин В И - Численное моделирование деформирования неоднородных тонкостенных конструкций231
О Луценко - Шкалювання репрезентативність етапи створення тесту224
- Читання літературних творів у контексті викладання китайської мови Г Юйхай301
И А Бондаренко - Читатель и поисковая навигация электронного каталога библиотеки290
М П Гетьманчук - Шлях нестора махна в еміграції через румунію і польщу у 1921-1925 рр356
Р Рейда - Чіфдом як етап суспільно-політичного розвитку варварів південно-східної європи напередодні готських війн728
М Данилевич, Л Вашків - Шевченківський код презентації національної дійсності та білоруська література початку ХХ століття264
С С Баланюк - Широкозначність як основа явища невизначеності на прикладі англійських прикметників лексико-семантичної групи особливий289
С Водотика - Шляхи розвитку українського суспільствознавства в 1920 і роки ХХ ст континуїтет чи розрив спадковості441
А В Уруський - Шляхи використання комп'ютерної техніки в умовах інформаційного суспільства409
А І Українець, В А Домарецький, П Л Шиян - Шляхи енергозбереження в харчовій промисловості та перспективні джерела енергоресурсів607
К І Ткач - Шляхи оптимізації державного регулювання в умовах природної монополії329
Л М Хомічак, І Б Петриченко - Шляхи підвищення ефективності очищення дифузійного соку450
Л О Кизилова - Шляхи удосконалення політики інвестування в регіонах україни246
Л І Мороз, О Р Адельшінова - Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації319
І Гулий, А Українець, П Шиян - Шляхи підвищення якості ректифікованого спирту в процесі брагоректифікації331
Н Мар'євич - Шляхи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів295
Р В Шуляр, Н В Шуляр - Шляхи удосконалення формування коштів підрозділів вищих навчальних закладів246
У Митник - Шляхи усунення законодавчих та нормативних протиріч у сфері державного управління малим бізнесом279
Г О Копил - Штеркультурологічні аспекти ділового спілкування як предмет міжкультурного тренінгу322
Д П Максименко - Штерпретаційні засади концерту для саксофона 3 оркестром олександра глазунова269
Б В Андрієвський, О Я Мищишин, М О Романюк - Штерференційно-оптичні дослідження фазових переходів у кристалі nh4hse04229
І П Микитин, А В Серкіз - Шумові моделі вхідного кола шумового термометра на основі одноканального підсилювача294
О К Шкодзінський, Г Я Онисько, С О Костишин - Що таке відкритий доступ рух європейських університетів за відкритий доступ625
О Ю Прокопенко - Щодо ефективності роботи органів місцевого самоврядування сільських громад390
О В Лук'янов - Щодо питання визначення викидів від теплогенераторів комунальної теплоенергетики249
- Экологические проблемы черного моря сборник научных статей262
Є С Смірнова, Р Г Нестеренко - Щтушнь прагматичності   різних професійнихдискурсів224
автомобиль - Эволюция системы человек240
А Машталер, Д Задорожная - Экобиоморфный анализ бриофлоры донецкой области380
А Ю Варигин - Экологическая изменчивость формы раковины черноморской мидии216
Н П Горох - Экологическая оценка вредных веществ при комплексной утилизации муниципальных отходов271
Е Замятина, А Сёмик - Экологические проблемы опукского природного заповедника273
О Г Миронов, Л Н Кирюхина - Экологическая характеристика бухты казачьей черное море260
З М Романова, Г Р Ашмаріна В Н Кошевая - Экологические аспекты переработки пивной дробины251
М С Барабаш - Экспертная система выбора рациональных проектных решений184
В П Мироненко, Ю М Шкодовский - Экологические аспекты эргономики постановка проблемы1357
Е В Настенко - Экологические пути формирования пелагической фауны северо-западной части черного моря182
О Ф Балацкий - Эколого-экономический аспект энергосбережения364
Б Г Александров - Экологический мониторинг акватории одесского порта в рамках международного проекта глобалласт418
Е В Подбельцева - Эколого-географические особенности потенциала морских портов украины468
А С Дудолад - Экономический ресурс энергетики города248
Н В Миронова - Эколого-фитоценотические особенности произрастания видов рода грацилярия351
Е В Мишенин - Эколого-экономическая оценка антропогенных изменений в сфере лесопользования системный подход и возможности измерения375
A M Маценко - Эколого-экономические принципы моделирования циклических колебаний в экономике345
