Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н Лісняк - Фразеологізми на позначення характеристики людини на матеріалі повісті харчука йосип з гроша здачі3807
Автор неизвестен - Фразеологізми як знаки культурної інформації421
Н Ф Венжинович - Фразеологічна картина світу у творах бориса харчука372
О Клименко - Фразеологічний аспект the mobspeak як складової частини кримінального соціолекту сша507
Є О Лаптева - Фрактальний метод аналізу кардіоритму у студентів з різними типами кровообігу235
О Б Панасенко - Фрактальні властивості одного класу однопараметричних неперервних недиференщйовних функцій931
Ю Горак, М Обушак, В Матійчук - Циклізація ацетамідами241
О В Котова - Фрактальність множини розв'язків одного класу рівнянь які містять функцію частоти цифр1100
Синюк Ю В - Фракционный состав белков daphnia magna straus как биомаркер интоксикации тяжелыми металлами274
П М Коюда, О П Коюда - Характеристика та класифікація ризиків660
Т В Корж - Фракціонування дозволить правильно використати технологічний потенціал зерна355
Л В Максименко - Французька саксофонова школа дискурс розвитку та сучасний стан805
П Чуча - Фреймові моделі формування значень у французьких неметафоричних композитах341
Т Г Харченко - Французька філософія позитивізму хгх століття про місце людини в педагогічному процесі266
С М Махнуша - Франчайзингова форма використання бренда погляд з позицій маркетингу інновацій367
С В Беспалова, М С Шеставін, О В Федотов - Фундаментальні та прикладні проблеми екології356
І М Вислободська - Функціональна переорієнтація у процесі формування цілісного значення фразових дієслів сучасної англійської мови348
О Г Дегтяренко - Функціонально-вартісний аналіз у системі управління витратами на забезпечення якості продукції487
Н Карпенко - Функціонально-геоморфологічне районування шацького поозер'я233
В О Климчук - Ціннісні засади побудови системи психологічної етики240
С Соколовська - Функціонально-комунікативний аспект науково-популярного дискурсу277
В О Самохіна - Функціонально-комунікативний простір англомовного жарту427
В Дубенськова - Функціонально-парадигматичні характеристики образу кассандри823
назвами грошових одиниць - Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами1477
Е Ф Маліновський - Функціональні особливості вживання простого контактного повтору в різних типах дискурсу324
О М Гавва, С В Токарчук - Функціональні модулі обладнання для пакування в'язких продуктів частина 2218
Р Мартинюк - Функціонування змішаної форми правління в україні на сучасному етапі оцінка результатів353
В Бібік - Функціонування локального, зовнішнього та внутрішнього типів простору в романі невеличка драма валер'яна підиогильного631
М Рибалко - Функціонування танго-дискурсу в сучасних англомовних фільмах663
Л О Антипова - Функція організації як цілеполягання за видами діяльності підприємства222
А В Сингаївська, О М Мосейчук - Функція функціональність і функціональній клас функціональній підхід до вивчення ідіоматики262
Г Б Соколова - Функції економічної культури в системі соціальної регуляції підприЄмницької діяльності315
Н Попадюха - Функції права та обов'язки головних розпорядників коштів як учасників бюджетних правовідносин513
Д Б Баранович, З В Губрій - Фізико-хімічні властивості біоцидних тіолсульфовмісних полімерів286
А А Галіздра - Фізична культура та спорт у житті студентів вищих навчальних закладів231
Роман Криловец - Філософська поезія в стуса на матеріалі збірки веселий цвинтар256
Р В Гах - Фізичне виховання гімназійної молоді на західноукраїнських землях (перша третина ХХ ст.)237
Роман Крилоеець - Філософська поезія василя стуса на матеріалі збірки зимові дерева449
І В Глухоман - Філософський контекст лінгвістичних теорій р якобсона392
О Ю Михалечко - Філософський аналіз проблеми співвідношення організму та середовища393
Р Мирський - Філософсько методологічні засади вивчення етнокатастроф в україні в сучасній політології293
О Л Остапчук - Центр ґендерної освіти проблеми та перспективи285
В В Левченко - Філософсько-психологічне бачення концептуальних засад прикладної екопсихологічної освіти людини406
Д Фокшей - Філософсько-психологічне тлумачення агресивності в сучасному світі207
віртуоз-новатор доби романтизму - Школо паганіні517
Т П Налісніковська - Філософсько-психологічні фактори впливу на формування природи гумору210
Г П П'ятакова, Т М Данилишена - Філософсько-теоретичні засади становлення й розвитку вищої педагогічної освіти сша та україни707
О П Подкоритова - Філософсько-ідеологічні засади творчості доріс лессінг пошуки ідеалу304
Роман Крилоеець. - Філософські пошуки в стуса на матеріалі збірки палмпсести292