Г Ф Скала, Ю Г Скала - Экономическая оценка рациональности сложных конструктивных решений строительных объектов182
Н Е Василевская, Н А Левченко - Экономическая эффективность автоматизации учетных задач247
Ю В Глазунов - Экономическая целесообразность применения конструкций с внешним армированием340
А В Сапрыка - Экономия электрической энергии в осветительных установках359
Т Н Ефременко - Экономическая эффективность малосточных водохозяйственньтх систем созданных на базе агроэнергетических комплексов195
В И Титяев Н С Гетало - Экономические механизмы энергоресурсосбережения для предприятий наружного освещения городов213
Т С Пичугина, С А Пичугин - Экономический анализ существующих методов при оценке управления проектами172
М В Загирняк, М Ю Бранспиз - Экспериментальная проверка на физической модели решения задачи оптимизации для руглой подъемной шайбы219
И К Евстигнеева - Экспериментальная экзогенная сукцессия прибрежного фитоценоза бухты песочная (крым, черное море)201
Ю В Глазунов - Экспериментально-теоретические исследования прочности и устойчивости сталебетонных конструкций262
И Н Кошиц - Экспериментальное исследование асинхронного двигателя с удаленными короткозамыкающими кольцами на роторе212
- Экстенсивное культивирование грацилярии gracilaria обзор Н В Миронова309
К Деревянно - Эстетика истории пушкин и гегель к постановке проблемы325
Н Колошук - Экстримальные свидетельства в современной украинской литературе и итоги и преспективы отечественного изучения280
Л В Савенкова - Электронные коллекции университетских библиотек как составляющая информационно-образовательной среды360
И Е Проценко, Л В Однодворец, В Г Шамони - Электрофизические свойства многослойных пленок на основе переходных металлов231
Н О Кондратенко - Энергетический комплекс жилищно-коммунального хозяйства и энергоустановки малой мощности246
А Н Беловол - Энергетический метаболизм миокарда при сердечной недостаточности и возможности медикаментозной коррекции344
В Н Марченко, К В Тараней - Энергосберегающая модернизация газовых пароперегревателей для цеха двуокиси титана оао сумыхимпром218
В А Маляренко - Энергосберегающие технологии в жилом фонде городов украины202
- Энергосбережение в системах теплоснабжения при использовании отопительных электрокалориферов А А Олексюк, Н Ф Радько152
Р Мартинюк - Як може бути прийнята нова конституція україни175
Ю В Глазунов - Энергосбережение как фактор решения экологических экономических и социальных проблем предприятий в рыночных условиях157
Л Н Шутенко, Э В Гаврилов - Эргономическая классификация типов транспортных потоков на автомобильных дорогах280
И В Павленко - Эстетическое сознание и проблема синтеза феноменального ряда в философии языка гг шпета352
В М Сирота - Эфективность эргономического обеспечения организации дорожного движения182
Д Ш Лундина - Ядро резольвенты трехмерного оператора шредингера384
Л Л Товажнянский - Эффективное управление и информационное обеспечение жизнедеятельности города304
О В Соловьева - Эффективность гидротехнических сооружений в процессах самоочищения прибрежных вод298
А Н Беловол, И И Князькова, Л В Шаповалова - Эффективность диклофенака в лечении остеоартроза188
С В Шмалей, Б Я Пугач - Эффективность информационного воздействия в пропаганде здорового образа жизни187
Г М Даниленко, Ж В Сотникова - Якість життя та здоров'я школярів298
А С Кочарян - Эффективность методик психодиагностики сложных многоуровневых психологических образований545
М С Золотов, Д А Макогон - Эффективность применения анкеровки арматурных стержней в бетон акриловыми клеями194
А Г Романовский - Эффективность управления и проблемы подготовки современных руководителей-лидеров202
О В Никитин, В И Михайлов, А П Ветров - Эффективный сахарный завод. вопросы проектирования354
А О Качала - Якість трудового потенціалу властивості та параметри229
Т Н Неровня, Л Н Ракова - Эффективный собственник и эффективное образование точки соприкосновения139
Н В Науменко - Яблуко як символ української фольклорної та книжної поезії461
С Борзенко - Європейські культурно-мовні паралелі концепт дерево293
А М Колосов - Явище організаційного гістерезису та його використання при розробці заходів виведення підприємства з кризи351