Автор неизвестен - Філософія освіти як синтез філософії та педагогіки994
Зязюн И А - Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти334
В Т Яворський, Т В Перекупко, А В Перекупко - Фільтрування малахіту осадженого в різних гідродинамічних умовах181
В Зінчук О Яцків - Хемілюмінесцентна реакція люмінолу за участю паладію156
Д М Коркуна - Фінансове прогнозування як основа фінансових планів підприємства352
О В Юринець - Фінансові аспекти формування конкурентної стратегії підприємства297
- Фінансування політичних партій в україні механізми державного контролю -В Лебедюк 393
С В Філіппова, О О Добруля - Фінансові проблеми трансформаційних процесів у промисловому секторі економіки україни229
О О Железняк, Л М Олещенко - Фінансування транспортних послуг пільгових категорій населення регіону338
Т М Новосьолова, Г О Карпова - Фітопланктон р случ та вплив малих приток на його формування340
А Машталер, О Ососкова - Характер влияния водных вытяжек pleurozium schreberi и polytrichum piliferum на рост проростков272
п ХХ ст - Художнє вираження самотності в поезії к ХХ535
Г В Лосовская - Характер пространственного распределения (дисперсии) у некоторых видов черноморских полихет477
І І Смагін - Характеристика методичного комплексу з суспільствознавства першої половини 70-х років ХХ ст311
Л Я Ванькович - Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем242
М С Лисенко - Характеристика ресурсно-функціонального підходу до оцінки економічної безпеки підприємств891
Б Чуловський - Художня своєрідність класичних драм фрідріха шиллера644
К В Поднєжна - Характеристика традиційних та новаторських методів і прийомів виконання писанок440
І М Старшинський, Г І Гончаров - Характеристика харчових фосфатів за буферною ємністю217
Л П Павлютина - Характеристика экологического состояния сухого лимана531
В А Лисовский, С Д Яковин - Характеристики катодного слоя тлеющего разряда низкого давления в аргоне и азоте387
В Фурман - Характеристики розсіяння ефективного середовища для іонного залишку металу184
И А Рудь - Швидкодіючий оптимальний однофазний компенсатор209
О М Спірін - Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технології287
І М Стасюк - Характерні ознаки та особливості українського національно патріотичного руху в урср середина 1950 х кінець 1980 х років445
О Л Чернелевська - Харчова промисловість в контексті підвищення конкурентоздатності економіки україни493
О В Харчишина - Харчова промисловість житомирської області економічні та організаційно-культурні чинники розвитку463
Л Подрігало, Г Нікуліна, - Харчування як чинник підвищення ефективності підготовки спортсменів434
П Т Савин, Н Ф Подплетная, C Е Дятлов - Химический состав атмосферных осадков492
середина 80 -х рр ХХ ст - Християни віри євангельської на рівненщині 60-ті281
И П Муравьева - Химический состав зеленой водоросли enteromorphaintestinalis l link из обрастаний причалов севастопольских бухт черное море373
Н М Береговая, И Н Гудвилович - Хранение водно-спиртового экстракта с-фикоцианина полученного из микроводоросли spirulina platensis264
І Матківська - Християнсько-антропологічний підхід до педагогічної діяльності інноваційність як повернення до істини220
В А Капустник, О Д Кучеренко, В В Брек - Хроническая сердечная недостаточность у женщин и особенности ее лечения239
А Казьмєрчак - Хто я, спроба окреслення ідентичнос¬ті сучасної людини333
п ХХІ ст - Художественное выражения самостоятельности в поезии к ХХ333
А Я Сташевський - Художньо-виражальні можливості концертного баяна на тлі музичного інструментарію461
Г Л Ліщинська-Кравець - Художньо-трудова підготовка як чинник формування педагогічної майстерності майбутніх учителів технологій305
О Федосій - Художня специфіка жіночих образів у новелах галини тарасюк711
В Василюк - Художня інтерпретація біблійних образів у прозі і багряного450
Т Котовська - Художній світ підлітків у проекції американсько-українських стосунків григір тютюнник, дж селінджер493
О Л Чмихало - Ш ляхи вирішення трудового конфлікту на підприємстві276
О Хомова - Художні шукання в неореалістичній драматургії анатолія крима нелегалка, жага екстрему, євангеліє від івана416
Д С Орел, М С Мальований - Хімічна технологія силікатів, до концепції екологічного ризику в україні228
Ю И Старосельская - Ценностное отношение к здоровью у студентов классического университета как педагогическая проблема284
В А Маляренко - Централизованное теплоснабжение и энергосбережение в стратегии устойчивого развития крупных городов334
Б Б Глотов - Цивілізаційний підхід до аналізу сучасного історичного процесу544
С Ю Зинченко, С В Гресько, С Ю Суйков - Циклизации ]ч-гетарил-5-аминопиразолов в реакциях азосочетания и пикте-шпенглера601