А М Колосов - Явище організаційного гістерезису та його використання при розробці заходів виведення підприємства з кризи357
Е В Столярская - Языковой мелонаж следствие неологизации или принцип субъязыковой идентификации в текстах рекламных журналов390
Н С Іванович - Якісна характеристика рівнів сформованості предметних компетентностей з основ правознавства358
О Шершньова - Як складова інформаційного механізму регіонального управління туризмом361
Т В Момот - Якість корпоративного управління міжнародний досвід і національні перспективи193
Г Гоголь, Ю Гуменюк - Євразійська трудоміграція проблеми та перспективи219
початок 80-х років ХХ століття -Автор неизвестен - Євангельські християни-баптисти на рівненщині початок 60-х529
Н Ю Тодорова - Європейська політика комунікативної інтеграції та її вплив на національні стандарти вищої освіти135
С В Гордійчук, Н П Леонченко - Європейський та український досвід підготовки кадрів для медсестринства752
Н Науменко - Єгипет як культурологічна парадигма в українській поезії ХХ століття285
Т М Дячук - І огієнко про засади творення національної термінології637
А О Ярошенко - Єдиний освітній інформаційний простір проблеми створення317
О С Севастьянова - Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності учнів254
H O Божок, Л В Власенко - Ігрові форми навчальної діяльності на уроках іноземної мови574
Н Б Голуб - Ідеал сучасного вчителя мовно-риторичний аспект866
М П Побережна - Ідентифікація впливу інформаційної системи на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації227
О Волинець - Ідея патріархату української греко-католицької церкви183
Т Г Васильців - Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства258
В В Захарченко, Т Г Белова - Ідентифікація ключових компетенцій підприємства1897
В Мельничайко - Ідеологічні підтасовки у фольклористиці радянського періоду332
Ю М Гусєва - Ідентифікація ключових стратегій пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів257
О Г Шостак - Ідеологема національної свідомості у творчості письменників індіанського походження284
М А Козловець - Ідеологія і становлення громадянського суспільства в україні248
1920 рр - Ідея творення національної школи на шпальтах вітчизняної педагогічної преси доби української держави 1917269
Ю Цар - Ідеї олександра потебні в контексті теоретико-літературної думки XX століття297
Г Д Хархан - Ідеї статевого виховання у 20-30 роках хх століття в сучасній практиці інтернатного закладу210
Я Р Горак - Із рукописних матеріалів володимира садовського313
Р Матвіїшин, П Демченко, В Павлюк - Ізотермічний переріз діаграми стану системи er-co-si при 873 к277
Б О Тивонюк - Іконописна та позолотна майстерні почаївської свято-успенської лаври у 20-их-30-их роках ХХ століття303
П В Луб'яний - Імовірність вибору пасажиром варіанту поїздки в міському пасажирському транспорті273
Л М Пасієшвілі - Імунні механізми прогресування метаболічного синдрому у осіб молодого віку208
Т В Якимчук - Інвестиційної діяльності на підприємствах україни162
Н В Деміхова, В Г Псарьова, H В Климанська - Імунопатологічні механізми розвитку хронічної серцевої недостатності405
Л С Абрамова - Імітаційна модель руху транспортних засобів при маневруванні282
Автор неизвестен - Інвестиційна привабливість підприємства148
В Г Мирончук - Імітаційне моделювання кристалізації охолодженням утфелю останнього продукту349
Л А Горлова - Інвентаризація лексико-семантичної групи німецьких прикметників зі значенням пристойний276
Т В Момот, Ю О Тараруєв, І Г Чалий - Інвестиційна привабливість підприємства удосконалення методики оцінки211
М Тимошенко - Інвестиційна програма та основні виробничі фонди металургійного машинобулування україни в 1938-1932 рр238
Ю О Андріанов - Інвестиційний потенціал машинобудівних підприємств поняття класифікації методичні рекомендації303
Б Іличок - Інвестиційний процес в україні в контексті її євроінтеграції200
Т Самойлова - Інвестиції капіталу та інвестиційний клімат в україні184
С А Стахурська - Інвестиційні стратегії в аспекті організаційних змін371
В Я Карковська - Інвестиції в основний капітал головний напрямок підвищення якості інвестиційного потенціалу машинобудування159
- Інвестування в основні засоби виробництва стан та проблеми на підприємствах харчової промисловості –С В Стахурська152