А А Рыбалов - Экологизация как фактор общественной эволюции249
Є Біла, М Обушак, М Ганущак - Циклізація 15-дифеніл-5-арилсульфошл-1-пентен-3-ошв з феншгідразином226
О Калмиков - Цитокшовий статус у пацієнтів з хронічним легеневим серцем на фоні професійної патології органів дихання170
Г Я Клевета, А М Котик, М І Скибіцька - Цукрознижувальний ефект екстрактів галеги лікарської309
А І Годлевська - Цінності освіти в процесі духовно-морального виховання студентів303
Автор неизвестен - Ціннісні орієнтації в структурі культури професійного381
О Л Музика - Ціннісна когнітивна складність у дослідженні творчо обдарованої особистості252
O B Харчишина - Ціннісна підсистема як базовий компонент організаційної культури підприємства262
О Борисенко - Число і системи числення в електронних цифрових системах393
В Горбунова - Ціннісна підтримка розвитку здібностей (творчості) у віці середньої дорослості545
О Л Музика - Ціннісна підтримка особистісного розвитку як теоретична та прикладна проблема298
Х В Бутенко - Шляхи і засоби валеогізації навчально-виховного процесу192
Л О Коберник - Ціннісні орієнтації як чинник подолання конфліктних форм поведінки317
Н П Скригун, Л І Антошкіна, Л Г Цимбалюк - Ціноутворення та управління ціновою політикою302
Н В Коровина - Человеческий капитал в современном цивилизационном процессе254
В В Горбунова - Часова регламентація професійної діяльності державних службовців психологічний аналіз проблеми298
пресовий орган пропаганди української військової організації - Часопис сурма347
А Н Домановский - Частная акция или государственная политика о регулировании болгаро-византийской торговли в 894 г272
М Е Лесина, Н Ф Гоголева - Частное решение задачи о движении двух гироскопов лагранжа сочлененных неголономным шарниром441
С В Куракса - Человеческий и социальный капитал как составляющие развития социально-географических систем235
Г Л Первий - Чи був голод 1932-1933 рр голодомором результати однієї дискусії450
Аронова В В - Чинники розвитку маркетингової діяльності на підприємствах518
М Фрейман - Чинники професійного самовизначення молоді понадгімназійних шкіл польщі у контексті безробіття222
Г О Гозуватенко - Чинники що впливають на комплектування української армії військовослужбовцями професійної служби359
С В Бубліченко - Чисельне рішення двомірної нестаціонарної задачі в процесі різки кристалів245
Бабушкин В И - Численное моделирование деформирования неоднородных тонкостенных конструкций261
О Луценко - Шкалювання репрезентативність етапи створення тесту254
- Читання літературних творів у контексті викладання китайської мови Г Юйхай327
И А Бондаренко - Читатель и поисковая навигация электронного каталога библиотеки311
М П Гетьманчук - Шлях нестора махна в еміграції через румунію і польщу у 1921-1925 рр375
Р Рейда - Чіфдом як етап суспільно-політичного розвитку варварів південно-східної європи напередодні готських війн830
М Данилевич, Л Вашків - Шевченківський код презентації національної дійсності та білоруська література початку ХХ століття282
С С Баланюк - Широкозначність як основа явища невизначеності на прикладі англійських прикметників лексико-семантичної групи особливий320
С Водотика - Шляхи розвитку українського суспільствознавства в 1920 і роки ХХ ст континуїтет чи розрив спадковості517
А В Уруський - Шляхи використання комп'ютерної техніки в умовах інформаційного суспільства478
А І Українець, В А Домарецький, П Л Шиян - Шляхи енергозбереження в харчовій промисловості та перспективні джерела енергоресурсів660
К І Ткач - Шляхи оптимізації державного регулювання в умовах природної монополії370
Л М Хомічак, І Б Петриченко - Шляхи підвищення ефективності очищення дифузійного соку470
Л О Кизилова - Шляхи удосконалення політики інвестування в регіонах україни270
Л І Мороз, О Р Адельшінова - Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації354
І Гулий, А Українець, П Шиян - Шляхи підвищення якості ректифікованого спирту в процесі брагоректифікації362
Н Мар'євич - Шляхи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів318
Р В Шуляр, Н В Шуляр - Шляхи удосконалення формування коштів підрозділів вищих навчальних закладів260
У Митник - Шляхи усунення законодавчих та нормативних протиріч у сфері державного управління малим бізнесом295
Г О Копил - Штеркультурологічні аспекти ділового спілкування як предмет міжкультурного тренінгу354
Д П Максименко - Штерпретаційні засади концерту для саксофона 3 оркестром олександра глазунова317
Б В Андрієвський, О Я Мищишин, М О Романюк - Штерференційно-оптичні дослідження фазових переходів у кристалі nh4hse04264
І П Микитин, А В Серкіз - Шумові моделі вхідного кола шумового термометра на основі одноканального підсилювача343
О К Шкодзінський, Г Я Онисько, С О Костишин - Що таке відкритий доступ рух європейських університетів за відкритий доступ708
О Ю Прокопенко - Щодо ефективності роботи органів місцевого самоврядування сільських громад419
О В Лук'янов - Щодо питання визначення викидів від теплогенераторів комунальної теплоенергетики264
- Экологические проблемы черного моря сборник научных статей303
Є С Смірнова, Р Г Нестеренко - Щтушнь прагматичності   різних професійнихдискурсів238
автомобиль - Эволюция системы человек274
А Машталер, Д Задорожная - Экобиоморфный анализ бриофлоры донецкой области436
А Ю Варигин - Экологическая изменчивость формы раковины черноморской мидии279
Н П Горох - Экологическая оценка вредных веществ при комплексной утилизации муниципальных отходов305
Е Замятина, А Сёмик - Экологические проблемы опукского природного заповедника402
О Г Миронов, Л Н Кирюхина - Экологическая характеристика бухты казачьей черное море321
З М Романова, Г Р Ашмаріна В Н Кошевая - Экологические аспекты переработки пивной дробины271
М С Барабаш - Экспертная система выбора рациональных проектных решений208
В П Мироненко, Ю М Шкодовский - Экологические аспекты эргономики постановка проблемы1601
Е В Настенко - Экологические пути формирования пелагической фауны северо-западной части черного моря204
О Ф Балацкий - Эколого-экономический аспект энергосбережения412
Б Г Александров - Экологический мониторинг акватории одесского порта в рамках международного проекта глобалласт469
Е В Подбельцева - Эколого-географические особенности потенциала морских портов украины496
А С Дудолад - Экономический ресурс энергетики города285
Н В Миронова - Эколого-фитоценотические особенности произрастания видов рода грацилярия395
Е В Мишенин - Эколого-экономическая оценка антропогенных изменений в сфере лесопользования системный подход и возможности измерения436
A M Маценко - Эколого-экономические принципы моделирования циклических колебаний в экономике381
Г Ф Скала, Ю Г Скала - Экономическая оценка рациональности сложных конструктивных решений строительных объектов198
Н Е Василевская, Н А Левченко - Экономическая эффективность автоматизации учетных задач271
Ю В Глазунов - Экономическая целесообразность применения конструкций с внешним армированием354
А В Сапрыка - Экономия электрической энергии в осветительных установках419
Т Н Ефременко - Экономическая эффективность малосточных водохозяйственньтх систем созданных на базе агроэнергетических комплексов211
В И Титяев Н С Гетало - Экономические механизмы энергоресурсосбережения для предприятий наружного освещения городов229
Т С Пичугина, С А Пичугин - Экономический анализ существующих методов при оценке управления проектами190
М В Загирняк, М Ю Бранспиз - Экспериментальная проверка на физической модели решения задачи оптимизации для руглой подъемной шайбы241
И К Евстигнеева - Экспериментальная экзогенная сукцессия прибрежного фитоценоза бухты песочная (крым, черное море)218
Ю В Глазунов - Экспериментально-теоретические исследования прочности и устойчивости сталебетонных конструкций293
И Н Кошиц - Экспериментальное исследование асинхронного двигателя с удаленными короткозамыкающими кольцами на роторе233
- Экстенсивное культивирование грацилярии gracilaria обзор Н В Миронова367
К Деревянно - Эстетика истории пушкин и гегель к постановке проблемы375
Н Колошук - Экстримальные свидетельства в современной украинской литературе и итоги и преспективы отечественного изучения331
Л В Савенкова - Электронные коллекции университетских библиотек как составляющая информационно-образовательной среды405
И Е Проценко, Л В Однодворец, В Г Шамони - Электрофизические свойства многослойных пленок на основе переходных металлов264
Н О Кондратенко - Энергетический комплекс жилищно-коммунального хозяйства и энергоустановки малой мощности276
А Н Беловол - Энергетический метаболизм миокарда при сердечной недостаточности и возможности медикаментозной коррекции380
В Н Марченко, К В Тараней - Энергосберегающая модернизация газовых пароперегревателей для цеха двуокиси титана оао сумыхимпром275
В А Маляренко - Энергосберегающие технологии в жилом фонде городов украины224
- Энергосбережение в системах теплоснабжения при использовании отопительных электрокалориферов А А Олексюк, Н Ф Радько177
Р Мартинюк - Як може бути прийнята нова конституція україни188
Ю В Глазунов - Энергосбережение как фактор решения экологических экономических и социальных проблем предприятий в рыночных условиях181
Л Н Шутенко, Э В Гаврилов - Эргономическая классификация типов транспортных потоков на автомобильных дорогах300