А В Коновальчук - Індивідуально-авторські номінації осіб у поетичному словнику ХІХ188
С Г Шурма - Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу студентів-перекладачів на заняттях із практичного курсу англійської мови323
О О Коник - Інженери у складі депутації від українських губерній у державній думі російської імперії 1906-1917 рр139
А Богуцький, П Волошин - Інженерно-геологічна характеристика відкладів опорного розрізу колодіїв-1194
І Г Онищук - Інноваційна модель регіональної інвестиційної політики та планування соціально-економічного розвитку територій193
Ю С Шипуліна - Інноваційна культура організації сутність, структура, підходи до оцінки211
О М Гунько, А В Боярчук, П Л Шиян - Інноваційна технологія ректифікації спирту259
О Г Дегтяренко - Інноваційний механізм управління машинобудівними підприємствами363
О І Вікарчук - Інноваційний потенціал основа розробки стратегії розвитку підприємства208
О Б Жихор - Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки407
Д Басюк - Інноваційний розвиток гастрономічного туризму вукраїні2709
О М Пєтухова - Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості україни в умовах фінансово-економічної кризи785
Е М Ахромкін - Інноваційний розвиток регіонів як чинник конкурентоспроможності економіки україни346
Н І Чухрай - Інноваційний розвиток україни основні бар'єри та напрями їх подолання417
О М Пєтухова - Інноваційний розвиток харчової промисловості у світлі вирішення продовольчої проблеми світу201
М Бойко, В Млинко - Інноваційні процеси в педагогічній діяльності287
В І Чиж - Інноваційно-проектне управління стратегічним розвитком підприємства225
Н О Бірченко - Інноваційні агротехнології в ризик-менеджменті сільськогосподарських товаровиробників178
С В Ткачук - Іноземні інвестиції в україні динаміка і структурний аналіз288
А Фліссак - Інноваційні елементи в координації діяльності у сфері детінізації економічних процесів на регіональному рівні165
Л Мулярчук - Інноваційні передумови активізації торгово-побутових підприємств211
Т І Божук - Інноваційні підходи до організації анімації в рекреаційно-туристичній діяльності293
О Гордійчук - Інноваційні підходи до професійної підготовки вихователя групи продовженого дня сучасної початкової школи3093
О Ю Приходько - Інноваційні підходи організації навчання на уроках української мови1175
Л П Маслак - Інноваційні технології навчання обдарованих військовослужбовців у процесі вивчення іноземної мови147
Л В Корінна - Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників286
Л В Корінна - Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників 1238
Г В Радіонова - Інтерпретація феномену гри у творчості платона360
С М Коляденко - Інноваційні форми підготовки соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу266
О Ф Шаповал - Інноваційні інформаційні системи і технології в консалтинговій діяльності247
О Краузе - Інтегровані маркетингові комунікації підприємства871
А М Поддєрьогін, А В Корнилюк - Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості україни255
О А Островська - Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств538
Р Мартинюк - Інститут імпічменту в україні вади вітчизняної моделі197
Без автора - Інновації у харчовій промисловості оздоровчі харчові продукти як основний об'єкт інновацій1096
О В Климова - Іноземна мова (англійська мова) навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів і курсу591
Автор неизвестен - Іноземна мова як засіб професійної підготовки майбутніх екологів237
Р Мартинюк - Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р163
Є А Соколовський - Інститути іпотеки землі актуальні проблеми та напрями їх вирішення230
Г В Козаченко, В О Пантюхін - Інституційна теорія зміст еволюція та сучасне застосування483
В Безугла - Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів україни269
Е М Ахромкін, В М Філіпповський - Інституціональні проблеми функціонування та розвитку національної економіки434
В В Школьник, М М Зайцева, А О Андреева - Інсулінорезистентність та поліморфізм генів у хворих на артеріальну гіпертензію744
А Ф Верлань, О О Ситник - Інтегральні рівняння аналізу нестаціонарних електричних систем502
Т Місяць - Інтеграційні процеси в умовах світового глобального розвитку630
Ю О Поплавська - Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі335
О Л Музика - Інтеграція особистісного досвіду як психологічний механізм розвитку творчої обдарованості143
Т І Мантула - Інтегроване викладання та міжпредметні зв'язки в історичному аспекті та сьогоденні249
Н М Погрібняк - Інтегрований імітаційний метод розрахунку електричних навантажень675
Н П Скригун, Л В Капінус, С О Муковоз - Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу як форма просування товару248
Н Георгіаді, С Князь - Інтегрованість систем управління машинобудівними підприємствами складові елементи і взаємозв'язки між ними136
одна з необхідних умов свідомого сприймання - Інтегрування суміжних мовознавчих дисциплін211
П Л Шиян, С Т Олійнічук - Інтелектуальна власність комерціалізація захист163
Н О Думанський, О В Марковець - Інтелектуальна система пошуку та збирання інформації з тематичних веб-ресурсів256
О Кицан - Інтертекстуальність поезії василя голобородька979
передумова економічної незалежності україни - Інтелектуальний капітал179
Автор неизвестен - Інтелектуальний капітал підприємства комунікаційний аспект209
Г В Гайович - Інтерференція і суржик як наслідки мовної взаємодії3718
І Тяжкороб, Л Мікуленко - Інтелектуальний потенціал як необхідна умова та результат реалізації стратегічного партнерства в регіоні312
Л Н Ракова, К В Карпенко - Інтелектуалізація праці та тендеції її розвитку в україні368
Л В Чирун, Т В Шестакевич - Інтелектульний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції227
Т Л Хомич - Інтенсивно-параметричний компонент як чинник транспозиції нейтральних лексичних одиниць282
А Регуш - Інтенсивності промивки клиноптилолітового завантаження адсорберів типу швидкого фільтра182
A I Соколенко, В А Піддубний, М В Якимчук - Інтенсифікація масообмінних процесів в системах транспортних потоків харчових виробництв174
А І Соколенко, В А Піддубний, М Д Хоменко - Інтенсифікація масообміну в рідинних і газорідинних потоках за рахунок потенціалу масових сил144
А І Соколенко, В А Піддубний, М Д Хоменко - Інтенсифікація масообміну е трубопроводах за рахунок сил інерції144
В І Чупринка, А В Пінчук - Інтерактивна побудова та коригування вже побудованих схем розкрою278
Г Д Антонюк - Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації204
І Д Пузько - Інтервальний спосіб параметричної ідентифікації коливальних систем360
Ю В Олійник - Інтерактивні технології як ефективний засіб формування іншомовної комунікативної компетенції339
В Л Безбожний - Інтереси в системі соціально-економічної безпеки підприємства407
Л Луцан - Інтертекстуальне поле роману кревняки бориса харчука425
С О Швачко - Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах на матеріалі числівників348
Л В Капінус - Інтернет-реклама в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства394
Б О Католик,З Р Мичуда - Інтерполяційні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетворення огляд. частина 2221
Г Михайлюк - Інтерпретація результатів навчання майбутніх вчителів японської мови223
І П Карий - Інтерпретація фолькльорних мотивів і образів у поетичній творчості дмитра павличка294
початку ХХ ст - Інтертекстуальний дискурс малої прози є мандичевського в площині літературного простору кінця ХІХ310
структурна ознака текстів українського постмодерного художнього дискурсу - Інтертекстуальність340
Н А Остап`юк - Інфляція в бухгалтерському обліку проблеми методичного забезпечення190
В О Муравицький - Інформаційна культура особистості як нова антропологічна риса в сучасному глобалізованому світі289
О Ю Андрушенко - Інформаційна структура речення та стратегії її маркування в давньоанглійських писемних пам'ятках414
О Савенкова, О Карпов - Інформаційна технологія реалізації складового синтезу231
О В Музиченко-Козловська - Інформаційне забезпечення оцінювання туристичної привабливості території420
Автор неизвестен - Інформаційне забезпечення реорганізації підприємств211
Л П Шаповал - Інформаційне забезпечення системи управління комунальним господарством213
Г В Мозгова - Інформаційне забезпечення стратегічного менеджменту228
Н Є Селюченко, В П Кічор - Інформаційний ризик в антикризовому управлінні169