И В Павленко - Эстетическое сознание и проблема синтеза феноменального ряда в философии языка гг шпета418
В М Сирота - Эфективность эргономического обеспечения организации дорожного движения212
Д Ш Лундина - Ядро резольвенты трехмерного оператора шредингера430
Л Л Товажнянский - Эффективное управление и информационное обеспечение жизнедеятельности города354
О В Соловьева - Эффективность гидротехнических сооружений в процессах самоочищения прибрежных вод351
А Н Беловол, И И Князькова, Л В Шаповалова - Эффективность диклофенака в лечении остеоартроза202
С В Шмалей, Б Я Пугач - Эффективность информационного воздействия в пропаганде здорового образа жизни205
Г М Даниленко, Ж В Сотникова - Якість життя та здоров'я школярів317
А С Кочарян - Эффективность методик психодиагностики сложных многоуровневых психологических образований594
М С Золотов, Д А Макогон - Эффективность применения анкеровки арматурных стержней в бетон акриловыми клеями210
А Г Романовский - Эффективность управления и проблемы подготовки современных руководителей-лидеров222
О В Никитин, В И Михайлов, А П Ветров - Эффективный сахарный завод. вопросы проектирования389
А О Качала - Якість трудового потенціалу властивості та параметри250
Т Н Неровня, Л Н Ракова - Эффективный собственник и эффективное образование точки соприкосновения157
Н В Науменко - Яблуко як символ української фольклорної та книжної поезії484
С Борзенко - Європейські культурно-мовні паралелі концепт дерево323
А М Колосов - Явище організаційного гістерезису та його використання при розробці заходів виведення підприємства з кризи396
А М Колосов - Явище організаційного гістерезису та його використання при розробці заходів виведення підприємства з кризи399
Е В Столярская - Языковой мелонаж следствие неологизации или принцип субъязыковой идентификации в текстах рекламных журналов437
Н С Іванович - Якісна характеристика рівнів сформованості предметних компетентностей з основ правознавства402
О Шершньова - Як складова інформаційного механізму регіонального управління туризмом389
Т В Момот - Якість корпоративного управління міжнародний досвід і національні перспективи206
Г Гоголь, Ю Гуменюк - Євразійська трудоміграція проблеми та перспективи247
початок 80-х років ХХ століття -Автор неизвестен - Євангельські християни-баптисти на рівненщині початок 60-х596
Н Ю Тодорова - Європейська політика комунікативної інтеграції та її вплив на національні стандарти вищої освіти150
С В Гордійчук, Н П Леонченко - Європейський та український досвід підготовки кадрів для медсестринства810
Н Науменко - Єгипет як культурологічна парадигма в українській поезії ХХ століття317
Т М Дячук - І огієнко про засади творення національної термінології663
А О Ярошенко - Єдиний освітній інформаційний простір проблеми створення336
О С Севастьянова - Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності учнів304
H O Божок, Л В Власенко - Ігрові форми навчальної діяльності на уроках іноземної мови617
Н Б Голуб - Ідеал сучасного вчителя мовно-риторичний аспект896
М П Побережна - Ідентифікація впливу інформаційної системи на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації243
О Волинець - Ідея патріархату української греко-католицької церкви215
Т Г Васильців - Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства306
В В Захарченко, Т Г Белова - Ідентифікація ключових компетенцій підприємства2120
В Мельничайко - Ідеологічні підтасовки у фольклористиці радянського періоду396
Ю М Гусєва - Ідентифікація ключових стратегій пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів276
О Г Шостак - Ідеологема національної свідомості у творчості письменників індіанського походження315
М А Козловець - Ідеологія і становлення громадянського суспільства в україні278
1920 рр - Ідея творення національної школи на шпальтах вітчизняної педагогічної преси доби української держави 1917285
Ю Цар - Ідеї олександра потебні в контексті теоретико-літературної думки XX століття342
Г Д Хархан - Ідеї статевого виховання у 20-30 роках хх століття в сучасній практиці інтернатного закладу237
Я Р Горак - Із рукописних матеріалів володимира садовського357
Р Матвіїшин, П Демченко, В Павлюк - Ізотермічний переріз діаграми стану системи er-co-si при 873 к338
Б О Тивонюк - Іконописна та позолотна майстерні почаївської свято-успенської лаври у 20-их-30-их роках ХХ століття333
П В Луб'яний - Імовірність вибору пасажиром варіанту поїздки в міському пасажирському транспорті304
Л М Пасієшвілі - Імунні механізми прогресування метаболічного синдрому у осіб молодого віку225
Т В Якимчук - Інвестиційної діяльності на підприємствах україни179