Г Л Баранов - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи навчання та тестування знань водіїв високошвидкісних транспортних засобів265
О В Журавков, О О Мазуренко - Інформаційно-обчислювальний комплекс для дослідження електротехнічних процесів126
ОО Баландіс - Інформаційно-оптимальні дослідження економічних нестаціонарних динамічних моделей ендм методом інтегральних рядів мір257
Н Т Тверезовська, Д Ю Касаткін - Інформаційно-освітнє середовище навчання історія виникнення, класифікація та функції617
О Ф Шаповал - Інформаційні ресурси ефективної діяльності екстеншн сервісу203
ідею Р Х - Інформаційні технології в логістичній і маркетинговій діяльності роздрібних підприємств180
Т Біляшевич - Інший у творчості а камю огляд науково-критичних досліджень300
В В Ткачук, Ф Г Фабуляк - Інфрачервона спектроскопія естерів кислот ріпакової олії162
Т Біляшевич - Інший у творчості а камю огляд науково-критичних досліджень1303
В М Роменська - Іпотека як варіант завуальованих неформальних економічних відносин204
У І Гуменюк - Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення411
А М Тугай - Існуючі методи відновлення продуктивності свердловин220
Л Якиминська - Історико-етнографічні дослідження степового побужжя історіографічний аналіз588
О Шершнъова - Історико-культурний туризм в малих містах україни як чинник формування національної гідності української молоді204
М Г Кітов - Історико-культурологічний контекст зародження філософських іде за князювання олега199
О Є Мисечко - Історико-логічний аспект проникнення англійських запозичень у сучасну українську мову330
Г В Товканець - Історико-педагогічні аспекти формування вищої економічної школи в словаччині257
С Шайтов - Історична антропологія та дослідження географічних чинників розвитку цівілізацій264
С В Тихий - Історичне значення праці івана левицького основи теорії музики363
- Історичні аспекти становлення оціночних понять у цивільному праві- М Жук378
Б С Левик - Історичний аналіз допомоги конгресу сша країнам-претендентам до вступу у нато в період 1994-2007 рр191
Р М Монько - Історичний аналіз становлення системи підготовки вчителів техніки та інформатики в республіці польща222
О О Міцура - Історичні передумови формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності198
М М Гуренко-Вайцман - Історичні традиції формування сучасного громадянського суспільства в україні380
Автор неизвестен - Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії україни287
С Притолюк - Історія освіти і становлення героя як інваріантна ознака роману виховання в романі карла еміля францоза паяц188
В І Кійко - Історіографія розвитку військової справи у галицько-волинському князівстві353
Автор неизвестен - Історія перекладу питання для підготовки до модульної контрольної роботи та екзамену963
О А Кальниченко, В О Подміногін - Історія перекладу та перекладацької думки в англії162
В Гуцуляк, К Муха - Історія розвитку та сучасний стан медико-географічних досліджень888
В М Гайдук - Історія становлення та розвитку хорового мистецтва закарпаття в458
О Є Антонова - Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки житомирського державного університету імені івана франка289
Г Лабінська - Історія суспільно-географічного дослідження жіночого населення262
Н М Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів тема друга195
Н Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів тема четверта172
Н Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів тема четверта165
Н Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів337
А Олененко - Історія формування кордонів азовської губернії 1775-1776 рр за матеріалами опублікованих джерел217
В Б Дудикевич - Ієрархічна зонова адресація і маршрутизація в захищеній інформаційній мережі212
І Крамар, Н Мариненко - Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства111
Н П Павлик - Ґендерний підхід до організації дозвілля учнівської молоді200
С Глеч - Ієрархічна структура системи підтримання прийняття рішень при управлінні періодичністю технічного обслуговування155
І А Бестюк - Їхали козаки із дону додому трансформація народнопісенного сюжету в поезії василя стуса та юрка покальчука376
А І Терещук - Ґенеза проблеми профільного навчання у вітчизняному досвіді шкільної освіти616

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22