Н В Деміхова, В Г Псарьова, H В Климанська - Імунопатологічні механізми розвитку хронічної серцевої недостатності480
Л С Абрамова - Імітаційна модель руху транспортних засобів при маневруванні326
Автор неизвестен - Інвестиційна привабливість підприємства162
В Г Мирончук - Імітаційне моделювання кристалізації охолодженням утфелю останнього продукту378
Л А Горлова - Інвентаризація лексико-семантичної групи німецьких прикметників зі значенням пристойний317
Т В Момот, Ю О Тараруєв, І Г Чалий - Інвестиційна привабливість підприємства удосконалення методики оцінки230
М Тимошенко - Інвестиційна програма та основні виробничі фонди металургійного машинобулування україни в 1938-1932 рр273
Ю О Андріанов - Інвестиційний потенціал машинобудівних підприємств поняття класифікації методичні рекомендації344
Б Іличок - Інвестиційний процес в україні в контексті її євроінтеграції217
Т Самойлова - Інвестиції капіталу та інвестиційний клімат в україні200
С А Стахурська - Інвестиційні стратегії в аспекті організаційних змін405
В Я Карковська - Інвестиції в основний капітал головний напрямок підвищення якості інвестиційного потенціалу машинобудування179
- Інвестування в основні засоби виробництва стан та проблеми на підприємствах харчової промисловості –С В Стахурська165
А В Коновальчук - Індивідуально-авторські номінації осіб у поетичному словнику ХІХ202
С Г Шурма - Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу студентів-перекладачів на заняттях із практичного курсу англійської мови341
О О Коник - Інженери у складі депутації від українських губерній у державній думі російської імперії 1906-1917 рр153
А Богуцький, П Волошин - Інженерно-геологічна характеристика відкладів опорного розрізу колодіїв-1235
І Г Онищук - Інноваційна модель регіональної інвестиційної політики та планування соціально-економічного розвитку територій217
Ю С Шипуліна - Інноваційна культура організації сутність, структура, підходи до оцінки237
О М Гунько, А В Боярчук, П Л Шиян - Інноваційна технологія ректифікації спирту292
О Г Дегтяренко - Інноваційний механізм управління машинобудівними підприємствами431
О І Вікарчук - Інноваційний потенціал основа розробки стратегії розвитку підприємства221
О Б Жихор - Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки446
Д Басюк - Інноваційний розвиток гастрономічного туризму вукраїні2929
О М Пєтухова - Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості україни в умовах фінансово-економічної кризи885
Е М Ахромкін - Інноваційний розвиток регіонів як чинник конкурентоспроможності економіки україни410
Н І Чухрай - Інноваційний розвиток україни основні бар'єри та напрями їх подолання471
О М Пєтухова - Інноваційний розвиток харчової промисловості у світлі вирішення продовольчої проблеми світу213
М Бойко, В Млинко - Інноваційні процеси в педагогічній діяльності324
В І Чиж - Інноваційно-проектне управління стратегічним розвитком підприємства261
Н О Бірченко - Інноваційні агротехнології в ризик-менеджменті сільськогосподарських товаровиробників191
С В Ткачук - Іноземні інвестиції в україні динаміка і структурний аналіз304
А Фліссак - Інноваційні елементи в координації діяльності у сфері детінізації економічних процесів на регіональному рівні188
Л Мулярчук - Інноваційні передумови активізації торгово-побутових підприємств244
Т І Божук - Інноваційні підходи до організації анімації в рекреаційно-туристичній діяльності310
О Гордійчук - Інноваційні підходи до професійної підготовки вихователя групи продовженого дня сучасної початкової школи3506
О Ю Приходько - Інноваційні підходи організації навчання на уроках української мови1302
Л П Маслак - Інноваційні технології навчання обдарованих військовослужбовців у процесі вивчення іноземної мови158
Л В Корінна - Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників343
Л В Корінна - Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників 1300
Г В Радіонова - Інтерпретація феномену гри у творчості платона412
С М Коляденко - Інноваційні форми підготовки соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу305
О Ф Шаповал - Інноваційні інформаційні системи і технології в консалтинговій діяльності279
О Краузе - Інтегровані маркетингові комунікації підприємства1005
А М Поддєрьогін, А В Корнилюк - Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості україни273
О А Островська - Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств589
Р Мартинюк - Інститут імпічменту в україні вади вітчизняної моделі209
Без автора - Інновації у харчовій промисловості оздоровчі харчові продукти як основний об'єкт інновацій1271
О В Климова - Іноземна мова (англійська мова) навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів і курсу644
Автор неизвестен - Іноземна мова як засіб професійної підготовки майбутніх екологів260
Р Мартинюк - Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р181
Є А Соколовський - Інститути іпотеки землі актуальні проблеми та напрями їх вирішення310
Г В Козаченко, В О Пантюхін - Інституційна теорія зміст еволюція та сучасне застосування526
В Безугла - Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів україни318
Е М Ахромкін, В М Філіпповський - Інституціональні проблеми функціонування та розвитку національної економіки478
В В Школьник, М М Зайцева, А О Андреева - Інсулінорезистентність та поліморфізм генів у хворих на артеріальну гіпертензію911
А Ф Верлань, О О Ситник - Інтегральні рівняння аналізу нестаціонарних електричних систем540
Т Місяць - Інтеграційні процеси в умовах світового глобального розвитку675
Ю О Поплавська - Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі362
О Л Музика - Інтеграція особистісного досвіду як психологічний механізм розвитку творчої обдарованості154
Т І Мантула - Інтегроване викладання та міжпредметні зв'язки в історичному аспекті та сьогоденні291
Н М Погрібняк - Інтегрований імітаційний метод розрахунку електричних навантажень712
Н П Скригун, Л В Капінус, С О Муковоз - Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу як форма просування товару272
Н Георгіаді, С Князь - Інтегрованість систем управління машинобудівними підприємствами складові елементи і взаємозв'язки між ними147
одна з необхідних умов свідомого сприймання - Інтегрування суміжних мовознавчих дисциплін249
П Л Шиян, С Т Олійнічук - Інтелектуальна власність комерціалізація захист179
Н О Думанський, О В Марковець - Інтелектуальна система пошуку та збирання інформації з тематичних веб-ресурсів279
О Кицан - Інтертекстуальність поезії василя голобородька1100
передумова економічної незалежності україни - Інтелектуальний капітал188
Автор неизвестен - Інтелектуальний капітал підприємства комунікаційний аспект231
Г В Гайович - Інтерференція і суржик як наслідки мовної взаємодії4092
І Тяжкороб, Л Мікуленко - Інтелектуальний потенціал як необхідна умова та результат реалізації стратегічного партнерства в регіоні345
Л Н Ракова, К В Карпенко - Інтелектуалізація праці та тендеції її розвитку в україні406
Л В Чирун, Т В Шестакевич - Інтелектульний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції245
Т Л Хомич - Інтенсивно-параметричний компонент як чинник транспозиції нейтральних лексичних одиниць321
А Регуш - Інтенсивності промивки клиноптилолітового завантаження адсорберів типу швидкого фільтра193
A I Соколенко, В А Піддубний, М В Якимчук - Інтенсифікація масообмінних процесів в системах транспортних потоків харчових виробництв190
А І Соколенко, В А Піддубний, М Д Хоменко - Інтенсифікація масообміну в рідинних і газорідинних потоках за рахунок потенціалу масових сил162
А І Соколенко, В А Піддубний, М Д Хоменко - Інтенсифікація масообміну е трубопроводах за рахунок сил інерції163
В І Чупринка, А В Пінчук - Інтерактивна побудова та коригування вже побудованих схем розкрою323
Г Д Антонюк - Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації215
І Д Пузько - Інтервальний спосіб параметричної ідентифікації коливальних систем427
Ю В Олійник - Інтерактивні технології як ефективний засіб формування іншомовної комунікативної компетенції367
В Л Безбожний - Інтереси в системі соціально-економічної безпеки підприємства443
Л Луцан - Інтертекстуальне поле роману кревняки бориса харчука490
С О Швачко - Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах на матеріалі числівників386
Л В Капінус - Інтернет-реклама в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства437
Б О Католик,З Р Мичуда - Інтерполяційні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетворення огляд. частина 2237
Г Михайлюк - Інтерпретація результатів навчання майбутніх вчителів японської мови248
І П Карий - Інтерпретація фолькльорних мотивів і образів у поетичній творчості дмитра павличка321
початку ХХ ст - Інтертекстуальний дискурс малої прози є мандичевського в площині літературного простору кінця ХІХ341
структурна ознака текстів українського постмодерного художнього дискурсу - Інтертекстуальність396
Н А Остап`юк - Інфляція в бухгалтерському обліку проблеми методичного забезпечення201
В О Муравицький - Інформаційна культура особистості як нова антропологічна риса в сучасному глобалізованому світі323
О Ю Андрушенко - Інформаційна структура речення та стратегії її маркування в давньоанглійських писемних пам'ятках456
О Савенкова, О Карпов - Інформаційна технологія реалізації складового синтезу273
О В Музиченко-Козловська - Інформаційне забезпечення оцінювання туристичної привабливості території471
Автор неизвестен - Інформаційне забезпечення реорганізації підприємств227
Л П Шаповал - Інформаційне забезпечення системи управління комунальним господарством232
Г В Мозгова - Інформаційне забезпечення стратегічного менеджменту275
Н Є Селюченко, В П Кічор - Інформаційний ризик в антикризовому управлінні196
Г Л Баранов - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи навчання та тестування знань водіїв високошвидкісних транспортних засобів293
О В Журавков, О О Мазуренко - Інформаційно-обчислювальний комплекс для дослідження електротехнічних процесів136
ОО Баландіс - Інформаційно-оптимальні дослідження економічних нестаціонарних динамічних моделей ендм методом інтегральних рядів мір303
Н Т Тверезовська, Д Ю Касаткін - Інформаційно-освітнє середовище навчання історія виникнення, класифікація та функції715
О Ф Шаповал - Інформаційні ресурси ефективної діяльності екстеншн сервісу230
ідею Р Х - Інформаційні технології в логістичній і маркетинговій діяльності роздрібних підприємств199
Т Біляшевич - Інший у творчості а камю огляд науково-критичних досліджень335
В В Ткачук, Ф Г Фабуляк - Інфрачервона спектроскопія естерів кислот ріпакової олії179
Т Біляшевич - Інший у творчості а камю огляд науково-критичних досліджень1351
В М Роменська - Іпотека як варіант завуальованих неформальних економічних відносин235
У І Гуменюк - Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення438
А М Тугай - Існуючі методи відновлення продуктивності свердловин249
Л Якиминська - Історико-етнографічні дослідження степового побужжя історіографічний аналіз678
О Шершнъова - Історико-культурний туризм в малих містах україни як чинник формування національної гідності української молоді216
М Г Кітов - Історико-культурологічний контекст зародження філософських іде за князювання олега228
О Є Мисечко - Історико-логічний аспект проникнення англійських запозичень у сучасну українську мову379
Г В Товканець - Історико-педагогічні аспекти формування вищої економічної школи в словаччині277
С Шайтов - Історична антропологія та дослідження географічних чинників розвитку цівілізацій281
С В Тихий - Історичне значення праці івана левицького основи теорії музики404
- Історичні аспекти становлення оціночних понять у цивільному праві- М Жук408
Б С Левик - Історичний аналіз допомоги конгресу сша країнам-претендентам до вступу у нато в період 1994-2007 рр216
Р М Монько - Історичний аналіз становлення системи підготовки вчителів техніки та інформатики в республіці польща244
О О Міцура - Історичні передумови формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності238
М М Гуренко-Вайцман - Історичні традиції формування сучасного громадянського суспільства в україні418
Автор неизвестен - Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії україни314
С Притолюк - Історія освіти і становлення героя як інваріантна ознака роману виховання в романі карла еміля францоза паяц222
В І Кійко - Історіографія розвитку військової справи у галицько-волинському князівстві379
Автор неизвестен - Історія перекладу питання для підготовки до модульної контрольної роботи та екзамену1097
О А Кальниченко, В О Подміногін - Історія перекладу та перекладацької думки в англії175
В Гуцуляк, К Муха - Історія розвитку та сучасний стан медико-географічних досліджень967
В М Гайдук - Історія становлення та розвитку хорового мистецтва закарпаття в490
О Є Антонова - Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки житомирського державного університету імені івана франка324
Г Лабінська - Історія суспільно-географічного дослідження жіночого населення309
Н М Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів тема друга225
Н Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів тема четверта196
Н Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів тема четверта193
Н Мартиненко - Історія української культури для англомовних студентів376
А Олененко - Історія формування кордонів азовської губернії 1775-1776 рр за матеріалами опублікованих джерел231
В Б Дудикевич - Ієрархічна зонова адресація і маршрутизація в захищеній інформаційній мережі245
І Крамар, Н Мариненко - Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства133
Н П Павлик - Ґендерний підхід до організації дозвілля учнівської молоді210
С Глеч - Ієрархічна структура системи підтримання прийняття рішень при управлінні періодичністю технічного обслуговування174
І А Бестюк - Їхали козаки із дону додому трансформація народнопісенного сюжету в поезії василя стуса та юрка покальчука422
А І Терещук - Ґенеза проблеми профільного навчання у вітчизняному досвіді шкільної освіти715

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22